2000-21527-WCO Monitor GSB-programmas

advertisement
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp
Notanr. :
Opsteller :
Telefoon :
Datum. :
Portef.h. :
SEC/AFD
: Monitor GSB-programma's
2000.21527
Regina de Graaff
693366
11 december 2000
Knol/ De Jager
Routing
afd.hfd.
sect.hfd.
SB/FIN
SB/ coord. GSB
SB/ O&S
bestuursorgaan
uiterste datum
B&W
Raad
Cie
...
O.R.
par. dd.
:
:
:
:
:
:
besluitenlijst
agenda
akkoordstukken
vertrouwelijk
par. dd.
burgemeester
weth. Scholten
:
:
weth. Knol
:
weth. Doornebos
:
weth. de Jager-Stegeman :
weth. Hiemstra
:
par. secr.
par. dd.
adj. secr. :
gem. secr. :
BIS (te paraferen door
de adjunct-secretaris)
Bijlagen:
Extracten:
ONTWERP-BESLUIT:
B&W dd. 19-12-2000
Besloten wordt:
1. De formats van de GSB-programma’s Jeugd en Jongeren en Kwetsbare Groepen waarin aangegeven staat per
thema op welke onderwerp de monitoring zal plaatsvinden, vast te stellen;
2. De commissie SW in kennis te stellen van dit besluit;
3. Dit besluit openbaar te maken.
ABC
Vervolg
Notanr:
Onderwerp:
2000.21527
Monitor GSB-programma's
VOORSTEL OPENBAARMAKING
dit besluit openbaar te maken
... (andere stukken, zoals nota, raadsvoorstel en – besluit, rapporten, brieven e.d. ... openbaar te maken
dit besluit niet openbaar te maken vanwege ...
... (andere stukken) niet openbaar te maken vanwege ...
COMMUNICATIE:
INTERN:
e-mail
nieuwsnet
Personeelsblad
EXTERN
verpl.
publicatie/bekendmaking
folder
huis-aan-huis-brief
hoorzitting
Zie bijgevoegd communicatieplan
DevNu
persbericht
kabelkrant
persconferentie
teletekst
informatiebijeenkomst
toelichting op wekelijkse persconferentie
FINANCIËLE ASPECTEN:
In te vullen door de initiërende dienst:
financiële gevolgen voor de gemeente?
Zo ja, gevolgen worden opgevangen:
binnen het desbetreffende productbudget
via taakstelling binnen eigen sector
tarieven burgers
concern
ja
nee
via herschikking tussen eigen sectorproducten
reserves/voorzieningen van de sector
bijdrage andere sectoren
programma Onderzoek en Statistiek
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
In de stadsvisie zijn resultaten vastgelegd waar de GSB-programma’s op worden afgerekend.
Deze resultaten zijn nu nader uitgewerkt per programma en thema op meetbaarheid en haalbaarheid.
De monitoring zal hierop worden ingericht.
De bijgevoegde programma-formats zijn gericht op:
*
programma Jeugd en Jongeren: thema’s kinderbeleid, uitval en jeugdparticipatie;
*
programma Kwetsbare Groepen: nieuwkomers/ oudkomers en zorgafhankelijken.
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
Format monitor grotestedenbeleid
Programma Jeugd en Jongeren
Thema Kinderbeleid
Effecten en/of resultaten
Nulcijfer
1999
Verhoging deelname aan de peuterspeelzalen Jeugdmonitor 1998
van 57% naar 65%
57% Deventer
nulmeting Diepenveen
Toename van aantal kinderopvangplaatsen
KO-plaatsen: 335
(1999-2002) met 376 plaatsen
KO-gastouder: 25
BSO: 27
BSO gastouder: 3
Deelname van allochtone peuters aan de
geen
peuterspeelzalen verhogen met 5%
Beschikbaar zijn van aanbod “samenhangend
pluspakket” (taalstimulering en opvoedingsondersteuning in combinatie met deelname
aan psz en ko en bredeschool
Beschikbaar zijn van 2 uitgewerkte pilots
bredeschool
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolommen 5 t/m 8:
Geen samenhangend
aanbod
Geen “bredeschool”
Streefcijfer
1-1-2004
65%
Meetinstrument
2000
Nulmeting Diepenveen nodig en
Nieuwe jeugdmonitor
x
Plus 376
Informatie/ rapportage
kinderopvangaanbieders
x
Plus 5%
2001
2002
2003
x
x
Nulmeting nodig via informatie
psz-aanbieders/ toets of dit wel
kan ivm persoonsgegevens e.d.
