Hans Vanhoe Katrien Strubbe Universiteit Gent SLO Chemie

advertisement
Chemie in
druppels
Hans Vanhoe
Katrien Strubbe
Universiteit Gent
SLO Chemie
3 Spanningsreeks der metalen
Wanneer twee verschillende metalen aan elkaar gekoppeld zijn en
ondergedompeld in een neutraal elektrolyt, zal het ene metaal
geoxideerd worden en het andere niet. Men noemt dit proces
galvanische corrosie. Welk metaal geoxideerd wordt hangt af van
de relatieve plaats in de zogenaamde spanningsreeks. Dit is een
rangschikking van de metalen volgens hun oxiderend vermogen.
Hierbij zal het metaal dat het meest links in de spanningsreeks
gerangschikt staat het vlugst geoxideerd worden. De kennis van
deze spanningsreeks is van groot belang en wordt in de
maatschappij veelvuldig toegepast, o.a. bij het leggen van sanitaire
leidingen, bij het beschermen van boorplatformen in bijvoorbeeld de Noordzee, het beschermen van
staal tegen roesten, …
Naargelang de waarde van de normpotentiaal worden metalen soms ingedeeld in “edele” en “nietedele” metalen.
De spanningsreeks der metalen is
K Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au
De metalen tot en met Pb zijn onedel. De metalen van Cu tot Hg zijn half-edel. De metalen Pt en Au
zijn edel.
Of een metaal al of niet wordt aangetast door een zure oplossing hangt in principe ook af van de
zuurgraad van de oplossing. Lood wordt bijvoorbeeld wel aangetast door een zure oplossing met pH
1, maar reageert niet in een oplossing met pH 5.
De aantasting van een metaal door zuur zal ook afhangen van aspecten zoals de snelheid van de reactie
en de eventuele aanwezigheid van een oxidelaagje op het metaal.
In bijlage 5 wordt de galvanische corrosie in waterleidingen besproken, bijlage 6 bespreekt het verband
tussen de normpotentiaal van metalen en hun voorkomen op aarde.
3.1 Proeven
3.1.1 Spanningsreeks der metalen
Hypothesetoetsend onderzoek
Onderzoeksvaardigheden:
- opstellen hypothese
- opstellen onderzoeksplan
- uitvoeren: nauwkeurig en zorgvuldig werken, observeren, analyse, besluit, rapporteren
- reflectie: vergelijken resultaten en besluit met gestelde hypothese en met literatuurgegevens
Doel: bepalen van de relatieve plaats van verschillende metalen en waterstofgas in de spanningsreeks.
Onderzoeksvraag: wat is de relatieve plaats van volgende metalen: …… in de spanningsreeks?
Opdracht
Lees bijlage 5. Geef de rangschikking die je verwacht op basis van de teksten die je hebt gelezen.
Bedenk een plan om experimenteel na te gaan hoe je kunt achterhalen of je rangschikking correct is.
Leg dit voor aan je leerkracht en voer je experiment uit.
Trek op basis van je resultaat een besluit.
Zoek naar bronnen om je resultaat te controleren. Was je voorspelling correct?
Maak een verslag, vergeet niet de reacties te noteren en een antwoord te formuleren op de opgegeven
vraag.
Beschikbaar materiaal:
Druppelflesjes met:
- 0,5 mol/L CuSO4 (aq)
- 0,5 mol/L ZnSO4 (aq)
- 0,5 mol/L FeSO4 (aq)
- 0,5 mol/L MgSO4 (aq)
Vaste metalen
- Koper
- Zink
- IJzer
- Magnesium
Glazen roerstaaf
Papieren doekjes (om op te ruimen)
Insteekhoesje met inlegblad
3.1.2 Edele en onedele metalen
Hypothesetoetsend onderzoek
Onderzoeksvaardigheden:
- opstellen onderzoeksvraag
- opstellen hypothese
- opstellen onderzoeksplan
- uitvoeren: nauwkeurig en zorgvuldig werken, observeren, analyse, besluit, rapporteren
- reflectie: vergelijken resultaten en besluit met gestelde hypothese en met literatuurgegevens
Doel: bepalen van de relatieve plaats van verschillende metalen t.o.v. waterstofgas in de
spanningsreeks.
Situering
Naargelang het voorkomen van metalen in de natuur werden ze vroeger onderverdeeld in “edele”
(worden in ongebonden toestand teruggevonden) en “onedele” metalen (komen voor in gebonden
toestand). Sommige metalen die zowel in gedegen toestand maar dikwijls in ertsen worden
teruggevonden werden als halfedele metalen bestempeld.
