Deeltijdbehandeling Psychiatrie

advertisement
Deeltijdbehandeling
Psychiatrie
In deze folder leest u meer informatie over de deeltijdbehandeling Psychiatrie, die
aangeboden wordt door de zorgeenheid Psychiatrie en Psychologie van Gelre
ziekenhuizen Apeldoorn.
Vier behandelprogramma’s
De deeltijdbehandeling Psychiatrie kent vier behandelprogramma’s en is, afhankelijk van
het programma, opgebouwd uit een aantal dagdelen. Het betreft deelname aan een
groep, soms gecombineerd met een individuele behandeling.
Bij alle programma’s volgt u diverse therapieën, zoals creatieve/beeldende,
psychomotore en dramatherapie, mindfulness en sociale vaardigheidstraining.
Daarnaast krijgt u zo nodig behandelingen als cognitieve gedragtherapie,
systeemtherapie en individuele psychotherapie, zoals bijvoorbeeld Eye Movement
Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, een therapie voor mensen die last
blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Na de behandeling gaat u
weer naar huis of, als u opgenomen bent, naar de kliniek.
Een verwijzing naar de deeltijdbehandeling Psychiatrie vindt plaats door de huisarts of
medisch specialist.
Deeltijdbehandeling 1:
Diagnostiek
Wordt u voor het eerst geconfronteerd met psychologische of psychiatrische klachten,
eventueel samen met lichamelijke klachten, óf komen uw klachten terug, waarbij de
oorzaak niet helder is, dan volgt u het behandelprogramma Observatie en diagnostiek.
Dit programma biedt u uitgebreide mogelijkheden om uw psychiatrische, psychische,
sociale en lichamelijk problemen in kaart te brengen.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl
U volgt een programma van drie weken, eventueel met een verlenging van drie weken.
Psychiatrisch en psychologisch onderzoek maakt onderdeel uit van het programma. U
wordt geobserveerd tijdens diverse therapievormen door vaktherapeuten, psychologen en
een psychiater. Ook wordt er onderzoek gedaan naar uw familiesituatie.
Na de observatieperiode hebben u en uw familie/naasten een goed beeld van de
problemen en welke vervolgbehandeling voor u geschikt is.
Gelre ziekenhuizen | PAAZ-514.2 | 23 april 2015 | pagina 1/3
Deeltijdbehandeling 2:
Stabilisatieprogramma II
Heeft u (ernstige) psychiatrische problematiek en/of ontregelende oorzaken in de
thuissituatie, dan bent u gebaat bij dit stabiliserende (in balans brengende)
behandelprogramma. Door de structuur en regelmaat die het programma biedt, komt u
weer in evenwicht.
U volgt een programma van zes weken, eventueel met een verlenging van zes weken. U
krijgt een psychiatrisch onderzoek en u wordt geobserveerd tijdens diverse activiteiten,
aangeboden door vaktherapeuten. Ook wordt onderzoek gedaan naar uw familiesituatie.
Indien van toepassing maakt re-integratie richting werk deel uit van het aanbod.
De activiteiten zijn dusdanig samengesteld dat u tot rust komt en uw toestand
stabiliseert. Adviezen worden uitgebracht voor eventuele vervolgbehandelingen.
Deeltijdbehandeling 3:
Structurele verandering
Lijdt u aan angst- en stemmingsstoornissen, dan bestaat de mogelijkheid om deel te
nemen aan dit behandelaanbod. In dit programma leert u op andere manieren om te
gaan met situaties en tegenslagen en andere manieren van reageren, om zo uw angst- en
of stemmingsproblemen onder controle te krijgen. Indien er sprake is van bijkomende
lichamelijke ziektes, dan wordt er samengewerkt met de behandelend medisch specialist
van Gelre ziekenhuizen.
U volgt gedurende zes weken een programma. Deze periode kan indien geïndiceerd met
zes weken worden verlengd.
Om te kijken of dit programma voor u geschikt is, wordt van te voren een psychiatrisch
onderzoek gedaan door de psychiater. Verder heeft u een gesprek met de psycholoog en
krijgt u een verkort psychologisch onderzoek. Indien gewenst kan deze behandeling
vooraf worden gegaan door een poliklinische observatieperiode van drie weken.
Door middel van diverse therapievormen leert u de controle te krijgen over de angst- en
stemmingklachten. Medicatie kan onderdeel uitmaken van de behandeling. Structureel
worden naasten uitgenodigd deel te nemen aan familiegesprekken. Indien van toepassing
maakt re-integratie richting werk deel uit van het aanbod.
Gelre ziekenhuizen | PAAZ-514.2 | 23 april 2015 | pagina 2/3
Deeltijdbehandeling 4:
Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten (SOLK)
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (afgekort SOLK) zijn ernstige
chronische lichamelijke klachten, waaronder pijnklachten zoals rugklachten, buikpijn of
hoofdpijn en chronische vermoeidheidsklachten.
Indien u kampt met ernstige chronische lichamelijke klachten waarvoor artsen geen of
onvoldoende medische verklaringen kunnen vinden, kunt u profijt hebben van een van de
behandelingen waarover u hierna meer informatie vindt.
Groepsaanbod SOLK
U volgt de deeltijdbehandeling gedurende een periode van zes weken. Deze periode kan
indien geïndiceerd met zes weken worden verlengd.
U zult voor deelname gescreend worden door de psycholoog op de mogelijkheden om van
deze behandeling te kunnen profiteren. Een gesprek met de psychiater zal onderdeel
uitmaken van deze screening, evenals een verkort psychologisch onderzoek. Indien
gewenst kan deze behandeling vooraf worden gegaan door een poliklinische
diagnostiekperiode van drie weken.
Onder andere cognitieve gedragstherapie, psychomotore therapie, fysiotherapie en
mindfulness maken onderdeel uit van het programma.
Naast de groepsbehandeling is er structureel individuele aandacht voor u om uw
voortgang te bewaken. Uw familie en naasten worden actief bij dit behandelprogramma
betrokken.
Mocht er sprake zijn van een onverwerkte traumatische ervaring in het verleden, die de
klachten mede in stand houdt, dan zijn hier individuele behandelmethodes voor
aanwezig, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Na de behandeling bent u in staat een verband te leggen tussen stressfactoren, keuzes
maken en de ernst van de klachten. U bent dan meer dan voorheen in staat dusdanige
keuzes te maken dat de ernst van de klachten aanzienlijk is verminderd. Uw familie en
naasten hebben meer kennis van de verbanden zoals hiervoor beschreven en kiezen een
nieuwe rol.
Meer informatie
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl
Gelre ziekenhuizen
Zorgeenheid Psychiatrie en Psychologie,
afdeling Deeltijdbehandelingen
Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
Algemeen telefoonnummer:
Afdeling Deeltijdbehandelingen rechtstreeks:
www.gelreziekenhuizen.nl
Gelre ziekenhuizen | PAAZ-514.2 | 23 april 2015 | pagina 3/3
055 - 581 81 81
055 – 581 82 35
Download