Wel een
Definieren van samenhangend
samenhangend aanbod en daarna toetsen of het
aanbod
aanbod aan deze definitie voldoet.
x
x
x
x
x
x
2 bredescholen Definieren van “bredeschool” en
toetsen of het aanbod/
samenwerking aan deze definitie
voldoet
x
x
x
x
inhoudelijke omschrijving van het beoogde effect en/of resultaat zoals opgenomen in stadsvisie/bestedingsvoorstel
het getal van de nulsituatie in 1999 of eerder: in dat geval jaartal vermelden; indien niet aanwezig zal meting 2000 nulmeting zijn.
het streefgetal per 2004 of later indien in stadsvisie aangegeven; in dat geval jaartal vermelden. NB niet alles zal in getallen uitgedrukt kunnen
worden; in dat geval i.p.v. meetbaar een toetsbaar resultaat formuleren.
Welke monitor, gegevensbestanden, anderszins worden gebruikt om het effect of resultaat vast te stellen.
d.m.v. kruisje aangeven in welke jaren meting of toetsing plaatsvindt
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
Format monitor grotestedenbeleid
Programma Jeugd en Jongeren
Thema Jeugdparticipatie
Effecten en/of resultaten
In elke wijk is een jeugdruimte beschikbaar
50% van de jongeren die zich ’s-Avonds
onveilig voelt moet verminderen met 15%
2 maal per jaar voert gemeente overleg met
jongeren
Sportdeelname onder jongeren in de leeftijd
van 12-23 jaar is verhoogd met 10%
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolommen 5 t/m 8:
Nulcijfer
1999
Niet overal
beschikbaar
Streefcijfer
1-1-2004
In elke wijk
beschikbaar
50% in Deventer
Jeugdmonitor
Nulmeting in
Diepenveen
Geen structureel
overleg
42,5%
Structureel 2 maal
per jaar overleg
Nulmeting
Verhoging met 10%
Bewonersonderzoek
/ informatie NV Dos
Meetinstrument
2000
2001
2002
2003
Definitie “jeugdruimte”
Inventariseren jeugdruimten en
toetsen aan definitie
Verheldering definitie. Toetsing via
jeugd-/ onderwijsmonitor
x
x
x
Definieren overleg en doelstelling,
betrokkenen
Overleg inventariseren, toetsen aan
de hand van doel, betrokkenen e.d.
Weergave in verslaglegging
Bewonersonderzoek, jeugdmonitor
en informatie/ rapportage NV Dos
x
x
x
x
x
x
x
x
X
inhoudelijke omschrijving van het beoogde effect en/of resultaat zoals opgenomen in stadsvisie/bestedingsvoorstel
het getal van de nulsituatie in 1999 of eerder: in dat geval jaartal vermelden; indien niet aanwezig zal meting 2000
nulmeting zijn.
het streefgetal per 2004 of later indien in stadsvisie aangegeven; in dat geval jaartal vermelden. NB niet alles zal in
getallen uitgedrukt kunnen worden; in dat geval i.p.v. meetbaar een toetsbaar resultaat formuleren.
welke monitor, gegevensbestanden, anderszins worden gebruikt om het effect of resultaat vast te stellen.
d.m.v. kruisje aangeven in welke jaren meting of toetsing plaatsvindt
x
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
Format monitor grotestedenbeleid
Programma Jeugd en Jongeren
Thema Uitval
Effecten en/of resultaten
115 jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar met
meervoudige problemen (school, werk, geld,
wonen) zijn in traject geplaatst (per jaar)
Beschikbaar zijn van een sluitende registratie
van jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie
Beschikbaar zijn van sluitende keten/ aanbod
gericht op het behalen van startkwalificaties
(alle jongeren tot 23 jaar zonder
startkwalificaties zijn bekend)
5% minder geweldsdelicten waar jongeren bij
betrokken zijn
10% minder wapenbezit op scholen
Verhogen van het aantal jongeren die een
startkwalificatie behalen
Kolom 1:
Kolom 2:
Nulcijfer
1999
Evaluatie
coachproject 2000
Streefcijfer
1-1-2004
Jaarlijks 115
jongeren
Meetinstrument
2000
2001
2002
2003
Informatie/ rapportage instellingen
zoals Kij, BJZ en coachaanpak
x
x
x
x
Geen sluitende
registratie
Wel sluitende
registratie
beschikbaar
x
x
Geen sluitende
keten
Wel sluitende
keten/ aanbod
beschikbaar
Ontwikkelen systeem, toevoegen
capaciteit leerplichtadministratie bij
burgerzaken ivm uitvoering systeem
Volgen door leerplicht
Definitie sluitende keten/ aanbod
Toetsen van aanbod aan definitie
x
x
Nulmeting
Jeugdmonitor
Politieregistratie
Nulmeting
Jeugdmonitor
Politieregister
Nulmeting
Jeugdmonitor en
Registratie leerplicht
Vermindering
van 5%
Vermindering
van 10%
Nulmeting en systeem van volgen van x
informatie vastleggen via monitor of
politiegegevens
Zie bij geweldsdelicten en informatie
x
via scholen
% vast te stellen
nav nulmeting
Jeugd-/ onderwijsmonitor en sluitende
registratie jongeren tot 23 jaar
x
inhoudelijke omschrijving van het beoogde effect en/of resultaat zoals opgenomen in stadsvisie/bestedingsvoorstel
het getal van de nulsituatie in 1999 of eerder: in dat geval jaartal vermelden; indien niet aanwezig zal meting 2000
nulmeting zijn.
