Powerpoint werken met de meldcode NHTC 2016

advertisement
Werken met de Wet Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling
©NHTC 2016
Aanleiding meldcode



Er is veel onzekerheid over wat te doen bij
signalen
Onduidelijkheid vertraagd
Eenduidige werkwijze voor alle sectoren
Ofwel:
 Meldcode schept duidelijkheid
 Doelen voorkomen van, zsm stoppen en hulp
bieden
Nut en noodzaak




Voorkomen of voortijdig stoppen
Voor melding Veilig Thuis is iemand al
langer dan één jaar slachtoffer
Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen
Verplichte meldcode
Meldrecht




Recht om te melden
Géén meldplicht
Verantwoordelijkheid professional
Meldcode biedt houvast bij afweging
Wettelijke verplichting




Meldcode hanteren
Beleid ontwikkelen / implementatie
Toezicht en handhaving inspectie
Toetssteen incident
Stappenplan
Stap 1
Stap 2
In kaart
brengen van
signalen
Collegiale
consultatie en
zo nodig
raadplegen
Veilig Thuis
Stap 3
Gesprek
Stap 4
Stap 5
Wegen van het
geweld of de
kindermishandeling
Beslissen:
Hulp
organiseren of
melden
Stappen van de meldcode:
1.
2.
3.
4.
5.
In kaart brengen van signalen
Overleg met aandachtsfunctionaris en/of
met Veilig Thuis
Gesprek met kind, ouders, cliënt of echtpaar
Weging
Beslissen: hulp organiseren of melden
Stap 1: In kaart brengen van
signalen




Maak jij je zorgen om deze kinderen, ouders
of echtpaar en op basis waarvan?
Weten zij hiervan?
Welke signalen kun je vastleggen?
objectief/subjectief
Wat zijn je volgende stappen?
Stap 2: Overleg



Met wie ga je in overleg? en met welke vraag?
A. Stel: degene die je geconsulteerd hebt,
vindt je zorgen onterecht. Wat is je volgende
stap?
B. Stel: degene die je geconsulteerd hebt,
bevestigt je zorgen. Wat is je volgende stap?
Stap 3: Gesprek



Met wie wil je een gesprek gaan voeren?
Wie voert dat gesprek?
Wat is het doel van het gesprek?
Stap 4: Weging




Wat is het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling
Wat is de inschatting van aard en ernst?
Wat heb je nodig om het geweld te kunnen
wegen?
Wat is de uitkomst van de weging?
Stap 5: Beslissen


Welke beslissing neem je; ga je zelf hulp
organiseren? Zo ja, voor wie en waar?
Ga je melden bij Veilig Thuis? Zo ja, doe je
dat zelf of doet iemand anders dat? Wat ga je
melden?
Download