Deze verdeling in edele, onedele en halfedele metalen kan gekoppeld worden aan de relatieve plaats
van de stof in de spanningsreeks ten opzichte van het redoxkoppel H+/H2: onedele metalen staan links
van waterstof en edele metalen staan rechts.
In dit experiment ga je na waar de verschillende metalen van daarnet zich situeren in de
spanningsreeks ten opzichte van waterstof. Je krijgt hiervoor, naast de metalen zelf, een oplossing van
1 mol/L H2SO4 ter beschikking.
Opdracht
Lees bijlage 6.
Formuleer een onderzoeksvraag voor deze proef. Geef de rangschikking die je verwacht op basis van
de gelezen tekst.
Bedenk een plan om experimenteel na te gaan of je rangschikking correct is. Leg dit voor aan je
leerkracht en voer je experiment uit.
Trek een besluit uit je resultaten. Zoek naar bronnen om je besluit te controleren. Was je voorspelling
correct?
Maak een verslag met hierin het antwoord op je onderzoeksvraag.
Inlegblad spanningsreeks
Bijlage 1: Corrosie in sanitaire leidingen van gegalvaniseerd staal
In sanitaire installaties worden nog regelmatig metalen leidingen gebruikt. Deze worden niet zelden
aangetast door corrosie, ten gevolge van foutieve beslissingen met betrekking tot de opvatting van de
constructie, de materiaalkeuze en het gebruik of onderhoud van de installatie. In dit artikel zullen wij
trachten een overzicht te bieden van de meest voorkomende corrosiegevallen in sanitaire installaties
uit gegalvaniseerd staal.
Stalen leidingen kunnen enkel voor sanitaire toepassingen gebruikt worden indien deze voorzien zijn
van een zinklaag. Onbeschermd staal dat in contact komt met zuurstofrijk water is immers heel snel
onderhevig aan roest. Vermits zink de ideale partner is in de strijd tegen staalcorrosie, werd in de
Belgische norm NBN EN 10240 in deze optiek dan ook een minimale galvanisatiedikte opgenomen.
Met het oog op de vorming van de complexe beschermende patinalaag uit zinkoxides en
zinkhydroxides (pentazinkhydroxycarbonaat) op de interne buiswand, is de samenstelling van het
verdeelde water van primordiaal belang.
Indien zich bij de ingebruikname van de sanitaire installatie ongunstige omstandigheden voordoen,
zorgt het gevormde zinklaagje voor de kathodische bescherming van het staal. Deze
opofferingsbescherming komt tot stand doordat het zink (onedel) gemakkelijker oxideerbaar is dan
het staal (edel).
Aangezien dit mechanisme impliceert dat het zink gedeeltelijk opgelost wordt, is het essentieel om
deze kathodische bescherming in de tijd te beperken. Zo niet zal het staal beginnen corroderen,
waardoor het water rood zal kleuren.
In 2004 verscheen de Europese normenreeks EN 12502
inzake de bescherming van metalen tegen corrosie, die sinds
januari 2005 de status van een Belgische norm heeft. Hierin
worden
de
diverse
corrosiefactoren
(bv.
de
materiaaleigenschappen, de waterkwaliteit, het ontwerp, de
ingebruikname, het onderhoud en de werking van de
installatie), alsook de verschillende corrosievormen uit de
doeken gedaan.
Corrosie door de vorming van een galvanisch koppel
Aanbevolen plaatsing bij gebruik van koperen en gegalvaniseerde leidingen in eenzelfde sanitaire
installatie.
Er kan ook corrosie ontstaan door de aanwezigheid van koperen elementen in een installatie met
verzinkte leidingen. Daarom dient men er bij de uitvoering van gemengde sanitaire installaties (uit
verzinkt staal en koper) over te waken dat het koper altijd stroomafwaarts van het verzinkte staal
wordt geplaatst. De kans op corrosie door de vorming van een ‘galvanisch koppel’ is immers enkel
reëel wanneer het water vanuit een leiding uit een edel materiaal (koper) in een leiding uit een minder
edel materiaal (verzinkt staal) terechtkomt. Dit betekent dat het gebruik van koperen leidingstukken
in een gesloten circuit met een retourleiding uitgesloten is.
In deze context willen we er tevens op wijzen dat het een misvatting is te denken dat de plaatsing van
een isolatiemof tussen het verzinkte staal en het koper voornoemde galvanische corrosie zou
verhelpen.
Het voorzien van een dergelijk isolerend tussenstuk wordt enkel aangeraden om contactcorrosie te
vermijden op de plaats waar beide metalen met elkaar in verbinding staan. In sanitaire installaties
waarbij er koperen leidingen aanwezig zijn vóór de verzinkte leidingen, zal deze isolatiemof
daarentegen geen enkele invloed hebben op de galvanische corrosie van het staal.
