Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort

advertisement
Belgisch gecentraliseerd
blootstellingsregister
en stralingspaspoort voor externe
werkers
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29 mei 2009
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Reglementaire context
• Europese Richtlijnen
– EURATOM 96/29 : Basisnormen
– EURATOM 90/641 : Externe werkers
• België
– KB 25/04/1997 (FOD WASO)
– KB 20/07/2001 (FANC)
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Europese Richtlijn
EURATOM 96/29 : Basisnormen
• Algemene principes
• Dosislimieten
– Beroepshalve blootgestelde personen
– Publiek
– Leerlingen en studenten
• Operationele bescherming van beroepshalve
blootgestelden, leerlingen en studenten
–
–
–
–
–
Risico-evaluatie
Classificatie van werkplaatsen
Classificatie van werkers
Controle en monitoring
Medisch toezicht
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Europese Richtlijn
EURATOM 90/641 : Externe werkers
• Verplichtingen bevoegde instanties
– Externe werkers gelijkwaardig beschermd als interne
– In afwachting van systeem op Europees niveau
• Gecentraliseerd nationaal netwerk OF
• Individueel document aan elke externe werker
• Externe werkers over de grens : individueel document
• Verplichtingen externe ondernemingen : algemeen toezicht
–
–
–
–
Algemene beginselen en dosisbeperkingen
Informatie en opleiding
Waarborgen bepaling van blootstelling en medische controle
Vergewissen bijhouden radiologische gegevens in register/indiv document
• Verplichtingen exploitanten : praktische aspecten
–
–
–
–
Controleren of werker medisch geschikt is
Specifieke opleiding werkplaats
Vergewissen persoonlijke beschermingsmiddelen
Monitoring van de individuele blootstelling + evt. operationele dosimetrische
controle
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Bevoegdheden
• FANC
– Bescherming van de werknemers tegen de
gevaren van ioniserende stralingen (I.S.)
– Fysische controle
– Dosimetrisch toezicht
– Medisch toezicht I.S. : erkende geneesheer
• FOD WASO
– Welzijn op het werk, medisch toezicht algemeen
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Verloop van het project
• Behoeftenanalyse
• Internationale benchmarking
– Centraal dosisregister
interfaces met buitenland
aankoop bestaand systeem ?
• Meeste landen : centrale databank (FR : SISERI, NL : NDRIS)
• Relatief oude systemen, meeste niet web-based
– Stralingspaspoort
• Weinig landen hebben een elektronisch paspoort
• Uiteenlopende systemen : boekje, inlegbladen, eenmalige
documenten
• Ontwikkeling van eigen systeem
• Wetsontwerp voor bevoegdheidsoverdracht
• Uitvoeringsbesluit
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Blootstellingsregister
en stralingspaspoort
Doelstelling :
De radiologische bescherming van zowel
vaste als externe werkers garanderen op een
efficiënte wijze




Toezicht : respecteren van de dosislimieten
Optimalisatie : ALARA
Statistieken
Epidemiologie
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Vertrekpunten
•
Inhoud
-
categorie A + categorie B werkers
Ook andere groepen dan beroepshalve blootgestelden : NORM, civiele bescherming,…
Gegevens :
• Meer types dosissen
• Types activiteiten/bronnen
•
Input
•
Output
•
-
Gegevens zoveel mogelijk van de “authentieke bronnen”
“Administratieve vereenvoudiging”
-
Naast FANC en FOD WASO ook andere gebruikers:
-
Toegang : web-based
Overzichten, statistieken, queries,…
•
•
•
•
•
Exploitanten, werkgevers
Diensten fysische controle
Dosimetrische diensten
Arbeidsgeneesheren
Individuele werker (“mijn dossier”)
Stralingspaspoort
-
Fail-proof voor werknemers die bij meerdere exploitanten werken
-
Integratie in blootstellingsregister, online beheer
• Operationele dosimetrie opnemen
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Blootstellingsregister
en stralingspaspoort
1. Blootstellingsregister

Beroepshalve blootgestelde personen

Leerlingen, studenten en stagiairs

NORM
“aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen”
2. Stralingspaspoort

