Standaardhandeling ECG, het maken van een 12

advertisement
Standaardhandeling
ECG, het maken van een 12-afleidingen elektrocardiogram
Definitie
Het registreren van de elektrische activiteit van het hart.
Doel
 Vastleggen van de elektrische activiteit van het hart.
 Lokaliseren ischemie.
 Interpretatie van ritme- en geleidingsstoornissen.
 Onderdeel van de diagnose
Indicatie
 Verdenking ischemie/ infarcering van het myocard; ritmestoornissen.
 Volgens behandelprotocol.
 Veranderingen van het bewakings- ECG op de monitor
Contra-indicatie
Niet bekend.
Aandachtspunten
 De elektrische activiteit van het hart kan worden opgevangen door uitwendige
(huid)elektroden en na versterking als een ECG worden geregistreerd.
 Een volledig ECG bestaat uit 12 afleidingen:
 I, II en III zijn de bipolaire standaardafleidingen
 I meet de potentialen tussen linker- en rechterarm
 II meet de potentialen tussen linkervoet en rechterarm
 III meet de potentialen tussen linkervoet en linkerarm
 AVR, AVL en AVF zijn de unipolaire extremiteitenafleidingen:
 de letter A is afgeleid van ‘augmented’ (versterkt)
 de letter V van ‘voltage’
 de derde letter geeft aan waar de elektrode geplaatst is: R= rechterarm,
L=linkerarm en F= ‘foot’ (linkerbeen).
Het zijn dus éénpolige afleidingen, die de spanning van één elektrode registreren
t.o.v. de spanning van het gehele lichaam.
 V1 t/ m V6 zijn de unipolaire precordiale (of borstwand-) afleidingen. De precordiale
afleidingen ‘bekijken’ het hart in het horizontale vlak, in tegenstelling tot de andere 6
afleidingen, die in het verticale vlak liggen.
 V1 en V2 zijn de rechts precordiale afleidingen
 V3 en V4 zijn de interventriculaire afleidingen
 V5 en V6 zijn de links precordiale afleidingen
 Het ECG-papier is millimeterpapier:
1 mm. = 0,04 sec.
5 mm. = 0,2 sec.
 Het ECG wordt standaard 25 mm/ sec geschreven. Voor een nauwkeurige registratie kan
de papiersnelheid op 50 mm/ sec gezet worden.
 Storing op het ECG kan veroorzaakt worden door: transpirerende of rillende patiënt;
draadbreuk in de ECG-kabel; storende apparatuur in de directe omgeving; slecht contact
van (een) afleiding(en).
 Bij een zogenaamd ‘Rechts-ECG’ behouden V1 en V2 hun plaats. V3 t/ m 6 worden op
dezelfde plaats gezet, maar dan langs de rechterkant van het borstbeen.
Auteur
Autorisator
Documentbeheerder
VICP – FF
VICP
Documentnummer
Autorisatiedatum
Revisiedatum
Pagina 1 van 3
Versie 1
November 2004
November 2014
Standaardhandeling
ECG, het maken van een 12-afleidingen elektrocardiogram
Geef aan op het ECG dat het om een “Rechts-ECG’ gaat.
 Voorkom spiertremoren door de patiënt stil te laten liggen en niet te laten praten,
eventueel ogen laten sluiten.
 Zorg ervoor dat de draden genoeg speling hebben en niet onder spanning staan.
Benodigdheden
 ECG-apparaat
 Elektrodeplakkers
 Eventueel materiaal voor ontharen
Werkwijze
 Installeer patiënt in rugligging op bed.
 Verwijder zo nodig haren.
 Bevestig elektrodeplakkers en sluit er vervolgens de ECG-electroden op aan, let op de
kleurcode of identificatie op de snoeren:
 Rood: rechterarm (I)
 Geel: linkerarm(II)
 Groen: linkerbeen (III)
 Zwart: rechterbeen (neutraal)
 V1: 4e intercostaalruimte, rechts van sternum
 V2: 4e intercostaalruimte, links van sternum
 V3: 5e rib, tussen V2 en V4
 V4: 5e intercostaalruimte, op de lijn recht onder het midden van de clavicula
 V5: in zelfde horizontale lijn als V4, in de voorste oksellijn
 V6: op dezelfde hoogte als V4 en V5, in de middelste oksellijn
 De eerste rib is meestal niet voelbaar, deze ligt vlak onder de clavicula.
 Maak het ECG; voor werking apparaat, zie gebruiksaanwijzing apparaat.
 Koppel de patiënt los van het ECG-apparaat en verwijder de elektrodeplakkers.
 Teken de handeling af.
 Beoordeel het ECG of laat de arts het ECG beoordelen.
Complicaties
Geen
Bronnen
Geen bronnen toegevoegd
Auteur
Autorisator
Documentbeheerder
VICP – FF
VICP
Documentnummer
Autorisatiedatum
Revisiedatum
Pagina 2 van 3
Versie 1
November 2004
November 2014
Standaardhandeling
ECG, het maken van een 12-afleidingen elektrocardiogram
Plaats de elektroden
V1 t/m V6 volgens de tekening
hiernaast.
Geel LL:
linkerarm.
Groen FF:
linkerbeen.
Rood RR:
rechterarm.
Zwart NN:
rechtervoet.
Disclaimer
De werkgroep Verpleegkundige Intensive Care Protocollen (VICP) stelt haar
standaardhandelingen vrij ter beschikking. De VICP heeft de standaardhandelingen met
zorg opgesteld in overleg met medewerkers uit verschillende ziekenhuizen. Ze zijn
gebaseerd op consensus, best practice en/of wetenschappelijk onderzoek. De VICP staat
open voor vragen, suggesties en opmerkingen over haar standaardhandelingen.
De VICP is niet verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van haar
standaardhandelingen.
Personen of instellingen die gebruik willen maken van de VICP standaard handelingen
moeten deze aanpassen aan en autoriseren voor de eigen werkomgeving. De
documentkenmerken van de VICP (logo, auteur, autorisator, documentbeheerder,
documentnummer, autorisatie- en revisiedatum) worden bij voorkeur vervangen door
documentkenmerken van de betreffende instelling.
Auteur
Autorisator
Documentbeheerder
VICP – FF
VICP
Documentnummer
Autorisatiedatum
Revisiedatum
Pagina 3 van 3
Versie 1
November 2004
November 2014
Download