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact14&art=212
Bijlage 2: Edele en onedele metalen
De eerste metalen die door de mens werden gebruikt in toepassingen zijn goud, zilver en lood. Dit kan
worden toegeschreven aan het feit dat ze in de natuur in min of meerdere mate als gedegen (in zuivere
ongebonden) vorm worden aangetroffen. De oudste gekende zilveren sierraden en schatten zijn
ongeveer 6000 jaar oud en werden gevonden in Egyptische en Hittietische graven. Goud is
waarschijnlijk het eerste metaal geweest waar de mens bewust mee in aanraking kwam. Men kon het
in de vorm van klompjes en riviergoud aantreffen tussen het zand en grind van stromend rivierwater.
Door de ongewone en aantrekkelijke kleur, de pletbaarheid en hoge weerstand tegen corrosie werd
het vanaf 7000 v.C. reeds gebruikt voor decoratieve doeleinden, lang voordat het gieten of sinteren
van metaal was ontwikkeld. Omdat het zacht is, is het niet bruikbaar voor het maken van wapens of
werktuigen.
Het eerste metaal dat door de mens relatief intens gebruikt werd was koper, dat in klompjes in
gesteenten werd aangetroffen. Koper is een zacht metaal, waardoor de prehistorische mens in staat
was het in vorm te slaan en aldus te gebruiken in dolken, kleine werktuigen en sierraden. Waarschijnlijk
werd het zo’n 10000 jaar geleden voor het eerst gebruikt in Mesopotamië.
Al vlug bleek dat bij de vervaardiging en het gebruik van werktuigen het metaal grote voordelen had
in vergelijking met hout, been en steen: niet alleen kon het worden vervormd, kapotte voorwerpen
konden bovendien worden gerepareerd of hergebruikt voor nieuwe voorwerpen. Het toenemend
gebruik ervan door de prehistorische mens leidde tot de kopertijd. Omdat koper relatief zacht is was
het echter ongeschikt voor de vervaardiging van zwaardere werktuigen zoals bijvoorbeeld bijlen.
Daarna ontdekten de vroege metaalbewerkers dat koper kon worden gemengd met andere metalen
en daardoor andere eigenschappen kreeg, het werd o.a. harder. Een dergelijke oplossing van een
metaal met een andere vaste stof is een legering. In het geval van koper werd in de prehistorie bij
voorkeur het van nature in kopererts aanwezige arseen gebruikt.
Nog een tijdje later bleek dat een legering van koper en tin een materiaal, brons genoemd,
eigenschappen vertoonde die superieur waren aan die van koper: brons is een taai en
corrosiebestendig materiaal dat goed bewerkt kan worden (zo is het gemakkelijker te smelten en te
gieten dan koper) en al vlug werd het alom gebruikt om het steen in het paleolithicum te vervangen.
De periode in de geschiedenis waarin op grote schaal gebruik bronzen voorwerpen gebruikte, heet
traditioneel de bronstijd (ca. 3000 tot 800 v.C.). De bronstijd eindigde rond de achtste eeuw voor
Christus, toen de technologie voor de productie van ijzer uit zijn ertsen zich voldoende over Europa
had verspreid.
In de natuur komen de meeste metalen niet in zuivere vorm voor maar onder de vorm van
ertsmineralen, verbindingen tussen het metaal en één of meerdere andere elementen. Voorbeelden
zijn mineralen als galeniet (PbS, looderts), sfaleriet (ZnS, zinkerts) en hematiet (Fe2O3, ijzererts). Na de
winning van het erts moet het metaal uit een economisch waardeloos residu, dat ganggesteente
genoemd wordt en dat mee opgeschept wordt bij de ertswinning, onttrokken worden en moeten de
metaalverbindingen gereduceerd worden tot het metaal. Het winnen van metalen uit hun ertsen
gebeurt in het metallurgisch proces.
Bijlage 3: Koper en roestvast staal
Tot zo'n 20 à 25 jaar geleden werden de professionele distilleer- en
brouwinstallaties uitsluitend gemaakt uit koper. De koperen
glimmende brouwketel met de karakteristieke kap met schoorsteen is
zelfs uitgegroeid tot een symbool voor brouwerijen. Voordat koper
gebruikt werd maakte men brouwketels van ijzer (staal).
Ten opzichte van ijzer heeft koper een aantal voordelen :
1) Het is minder corrosiegevoelig met andere woorden koper roest minder dan ijzer
2) Het heeft een beter warmtegeleidend vermogen
3) Het is makkelijker te verwerken waardoor ingewikkeldere constructies gemaakt kunnen worden.
