Geen diatitel - Nascholing in de Zorg

advertisement
MELDCODE
DE MELDCODE
VVT
MELDCODE
Doel meldcode:
Kwaliteit van handelen
professionals verbeteren
Voorkomen of stoppen van
huiselijk geweld of
kindermishandeling
Gebruik meldcode: tot 3x vaker
ingrijpen
MELDCODE
5 stappen:
1. In kaart brengen van signalen
kindcheck
2. Collegiale consultatie en/of advies
AMK/SHG
3. Gesprek met client
4. Wegen van de informatie
5. Beslissen: hulp organiseren of
melden
MELDCODE
Aanleiding:
Onzekerheid wat te doen met
signalen Huiselijk Geweld en Kimi
(onderzoek veligheidsraad)
Meldcode geeft duidelijkheid over
stappen en daarmee
ondersteuning beroepskracht
MELDCODE
Meldplicht of verplichte
meldcode?
Meldcode doet recht aan
autonomie en verantwoordelijkheid
professional
Door meldplicht (veel) meer
ongegronde meldingen
MELDCODE
Inhoud wet:
Verplichting om meldcode te
hanteren
Verplichting gebruik en kennis
erover bevorderen en borgen
Opzet steunpunt huiselijk geweld
Samenwerking SHG en AMK
MELDCODE
Geweld:
Kindermishandeling
Ouderenmishandeling
Huiselijk geweld
Eergerelateerd geweld
Meisjesbesnijdenis (VGV)
Huwelijksdwang
MELDCODE
Sectoren:
Gezondheidszorg
(jeugd)artsen, gyneacologen,
verpleegkundigen, verzorgenden,
helpenden,
verloskunde/kraamzorg,
tandartsen, fysiotherapeuten,
gehandicaptenzorg, GGZ
MELDCODE
Onderwijs/opvang
Maatschappelijk Werk
Jeugdzorg
Rechtsorde
politie en reclassering
MELDCODE
Aanleiding:
•In Nederland heeft 40% van de bevolking
ooit te maken gehad met huiselijk geweld
•Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in
Nederland slachtoffer van huiselijk geweld
•In 58% van de gevallen van huiselijk geweld
is er sprake van een gezinsverband, waarbij
vooral jonge kinderen getuige zijn van geweld
•Ruim 100.000 kinderen per jaar worden in
Nederland mishandeld
Bij kindermishandeling komt
verwaarlozing het vaakst voor
•Fysiek
•Emotioneel
•Onderwijs
MELDCODE
Per jaar zijn meer dan 100.000
kinderen getuige van huiselijk
geweld. Ze voelen de spanning,
horen de kreten, zien de
verwondingen.
Kinderen die getuige zijn van
huiselijk geweld lopen ernstige
psychische schade op.
MELDCODE
Ouderenmishandeling:
Al het handelen of nalaten van
handelen van al degenen die in een
persoonlijke en/of professionele relatie
met de oudere staan, waardoor de
oudere persoon (herhaaldelijk)
lichamelijk en/of psychische en/of
materiele schade lijdt dan wel
vermoedelijk zal lijden en waarbij van
de kant van de oudere sprake is van
een vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid
MELDCODE
Ouderenmishandeling:
•30% van de dementerenden
•5.5% van zelfstandig wonende
ouderen
•= 200.000 ouderen
MELDCODE
Mishandeling:
•Ontspoorde zorg: mishandeling
als gevolg van overbelasting van
de mantelzorg
• Opzettelijke mishandeling:
(actief of passief)
MELDCODE
Vormen van mishandeling:
• lichamelijke mishandeling
• psychische mishandeling
• verwaarlozing
• financiele uitbuiting
• seksueel misbruik
• schending van rechten
MELDCODE
Wie mishandelen?
• Plegers uit huiselijke kring
Kinderen, partner, buren,
kennissen
• Hulpverleners
Verzorgenden,
verpleegkundigen,
geneeskundigen
MELDCODE
Taboe ouderenmishandeling:
• schaamte
• afhankelijkheid pleger
• loyaliteit naar pleger
• bang om contact te verliezen
• angst voor vergelding
MELDCODE
Valkuilen bij het signaleren:
•Ongeloof
•Onbekendheid
•Onkunde
•Onmacht
Ook al begrijp je het: het is niet
toelaatbaar!
MELDCODE
Valkuilen bij het signaleren:
• verborgen signalen
• gevoeligheid voor signalen
• openstaan voor
ouderenmishandeling
• gebrek aan kennis
• grijs gebied
MELDCODE
Signalen bij het slachtoffer:
• zichtbaar letsel
•onsamenhangende of
tegenstrijdige verklaringen voor
verwondingen
• onverzorgde indruk
• depressieve, angstige, verwarde
indruk
• geen netwerk, isolement
MELDCODE
Signalen bij pleger:
•Onverschilligheid voor de ouder
•Of juist heel erg (te) bezorgd
•Een overbelaste indruk maken
•Schelden in aanwezigheid
zorgverlener
•Problematiek verhullen/toedekken
•Geen overleg willen / in het geheim
opereren
MELDCODE
Signalen in de omgeving:
• verdwijnen van spullen en geld
• onverzorgde omgeving
• niets in de koelkast hebben
• brieven van deurwaarders,
woningbouwvereniging etc.
MELDCODE
VRAGEN??
MELDCODE
Code werkt als:
Gebruikt als ondersteuning beroepskrachten
Er zorg is voor een veilig werkklimaat
Er scholing is op risicosignalering en
gespreksvoering
Code en werkprocessen zijn afgestemd
Er werkafspraken zijn met ketenpartners
Acceptatie dat geen enkel instrument alle
geweld voorkomt
MELDCODE
Aandachtsfuntionaris:
•Vraagbaak
•Expertise
•Taakverdeling
•Werkprocessen
•Coördinatie
•Verslaglegging, dossiervorming
Download