Kolom 3:
het streefgetal per 2004 of later indien in stadsvisie aangegeven; in dat geval jaartal vermelden. NB niet alles zal in getallen
uitgedrukt kunnen worden; in dat geval i.p.v. meetbaar een toetsbaar resultaat formuleren.
Kolom 4:
welke monitor, gegevensbestanden, anderszins worden gebruikt om het effect of resultaat vast te stellen.
Kolommen 5 t/m 8: d.m.v. kruisje aangeven in welke jaren meting of toetsing plaatsvindt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
Format monitor grotestedenbeleid
Programma Kwetsbare Groepen
Thema Zorgafhankelijken
Effecten en/of resultaten
Analyse ouderen
Sluitende zorg en opvangketen
Nulcijfer 1999
Geen sluitende keten
Streefcijfer 1-1-2004
Beschikbaar zijn van een
doelgroepanalyse
Wel een sluitende keten
Instroom van ouderen in buurt-/ clubhuiswerk,
Nulmeting
vrijwilligerswerk, cultuur-/ sportaanbod vergroten met
Bewonersonderzoek
…%
Beschikbaarheid van varieteit aan woon-/ zorgdiensten Niet beschikbaar
… % meer
Analyse dak-/ thuislozen/ verslaafden e.d.
… aantal trajecten nu
in Deventer?
Beschikbaar zijn van een
doelgroepanalyse
Methodiek beschikbaar, 2 trainers
opgeleid; deskundigheids bevordering bereik 75% slagingskans
binnen gestelde termijn van hulpverleningstraject bij clienten
… trajecten voor Deventer
45% bemiddeld scholing/ werk
… aantal beschikbare
plaatsen nu?
10 plaatsen onder beschreven
condities
Realiseren project herstel sociaal netwerk
200 trajecten arbeidstoeleiding onder ex-verslaaf-den
per jaar in Stedendriehoek 45% bemiddeling naar
scholing/ werk/ vrijwilligerswerk
10 plaatsen begeleidwonen realiseren waarvan 6
plaatsen als tussenvorm van ambulante en semimurale woonbegeleiding en 4 plaatsen ambulante
woonbegeleiding in thuissituatie
een derde van de bewoners doorloopt het traject
zelfstandig wonen met een positief resultaat
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolommen 5 t/m 8:
Wel beschikbaar
Meetinstrument
Onderzoek doelgroep en analyse
2000 2001 2002 2003
x
Definieren sluitende keten. Toetsen
aanbod aan definitie
Rapportage uitvoerders
Bewonersonderzoek, participatie
module. Rapportage betrokken
organisaties
Definieren, Toetsen aan definitie
Rapportage organisaties
Onderzoek doelgroep en analyse
x
rapportage via uitvoerders
x
Toetsing van bereik en uitstroom
door rapportage uitvoerders
Toetsing realisatie 10 plaatsen
begeleid wonen en succes onder
bewoners, rapportage door
uitvoerders
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
inhoudelijke omschrijving van het beoogde effect en/of resultaat zoals opgenomen in stadsvisie/bestedingsvoorstel
het getal van de nulsituatie in 1999 of eerder: in dat geval jaartal vermelden; indien niet aanwezig zal meting 2000 nulmeting zijn.