Geen wonder dus dat bijna alle brouwerijen voorzien werden van koperen ketels. Het zal wel
voortgekomen zijn uit een soort van minderwaardigheidscomplex maar ik weet dat er in het verleden
ijzeren ketels beschilderd zijn met koperverf.
De laatste jaren wordt het koper helemaal verdrongen door roestvaststaal (RVS, in België meestal
aangeduid met de term INOX). Opgelet hier: het is dus niet zoals velen verkeerdelijk zeggen,
roestvrijstaal, maar wel roestvaststaal ! Alle nieuwe installaties zijn van dit laatste materiaal. De
redenen daarvoor zijn dat RVS zuurbestendig is, geen invloed heeft op de smaak van het uiteindelijke
brouwsel en gemakkelijk schoon te maken is. Gebruik echter geen chloorhoudend middel voor het
schoonmaken van RVS omdat chloor ongeveer de enige stof is die RVS aantast.
Ondanks het feit dat koper als materiaal voor brouw- en distillatie-installaties heeft afgedaan kun je
regelmatig nieuwe brouwinstallaties tegen komen met een koper uiterlijk. Dit is vooral het geval bij de
nieuwe kleine huisbrouwerijen waar de installatie te zien is vanuit het horecagedeelte van de
brouwerij.
Het grote publiek associeert schijnbaar nog steeds koper met ambachtelijk brouwen en het oog wil
ook wat. Bij deze installaties is meestal sprake van uiterlijke schijn omdat veel van deze ketels
dubbelwandig zijn uitgevoerd. De binnenkant is dan gewoon van RVS (roestvaststaal). Ook andere
metalen zoals zink, aluminium, lood en tin komt men hier en daar wel eens tegen als onderdeel of
ingaand element. Men moet deze allen aandachtig bekijken en de gevaren ervan zo goed mogelijk
inschatten. Bij enige onzekerheid is het best deze metalen te mijden.
Koperionen
Er is nog een andere reden waarom het koper langzaam maar zeker
uit de professionele brouwerijen verdwijnt. Wort is zoals jullie
allemaal weten licht zuur. Door deze zure omgeving lossen uit de
koperen ketels kleine hoeveelheden koperionen op in het wort of
beslag. Ook via de mout komt er in het wort. De aanwezigheid van
een kleine hoeveelheid koperionen is helemaal niet verkeerd. Gist
heeft zelfs een geringe hoeveelheid koperionen nodig voor de
opbouw van nieuwe cellen. Ook hier geldt echter overdaad schaadt.
Koper behoort tot de zware metalen en hiervan mag je niet te veel
binnen krijgen. Ook de gist legt het loodje bij te veel koper. Het
fermenteren (vergisten) van het beslag in koperen ketels is dan ook
niet aangeraden en dit zeker niet als het wijn betreft.
Vruchten bevatten nl. veel meer zuren dan de mout of wort uit granen en lost dus veel meer
koperionen op.
Bij het brouwen van bier, of het distilleren van dranken geven relatief hoge koperconcentraties
smaakafwijkingen aan de geproduceerde dranken. Het is een bekend verhaal dat sommige
brouwerijen of stokerijen die de overstap van koperen naar RVS ketels net hadden uitgevoerd, koperen
strips in hun brouw- of stookketels hingen om een al te bruuske smaakverandering te voorkomen.
Tijdens het brouw- of distillatieproces zelf, worden slechts zeer kleine hoeveelheden koperionen
opgelost. Het komt er hier dan ook alleen op aan, alle toestellen en apparaten zuiver en oxidatievrij te
onderhouden wanneer deze niet in bedrijf zijn.
Koperoxide en schoonmaken
Het laatste punt betreft de vorming van koperoxide. Koper is een halfedelmetaal verwant aan goud en
zilver. Zuiver koper is roodachtig. Messing, een legering van koper en zink, heeft een gele kleur. Zoals
iedereen in zijn geldbeugel kan zien, krijgen koperen munten na verloop van tijd een bruinachtige
kleur. Dit is een gevolg van de vorming van koperoxide. Dit koperoxide heeft een beschermende
werking voor verdere corrosie van het koper.
Ook wordt kopergroen gevormd. Ook dit is een vorm van koperoxide die alleen ontstaat in een
vochtige omgeving. Koperoxide is zeer giftig. Dit komt doordat koperoxide veel makkelijker dan
metallisch koper oplost in een zure medium (bv. rabarber...etc). Er komen met andere woorden veel
meer koperionen in een korte periode in oplossing. Voor de vorming van kopergroen hoef je niet te
vrezen als je je koperen apparatuur in een droge omgeving bewaart.
