The kick off van afdeling brand-en bedrijfsschade

advertisement
Rotterdam, 29 november 2011
Maatwerk verzekerd
Margriet de Jong
Senior Acceptant
Beroeps- en
Bedrijfs-aansprakelijkheid
Welkom
Margriet de Jong
Senior Acceptant Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid




Bij HDI-Gerling in dienst sinds: 19 november 2011
Bij vh. Nassau verzekeringen in dienst sinds: 1 januari 2009
Ruslandkunde, Universiteit Leiden
Vorige werkgevers: Willis en Marsh
Agenda
 Producten
 Dekking beroepsaansprakelijkheid
 Risico’s (+ beperkingen)
 Acceptatie
 Schade
 Verkoopargumenten
 Werknemersschadeverzekering
De Afdeling
Beroepen
AVB
(specialisten)
1 afdelingsmanager
15 risicoanalisten
7 supportmedewerksters
Crisis
Management
1. Producten
Beroepsaansprakelijkheid (BA)
Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Verzekerd Verweer (i.s.m. DAS)
Werknemersschadeverzekering (WSV)
Crisismanagement
Kidnap & Ransom
Product Recall
Dekking aansprakelijkheid
AVB
Personenschade
Zaakschade
Vermogensschade
BCA
BA


Voor bestuursfouten
(privé)
Voor beroepsfouten
(bedrijf)


2. Dekking
beroepsaansprakelijkheid
Dekking voor beroepsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid ten opzichte van derden
voor de gevolgen van een beroepsfout
[nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid e.d.]
Voorbeeld
 Advocaat die termijn laat verlopen
 Financieel adviseur die werknemer laat ontslaan
 Constructeur die een verkeerde sterkteberekening doet
Voorwaarden voor dekking

Schade

Beroepsfout

Aansprakelijkheid

Verzekerde wordt aansprakelijk gesteld

Polis moet dekking bieden
- fout en aanspraak binnen contractstermijn?
- uitsluiting van toepassing?
Wat wordt vergoed?

Schade

Kosten van verweer

Expertisekosten

Bereddingskosten

Wettelijke rente
3. Risico’s
(+ beperkingen)
Risico beperking

Riskmanagement

Leveringsvoorwaarden

Verzekering
Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Polis
Eigen vermogen
4. Acceptatie
Welke risico’s wel?

Administratief: Accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren

Juridisch: Advocaten, juridisch adviesbureaus, mediators, bewindvoerders

Technische risico’s: Architecten, ingenieurs, bouwkundig adviesbureaus

Consultancy en Interim management: Diversen

Automatisering: Softwareontwikkeling, ICT advies, webdesign

Makelaardij O.Z.: Bemiddeling, taxaties en beheer o.z.

Assurantiebemiddeling: Verzekeringen, hypotheken, e.d.

Rentmeesters

Schade-expertisebureaus

Detacheringsbureaus: Diversen, maar beperkt tot bovengenoemde risico’s
Welke risico’s niet?











Tolk- en vertaalburaeus
Reclamebureaus
Octrooibureaus
Projectontwikkelaars
(Dieren)artsen
Touroperators
Trustkantoren
Beleggingsadviseurs
Vermogensbeheerders
Jachtmakelaars en jachtarchitecten
Internetproviders
Iets voor BBA?

Drukkerij

Secretaresse

Schilder

Taxateur van oldtimers

Autodealer

Installateur
Welke informatie hebben we nodig?
Voor premie-indicatie
 concrete omschrijving werkzaamheden
 omvang onderneming: omzet/kantoorbezetting
Voor offerte
 aanvraagformulier
 zo volledig mogelijke toelichting op de werkzaamheden
 curriculum vitae
 evt. leveringsvoorwaarden (i.i.g. bij technische risico’s)
Premiebepalende factoren

