Afscheid van Jan Libotté

advertisement
De Stoffer
8 december 2007
Openbare fractievergadering
Samen Anders
Vught
Vught Samen Anders houdt zijn maandelijkse
openbare fractievergadering op dinsdag 11
december aanstaande, 20.00 uur in Gebouw
Schoonveld, lokaal 1. Aan de orde zijn alle
agendapunten
van
de
aanstaande
raadsvergadering. We zullen in elk geval
uitgebreid stil staan bij de nota over het
gemeentelijk cultuurbeleid, het aangepaste
subsidiebeleid,
de volgende fase van de
WMO: Leden van Vught Samen Anders, maar
ook alle andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Accommodaties verbeteren, boter bij
de vis?
In de commissie Ruimte was niet heel veel
spannends aan de orde vanuit het standpunt
van VSA. Natuurlijk, de spoorwegovergang
Cromvoirtsepad was aan de orde maar daar
gebeurde uiteindelijk natuurlijk niks anders dan
wat er in het bestuursakkoord is vastgelegd.
Zeer tevreden dus. Er was wat gehakketak
over de grondprijsbrief, maar ook daar was er
politiek niet alles te beleven. Wel op het gebied
van accommodaties gebeurde er wat. Teun
verwoordde prima het standpunt dat VSA heeft
in dit terrein maar wie schetst vervolgens de
verbazing dat de (zelfbenoemde) kampioen
voor de verenigingen ineens tegen de
verbetering van de accommodaties lijkt te zijn?
Als argument werd ter tafel gebracht dat er
geen kennis genomen had kunnen worden van
een gesprek tussen het college en een aantal
verenigingen en dat dit voor de raad aanleiding
moest zijn om de broodnodige verbetering van
de bestaande accommodaties tegen te
houden. Natuurlijk is VSA niet voor investeren
op sterfhuisconstructies maar het volgende
mag duidelijk zijn. Vanaf het begin hebben we
de (toen) raadsbrede opvatting gesteund dat in
de periode totdat er gekomen zal worden tot
een MFA de verenigingen op een fatsoenlijke
manier dienen te worden bediend in de
bestaande huisvesting. Als er nu op basis van
wat wazige argumenten ineens van die
verbetering afstand genomen wordt kan de
conclusie niet anders luiden (zie ook het stukje
van Suzanne in deze Stoffer) dat de
verenigingen bij Gemeentebelangen vooral
moeten aankloppen voor lippendienst maar
niet voor het werkelijk steun krijgen voor
elementaire voorzieningen.
Ton van der Vossen
Cultuurnota: wat willen we nu?
Eindelijk is er dan een concept cultuurnota! Na
een lang voorbereidingstraject waarin uitvoerig
is gesproken met het veld, staat het concept
op de politieke agenda. Volgens de nota zijn er
al veel culturele activiteiten in Vught en moet
er nog een slag worden gemaakt in het
verbinden van activiteiten en in het vernieuwen
van de inhoud. Met deze doelstelling kan onze
fractie het eens zijn, maar uit de nota blijkt niet
duidelijk hoe we dit willen gaan doen.
Er zal een werkgroep worden geformeerd
bestaande uit de wethouder en mensen uit het
veld (op persoonlijke titel). Deze werkgroep zal
alles verder uit gaan werken en uitvoeren…
Maar waar besluiten wij nu dan over? Het
meest concreet zijn drie actieprogramma’s
waarin enkele operationele doelen worden
genoemd. Maar nergens staat duidelijk wat we
minimaal ondersteunen en wat we de
vernieuwen. Deze duidelijkheid kon de
wethouder ook niet geven. Volgens de
wethouder is dat conform de wens van de raad
en zal de werkgroep de zaken verder
concretiseren. Dat is slechts deels correct. De
commissie heeft voorheen aangegeven dat het
plan van aanpak nog niet dichtgetimmerd
moest worden, omdat we nog met het veld
zouden gaan praten. Nadat we met iedereen
hebben gesproken zou op basis van keuzes
een juiste balans kunnen worden gevonden en
vastgelegd kunnen worden in de nota. Helaas
is dat nu niet het geval! Daarom heb ik
namens onze fractie voorgesteld om de nota
De Stoffer is een uitgave van Vught Samen Anders, een lokaal samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks.
De Stoffer informeert leden en belangstellenden over actuele zaken in Vught.
Eindredactie: Fred de Man, Kerkstraat 36 5261 CR Vught, telefoon 073-656 48 15
Internet: www.vughtsamenanders.nl; e-mail: [email protected].
zelf te concretiseren: wat willen we minimaal in
de nota hebben? Hopelijk kunnen we op deze
wijze samen met een concreet resultaat
komen, zodat we eindelijk kunnen spreken
over een Vughtse cultuurnota 2008-2011.
