Het belang Maarten Bakker

advertisement
Fietsparkeren bij Bus, Tram en
Metro in de Stadsregio
Amsterdam
Maarten Bakker
Fietsberaad
29-03-2012
1
Stadsregio Amsterdam
• 16 samenwerkende gemeenten
• Ruim 1.400.000 inwoners
• Onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) (met ondermeer Haarlem, Almere en het
Gooi) en de Randstad
• Onder meer verantwoordelijk voor het openbaar
vervoer in de regio en verdeling van gelden uit de
Brede Doel Uitkering (BDU)
2
Stadsregio Amsterdam
3
Beleidsdoelstelling
Openbaar Vervoer en fiets moeten in de spits samen een
marktaandeel halen van 70% in de hoogstedelijke gebieden,
50% in de grote kernen en 30% in de kleine kernen. Het
richtjaar is 2030.
Te bereiken door een goed Regionaal Netwerk Fiets en het
zorgen van een goede overstap tussen fiets en openbaar
vervoer
(Regionaal Verkeer en Vervoerplan, 2004)
4
Fietsparkeervoorzieningen bij OV
5
Aanleiding
• De positie van de fiets in het voortransport groeit
• Een groter onderscheid tussen lokale ontsluitende
ov-lijnen en gestrekte regionale bereikbaarheidslijnen.
• Bezuinigingen op de BDU en in het bijzonder op het
openbaar vervoer betekenen modal shift naar fiets
• Rijksprogramma Beter Benutten
6
HOV in de Stadsregio
7
De rol van HOV
(Transtec, 2010)
Door invloedsgebied van HOV is de fiets kansrijk
als voortransportmiddel.
8
R-net
• Het ontwikkelen van een hoogwaardig OV-product
• Netwerk van samenhangende bus, tram, metro- en
treinverbindingen (Sprinters)
• Opgebouwd uit de voornaamste bereikbaarheidslijnen
in de Randstad
• Niet alleen infrastructurele maatregelen maar ook
huisstijl (Abri en fietsparkeerplaatsen) en marketing
• Uitrol sinds december 2010 begonnen
9
R-net
• Per 31 december 2011 rijden er 31 R-net lijnen in de
Metropoolregio Amsterdam
10
R-net: productformule
11
Inventarisatie
• In 2011 heeft de Stadsregio Amsterdam aangegeven als
pilotgebied de inventarisatie van INNO-V te willen
uitvoeren
• Diverse doelstelling:
– Inzicht te krijgen in de aangeboden voorzieningen
– Inzicht te krijgen in de vraag naar fietsparkeervoorzieningen
– Opzetten investeringsprogramma
• Goudappel Coffeng heeft in 2011- 2012 de inventarisatie
uitgevoerd bij 534 haltes in de Stadsregio.
12
Hoe nu verder?
•Het realiseren van fietsparkeervoorzieningen
bij R-net haltes is opgenomen in het regionale
Beter Benuttenpakket voor 1,8 miljoen euro.
•Voornemen om het subsidiepercentage
structureel te verhogen (o.v.b. van 70% naar
95%)
• Doelstelling 2012 en 2013:
– Wegnemen mismatch van vraag en aanbod:
wegwerken tekorten
– Realiseren van tenminste 6 fiets parkeerplaatsen
per halte
13
14
Download