In onze koperen drinkwaterleidingen is er geen gevaar voor interne vorming van dit giftige koperoxide.
Deze leidingen zijn steeds gevuld en hierdoor niet blootgesteld aan de zuurstof uit de lucht. Alleen aan
de buitenkant van de leidingen kan, meestal aan gesoldeerde of lekkende verbindingen, kopergroen
gevormd worden. Trek de lekkende verbindingen aan of hersoldeer en reinig de leiding hierna grondig
aan de buitenkant met een schuursponsje en lauw water.
De koperen apparatuur wordt best gespoeld met heet water
en na afloop, volledig droog op een droge plaats opgeslagen.
Best is, de opslagplaats een tiental ºC boven
omgevingstemperatuur te houden. Er valt dan nooit vocht
uit. De pijp of toestel, wordt dan normaal nooit groen door
vorming van koperoxide. Als de bewaaromstandigheden bij
jou niet zo goed zijn dan kun je, wanneer de apparatuur een
bruine of licht groene aanslag heeft, deze gemakkelijk
verwijderen met een citroenzuuroplossing. Dat daarna de
onderdelen misschien wat minder glad zijn is volgens mij geen probleem zolang de delen maar proper
zijn.
Voor het schoonmaken van koperen onderdelen kun je overigens maar beter geen gebruik maken van
chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Onder invloed van chloor wordt zwart gekleurd koperoxide
gevormd. Het is denk ik wel handig om de uiteinden van apparaten zodanig te construeren dat deze
gemakkelijk geopend kunnen worden. Mout- of beslagrestanten kunnen dan op eenvoudige wijze
weggespoeld
en
zo
nodig
met
een
borsteltje
verwijderd
worden.
Er zijn afsluitstukken met schroefdraad in de handel en je kunt natuurlijk ook gebruik maken van
siliconen stoppen (rubberen stoppen zijn temperatuurgevoelig en kunnen smaak afgeven). Spoel alle
onderdelen altijd goed uit met water en gebruik dus eventueel een zuuroplossing voor het reinigen .
De onderdelen moeten "huishoudschoon" zijn, desinfecteren is volgens mij niet nodig in verband met
de hoge temperatuur waarbij een distillatieketel wordt gebruikt.
Conclusies
Koper is een metaal dat beschikt over een aantal unieke eigenschappen. In het verleden is koper
veelvuldig gebruikt voor het vervaardigen van distillatie- en brouwinstallaties. Door de taaiheid en
buigzaamheid kunnen er eenvoudig ingewikkelde constructies mee worden gemaakt. Een teveel aan
koperionen is echter toxisch voor de gist en de mens. Voor een "goed en gezond" resultaat is het dan
ook raadzaam rekening te houden met onderstaande aanbevelingen:
1. Fermenteer (vergisten) of maak nooit een beslag in een koperen, verzinkte of aluminium ketel
of marmiet (van Franse "mamite" = kookpot of kookketel). Ook geen houten vaten gebruiken
om een beslag te vergisten.
2. Bij het gebruik van een koperen brouw- of distillatieketel, moet je normaal niet bang te zijn
voor een te hoge concentratie aan koperionen. Toch is het raadzaam ook hier koper te mijden
als het enigszins kan.
3. Koper is niet sterk corrosiegevoelig. Als je koperen brouw- of distillatie-apparatuur droog
bewaart hoef je niet bang te zijn voor de vorming van het giftige koperoxide.
4. Gebruik geen chloorhoudende middelen voor het schoonmaken van koper of roestvaststaal
maar wel azijnzuur of citroenzuur.
5. Voedsel dat veel koper bevat is o.a.: lever, peulvruchten, noten, rozijnen, granen, schelpdieren
en garnalen. Wanneer bv. veel bier wordt geconsumeerd dat gebrouwen is in koperen ketels
kun je deze voedingsstoffen best vermijden. Denk hieraan bij het organiseren van feestjes….!
6. Een installatie uit RVS (RoestVastStaal) is beter dan een koperen uitrusting maar wel veel
duurder om aan te schaffen. RVS is veel moeilijker bewerkbaar dan koper en vereist een
hogere graad van vakmanschap van de zelfbouwer.
Bron: http://home.scarlet.be/pedroalco/Technisch/Koper/koper.htm
Bijlage 4: Dr. Zeepaard poetst koper
Bron: NRC Handelsblad, 7 maart 2010
Bijlage 5: Dr. Zeepaard poetst zilver
Bron: NRC Handelsblad, 24 okt 2009
Download