Welkom!

advertisement
Beroepsbevolking
(het aanbod van arbeid)
&
werkgelegenheid
(de vraag naar arbeid)
huiswerk
 planner les 2^7
 leren tb 6 tm 14
maken 1.01 tm 1.10
wb 8 tm 19
van bevolking naar
beroepsbevolking
de bevolking: iedereen in Nederland
de beroepsgeschikte bevolking:
iedereen tussen 15 en 65 jaar
de beroepsbevolking: idereen tussen 15
en 65 die tenminste 12 uur per week
kan en wil werken
beroepsbevolking = aanbod
van arbeid
de beroepsbevolking – iedereen tussen
15 en 65 die minstens 12 uur per week
kan en wil werken – valt uiteen in
1. de werkzame beroepsbevoling zijn
degenen die minstens 12 uur per week
werken (ook genoemd de actieven)
2. de werkloze beroepsbevolking zijn
degenen die minstens 12 uur per week
werk zoeken
werkgelegenheid = vraag
naar arbeid
de werkgelegenheid – de totale
behoefte van bedrijven en overheid aan
werknemers – valt uiteen in
1. de bezette arbeidsplaatsen
(ofwel vervulde banen)
2. de niet bezette arbeidsplaatsen
(ofwel de openstaande vacatures)
personen of arbeidsjaren?
werkgelegenheid en werkloosheid
kunnen gemeten worden in
1. personen, dat wil zeggen aantal
mensen ongeacht omvang van de
baan
2. arbeidsjaren, dat wil zeggen
omgerekend naar full-timebanen op
jaarbasis
Dus in arbeidsjaren is altijd…
kengetallen
• participatiegraad of deelnemingspercentage
geeft aan hoeveel procent van de bevolking
tussen 20 en 64 een baan of werk zoekt.
(Met name de participatiegraad van vrouwen is in
de afgelopen 50 jaar sterk gestegen).
• p/a ratio geeft de verhouding aan van het
aantal personen per arbeidsjaar, dat wil
zeggen hoe hoger het getal, hoe meer
deeltijdbanen (De p/a ratio is de laatste 30 jaar
blijven stijgen.)
Formeel – informeel
• De formele economie – ook wel officiële
genoemd – behelst alle geregistreerde
productie bij overheid en bedrijven.
• Er is ook een informele economie van niet
geregistreerde productie. Het kan gaan om
minder dan 12 uur of 65+’ers, maar ook om
– het ‘grijze circuit’ (zelfvoorziening,
vrijwilligerswerk) of
– het ‘zwarte circuit’ (zwart werk, illegale
activiteiten).
Download