Toine van de Ven
Er was er eens ...
"Ik geloof niet in sprookjes maar ook niet in hel
en verdoemenis", zo begon ik mijn
commentaar op de begroting voor 2008.
Terwijl de coalitie zich redelijk tevreden uitte
over de cijfers, was de oppositie er niet zo blij
mee. GB meende dat we sprookjes vertelden.
De VVD gaf aan dat door de mistige manier
van rapporteren, er geen overzicht was op
basis waarvan je kunt besluiten of de begroting
goed is opgesteld. Ik geef (steeds weer) toe:
het is even puzzelen en zoeken, maar alles
staat er wel. Je moet het natuurlijk wel willen
vinden. De houding van de oppositie is niet
opmerkelijk op zich. Maar een béétje vreemd
vond ik het wel. Alhoewel de algemene
stemming was dat Vught op moest passen, dat
we wel erg veel geld aan het uitgeven waren,
hoorde je ook een ander geluid. Men had
ontdekt dat Vught eigenlijk er best goed voor
staat!
Tikje
overmoedig
probeerde
Gemeentebelangen zelfs onze weddenschap
over te nemen. Gevoel voor humor hebben wij
ook maar om als tegenprestatie nu maar de
hele buidel open te trekken en het complete
overschot straks terug te storten, ging zelfs
ons wat te ver. Jammer dat men wel wil
toegeven dat we gezond zijn maar als het erop
aankomt stemt deze partij niet in met de
begroting omdat er voor 2008 een
begrotingstekort wordt verwacht. Dat was voor
2007 ook het geval. Dat is eigenlijk al jaren
niet anders. Als je de cijfers bekijkt over 2007
houden we wederom geld over. Ook dat is al
jaren niet anders. We houden steeds geld
over. Dat is jammer want als we dat
vantevoren weten kan de raad meer en betere
keuzes maken. Dat schijnt nu langzaam in de
politiek door te dringen. Wij vertellen het al een
tijdje maar nu beginnen eindelijk anderen het
ook te geloven. Het gaat niet zo slecht met
Vught.
Suzanne van Wiggen
Huisvestingsproblematiek
College
Maurick
Op verzoek van het CDA werd het Maurick
College op de agenda van de commissie
gezet. Deze school wacht al veel te lang op
adequate huisvesting voor haar sterk
gegroeide aantal leerlingen. Onze fractie staat
daar volledig achter! Maar waar wij ernstige
problemen mee hebben is de wijze waarop dit
spelletje nu wordt gespeeld. Natuurlijk moet de
school kwalitatief goede huisvesting krijgen,
maar daarvoor hebben we toch een contract
gesloten met Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO) waar het Maurick College onder valt?
Volgens dat contract zou er in januari 2005 al
passende huisvesting op één locatie moeten
zijn voor het Maurick College! Dat wil zeggen
aan de Titus Brandsmalaan. Waar is die
nieuwbouw? Een gebouw zet je niet in een
dag neer… de gemeente had al lang moeten
zien dat OMO niet aan deze afspraak zou
voldoen. En daarnaast voldoet OMO ook niet
aan andere contractuele afspraken. Cynisch is
dat OMO in haar jaarverslag zegt dat de
organisatie beter in staat is te zorgen voor
kwalitatieve huisvesting dan de overheid. Dat
wordt wel heel duidelijk in Vught… Volgens mij
kan het niet slechter! Jammer is dat de
discussie is vertroebeld. Er wordt gesproken
over ontoereikende financiële middelen omdat
in het contract 1550 leerlingen zijn vastgelegd
en de school er nu zo’n 2100 heeft. Een
onderzoek – van OMO én de gemeente –
spreekt dit tegen: er kan worden gebouwd op
een locatie voor 1800 leerlingen (lange termijn
verwachting aantal leerlingen). Maar nu is het
bijna 2008 en het enige wat er is zijn plannen
op papier…
Het CDA lijkt het college te verwijten niet
genoeg te hebben gedaan en nu het middel
van arbitrage te gebruiken. Maar wij stellen
vragen bij de handelswijze van het CDA. Dat
arbitrage was gestart was in mei 2007 al
bekend bij de commissie. Tevens vinden wij
het niet passend om tijdens dit proces in te
breken. De schriftelijke vragen van het CDA
stralen wantrouwen uit ten opzicht van het
College en het CDA zinspeelt op het (bewust)
ontbreken van stukken in het dossier. En dan
laat
ik
het mediacircus nog buiten
beschouwing. Laat ons duidelijk zijn: het
college handelt volkomen correct! Het dossier
bewijst dat het college meerdere malen heeft
gesproken met OMO, maar dat dit al twee jaar
tot niets heeft geleid. Laat de arbitrage zich
uitspreken over de wijze waarop het contract
moet worden uitgelegd, om daarna – ongeacht
2
de uitspraak – snel samen verder te gaan en
een kwalitatief gebouw neer te zetten. Elke
vertraging gaat ten koste van de leerlingen en
docenten.