het streefgetal per 2004 of later indien in stadsvisie aangegeven; in dat geval jaartal vermelden. NB niet alles zal in getallen uitgedrukt kunnen worden; in dat
geval i.p.v. meetbaar een toetsbaar resultaat formuleren.
welke monitor, gegevensbestanden, anderszins worden gebruikt om het effect of resultaat vast te stellen.
d.m.v. kruisje aangeven in welke jaren meting of toetsing plaatsvindt
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
Format monitor grotestedenbeleid
Programma Kwetsbare Groepen
Thema nieuwkomers/ oudkomers
Effecten en/of resultaten
Nulcijfer 1999
Beschikbaar zijn van kennis over culturele achtergronden en
Niet beschikbaar
ervaringen uit integratieprojecten binnen een expertise centrum;
tevens kwaliteitsverbetering aanpak/ methodiek integratie
Bereik van nieuwkomers van minimaal 90%
nulmeting
Rapportage
nieuwkomers
Vermindering van verzuim en uitval van nieuwkomers tot
Rapportage
maximaal 25%?
nieuwkomers
Realiseren van een aanbod verlengde inburgering
Geen aanbod
Verbeteren van sociale redzaamheid van 20 geisoleerd levende
oudkomers per jaar, die geen gebruik maken van voorliggende
voorzieningen
Aanbieden van een traject aan 20 oudkomers per jaar, die niet
aan een inburgeringsprogramma hebben deelgenomen cq
voortijdig zijn afgehaakt
Aanbod dagstructurering voor oud-/ nieuwkomers
Geen aanbod
Streefcijfer 1-1-2004
Wel beschikbaar
Meetinstrument
Evaluatie gebruik en waardering relevante
actoren
2000 2001 2002 2003
x
90% bereik
Rapportage nieuwkomers van uitvoerende
organisaties
x
x
x
x
Max. 25%
Rapportage nieuwkomers van uitvoerende
organisaties
Definitie verlengde inburgering
Toetsing van aanbod aan definitie
Toetsen van bereik 20 deelnemers
rapportage uitvoerders
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Wel verlengd aanbod
beschikbaar
20 trajecten per jaar
20 trajecten per jaar
Toetsen van 20 trajecten
Rapportage uitvoerders
x
x
x
Wel aanbod
Definitie aanbod dagstructurering
Toetsing aanbod aan definitie
Toetsen van bereik 20 deelnemers/
Rapportage uitvoerders
x
x
x
x
x
x
20 extra oudkomer trajecten toetsen
rapportage uitvoerders
Toetsen van bereik 30 werkenden
Rapportage uitvoerders
Toetsen van bereik van 3 maal 10
deelnemers; Rapportage uitvoerder
Ondersteuning platform, evaluatie
functioneren
Toetsen van aanstelling en functioneren 15
taalbuddies en rapportage bereik ouderen
Door uitvoerders
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aanbieden van 20 trajecten per jaar voor allochtone jonge
vrouwen met kinderen in wijk 2 die niet aan een inburgeringstraject hebben deelgenomen cq voortijdig zijn afgehaakt
Wegwerken van wachtlijst van 20 oudkomers extra
20 trajecten per jaar
30 trajecten voor laagopgeleide werkende oudkomers per jaar
30 trajecten per jaar
Scholen van 3 maal 10 personen in het kader van Turks
Ouderenproject
Platform allochtone ouderen/ beschikbaar stellen van ruimte
30 personen
geschoold
Wel ruimte en
voorzieningen
15 taalbuddies
Aanstellen van 15 taalbuddies voor moeilijk lerende en
analfabete allochtone ouderen
20 extra trajecten
Geen ruimte
Kolom 1:
Kolom 2:
Kolom 3:
Kolom 4:
Kolommen 5 t/m 8:
ABC
Agenda BenW
d.d. 19 DEC 2000
agendapunt: 10
inhoudelijke omschrijving van het beoogde effect en/of resultaat zoals opgenomen in stadsvisie/bestedingsvoorstel
het getal van de nulsituatie in 1999 of eerder: in dat geval jaartal vermelden; indien niet aanwezig zal meting 2000 nulmeting zijn.
het streefgetal per 2004 of later indien in stadsvisie aangegeven; in dat geval jaartal vermelden. NB niet alles zal in getallen uitgedrukt kunnen worden; in dat
geval i.p.v. meetbaar een toetsbaar resultaat formuleren.
welke monitor, gegevensbestanden, anderszins worden gebruikt om het effect of resultaat vast te stellen.
d.m.v. kruisje aangeven in welke jaren meting of toetsing plaatsvindt
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards