WORD, 77 KB - Gemeente Leiden

advertisement
RAADSVOORSTEL 10.0146
Rv. nr..: 10.0146
B&W-besluit d.d.: 23-11-2010
B&W-besluit nr.: 10.1211
Naam programma +onderdeel:
Welzijn en Zorg
Onderwerp:
Vaststellen Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.
Aanleiding:
Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht om bij
verordening een antidiscriminatievoorziening (ADV) voor burgers te regelen.
Doel:
Vaststellen van de verordening, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om regels te
stellen voor het inrichten van een ADV en de invulling van haar taak.
Kader:
In artikel 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is bepaald dat de
gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de ADV en de uitvoering van
haar taak.
In het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van 25 augustus 2009 zijn nadere regels
gegeven voor de inrichting en onafhankelijke bijstandverlening door de ADV alsmede voor de
verslaglegging van de door de voorziening geregistreerde klachten.
Overwegingen:
Met de op 28 juli 2009 in werking getreden Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen worden
gemeenten verplicht toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening (ADV).
De ADV is voor onafhankelijke bijstand en advies bij discriminatie en voor registratie van meldingen
van discriminatieklachten.
In de wet is bepaald dat de gemeenteraad een verordening vaststelt omtrent de inrichting van een
antidiscriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van haar taak.
Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG. Deze
modelverordening is summier, omdat de wetgever zelf al een nadere invulling van de wet heeft
gegeven in het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
In Leiden is al jaren een voorziening in de vorm van een meldpunt discriminatie. Dit meldpunt is een
onderdeel van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden in Den Haag.
Door het vaststellen van de verordening krijgt de ADV een wettelijke basis.
De conceptverordening heeft in de periode van 15 februari tot en met 29 maart 2010 voor inspraak ter
inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen.
Financiën:
Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden ontvangt een structurele subsidie,
waarmee de wettelijk verplichte activiteiten kunnen worden bekostigd.
1
Evaluatie:
Niet van toepassing.
Bijgevoegde informatie:
De concept Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
(concept d.d. 9 februari 2010).
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 10.0146 van 2010), mede gezien
het advies van de commissie
gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;
BESLUIT:
1. vast te stellen de Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
verordening Inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
2. besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
3. antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
4. klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;
5. klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1, onder d, van het besluit;
6. klager: klager als bedoeld in artikel 1, onder e, van het besluit;
7. ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.
Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een
antidiscriminatievoorziening.
Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening
1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de
voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid
hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.
2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:
a. per post;
b. per e-mail;
2
c. telefonisch;
d. bij een locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.
Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling
Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit
regelt in ieder geval:
a. de afdoeningstermijn van klachten;
b. de wijze van afdoening van klachten;
c. de registratie van klachten.
Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening
1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden op een in de gemeente
gevestigde locatie van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden;
2. Klager wordt door de medewerker van de betreffende locatie doorgeleid naar de
antidiscriminatievoorziening.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van
bekendmaking.
Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010,
de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is op 16 december 2010 ongewijzigd vastgesteld.
3
Toelichting op de Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Algemeen
Artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen legt het college de verplichting op
toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening (ADV). Zie ook de toelichting bij artikel 2 van
deze verordening.
In artikel 2, tweede lid, van de wet wordt bepaald dat de gemeenteraad regels vaststelt omtrent de
inrichting van de ADV , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid,
onder a.
De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009,
het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (verder: het Besluit).
Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het Besluit, kan deze verordening
beknopt blijven.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
Artikel 2
Zoals in het algemene deel van deze toelichting al is aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in
artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen.
Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving
uitmaakt, dat het opnemen ervan bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.
Artikel 3
1. Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de
inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de
klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”.
2. Het college draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan melden. Dit
impliceert tevens dat de burger redelijkerwijs op de hoogte moet kunnen zijn over de mogelijkheden
tot melden. Op de gemeentelijke website wordt daarom informatie verstrekt over de ADV.
Artikel 4
Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De
antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.
Strikt juridisch is deze bepaling niet noodzakelijk, maar hij is opgenomen omdat hij bijdraagt aan de
begrijpelijkheid van de verordening.
Artikel 5
In de wet is bepaald dat het college toegang moet bieden tot een ADV.
De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze
invulling aan te geven.
Leiden is aangesloten bij Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden. Dit is een
regionaal werkend antidiscriminatiebureau, dat ook een vestiging heeft in Leiden. In de praktijk blijkt
4
dat de meeste mensen hun klacht eerst telefonisch of via de website melden, waarna er desgewenst
een afspraak wordt gemaakt op de locatie die het bureau in Leiden heeft.
