wettelijk gebruiksvoorschrift

advertisement
PRODUCTINFORMATIE
LURECTRON FLYBAIT
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegen in
dierverblijfplaatsen.
Het middel dient op zodanige wijze toegepast en bewaard te worden dat direct contact met
kinderen en (huis)dieren uitgesloten is.
Niet toegestaan is de toepassing in aanwezigheid van kinderen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
De volgende dosering dient te worden aangehouden:
200 gram LURECTRON Flybait (opgelost in 160 ml water) per 100 m 2 staloppervlak.
Toepassing als smeermiddel. Laat de granulaatkorrels oplossen in warm water gedurende
15 minuten. Verhouding granulaat:water is 1:0,8. Door middel van een kwast kleine plekken
met het smeermiddel besmeren. Belangrijk zijn muren, balken en raamkozijnen, vooral daar
waar vliegen vaak rusten. Ook kunnen stukken karton of stof ingesmeerd worden. Deze
kunnen in een ruimte opgehangen of neergelegd worden. De kwast waarmee het
smeermiddel wordt aangebracht na gebruik reinigen met warm water.
Resistentie management: algemeen
LURECTRON Flybait wordt geacht onderdeel te zijn van een geïntegreerd
plaagdierbeheersingsprogramma. Een bestrijdingsprogramma tegen volwassen vliegen
dient bij voorkeur gestart te zijn zodra vliegconcentraties van ca. 20 vliegen per dier of 20
vliegen per m2 waarneembaar zijn. Daarnaast kunnen ook middelen uit verschillende
chemische groepen worden ingezet en dient er aandacht besteed te worden aan nietchemische methoden om tot een vermindering van de vliegen populatie te komen.
Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van vliegen schermen, UV lichten, alsmede
het verwezenlijken van goede hygiënische omstandigheden.
Resistentie management: specifiek
LURECTRON Flybait is gebaseerd op de werkzame stof imidacloprid, behorende tot de
chemische groep van chloronicotinyl-verbindingen.
>2/2
> 2/2, vervolg product informatie Lurectron Flybait
Het middel mag maximaal 5 keer per jaar worden ingezet, waarbij minimaal een periode
van 28 dagen moet worden aangehouden tussen de verschillende behandelingen. Het
middel moet worden afgewisseld met middelen die zijn gebaseerd op werkzame stoffen uit
een andere chemische groep, bijvoorbeeld de pyrethroiden.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen:
 Het product niet toepassen op plaatsen waar (pluim)veevoer of eet- en drinkwaar
verontreinigd kunnen worden met LURECTRON Flybait.
 Het product alleen toepassen buiten bereik van (pluim)vee en andere dieren.
 De werking van het middel wordt sterk verbeterd indien regelmatig mest en vuil uit de
dierverblijfplaatsen wordt verwijderd.
 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
LURECTRON FLYBAIT
Werkzame stof
Gehalte
Gevaarsymbool
Verpakking
Droog bewaren
Toelatingsnummer 13160 N
Imidacloprid
0,5%
N (milieugevaarlijk)
6 x 400 gram of 4 x 2 kg
Download