Aard van de werkzaamheden

Contractvoorwaarden

Schade-ervaringscijfers / toekomstige schades

Hoogte verzekerd bedrag

Hoogte eigen risico

Polisdekking

Herverzekering
Premie (absolute minimum)
Administratief
Accountancy (RA)
€ 400,00
€ 920,00
Consultancy / IM
€ 685,00
Automatisering
€ 685,00
Architect
€ 1.125,00
Advocaat
Makelaardij o.z.
€ 675,00
€ 950,00
5. Schade
Schadebehandeling
In beginsel voert HDI-Gerling zelf het verweer namens verzekerde.
Soms wordt behandeling uitbesteed aan advocaat:
Procesmonopolie, specialistische kennis vereist
Melding aansprakelijkstelling of omstandigheid:
Een feit waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid.
Schades
Schade statistieken
Laatste 5 jaar:
 verzekerd bedrag in 2 gevallen niet toereikend
 schadefrequentie neemt weer toe
 10% stijging schadebedrag per jaar
Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon
Ontmoeting in de kroeg:
Vanwege verbouwing aan de woning verblijft de verzekeringnemer gedurende drie
maanden elders: Leegstand
Tijdens verbouwing breekt brand uit in de woning.
Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon
Standpunt verzekeraar:
Recht op schadevergoeding is vervallen wegens niet- nakoming van de in de
polisvoorwaarden opgenomen mededelingsplicht ter zake van risicoverzwarende
omstandigheden.
Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon
Verzekeringnemer houdt de assurantietussenpersoon aansprakelijk met de stelling
dat deze de bestemmingswijziging (leegstand) had moeten melden aan de
verzekeraar.
Schadevoorbeeld assurantietussenpersoon
Hoge Raad:
Redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon dient te waken voor de belangen van de
verzekeringnemer.
In de verzekeringswereld is algemeen bekend dat leegstand als een verhoogd risico wordt
aangemerkt.
Tussenpersoon dient erop toe te zien dat door of namens de verzekeringnemer aan de verzekeraar
tijdig alle mededelingen worden gedaan, waarvan de tussenpersoon behoort te begrijpen dat die
vallen onder de mededelingsplicht in verband
met risicoverzwarende
omstandigheden.
Schadevoorbeeld advocaat
Civiele recht:
Advocaat schakelt deurwaarder in om een hoger
beroep dagvaarding uit te brengen.
De deurwaarder vergeet de hoger beroep
dagvaarding binnen de daartoe gestelde termijn te
betekenen.
Schadevoorbeeld advocaat
Rechtspraak:
Advocaat is aansprakelijk voor de handelingen van derden.
Ook al is de keuze van de hulppersoon nog zo zorgvuldig geweest,
van een advocaat wordt verwacht dat hij tijdig controleert of deze
hulppersoon de
opdracht heeft uitgevoerd.
De advocaat die een dagvaarding naar
de deurwaarder stuurt dient er op toe te
zien dat daadwerkelijk tijdige betekening plaatsvindt.
6. Verkoopargumenten
Algemene verkoopargumenten BA

Bescherming van vermogen, continuïteit van het bedrijf

Verweer door schadebehandelaars en/of externe advocaten

Opdrachtgever eist een verzekering

Professionaliteit

Verzekeringsplicht zoals bij advocaten, accountants en
assurantiebemiddelaars
Waarom HDI-Gerling?

