Stadsregio Turnhout

advertisement
Stadsregio Turnhout
Congres bestuurskracht voor en door
plattelandsgemeenten
8 juni 2017
85 000
inwoners
Stadsregio
1 op 5 woont
in Stadsregio
Arrondissement Turnhout
453 000 inwoners
300 %
Aantrekkingskracht
studenten secundair
onderwijs
1 op 3 van Turnhout
2 op 3 van buiten Turnhout
195 370 jobs
in het arrondissement
1 op 4 in Stadsregio
1 op 6 in Turnhout
Cartamundi
Soudal
Janssen
De Stadsregio als Projectvereniging
9 medewerkers
2 KERNTAKEN
• Bestuurskracht helpen
verhogen
• Gezamenlijke
beleidsdoelstellingen
helpen realiseren
Woonreservegebieden in Stadsregio Turnhout
worden niet aangesneden: beslissing GR 2016
Innovatieve
samenwerking
Lange traditie van samenwerken
Uniek: 3 randgemeenten en een centrumstad
Oprichting vzw SRGT
om het proces te
faciliteren
1997
Start proces
afbakening
regionaal
stedelijk
gebied o.l.v.
Vlaanderen
1998
2003
Taakstelling i.v.m.
(sociale) economie
2004
VZW wordt
omgevormd naar
projectvereniging
(wettelijke vorm voor
IGS
2008
Opmaak
stadsregionaal
woonbeleidsplan
Opmaak nieuw
strategisch
meerjarenplan,
nieuwe missie
en nieuwe visie
2009
2013
2015
strategisch
project
10 hefbomen
goedgekeurd VC
en colleges
Naamsverandering
Stadsregio
Turnhout
2010
ontwikkeling
Opmaak
stadsregio
stadsregionaal
mobiliteitsplan
Nota LT-visie
goedgekeurd
gemeenteraden
2016
11
Opmaak langetermijnvisie: 10
hefbomen
Wonen
Economie
Mobiliteit
Recreatie
Zorg
Groot draagvlak
in 4 gemeenten
102 gemeenteraadsleden
- 86 akkoord
-16 onthoudingen
- geen neen stemmen
Samen besluiten
Gezamenlijke
diensten
Data en GIS
Financiële
samenwerking
Nieuwe
financiering
HEFBOOM 6:
REGIORAAD
•
Principes van de samenwerking:
-
•
•
•
•
gemeentelijke autonomie (lokaal wat lokaal kan);
verlengd lokaal bestuur (geen extra
bestuurslaag);
samenwerking alleen bij aantoonbare
meerwaarde (geld of kwaliteit)
Politiek-maatschappelijk gestuurd
meerjarenprogramma
Expliciete aandacht voor regionale en
regio-overstijgende vraagstukken
Actieve verbinding met samenleving
Elk raadslid kan deelnemen (nu : 56 leden)
Innovatieve samenwerking
REGIORAAD GELANCEERD
22 februari 2017
Hefboom 7:
Gezamenlijke diensten
3 modellen
1. Integratie van diensten (stadsregionale woondienst)
2. (strategische) Projectorganisatie
3. Intergemeentelijk Backoffice-netwerk van experts,
planologen, stedenbouwkundigen, deskundigen
mobiliteit, economie…
met projectvereniging als coördinator/facilitator
http:/stadsregioturnhout.incijfers.be
Naar een gemeenschappelijke
omgevingsanalyse en
beleidsonderbouwing.
Hefboom 8:
Data
Hefboom 9: Financiële
samenwerking
600000
500000
400000
300000
gemeenten
Vlaanderen
200000
100000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zijn er nog
vragen?
Download