Externe werkers


Binnen België : electronisch stralingspaspoort
Grensoverschrijdend : aangevuld door papieren stralingspaspoort
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Blootstellingsregister : inhoud
Werker
Nationaal nr (RR)
Naam
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
Adres
Nationaliteit
Taal
Dosislimieten
Werksituatie
Werker
Werkgever
Periode
Arbeidsstatuut (intern/extern)
Werkregime
Activiteit (ISCO)+percentage
Blootstellingsfile
Werkgever
KBO/BCE nr
Naam
Juridisch statuut
Adres
Activiteit (NACEBEL 2008)
Verantwoordelijke
Contactpersonen
Controlediensten
medisch toezicht
werker
werkgever
exploitant
Dosis
Dosistype
…
Hp(10) gemeten lichaamsdosis
Hp(0.07) extremiteitendosis
E50 interne dosis
E berekend
…
periode
dosistype
dosis
validatie
wijziging
Medisch toezicht
datum
medische geschiktheid
validatie
Vorming
basisvorming
specifieke vorming
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Exploitant
KBO/BCE nr
Naam
Juridisch statuut
Adres
Activiteit (NACEBEL 2008)
Verantwoordelijke
Contactpersonen
Controlediensten
fysische controle
dosimetrische dienst
Blootstellingsregister : input
Betrokken stakeholders
FOD WASO
Werkgevers
Diensten fysische controle
Dosimetrische diensten
Arbeidsgeneesheren
Werkers
Andere gegevensbronnen
Rijksregister
KBO
KSZ
Real-time communication server
FANC
Web server
Input via webpages
Communications by means of webservices
Direct Server to Server Communications
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Database server
Basisgegevens
Werkgever
Werker
Nationaal nr (RR)
Naam
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
Adres
Nationaliteit
Taal
Dosislimieten
Werksituatie
Werker
Werkgever
Periode
Arbeidsstatuut (intern/extern)
Werkregime
Activiteit (ISCO)+percentage
KBO/BCE nr
Naam
Juridisch statuut
Adres
Activiteit (NACEBEL 2008)
Verantwoordelijke
Contactpersonen
Controlediensten
medisch toezicht
Rijksregister der
Natuurlijke Personen
(RRNP)
Kruispuntbank der
Ondernemingen
(KBO)
Kruispuntbank SZ
(DIMONA)
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Exploitant
KBO/BCE nr
Naam
Juridisch statuut
Adres
Activiteit (NACEBEL 2008)
Verantwoordelijke
Contactpersonen
Controlediensten
fysische controle
dosimetrische dienst
Dosisgegevens (1)
Dosimetry
service
Health
Physics
service
Occupational
physician
Validate
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
If
modified
Dosisgegevens (2)
Dosimetry
service
Health
Physics
service
Occupational
physician
Validate
Validate
If modified
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Dosistypes
• Hp(10)gemeten foton/elektron
• Hp(10)berekend
• Hboven en Honder
• Hp(10)neutronen
Officiële dosis
• E50
Tussentijdse dosis
• Eberekend
Ongevalsdosis
• Hp(0,07)huid
Speciale dosis
• Hp(0,07)extremiteiten
• Hp(3)ooglens
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Blootstellingsregister : output
•
Types gebruikers
•
Toegang ?
•
Rechtstreekse toegang via e-ID
•
Toegang door mandaat
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Exploitant
Externe onderneming
Dienst fysische controle
Arbeidsgeneesheer
Stralingswerker
Erkende dosimetrische dienst
Bevoegde overheden (FANC/FOD WASO)
e-ID
Federaal token
Bevoegde overheden (FANC/FOD WASO)
Exploitant : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO
Externe onderneming : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO
Stralingswerker
Individuele personeelsleden van bovenstaande
Dienst fysische controle krijgt mandaat van de exploitant
Erkende dosimetrische dienst krijgt mandaat van de exploitant
Arbeidsgeneesheer krijgt mandaat van de werkgever (exploitant of externe onderneming)
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Wie ziet wat ?
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
eHealth
• Wat ?
– Electronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de
gezondheidszorg
– Gegarandeerde informatieveiligheid en bescherming van de privacy
– Volledig web-based en ontsloten voor alle stakeholders, zelfs individuele
werkers
• Doelstellingen
–
–
–
–
Optimaliseren van kwaliteit en continuïteit van gezondheidszorgaanbod
Optimaliseren van de patiëntveiligheid
Administratieve vereenvoudiging voor alle actoren in de gezondheidszorg
Ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
eHealth
Patiënten en
zorgverleners
PortaHealth
SVA
SVA
SVA
DTW
SVA
SVA
SVA
DTW
Site RIZIV
Site FOD SZ
SVA
SVA
SVA
DTW
Portaal SZ
Portal
eHealth
SVA
SVA
SVA
DTW
MyCareNet
SVA
SVA
SVA
DTW
Gebruikers
eHealthplatform
GAB
Platform met basisdiensten
GAB
GAB
GAB
GAB
Leveranciers
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
GAB
eHealth
Identificatie & Authentificatie
• Burgers
– Eigenaar : Fedict
– Identificatie: login + paswoord +
token
– Veiligheidsniveau : 2
• e-ID
– Identificatie: certificaat + pin
code
– Veiligheidsniveau : 3
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Query’s en statistieken
 Voor 1 werker