Kwaliteit en deskundigheid

Verweer door gespecialiseerde schadebehandelaars

Continuïteit

Maatwerk

Flexibiliteit

Snelheid afhankelijk van input
7. WSV
Werknemersschadeverzekering
Werknemersschadeverzekering
Problematiek
Juridisch kader
Relevante gerechtelijke uitspraken
Ons antwoord: de werknemersschadeverzekering (WSV)
Dekking (definities en voorwaarden voor dekking)
Het product praktisch
Productvergelijking met de markt
Problematiek
De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongevallen van werknemers die op
het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke
risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen.
Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed
werkgeverschap’ op voor de (soms zeer hoge) schade, waaronder het inkomensverlies, van werknemers.
De werkgever is in deze gevallen niet direct aansprakelijk voor de schade van de werknemer, maar heeft
wel een zorgplicht om een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten.
Problematiek
Arbeidsongevallen in Nederland naar bedrijfstak (2008)
bron: Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO Arbeidsongevallen naar bedrijfstak Letsel en verzuim (werknemers)
Onbekend
Overig
Gezondheidszorg/welzijn
Onderwijs
Openbaar bestuur
Financiële instellingen
Vervoer, opslag, communicatie
Horeca
Handel
Bouwnijverheid
Industrie en delfstofwinning
Landbouw en visserij
0
5,000
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Problematiek
Monitor Arbeidsongevallen 2008 TNO:
 230.000 letsel- en verzuimongelukken
 2900 verkeersongevallen (excl. woon-werkverkeer)
310 ziekenhuisopnames
12 doden
Woon-werkverkeer:

2004: 88.000 verkeersslachtoffers (NL)
62% is privé
7% is arbeidsgerelateerd
31% is woon-werkverkeer (27.280 gevallen)

Over 2009 wordt in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gemeld dat 2,1% van
het opgegeven letsel ontstaat uit woon-werkverkeer