Toine van de Ven
Subsidieregeling
Soms doet iets of iemand je verbazen maar ik
viel zowat van mijn stoel toen ik tijdens de
behandelingen van het subsidieprogramma
2008-2011 Gemeentebelangen tegen hoorde
stemmen bij de motie van de coalitie om het
bedrag voor de vrijwilligersorganisatie te
verhogen met 50.000 euro! Al jarenlang pleit
Vught Samen Anders voor een hoger bedrag.
Met name Ben Brands heeft zich de vorige
periodes erg
ingezet voor
de
vrijwilligersorganisaties. Op initiatief van het
CDA is er een deel van de extra jaarlijkse
rijksbijdrage
die in
september
is bekendgemaakt,
de
zogenaamde
septembercirculaire, toebedeeld aan de
verenigingen. Wij waren daar heel erg blij
mee.
Gemeentebelangen geeft ook steeds aan het
vrijwilligerswerk een warm hart toe te dragen,
ik ging er dus vanuit dat zij hier ook blij mee
zouden zijn. Maar om onduidelijke redenen
stemt men tegen. Het argument tijdens latere
gesprekken: "het moet wel financieel afgedekt
zijn"-> ja, dat is dus ook zo, zie mijn verhaal
hierboven over de septembercirculaire en dit is
echt
uitgebreid
besproken
tijdens
de commissie- en raadsvergadering. Er zat
nog veel meer in dat potje maar omdat wij ook
niet vooruit kunnen kijken, hebben we die
grotendeels maar gevuld gelaten. Het college
gaf overigens aan dat er geen risico's zaten
aan dit besluit. Ander argument: "dit hoort thuis
bij de begroting". Ja, zo ken ik er nog wel een
paar. Ik laat de conclusie maar aan de lezer
(en de achterban van Gemeentebelangen)
over want wij snappen er helemaal niets meer
van.
Suzanne van Wiggen.
Klimaatverandering: mee leren leven?
Het afgelopen jaar is er extra veel aandacht
voor het klimaat. De aarde warmt op en dat
heeft gevolgen voor mensen, dieren en
planten. Nog immer is er een discussie over de
oorzaak. Hoewel nu algemeen wordt
aangenomen dat de CO-2 uitstoot en als
gevolg daarvan de ozonlaag verminderd/gaten
ontstaan in de atmosfeer, zijn er ook geluiden
dat de aarde evolueert. We hebben immers
ooit ook een ijstijd gehad en de activiteiten van
de zon veranderden. Hoe dan ook de wereld
veranderd en wij zullen ons aan moeten
passen ongeacht de oorzaak. Fossiele
brandstof als olie en gas raakt op, fijnstof en
smog eisen hun tol. Ook in Vught zijn de
effecten merkbaar. Vught komt van vocht
omdat de grond hier vroeger nat was. Nu
hebben we te maken met verdroging wat
concreet zichtbaar is bij de grondwatermeter in
natuurpark De Kwebben. Er is toename van
gemotoriseerd verkeer (A2, N65) en voor korte
afstanden neemt de gemiddelde Vughtenaar
liever de auto dan de fiets. De oplossing is niet
zo simpel. Natuurorganisaties blokkeren een
windmolenpark in de buurt van Tilburg, de
regering haalt de oude gloeilamp niet van de
markt terwijl er voldoende alternatieven zijn en
we denken met een klein bedrag extra onze
vlieguren CO-2 neutraal te maken. De
verbeterde
economie
stimuleert
het
koopgedrag in combinatie met de zogenaamde
euroshop waar onnodige prullaria, veelal uit
China, gretig aftrek vindt. De primaire
oplossing zal gevonden moeten worden bij
gedragsverandering van mensen. Afdwingen is
niet de oplossing maar vooral uitleg geven,
adviseren en stimuleren. Alle beetjes helpen,
vaker wandelen en fietsen, minder energie
verbruiken(spaarlampen, de verwarming een
graadje lager zetten) en koop bewust. Verbeter
de wereld begin bij jezelf en alle beetjes
helpen zijn levenswijsheden die ook opgaan
voor het bestrijden van de klimaatverandering.
Ben Brands
Rondje IJzeren Man
In het weekend kunt u weer het vertrouwde
Rondje IJzeren Man via het strand
bewandelen. Nog sterker u wordt gastvrij
ontvangen door Accomplu. Ik complimenteer
Accomplu met deze uitwerking van mijn
voorstel. Het heeft enige tijd gekost voordat
met het voorstel werd meegegaan. Als raadslid
ben ik al blij dat er een tastbaar resultaat is
gekomen. Geeft weer moed voor de toekomst.