Dosissen van 1 werker
Overschrijdingen van een dosislimiet (wettelijke of operationele)
Professionele historiek tussen 2 data
Stralingspaspoort voor externe werkers
 Voor een groep van werkers







Alle werkers van een werkgever
Jaarlijkse dosissen voor een groep werkers
Dosisdetails voor een groep werkers voor een jaar
Ontbrekende doses in een periode
Wijzigingen uitgevoerd in een periode
Validaties uitgevoerd in een periode
Niet-gevalideerde dosissen in een periode
 Statistieken
 Werkers geselecteerd volgens bepaalde criteria
 Dosisstatistieken (min, max, gemiddelde) voor een groep werkers
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Stralingspaspoort externe werkers
•
Inhoud
– Dosisgegevens
• Tussentijdse dosis als aanvulling van laatst gekende officiële dosis
– Medisch toezicht :
•
•
•
•
Datum van onderzoek
Type onderzoek
Resultaat : geschikt, niet geschikt, geschikt met beperkingen
Datum volgende onderzoek
– Informatie en vorming :
• Datum informatie/vorming
• Verantwoordelijke
•
Electronisch systeem :
•
Papieren systeem :
– geïntegreerd in het blootstellingsregister
– consulteerbaar door exploitant na mandaat door externe onderneming
– externe werkers die opdrachten uitvoeren bij buitenlandse exploitanten
– stralingspaspoort wordt uitgeprint door de externe onderneming
• blootstellingsregister : “ tussentijdse dosissen verwacht”
– Na opdracht : buitenlandse exploitant vult tussentijdse dosissen aan in papieren
stralingspaspoort
– Bij terugkeer in België : externe onderneming geeft tussentijdse dosissen in in
blootstellingsregister
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Country A
Naar een gecentraliseerde
databank in Europa ?
Country B
Internet
Cfr. EURDEP systeem
(EUropean Radiological
Data Exchange Platform)
voor omgevingsmonitoring
MAAR
- wie ?
- financieel ?
- beheer ?
-…
Country C
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Europese HERCA werkgroep
Externe werkers en stralingspaspoort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
7.
8.
9.
10.
•
•
Overeenkomsten en verschillen tussen de Europese landen in kaart
brengen
De bestaande systemen vergelijken met de richtlijn 90/641/Euratom
Moeilijkheden identificeren in nationale regelgeving om de gevraagde
informatie te bekomen
“Good practice” richtlijnen opstellen
Terminologie harmoniseren
De vereisten qua inhoud van het stralingspaspoort harmoniseren
Eén enkel formaat van document voor externe werkers over de grenzen
heen : nuttig maar optioneel
Lijst van verplichte velden (gebaseerd op bijlage I van de Europese
Richtlijn, incl. richtlijnen wat ermee bedoeld wordt), andere gegevens
optioneel
Richtlijnen uitwerken m.b.t. de plaats waar de data moeten bewaard
worden
Niet-EU Europese of wereldwijde “buur”landen
Stapsgewijze aanpak om kost & benefit af te wegen voor het
harmoniseren van stralingspaspoort
Een protocol uitwerken voor de uitwisseling van informatie tussen de
landen
conventies
gecentraliseerd systeem
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Uw input/feedback gevraagd
•
•
•
•
Inhoud + door te geven gegevens
Workflows
Toegangs-en consultatierechten
ISCO codes
http://www.statbel.fgov.be/downloads/isco.pdf
– NIS codes :
http://www.statbel.fgov.be/downloads/prof_nl.xls
• Gewenste functionaliteiten
• Naam voor het blootstellingsregister (vb. acronym)
• Andere…
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Timing
• 1/07/2009 :
– Uw input
• 1/09/2009 :
– Verwerken van uw input in draft regelgeving en draft systeem
• 1/10/2009 :
– ICT luik testen met één dienst fysische controle/dosimetriedienst
• 1/01/2010 :
– ICT luik operationeel voor alle diensten fysische
controle/dosimetriediensten
• 1/02/2010 :
– Regelgeving start officiële adviesprocedure
• Najaar 2010 :
– Publicatie regelgeving B.S.
• 1/01/2011 :
– alles volledig operationeel
Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht
29/05/2009
Download