eerste opzet voor de Cultuur Netwerkbijeenkomst van CNA in maart

advertisement
Opzet Cultuur Netwerkbijeenkomst van CNA (april)
25 februari 2015
Inleiding
In april 2015 wordt door CNA een Cultuur Netwerkbijeenkomst (voorheen bijeenkomst CNAbreed) georganiseerd rondom het thema Sonsbeek 2016: een breed, actueel en positief
thema. De bijeenkomst vindt plaats op een avond in Showroom Arnhem in aanwezigheid van
de zakelijk directeur van Sonsbeek (Tatit Freeke-Suwarganda) en het curatorencollectief
ruangrupa.
De avond biedt de kans het concept van Sonsbeek 2016 te polsen bij het veld, draagvlak te
creëren en ideeën vanuit het veld te genereren. En natuurlijk om elkaar te ontmoeten.
Genodigden: het 'brede Arnhemse culturele veld', uit alle kunstdisciplines. De bekende
instellingen, maar ook alle kleinere collectieven en 1-pitters. Verder nodigt CNA de gemeente
en de provincie uit (ambtelijk en bestuurlijk) en de pers.
Locatie: Showroom Arnhem.
Datum: eind april, bij voorkeur op een dinsdag- of donderdagavond. De datum is afhankelijk
van wanneer de curatoren van Sonsbeek weer in NL zijn (optie 28 april?).
Entree: gratis.
Doelen van de avond
Ontmoeting van het Arnhemse culturele veld rondom een centraal en actueel thema
Veld informeren over Sonsbeek
Ideeën genereren en uitwisselen m.b.t. het aanhaken bij Sonsbeek 2016
Kennismaken, contacten leggen, netwerken.
Naast het informeren van het veld en ruimte/tijd op de avond zelf om te netwerken, is het
gesprek met de zaal belangrijk: daar moet voldoende tijd voor worden vrijgemaakt. Dat
maakt ook dat het aantal sprekers beperkt moet blijven en er een goede aanpak moet
komen.
Moderator, stellingen, voorbereiding
Om te voorkomen dat de zaal stil zou vallen, is het goed te werken met een moderator.
Om het gesprek te sturen en levendig te houden (denk aan onze avond in mei voor de
Raadsleden), wordt er verder ook gewerkt met stellingen/vragen.
Voorstel moderator: Edwin Verdurmen (let wel: de voertaal van de avond is Engels), o.v.b.
Voorbeeldvragen/stellingen (alle vanuit een positieve insteek)
- Wat kan het veld bijdragen, ziet u kansen voor Arnhem?
- Hoe zou u met uw initiatief willen aanhaken? Wat heeft u daarvoor nodig?
- Hoe betrekken we specifieke doelgroepen zoals jongeren? Etc.
Voorbereiding veld en Sonsbeek
- Met de uitnodiging wordt ter informatie ook het persbericht meegestuurd over Sonsbeek.
- In de uitnodiging wordt de vraag gesteld om vast na te denken over ideeën om aan te
halen.
- In de uitnodiging worden al tips gegeven waar men extra subsidie kan aanvragen: Fonds
Cultuur (ronde 1 oktober 2015), Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland etc.
- Aan de Sonsbeekorganisatie wordt gevraagd om vast na te denken over wat de
mogelijkheden voor ook de podiumkunsten zijn en een presentatie te geven met veel
beeld.
1
Voorstel programma:
19.30 uur
Zaal open
20.00-20.05 Kort welkom moderator over opzet avond
20.05-20.10 Kort welkom door voorzitter van CNA, Ria Oudega
20.10-20.20 Tati Freeke- Suwarganda, zakelijk directeur Sonsbeek, over doelen Sonsbeek
20.20-20.35 Presentatie curator Sonsbeek 2016, Ade Darmawan van collectief ruangrupa
20.35-20.45 Korte Q&A met curator o.l.v. moderator
20.45-21.00 Pauze
21.00-21.10 Kort intermezzo: jong talent (bijv. via Generale Oost of Muziek bij de Buren)
21.15-21.55 Gesprek met de zaal: welke kansen ziet het veld om aan te haken?
(goed als de moderator al enkele voorbeelden noemt)
21.55-22.00 Afsluiting door moderator en Ria Oudega
22.00-23.00 Borrel
PR
- vooraankondiging sturen met:
o persbericht Sonsbeek
o vraag vast na te denken over aanhakingsmogelijkheden
o subsidiemogelijkheden.
- Plaatsing op site CNA
- Definitieve uitnodiging.
Vervolgstappen
- terugkoppeling naar Sonsbeek > datum vastleggen!
- vastleggen en afstemmen programma met Sonsbeek, Showroom en moderator
- zsm vooraankondiging versturen
- uitnodiging 2 weken van te voren
- opstelling zaal, draaiboek, bloemen etc
BEGROTING
Coördinatie
- organisatie Caro Delsing
Inzet avond
- huur Showroom, inclusief inrichting,
floormanagement, techniek,
barpersoneel
- moderator
- intermezzo
Catering
Bloemen
Onvoorzien
TOTAAL
pm
zolang het past binnen de reguliere uren (uren
worden bijgehouden)
€ 550
€ 200
€ 300
0, > opbrengst naar Showroom
€ 100
€ 100
€ 1.250
2
Download