MARGINEL® 590

advertisement
MARGINEL® 590
SNEL BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ONTKISTINGSMIDDEL
ONDERSCHEIDENDE EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
Luchtbelvrije beton
Egalere “kleur” van beton
Meer dan 90% hernieuwbare grondstoffen
Snel biologische afbreekbaar
Arbo vriendelijk
Schonere werkomgeving
Reukloos
OMSCHRIJVING
MARGINEL® 590 is een snel biologisch afbreekbaar ontkistingsmiddel voor beton op basis van
gemodificeerde plantaardige olie geëmulgeerd in water.
Met dit concept is de bescherming van mens en milieu gegarandeerd. Het voldoet in hoge mate aan de
eis van duurzaamheid, het bestaat voor meer dan 90% uit hernieuwbare grondstoffen en ook de snelle
biologisch afbreekbaarheid draagt hier aan bij.
VOORDELEN
MARGINEL® 590 heeft zich inmiddels bewezen als veelzijdig inzetbaar (prefab industrie), vooral
wanneer hoge esthetische eisen worden gesteld aan het uiterlijk van het betonoppervlak. Bij een juiste
verwerking van MARGINEL® 590 geeft het een strak en gaaf betonoppervlak zonder luchtbellen en
vlekvorming. Dit geldt voor zowel traditionele beton als voor zelf verdichtende beton.
TOEPASSING
MARGINEL® 590 kan worden toegepast op:
• alle soorten zichtbeton (gevelelementen, trappen, bordessen, galerijplaten, enz.) stalen bekistingen
• systeemvloeren (kanaal- en breedplaat)
• putten, keerwanden, industrieplaatvloeren
• alle soorten liggers, heipalen
MARGINEL® 590 is toepasbaar op ondergronden van staal, (gelakt) hout, diverse kunststoffen en
rubberen matten. Voor andere materialen is het beste om een geschiktheidstest uit te voeren.
MARGINEL® 590 zorgt voor een soepele lossing, een schone mal en bezit corrosie werende
eigenschappen bij stalen bekisting.
GEBRUIKSAANWIJZING
•
•
•
ondergrond:
oppervlakte:
aanbrengen:
•
•
spuitdruk:
verbruik:
moet schoon zijn, vrij van stof en betonresten
het te behandelen oppervlakte mag vochtig zijn (geen vrij water)
vernevelen met volkegelsproeier (type bepalen in overleg met uw demulaadviseur) d.m.v. RVS lagedruk nevelsspuit. Hierdoor kan men een dun en egale
filmaanbrengen, waardoor het uitpoetsen of nawissen overbodig is. Voor
gekleurde beton adviseren wij om altijd uit te poetsen, ca. 5 minuten na
opbrengen van MARGINEL® 590
3 - 4 bar
30 à 40 m² per liter MARGINEL® 590
1/3
MARGINEL® 590
CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN
FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN(*)
A
B
C
> 90%
> 25% en < 90%
< 25%
Geen
H304 en EUH 066
Andere
Vlampunt
> 100°C
> 62°C en < 100°C
< 62°C
Aromaten
< 0,01%
< 2%
> 2%
Hernieuwbare grondstoffen van
plantaardige en dierlijke oorsprong
(exclusief water)
Gevaarszinnen (hazards)
*Raadpleeg de website www.fipah.be voor verdere informatie betreffende de classificatie van ontkistingsmiddelen.
TESTRAPPORTEN
•
•
•
•
•
•
•
snelle biologische afbreekbaarheid
acute giftigheid, inname via mond, LD50>2g/kg
niet irriterend of corrosief voor de huid
veroorzaakt geen allergie voor de huid
is niet irriterend voor de ogen
acute giftigheid, inname via de huid, LD50>2g/kg
acute giftigheid, bij inhalatie, LC50>3.15g/m³
TNO-rapport
TNO-rapport
TNO-rapport
TNO-rapport
TNO-rapport
TNO-rapport
TNO-rapport
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
IMW-93-0051-01
354060/32
354061/22
354063/15
354069/18
354084/07
450001.006
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Productnaam
: MARGINEL® 590
Volumieke massa bij 15°C (water = 1) : 0,97 kg/l
Fysische toestand
: vloeibaar
Kleur
: wit
Geur
: licht
Verbruik
: 30 – 40 m²/l
Droogtijd (bij 20°C)
: 15 – 30 minuten
Vlampunt
: > 100°C
Vriespunt
: 0 °C
Viscositeit, kinematisch (40°C)
: 1 mm²/s
2/3
MARGINEL® 590
VERPAKKING EN OPSLAG
MARGINEL® 590 is leverbaar in bussen, vaten en containers.
MARGINEL® 590 is 6 maand na productiedatum houdbaar in gesloten verpakking.
MARGINEL® 590 vorstvrij opslaan onder afdak, buiten bereik van rechtstreeks zonlicht.
GEZONDHEID EN MILIEUSASPECTEN
Demula adviseert bij het werken met het product MARGINEL® 590.
•
Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in
te winnen.
•
Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep.
•
Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het
veiligheidsinformatieblad te tonen
Voor verdere informatie, zie het veiligheidsinformatieblad.
April 2017. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het
product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking
ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet
gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies.
3/3
Download