In 2009 vonden 850 woon-werkverkeer ongelukken in de bouwsector plaats
Juridisch kader
7:658 BW
Klassieke werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers die in de
uitoefening van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De werkgever heeft zorgplicht voor veiligheid.
7:611 BW direct
Goed werkgeverschap kent een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers in situaties die net buiten het
bereik van artikel 7:658 BW vallen. Het gaat dan om ongevallen die los staan van de werkzaamheden, maar
wel met het werk verband houden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsuitjes.
7:611 BW indirect
Goed werkgeverschap voorziet in een behoorlijke verzekering voor de gevolgen van een ongeval, ook in
situaties waarin de werkgever geen zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werknemers, omdat de
situaties zich buiten zijn invloedsfeer hebben afgespeeld. Deze vorm van aansprakelijkheid geldt bij
bepaalde ongevallen met gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen. In de lagere rechtspraak is dit
ook aangenomen voor bepaalde ongevallen buiten het verkeer.
Relevante uitspraken
7:658 BW
Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade van de werknemer op grond van schending
veiligheidszorgplicht, bij ongevallen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden
Uitspraak Hof ‘s-Hertogenbosch:
Werkgever is aansprakelijk voor de schade van een burn-out die is ontstaan door een werkweek van meer
dan 40 uur. Werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht en is daarom aansprakelijk voor de door de
werkneemster geleden schade.
Voorwaarden voor dekking
7:611 BW direct
Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade van de werknemer op grond van schending
veiligheidszorgplicht, in gevallen die net buiten het bereik van 7:658 BW vallen
Bedrijfsuitje:
Communicatie/Van den Brink-Bos
“Rollerskate-arrest”
Relevante uitspraken
7:611 BW indirect:
Aansprakelijkheid van de werkgever voor vermogensschade van de werknemer
doordat er geen behoorlijke verzekering is afgesloten
(Bijzonder) verkeersrisico, eenzijdig of meerzijdig, in de uitoefening van de
werkzaamheden:
Maasman/Akzo, Kooiker/Taxicentrale Nijverdal
Maatzorg/Van der Graaf
X/Koninklijke TNT Post
Relevante uitspraken
7:611 BW indirect:
Aansprakelijkheid van de werkgever voor vermogensschade van de werknemer
doordat er geen behoorlijke verzekering is afgesloten
Bijzondere gevaren:
Rechtbank Rotterdam, 8 mei 2008
Bijzondere beroepen:
KLM/De Kuijer
Huis-, tuin- en keukengevaren:
Laudy/Fair Play (broodmes)
Ons antwoord: De WSV
Uitgangspunten:
 De WSV is bedoeld als ‘behoorlijke verzekering’ die de werkgever in het kader van ‘goed
werkgeverschap’ dient af te sluiten
 Vangnet
 Zoveel mogelijk inspelend op bestaande rechtspraak
 Vooruitlopend op toekomstige rechtspraak (zie broodmes-arrest)
 Rekening houdend met eisen in de literatuur
 Geen aansprakelijkheidsverzekering!
 Brede doelgroep
Definities
Werkgever:
Verzekeringnemer en andere mede in de verzekering als werkgever opgenomen vennootschappen,
natuurlijke personen of rechtspersonen.
Verzekerden:
Ondergeschikte van de werkgever. Als ondergeschikte wordt aangemerkt de natuurlijke persoon over wie de
werkgever uit hoofde van een dienstverband of andere gezagsverhouding zeggenschap heeft, zoals de
werknemer, de uitzendkracht, de stagiair en de vrijwilliger.
Gebeurtenis:
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam van een verzekerde(n) inwerkend geweld
waardoor rechtstreeks een medisch vast te stellen personenschade is ontstaan. Inclusief onder andere:
zonnesteek, bevriezing, verdrinking, acute vergiftiging, miltvuur, koepokken, verstuiking e.d
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op verzekerde zaken inwerkend geweld waardoor
zaakschade is ontstaan.
Voorwaarden en dekking
Schade van de verzekerde werknemer dient het gevolg te zijn van een
gebeurtenis die heeft plaatsgevonden:
• in de uitoefening van de werkzaamheden ten behoeve van werkgever,
• tijdens (personeels)activiteiten, die gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met werkgever,
• tijdens de normale reis tussen woning en werkplek (woon – werkverkeer)
N.B: niet verzekerd is schade die het gevolg is van schending van de op de werkgever rustende
veiligheidszorgplicht.
Verder geldt als voorwaarde voor dekking dat:
• verzekerde, of, bij diens overlijden, uitkeringsgerechtigde voor de schade geen aanspraak geldend kan
maken tegen een aansprakelijke partij en/of
•
verzekerde of, bij diens overlijden, uitkeringsgerechtigde voor de schade geen aanspraak geldend kan
maken tegen een andere (aansprakelijke) verzekeraar.
Het WSV product praktisch
Uitgangspunten:
 Verzekerde bedragen: € 1.000.000 tot € 10.000.000
