tekst kerstpakketten 2011_2

advertisement
Algemene voorwaarden kerstgeschenken Bij ons in de keuken
•
Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging met de dan
geldende algemene voorwaarden.
•
•
Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan een overeenkomst eenzijdig te annuleren.
Alleen met een schriftelijke overeenkomst kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken.
Dat geldt ook voor de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
Verzendkosten
•
Bij levering binnen de gemeente Houten zijn de verzendkosten gratis.
Voor verzending buiten de gemeente Houten zijn de genoemde prijzen exclusief verzendkosten en
verzekering voor transport.
Betalingsvoorwaarden
•
Betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn bijgeschreven te zijn op de rekening van
Bij ons in de keuken. Te late betalingen kunnen leiden tot vertraging in de levertermijn.
•
De opdrachtgever wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn
van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
•
Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de
vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten.
Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
•
Iedere verplichting van een opdrachtgever is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever
surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming
liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te
zijnen laste beslag wordt gelegd.
•
Alle kosten zijn voor de opdrachtgever waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen.
Leveringsvoorwaarden
•
•
De levering geschiedt op de in overleg vastgestelde datum, vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
•
De opdrachtgever dient zelf de levering te controleren. Wat betreft het aantal dient dat gecontroleerd
te worden op basis van de vrachtbrief of dergelijk document zoals bij de levering gevoegd. Reclame
hierop dient de opdrachtgever binnen 1 dag te doen, anders vervalt hiervoor het recht tot reclame.
Andere reclames dient de opdrachtgever binnen 10 werkdagen schriftelijk in te dienen waarna de
opdrachtgever hier per ommegaande een schriftelijke bevestiging van ontvangt. Dient de
opdrachtgever niet binnen deze termijn reclame in dan wordt de levering als akkoord beschouwd.
Ondanks de reclame dienen de overeengekomen betalingstermijnen van het niet betwiste gedeelte in
acht genomen te worden.
•
Als de artikelen na levering zijn gewijzigd, verwerkt of beschadigd dan kan deze nimmer worden
teruggenomen.
•
We zullen bij terechte reclame alleen die artikelen vervangen die betrekking hebben op de terechte
reclame.
•
•
De opdrachtgever heeft niet het recht tot reclame bij kleine niet te vermijden afwijkingen.
•
Opslag- en verzendkosten van teruggezonden artikelen worden opgeslagen op kosten en risico van
de opdrachtgever als de reclame onterecht blijkt.
De levering geschiedt op het bij Bij ons in de keuken opgegeven afleveradres van opdrachtgever.
Wijziging van dit adres dient alleen schriftelijk te geschieden waarna de eventuele extra kosten in
rekening worden gebracht.
We zullen bij terechte reclame een uiterste inspanning leveren voor een vergelijkbaar het leveren
van vergelijkbaar artikelen. Mocht dat niet lukken dan vergoeden wij de dan geldende marktwaarde
van het niet te vervangen artikel.
Overmacht
•
Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat
voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel.
Levering van vervangende artikelen zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op
schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
Download