Algemene verkoopsvoorwaarden Standmark bvba

advertisement
Algemene verkoopsvoorwaarden Standmark bvba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
De verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de
overeenkomsten die tot stand komen via een ondertekende
offerte, mondelinge overeenkomst of akkoord per mail. Zij
primeren op gebeurlijk andersluidende voorwaarden van de
opdrachtgever.
De verkoop offerten zijn gebaseerd op de thans geldende
waarden van lonen en materialen. Bij wijziging behouden wij ons
het recht voor deze evenredig door te rekenen.
Bij iedere bestelling dient 1/2 voorschot betaald te worden, bij
niet voldoening is STANDMARK gerechtigd iedere levering en/of
uitvoering der werken te schorsen, onverminderd het recht
desgevallend de ontbinding van de overeenkomst met
schadeloosstelling lastens de opdrachtgever te vorderen.
De voorschotfacturen zijn contant betaalbaar, zonder korting. De
afrekeningsfacturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na
factuurdatum. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag
of bij gebreke aan vervaldag binnen de 30 dagen na het uitreiken
de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een vergoeding van 15% verschuldigd bovenop
de interest van 15% per jaar, met een minimum van 75€. Andere
nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper zullen in
voorkomend geval van rechtswege vervallen en opeisbaar
worden en nog niet-uitgevoerde bestellingen zullen worden
geschorst.
Buiten het verschuldigde bedrag is STANDMARK gerechtigd van
de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet-betaling
zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten en de eventuele kosten van faillissementsaanvrager.
STANDMARK is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave
van buitengerechtelijke kosten is vervallen.
De goederen blijven onze eigendom tot wanneer de aankoopprijs
ervan volledig is betaald, met inbegrip van de intresten en van
alle andere kosten met betrekking tot deze goederen. Tot op het
ogenblik dat de eigendom overgaat, zal de opdrachtgever de
goederen in zijn bezit houden als zaakwaarnemer of
bewaarnemer en moet hij de goederen gescheiden houden van
zijn eigen goederen. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de
goederen overgaat zullen wij gerechtigd zijn van de
opdrachtgever te eisen dat hij de goederen aflevert en indien dit
niet gebeurt, de lokalen van de opdrachtgever of van een derde
binnen te gaan waar de goederen zijn opgeslagen om ze opnieuw
in bezit te nemen. Ondanks het uitdrukkelijke
eigendomsvoorbehoud zullen alle risico’s van verlies of schade
aan de goederen, de kosten voor het opslaan van de goederen,
en alle andere aansprakelijkheden en/of aan de goederen
verbonden risico’s vanaf de afsluiting van deze overeenkomst op
de opdrachtgever overgaan.
Wanneer STANDMARK ten gevolge van overmacht, extreme
weersomstandigheden, sabotage, oorlog, brand, overstroming,
staking e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit
te voeren, behoudt STANDMARK het recht de overeenkomst te
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden
geëist.
STANDMARK heeft het recht om de overeenkomst met de
opdrachtgever als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant
enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende
gevallen:
Faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen
van de opdrachtgever
Niet- of niet-tijdige betaling van de door de opdrachtgever
verschuldigde bedragen
Onjuiste informatie nopens de identiteit van de
opdrachtgever
De reeds gemaakte kosten door STANDMARK blijven in dit geval
invorderbaar jegens de opdrachtgever
Indien de beursorganisatie of het beursreglement eist dat er
aanpassingen aan de stand uitgevoerd worden t.o.v. ons
ontwerp, zijn de meerkosten voor deze stand aanpassingen ten
laste van de exposant.
10. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting
van de opdrachtgever niet op.
11. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per
aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar datum.
12. Indien de opdrachtgever een handelaar is, is de aansprakelijkheid
van STANDMARK beperkt tot een opzettelijke fout.
13. In het geval van een opzettelijke fout van STANDMARK of andere
waarvoor STANDMARK aansprakelijk gehouden zou kunnen worden,
ligt de bewijslast met betrekking tot dit opzet of grove schuld bij de
opdrachtgever. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen
geval meer bedragen dan het factuurbedrag voor de geleverde
goederen en diensten door STANDMARK.
14. STANDMARK kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het
recupereren van waarborgen die de opdrachtgever betaald heeft
aan beursorganisaties.
15. Indien de opdrachtgever beursmateriaal meegeeft met
STANDMARK, aanvaardt de opdrachtgever dat dit materiaal op
eigen risico wordt meegegeven met STANDMARK en verbindt de
opdrachtgever zicht ertoe om desbetreffend materiaal integraal en
op juridisch correcte wijze te verzekeren tegen verlies, diefstal,
schade, transportrisico, enz. Bovendien zal de opdrachtgever
STANDMARK vrijwaren tegen gelijke welke vordering die tegen
STANDMARK zou worden ingesteld m.b.t. het meegegeven
beursmateriaal. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat
STANDMARK geen enkele verantwoordelijkheid draagt m.b.t. het
door de opdrachtgever meegegeven beursmateriaal.
16. Tijdens de oplevering van de beursstanden of interieurprojecten, of
tijdens de levering van goederen, dient de opdrachtgever eventuele
klachten op dat moment te formuleren. Als bewijs voor tijdige
mondelinge formulering geldt een e-mail die diezelfde dag naar
STANDMARK gestuurd wordt met een opsomming van hetgeen
besproken werd. Indien er tijdens de oplevering of in ontvangst
name geen klachten geformuleerd worden, worden de geleverde
goederen en diensten geacht aanvaard te zijn door de
opdrachtgever.
17. Een datum en richt uur van oplevering worden meestal op voorhand
afgesproken. Er kan geen schadevergoeding worden geëist indien
het effectieve uur van oplevering afwijkt van het vooraf opgegeven
richt uur. Uiteraard dient de effectieve oplevering voor de opening
van de beurs plaats te vinden.
18. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de gehuurde goederen van
STANDMARK als een goede huisvader te behandelen. Indien
herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van de gehuurde
goederen, ongeacht de oorzaken, worden de herstellingskosten in
meerdering van de huurprijs aan de opdrachtgever in rekening
gebracht.
19. Vanaf de oplevering tot het tijdstip waarop de afbouw van de
beursstand of project start, zal de opdrachtgever alle risico’s dragen
voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen van
STANDMARK. Bij verlies van de goederen, dient een kost van 3 maal
de huurprijs in rekening gebracht te worden voor de opdrachtgever.
20. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen of technische omschrijvingen
welke STANDMARK aan de opdrachtgever verstrekt, blijven
eigendom van STANDMARK onder uitdrukkelijk voorbehoud van
haar auteursrechten en met verbod om deze zonder de schriftelijke
toestemming van STANDMARK geheel of gedeeltelijk te kopiëren of
ter inzage van een derde te geven. Als uitzondering gelden hierop de
beursorganisaties die dit materiaal nodig hebben om de beursstand
of uitzicht van het project te kunnen valideren.
21. Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing. Alle
geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de
Vrederechter te Haacht en de rechtbanken van Leuven.
22. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere
bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In
dit geval zullen de partijen ervoor zorgen de nietige clausule te
vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke
perken, hetzelfde effect heeft als deze welke nietig werd verklaard.
Download