Als mensen zich persoonlijk melden bij deze locatie worden zij bij de receptie doorverwezen voor het
maken van een afspraak met de ADV.
Artikel 6
Deze bepaling behoeft geen toelichting
Artikel 7
Deze bepaling behoeft geen toelichting
5
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Organisatieonderdeel:
Telefoon:
E-mail:
A. Klein
afdeling Realisatie, team Stadsleven
5167248
[email protected]
Verantwoordelijk portefeuillehouder:Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn
Communicatie: Na vaststelling dient de verordening te worden gepubliceerd in de Stadskrant.
6
Bijgevoegde informatie: de Conceptverordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
(concept d.d. 9 februari 2010 )
ADVIES PRESIDIUM
Doel:
Behandelingsvoorstel:
Opmerkingen/aandachtspunten:
7
B&W.nr. 10.1211, d.d. 23-11-2010
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Conceptverordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
na inspraak
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. kennis te nemen van het feit dat er geen inspraakreacties zijn gekomen op de Conceptverordening
inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (concept d.d. 9 februari 2010);
2. de Raad voor te stellen de Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening vast te
stellen, waarmee conform de modelverordening van de VNG, conform de wettelijke verplichting
daartoe, invulling wordt gegeven aan de verplichting toegang te bieden tot een
antidiscriminatievoorziening.
Samenvatting
Gemeenten zijn in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht om bij
verordening een antidiscriminatievoorziening (ADV) voor burgers te regelen. Hiermee krijgt de al
bestaande ADV in Leiden een wettelijke basis.
De Conceptverordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft in de periode van
15 februari tot en met 29 maart 2010 voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties
ingediend.
De verordening wordt nu aan de Raad voorgelegd om te worden vastgesteld.
8
verordening Inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
De raad van de gemeente Leiden;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van … <datum>, nr. …, inzake
…;
gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Verordening INRICHTING gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
2. besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
3. antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;
4. klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;
5. klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1, onder d, van het besluit;
6. klager: klager als bedoeld in artikel 1, onder e, van het besluit;
7. ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.
Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een
antidiscriminatievoorziening.
Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening
1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de
voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid
hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.
2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:
a. per post;
b. per e-mail;
c. telefonisch;
d. bij een locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.
Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling
Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder
geval:
a. de afdoeningstermijn van klachten;
b. de wijze van afdoening van klachten;
c. de registratie van klachten.
9
Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening
1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden op een in de gemeente
gevestigde locatie van Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden;
2. Klager wordt door de medewerker van de betreffende locatie doorgeleid naar de
antidiscriminatievoorziening.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als:
Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van <datum>.
De voorzitter,
<naam>
De griffier,
<naam>
Toelichting
Algemeen
Artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisriminatievoorzieningen legt het college van burgemeester en
wethouders op om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Zie ook de toelichting bij
artikel 2 van deze verordening.
In artikel 2, tweede lid, van de wet wordt bepaald dat de gemeenteraad regels vaststelt omtrent de
inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak,
bedoeld in het eerste lid, onder a.
De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009,
het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (verder: het Besluit).
Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het Besluit, kan deze verordening
beknopt blijven.
10
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Deze bepaling behoeft geen toelichting.
Artikel 2
Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in
artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen.
Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving
uitmaakt, dat het opnemen ervan bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.
Artikel 3
1. Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de
inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de
klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”.
2. Het college draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan melden.
Dit impliceert tevens dat de burger redelijkerwijs op de hoogte moet kunnen zijn over de
mogelijkheden om zich te kunnen melden. Op de gemeentelijke website wordt daarom informatie
verstrekt over de ADV.
Artikel 4
Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De
antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.
Strikt juridisch is deze bepaling niet noodzakelijk, maar hij is opgenomen omdat hij bijdraagt aan de
begrijpelijkheid van de verordening.
Artikel 5
In de wet is bepaald dat het college toegang moet bieden tot een ADV.
De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze
invulling aan te geven. Leiden is aangesloten bij een regionaal antidiscriminatiebureau, dat ook een
vestiging heeft in Leiden. In de praktijk blijkt dat de meeste mensen hun klacht eerst telefonisch of via
de website melden, waarna er desgewenst een afspraak wordt gemaakt op de locatie die het bureau
in Leiden heeft.
Als mensen zich persoonlijk melden bij deze locatie worden zij bij de receptie doorverwezen voor het
maken van een afspraak met de ADV.
Artikel 6
Deze bepaling behoeft geen toelichting
Artikel 7
Deze bepaling behoeft geen toelichting
11
12
Download