Teun Wezelenburg
Ouderenbijeenkomsten
In het voorjaar van 2007 kwamen ca. 300
"Ouderen" bijeen om te horen wat een
projectgroep voor gedachten had over het
3
mogelijke Ouderenbeleid in Vught. De 55+ers
hadden aangegeven welke onderwerpen hen
bezig hielden. In november werd in twee
bijeenkomsten aan een geweldige opkomst
van
ca.
150
Ouderen
meegedeeld
welke zaken door hen als urgent werden
ervaren. Een viertal werkgroepen had dit
uitgewerkt en legden de resultaten nu voor.
Vervolgens konden de deelnemers aangeven
welke onderwerpen als eerste ter hand
moesten worden genomen. Als belangrijkste
kwam wonen voor ouderen naar voren
(gelijkvloers). Toevallig het onderwerp dat in
de Raad van November werd behandeld en
waar ik namens de fractie het woord over
voerde. Het wonen van ouderen zal deze
raadsperiode mijn warme belangstelling blijven
houden. Verder hoorde ik nog veel belangstelling voor somatische verpleegplaatsen in
Vught en het uitgeven van een Ouderenwijzer.
Als u 55+er bent dan wil ik u het rapport van
de projectgroep van harte aanbevelen.
Teun Wezelenburg
Kennismaking met gewestelijk bestuur
en Statenfractie PvdA Noord Brabant
Op 14 november jl. vond een geanimeerd
overleg plaats met tussen het nieuwe
gewestelijke bestuur van de PvdA met het
afdelingsbestuur aangevuld met Ben Brands,
Teun Wezelenburg en de voorzitter van het
gewest Henk Rozendaal en lid van Provinciale
Staten John Arkes. Versterking van gewest,
statenfractie en de afdelingen is het brede doel
voor deze bestuursperiode. De prioriteiten voor
liggen hierin bij het vergroten van de
horizontale contacten en het verbinden van
afdelingen en bestuurders op basis van
inhoudelijke thema’s en het scouten van
toekomstige vertegenwoordigers. Vanuit het
afdelingsbestuur is met name gesproken over
de geringe zichtbaarheid van de eigen
afdeling, het relatief kleine aantal actieve
PvdA’ers in Vught, de inspanningen van het
bestuur om mensen actief te krijgen en de
bijzondere situatie in verband met de
samenwerking met GroenLinks in VSA. De
situatie van met name kleinere afdelingen in
Brabant is wat dat betreft zorgwekkend. Het
afdelingsbestuur heeft er op aangedrongen dat
vanuit het gewest en de statenfractie de
ondersteuning van de afdelingen in de regio
weer wordt opgepakt. De afdeling Vught heeft
bij de laatste verkiezingen het initiatief
genomen voor een campagneslinger in de
regio en dat heeft zeker succes gehad. Ook
gedurende de zittingsperiode van de tweede
kamer willen we meer zichtbaar zijn bijv. door
het houden van bijeenkomsten rondom een
“rode tafel”. Mieke Nijssen dit gaan oppakken.
Ook is besproken hoe we de scouting en
werving van (actieve) leden zouden kunnen
organiseren. Een voorstel daarvoor zal begin
2008 worden besproken in ons bestuur. Pieter
Paul Slikker zal hiervoor in contact treden met
andere afdelingen. Ben Brands heeft
aangegeven welke contacten er zijn op
provinciaal niveau tussen wethouders en
burgemeesters van PvdA huize en hoe hij van
dat netwerk gebruik maakt. Met de
statenfractie en Teun is besproken hoe de
contacten verbeterd kunnen worden over
zaken die Vught en de provincie aangaan
zoals jeugdbeleid, milieubeleid en de N65.
Tenslotte had het gewestelijk bestuur behoefte
aan input voor een overkoepelend thema
waarop het gewest zich zou kunnen profileren
en wat tevens kan rekenen op gedeeld
draagvlak. Hierbij werd gedacht aan een
thema als armoedebestrijding. Vanuit ons
bestuur is het bredere thema participatie
aangedragen. Het gewest zal na de ronde een
terugkoppeling doen naar alle leden via ons
provinciale blad De Rode Loper en via email.
U kunt als PvdA-lid op de website www.pvda.nl
inloggen en aangeven als u via email door het
gewest en de afdeling op de hoogte wilt
worden gehouden van ontwikkelingen. Het
afdelingsbestuur is overigens ook bezig om op
de website van VSA ook meer nieuws en
informatie vanuit de PvdA te zetten. Binnenkort
hoort u daar meer over. Aan het einde heeft
ondergetekende de leden Teun Wezelenburg
en Mieke Nijssen in het zonnetje gezet
vanwege hun respectievelijk 40- en 25-jarige
lidmaatschap van de PvdA!
Lucas Middelhoff,
voorzitter afdeling PvdA Vught
4
Download