`Omgaan met risico`s van geïnduceerde aardbevingen`

advertisement
Adviescommissie ‘Omgaan met risico’s van
geïnduceerde aardbevingen’
Presentatie voor
Inwoners Groningen
Bedum, zaterdag 21 november 2015
Programma gesprek inwoners Groningen
Deel 1 : Welkom en toelichting op doel van dit gesprek
Presentatie commissie:
- Toelichting op opdracht aan commissie
- Presentatie adviezen 1 en 2
- Ruimte voor vragen
Deel 2 : Gesprek over uw ideeën: organiseren van
keuzevrijheid en zeggenschap; input voor eindadvies
Afronding
Doel van dit gesprek:
• Luisteren naar uw verhalen en ervaringen
• Inzicht krijgen in wat nodig is voor herstel van vertrouwen
1. Opdracht aan Commissie
Adviseren over:
• omgaan met en normen voor veiligheidsrisico's van
geïnduceerde aardbevingen
• toepasselijk overheidsbeleid voor omgaan met risico’s
• alternatieve benaderingen voor bouwkundige versterking
• mogelijkheden om lusten en lasten eerlijker te verdelen




Commissie is in april jl. van start gegaan
Eerste advies 23 juni
Tweede advies 29 oktober
Derde advies begin december 2015 (eindadvies)
1. Opdracht aan Commissie
Commissie onderscheidt drie oplossingselementen:
1. Zorgplicht: Groningen moet voldoen aan de voor NL
geldende veiligheidsnorm door gasproductie te
beheersen en woningen te versterken
2. Adequaat vergoeden van ontstane schade
3. Overheid neemt verantwoordelijkheid om gevolgen van
gaswinning ook in positieve zin in gebied te laten
terugkeren
Opdracht commissie betreft punten 1 en 3
2. Hoofdlijn adviezen 1 en 2 commissie
Redeneerlijn commissie:
 Leven, wonen en werken in Groningen even veilig als elders in
NL; conform algemeen geldende veiligheidsnorm voor
bouwwerken: IR = 10-5 per jaar
 Ondanks onzekerheden over aardbevingen (seismische
dreiging) en te plaatsen kanttekeningen, nodig keuzes te
maken
 Best beschikbare onderzoeksresultaten benutten, pragmatisch
aan de slag, prioriteren en versnellen
2. Hoofdlijn adviezen 1 en 2 commissie
 Prioritering op basis van risico’s:
‒ Ondergrond: Seismische dreiging op basis van feitelijke
metingen (PGA-kaart van KNMI)
‒ Bovengrond: Sterkte van woningen
 Plaats op PGA-kaart en sterkte van gebouw bepalen prioriteit
2. Hoofdlijn adviezen 1 en 2 commissie
 Pragmatische (catalogus)aanpak geprioriteerde woningen tot niveau
basisveiligheid, ‘van grof naar fijn’:
- Beschrijvingen representatieve typen bouwwerken (inmiddels
60 typologieën onderscheiden)
- Passende versterkingsmaatregelen voor representatieve typen
bouwwerken
- Maatregelen per woning is maatwerk
- Mogelijkheid voor woningeigenaar om beargumenteerd individuele
inspectie aan te vragen
 Aanpak organiseren als leerproces: eerder opgedane ervaringen en
nieuwe kennis benutten voor aanpak volgende woningen (catalogus is
geen statisch, maar een dynamisch instrument)
Heeft u vragen over
adviezen 1 en 2?
3. Aanpak: meer dan basisveiligheid
 Overheid handelt vanuit algemeen belang
 Hoe kun je lusten en lasten eerlijk verdelen?
 Gaswinning Groningen leidt tot situatie die als onrechtvaardig
wordt ervaren
 Gaswinningsgebied is vanuit sociaaleconomisch perspectief
één van de meest kwetsbare gebieden van NL
 Gevolgen van gaswinning ook in positieve zin in gebied laten
terugkeren
 Keuzevrijheid en zeggenschap op lokaal en individueel niveau
(onderwerpen voor eindadvies commissie)
 In verlengde van bestaande en nieuwe maatregelen: belangen
op lange termijn meer structureel waarborgen
Overzicht individuele maatregelen
Bestaande maatregelen:
• Fonds schrijnende gevallen (€ 15 miljoen)
(Commissie Bijzondere Situaties) (gaat over naar NCG)
• Waardevermeerderingsregeling (€ 4.000 per woning)
• Waardedalingsregeling (uitkering waardedaling bij verkoop)
MJP NCG bevat voorstellen voor nieuwe individuele
maatregelen (garantiefonds voor achterstallig onderhoud,
opkoopregeling en nieuwbouwinstrumentarium)
Overzicht collectieve maatregelen
Bestaande maatregelen:
• Loket Leefbaarheid (max. € 10.000 per initiatief)
• Economic Board (€ 97,5 miljoen) (stimuleringsprogramma
economische structuur/werkgelegenheid in de regio)
MJP NCG bevat voorstellen voor nieuwe collectieve
maatregelen (energietransitie en leefbaarheid)
Input voor eindadvies
Vragen
• Wat zijn uw ervaringen met bestaande collectieve en
individuele compensatiemaatregelen?
• “Inwoner centraal”, “keuzevrijheid” en “zeggenschap”:
Wat betekent dat voor u?
Wat wilt u ons meegeven om dat meer structureel te borgen?
[email protected]
Dank voor uw aandacht!
Download