 Franchise: minimaal € 2.500 per gebeurtenis
 Premie wordt berekend op basis van SV-loon, minimumpremie € 120
 (Nog) geen onderscheid in premie naar doelgroep
 Toeslag en/of hogere franchise mogelijk bij ‘gevaarlijk’ risico
 Alle risico’s komen in principe in aanmerking (‘de BV Nederland’), wel zijn wij zeer terughoudend waar het gaat
om bezorg-, pakket- en koeriersdiensten.
 Aanvragen: analoog (vragenformulier) of digitaal, via www.hdi-gerling.nl
Voorwaarden voor dekking
Overzicht dekkingen ‘Goed Werkgeverschap’ 7:611 BW
AVB
Wegam
Wegas
OVI
SVI
WSV
–
√
√
√
√
√
–
–
√
√
√
√
–
–
√
√
√
√
Woon-/ werkverkeer
–
–
√
√
√
√
Bedrijfsuitje
√
–
–
–
–
√
Reizende beroepen
–
–
–
–
–
√
Bijzondere gevaren, zoals een overval
–
–
–
–
–
√
Huis-, tuin- en keukengevaren
–
–
–
–
–
√
√
–
–
√
√
√
Verkeersrisico in de uitoefening van de
werkzaamheden
Ruime kring van verzekerden
(bijv. stagiair en uitzendkracht)
De AVB-plus
Deze AVB biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een werkgever voor de schade die de werknemer leidt doordat de
werkgever heeft nagelaten een behoorlijke verzekering te sluiten.
Nadeel: de schade moet worden afgewikkeld langs de aansprakelijkheidsroute, dus moet er worden vastgesteld:
Is er sprake van een verzekeringsplicht?
Daarover is vooral veel onduidelijk, er is vrijwel geen beeld van de mate waarin een werkgever – buiten verkeerssituaties verplicht is om een behoorlijke verzekering te sluiten.
Welke schade moet worden vergoed?
De werkgever is in het geval hij heeft nagelaten een behoorlijke verzekering te sluiten (waar dat wel verplicht was)
aansprakelijk voor het bedrag dat door deze niet afgesloten verzekering zou zijn vergoed. Hoe stel je dat vast? De
behoorlijke
verzekering ontbreekt immers. In de rechtspraak is maar een enkele aanwijzing gegeven over de
eigenschappen van een behoorlijke verzekering.
WEGAM/WEGAS
De WEGAM of WEGAS-verzekeringen dekken de aansprakelijkheid van
de werkgever – gebaseerd op art 7:658 of 7:611BW - als gevolg van een
ongeval tijdens het besturen van een motorrijtuig in de uitoefening van de
werkzaamheden.
Pluspunten van de WSV ten opzichte van de WEGAM/WEGAS:
 is een first party verzekering;
 biedt ook dekking buiten verkeersbewegingen en anticipeert daarmee op te verwachten
ontwikkelingen in de jurisprudentie;
 vergoedt ook schade waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is en waarvoor (nog) geen
verzekeringsplicht bestaat.
Minpunten van de WSV ten opzichte van de WEGAM/WEGAS:
– hogere franchise;
– dekking voor zaakschade tijdens woon-werkverkeer alleen als er ook personenschade is.
OVI
Deze ongevallenverzekering biedt dekking aan de inzittenden van het in
de polis omschreven motorrijtuig ten gevolge van ongevallen hun overkomen.
Pluspunten van de WSV ten opzichte van de OVI:
 is een schadeverzekering;
 biedt ook dekking buiten verkeersbewegingen en anticipeert daarmee op te verwachten ontwikkelingen in
de jurisprudentie;
 vergoedt ook schade waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is
verzekeringsplicht bestaat;
en waarvoor (nog) geen
 biedt ook dekking voor tijdelijke invaliditeit;
 biedt ook dekking voor schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde
Minpunten van de WSV ten opzichte van de OVI
– werkgerelateerd versus 24 uursdekking;
– alleen maar dekking voor schade aan werknemers;
– geen dekking als er aansprakelijkheid is.
SVI
Deze schadeverzekering biedt dekking aan de inzittenden van
het in de polis omschreven motorrijtuig ten gevolge van
verkeersongevallen hun overkomen.
Pluspunten van de WSV ten opzichte van de SVI:
 biedt ook dekking buiten verkeersbewegingen en anticipeert daarmee op te verwachten
ontwikkelingen in de jurisprudentie;
 vergoedt ook schade waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is en waarvoor (nog) geen
verzekeringsplicht bestaat.
Minpunten van de WSV ten opzichte van de SVI:
– werkgerelateerd versus 24-uurs dekking;
– alleen maar dekking voor schade aan werknemers;
– geen dekking als er aansprakelijkheid is
Voorwaarden voor dekking
De collectieve ongevallenverzekering keert uit aan werknemers, vrijwilligers
of personen die werkzaamheden in collectief verband verrichten, in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
Pluspunten van de WSV ten opzichte van de COV:



is een schadeverzekering;
biedt ook dekking voor tijdelijke invaliditeit;
biedt ook dekking voor schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde
Minpunten van de WSV ten opzichte van de COV:
– werkgerelateerd versus 24 uursdekking (N.B.: soms is COV ook werkgerelateerd)
– geen dekking als er aansprakelijkheid is.
Vragen?
E-mail [email protected]
HDI Gerling
Verzekeringen N.V.
Westblaak 220
3012 KP Rotterdam
T: (010) 441 81 00
F: (010) 414 83 42
www.hdi-gerling.nl
Download