Routekaart voor Moreel Beraad

advertisement
Routekaart voor Commissie Ethiek
Wat is de Commissie Ethiek?
 De Commissie Ethiek is een samenwerking van vier zorginstellingen: De Passerel, Elver, Siza en
Zozijn.
 De commissie heeft tot doel cliënten, verwanten, medewerkers en de organisaties te helpen
nadenken over morele vraagstukken. Daarbij ondersteunt de commissie bij het omgaan met
ethische kwesties.
 De Commissie Ethiek beschikt over specifieke kennis en vaardigheden.
Wat biedt de Commissie Ethiek?
 Beleidsadvisering over onderwerpen waarbij ethisch inzicht
van belang is.
Bijvoorbeeld: reanimatiebeleid of beleid rondom seksualiteit.
 Advisering over (algemene) ethische onderwerpen en hoe
hier binnen de organisatie mee kan worden omgegaan.
Bijvoorbeeld: respect voor de wens van de cliënt, de rol van
familie in beslissingen of het hanteren van een gedragscode.
 Meedenken en adviseren met betrekking tot een concrete
situatie en/of beslissing.
 Begeleiden van het denken en spreken over een ethische
kwestie (Moreel Beraad: zie Routekaart Moreel Beraad)
 Advies en training ten aanzien van het vergroten van moreel
bewustzijn.
Bijvoorbeeld: het opleiden van gespreksleiders Moreel
Beraad.
Ethiek: nadenken over goed
handelen. Wat is goed om te
doen in concrete situaties?
Wat is goede zorg voor de
zorgvrager, de zorgverlener,
de ander en voor mijzelf?
Moreel vraagstuk:
onzekerheid over de vraag
wat ethisch gezien juist is om
te doen wanneer verschillende
meningen en belangen
tegenover elkaar staan.
Wat doet de Commissie Ethiek niet?
 Klachtenbemiddeling.
 Wetenschappelijk onderzoek toetsen. (Informatie hierover is wel beschikbaar.)
 De verantwoordelijkheid voor behandel- en beleidsbeslissingen dragen. Met andere woorden: de
commissie kan meedenken en adviseren, maar neemt geen (morele) verantwoordelijkheid over.
 Het enige juiste antwoord op een morele vraag geven.
Hoe kom ik in contact met de Commissie Ethiek?
 Per mail: [email protected]
 Per post: Commissie Ethiek t.a.v. Anne Pier van der Meulen
Postbus 3
7030 AA Wehl
 Bij vragen zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.
Definitieve versie 2015
Routekaart voor Moreel Beraad
Wat is een Moreel Beraad?
De kortste omschrijving is: een onderzoek naar waarden en normen, aan de hand van een concreet
voorbeeld.
 Een Moreel Beraad is een groepsgesprek volgens een vaste
Waarden: positieve uitgangsmethode over een morele vraag naar aanleiding van een
ervaring of praktijksituatie.
punten voor ons handelen. Het
 Alle deelnemers aan het gesprek zijn gelijkwaardig. De
zijn idealen van goed sameninbreng van ieder persoon telt even zwaar mee. Een
leven en samenwerken.
leidinggevende of een specialist met veel ervaring weet
Bijvoorbeeld: eerlijkheid.
bijvoorbeeld niet automatisch beter wat moreel juist of
onjuist is.
Normen: handelingen ver In een Moreel Beraad gaat het er niet om wie gelijk heeft.
bonden aan waarden. Ze
Het gaat om de dialoog, het samen onderzoeken.
geven de richting aan voor
 Soms is een Moreel Beraad erop gericht een concreet
goed gedrag.
antwoord te vinden op de vraag hoe we zouden kunnen
Bijvoorbeeld: ik mag niet
handelen in situatie X, met cliënt Y of medewerker Z.
 In andere gevallen levert een Moreel Beraad bouwstenen
liegen.
op voor de ontwikkeling van een visie of voor beleidskwestie.
Welke handvatten zijn er om een Moreel Beraad te houden?
Heb je een casus met een dilemma of een ander onderwerp waar je als groep (bijvoorbeeld als
medewerkersteam, maar eventueel ook cliënten, verwanten of anderen) niet goed uitkomt? Dan kan
een Moreel Beraad helpen om verder te komen.
 De Commissie Ethiek heeft een groep gespreksleiders. Zij kunnen je begeleiden tijdens een Moreel
Beraad op jouw locatie/afdeling.
 De gespreksleider geeft geen inhoudelijk advies, maar begeleidt het gesprek (onderzoek).
Vertrouwelijkheid is belangrijk bij een Moreel Beraad en de gespreksleider gaat hier uiteraard
zorgvuldig mee om.
 Een Moreel Beraad duurt meestal tussen de 60 en 90 minuten en is geschikt voor groepen van 6
tot ongeveer 12 personen.
 Voordat het Moreel Beraad gehouden wordt, vindt er ter voorbereiding een kennismakingsgesprek met de gespreksleider plaats. Hierbij kan de casus kort worden doorgenomen en geeft de
gespreksleider een toelichting hoe een Moreel Beraad verloopt.
 Wil je weten of jullie casus of kwestie geschikt is voor een Moreel Beraad?
Neem dan contact op met de Commissie Ethiek [email protected]
Definitieve versie 2015
Download