Declaratie tandheelkundige zorg bij Aveleijn 16-06

advertisement
Declaratie tandheelkundige zorg bij Aveleijn
11-07-2017
Tandarts facturen kunnen naar Aveleijn gestuurd worden, als de
cliënt in zorg is voor Wlz verblijf VG met behandeling.
Welke cliënten zijn bij Aveleijn in zorg voor verblijf met behandeling?
Voorheen ging het alleen om cliënten met een indicatie 7VG. Vanaf eind 2016 gaat
het ook om het merendeel van de cliënten met een 6VG of 8VG indicatie. De
begeleider en de manager van het cluster weten welke cliënten dit zijn. Ook kan dit
bij de cliëntenadministratie van Aveleijn worden nagevraagd
(clië[email protected]). Verblijf met behandeling geldt niet voor cliënten
met een Wlz indicatie 1VG, 2VG, 3VG, 4VG of 5VG.
Tandheelkundige zorg
Het integrale zorgaanbod bij verblijf met behandeling door Aveleijn omvat
tandheelkundige zorg, maar die aanspraak is niet onbeperkt. Het gaat om mondzorg
zoals tandartsen die normaal gesproken bieden: tandheelkundige zorg die
noodzakelijk is om de tandheelkundige functie te behouden of te verwerven.
Toestemming vooraf
De cliënt heeft volgens de wet slechts aanspraak op tandheelkundige zorg, indien
Aveleijn vooraf toestemming heeft verleend. Deze toestemming is er bij voorbaat
voor de reguliere controles en de behandelingen waar in de registratiestaat (te
benaderen via de link hieronder) geen X boven staat. Voor de vijf genoemde
behandelingen waar in de registratiestaat een X boven staat, is voorafgaande
machtiging van het Zorgkantoor noodzakelijk. Het gaat hierbij om het plaatsen van
een prothese, een frame, kroon, brug, inlay of apparatuur. Hiervoor kan de tandarts
zich wenden tot het Zorgkantoor Twente (telnr. 088-2229004).
Eigen tandarts
Aveleijn heeft geen tandarts in dienst, de cliënt kan dus zijn/haar eigen tandarts
behouden. Aveleijn regelt geen centrale afspraken met de tandarts.
Declaratie Tandheelkunde BZT/3
De tandarts kan maandelijks de declaratie voor tandheelkunde (bij voorkeur op de
computer ingevuld) opsturen naar de afdeling Financiën en Administratie van
Aveleijn ([email protected]). Onderliggende facturen kunnen hierbij
meegestuurd worden. Declaraties die met de pen ingevuld zijn, worden na het
opnieuw inscannen erg onduidelijk en zullen waarschijnlijk door het Zorgkantoor
worden afgewezen. Aveleijn zal de formulieren na ondertekening vervolgens per post
doorsturen naar het Zorgkantoor.
Een declaratie tandheelkundige hulp bestaat uit 2 delen:
 Declaratie Tandheelkundige hulp (BZT/3)
 Registratiestaat + eventuele technieknota’s (met naam cliënt erop)
Deze twee formulieren zijn te downloaden op de website van het Menzis
Zorgkantoor:
https://www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/declareren/tandheelkunde-wlz
De tandarts dient te beginnen met het invullen van de registratiestaat. Hierop
kunnen, per maand, alle behandelingen van de verblijfscliënten van Aveleijn op
worden ingevuld. Vervolgens wordt het BZT/3 formulier ingevuld. De meeste cellen
die gevuld moeten worden, spreken voor zich. De gegevens van Aveleijn zijn:
 Verbindingskantoor/contactorgaan:
Zorgkantoor Twente
 De instelling:
Aveleijn
 Adres:
Grotestraat 260
 Postcode + woonplaats:
7622 GW Borne
 AGB-nr:
30301353
Het honorarium per uur betreft een vast bedrag in 2017 van € 169,56. Vervolgens kan
per regel de datum en de tijd volgens de eerder ingevulde registratiestaat worden
ingevuld. Men kan ‘spelen met de tijd’, om zo het totaalbedrag onderaan het
formulier sluitend te maken met de onderliggende facturen. Het honorarium mag niet
afwijken van bovenstaand bedrag, want dan zal het Zorgkantoor het formulier
afkeuren. Mochten tandartsen hier niet uit komen, dan kan er contact gezocht
worden met de afdeling Financiën en Administratie van Aveleijn via
[email protected]. Ingevulde formulieren kunnen ook naar dit adres
gestuurd worden.
Na 1 juli 2017 worden declaraties op papier alleen in behandeling genomen als deze
betrekking hebben op mondzorgbehandelingen van vóór 1 juli 2017. Voor declaraties
over de periode vóór 1 juli 2017 geldt een overgangsperiode van maximaal 3
maanden. Dat wil zeggen dat tandartsen tot 1 oktober 2017 de tijd hebben om nota’s
die nog niet gedeclareerd zijn over de periode van vóór 1 juli 2017 alsnog in te
dienen. Na deze datum is het niet meer mogelijk om dit te doen, noch op papier
noch digitaal. Meer informatie is te vinden op de websites van de
 VGN: http://www.vgn.nl/artikel/25529
 KNMT: https://www.knmt.nl/wlz-digitaal
 ANT: https://www.ant-tandartsen.nl/ondersteuning/digitaliseringwlz/digitalisering-wlz.
Voorbeeld papieren registratiestaat
Voorbeeld papieren BZT/3 formulier
NB: dagtekening en handtekening moeten nog ingevuld worden. Door ‘te spelen met
de tijd’, is het formulier sluitend gemaakt met de factuur van € 84,78.
Download