samenwerkingsovereenkomst

advertisement
AUTEURSCONTRACT
TUSSEN:
UITGEVERIJ VAN IN N.V., met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat
92/5, 2160 Wommelgem en ingeschreven in het Rechtspersonenregister
onder het ondernemingsnummer 0465.672.452,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Johan Merlevede, Gedelegeerd
bestuurder en [xxxxx, functie – afdeling]; [xxx, functie – afdeling/vak]
hierna “de Uitgever”;
EN:
[NAAM], wonende te [ADRES],
hierna “Auteur 1”;
EN:
[NAAM], wonende te [ADRES],
hierna “Auteur 2”;
Hierna afzonderlijk de Partij, gezamenlijk de Partijen genaamd, dan wel de Uitgever enerzijds
en de Auteur(s) gezamenlijk, dan wel Auteur 1 en Auteur 2 anderzijds;
AANGEZIEN DAT:
De Uitgever gespecialiseerd is in het uitgeven en commercialiseren van educatieve werken;
De Auteurs zich vanuit hun professionele expertise toeleggen op [specificeer het domein, bv:
het schrijven van teksten of het ontwerpen van educatieve spellen of … voor bv. het
vakgebied Frans ASO en TSO voor het secundair onderwijs]
De Partijen een samenwerking wensen aan te gaan betreffende het hierna bepaalde Werk,
volgens de modaliteiten die hierna worden bepaald;
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Inhoudstafel
HOOFDSTUK I. VOORWERP EN DEFINITIES
Art. 1 – Voorwerp van de Overeenkomst
Art. 2 – Definities
HOOFDSTUK II. REGELING BETREFFENDE DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN HET WERK
Art. 3 – Overdracht van de vermogensrechten
Art. 4 – Primaire en secondaire exploitatiewijzen en –vormen
Art. 5 – Morele rechten van de Auteurs
Art. 6 – Vrijwaringen van de Auteur met betrekking tot het Werk
Art. 7 – Bijstand in rechte
Hoofdstuk III. DE EXPLOITATIE VAN HET WERK
1
Art. 8 – Vormelijke aspecten van de exploitatie
Art. 9 – Economische aspecten van de exploitatie
Art. 10 – Terugname van rechten, vernietiging van de voorraad en uitverkoop
HOOFDSTUK IV – HET DEFINITIEVE EN VOLLEDIGE MANUSCRIPT , DRUKPROEVEN EN HERDRUK
Art. 11 – Het definitieve en volledige manuscript van het Werk
Art. 12 – Drukproeven
Art. 13 – Herdruk en bijdruk
HOOFDSTUK V - DE VERGOEDING VAN DE AUTEURS
Art. 14 – De vergoeding van de Auteurs
Art. 15 – Exemplaren van het Werk die geen recht op Auteursvergoeding geven
Art. 16 – Periodieke afrekening en controlerecht van de Auteurs
HOOFDSTUK VI – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AUTEURS
Art. 17 – Medewerking aan andere uitgaven
HOOFDSTUK VII – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITGEVER
Art. 18 – Verdere overdracht en (sub)licentie
Art. 19 – Geen exclusiviteit in hoofde van de Uitgever
HOOFDSTUK VIII – HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Art. 20 – Duur van de Overeenkomst
Art. 21 – Beëindiging van de Overeenkomst
Art. 22 – Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst
Hoofdstuk IX – ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 23 – Toepasselijk recht en betwistingen
Art. 24 – Varia
2
HOOFDSTUK I. VOORWERP EN DEFINITIES
Art. 1: Voorwerp van de Overeenkomst
1.1.
De Uitgever zal het door de Auteurs gecreëerd Werk produceren, uitgeven en
commercialiseren en ontvangt daarvoor de intellectuele eigendomsrechten conform
de modaliteiten van deze Overeenkomst.
1.2.
Het Werk betreft: [omschrijving van het Werk ]
Dit Werk zal worden opgenomen in [de reeks/ leermethode]
Artikel 2. Definities
2.1.
Overeenkomst: deze overeenkomst met inbegrip van alle bijlagen.
2.2.
Richtlijnen van de Uitgever: de richtlijnen van de Uitgever zoals opgenomen in
bijlage 2 (waaronder het Auteursvademecum), en zoals mogelijks aangepast of
aangevuld naar aanleiding van vergaderingen tussen de Uitgever en de Auteurs.
HOOFDSTUK II. REGELING BETREFFENDE DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN HET WERK
Artikel 3 : Overdracht van de vermogensrechten
3.1
De Auteurs dragen de vermogensrechtelijke auteursrechten in het Werk over aan de
Uitgever. Deze overdracht geldt voor de hele wereld, voor alle talen en voor de
volledige duur van deze Overeenkomst, tenzij hierna een bijzondere duurtijd zou zijn
voorzien voor een specifieke exploitatiewijze.
3.2
Deze overdracht laat toe het Werk geheel of gedeeltelijk (waaronder de titel van het
Werk) uit te geven, te reproduceren, mee te delen aan het publiek, te exploiteren
m.i.v. het Werk of kopieën ervan te verkopen, te verhuren of anderszins te
verspreiden, op om het even welke drager, voor om het even welk doel (waaronder
promotie) en in de vormen en op de wijzen zoals bepaald in artikel 4.
Artikel 4 : Primaire en secundaire exploitatiewijzen en –vormen
4.1
De overdracht van de vermogensrechtelijke auteursrechten in het Werk betreft de
volgende primaire exploitatiewijzen en –vormen: [som alle exploitatiewijzen en –
vormen op waarvan de uitgeefbeslissing reeds is genomen, en waarvan u kennis
heeft van de economische parameters (minimale oplage, auteursvergoeding, enz)]
Exploitatiewijzen: zowel leerlingen-, leraar-, klas- als thuismateriaal, en meer
bepaald:
[Bij wijze van voorbeeld: enkel overnemen en/of aanvullen wat van toepassing is:
-
Tekstboek
Werkboek (evt.met inbegrip van IT-materiaal)
3
-
Leerwerkboek (evt. met inbegrip van IT-materiaal)
Apart uitgegeven IT-materiaal
Handleiding (evt. met audio/beeld materiaal)
Bordboek (d.i. een digitale beamversie, al dan niet verrijkt met geïntegreerde
links of bijkomende lessen)
Op maat gemaakt materiaal (bv. P(rinting/publishing) O(n) D(emand))
…]
Exploitatievormen:
-
-
-
De Nederlandstalige uitgave in boekvorm of op een andere grafische drager
(onder meer als tijdschrift, periodiek, al dan niet als feuilleton), een
fotokopieerbaar bestand,
De uitgave op mechanische, elektronische of magnetische geluids- of optische
dragers (bijvoorbeeld geluidscassettes, beeldplaten, compactdiscs, cd-rom, dvd,
e-reader, microfilm of fiche, braille, film, transparanten),
De uitgave op immateriële wijze (onder meer via technische middelen
(waaronder projectie), uitzending (via radiogolven, kabel, satelliet,
telefoonlijnen, internet of enig ander telecommunicatienetwerk) of
terbeschikkingstelling op zodanige wijze dat het publiek toegang heeft tot het
werk op het ogenblik en de plaats door het publiek gekozen);
Eén uitgave kan meerdere componenten bevatten die elk ressorteren onder een
verschillende exploitatievorm. Zo kan een uitgave in boekvorm (folio) met een
digitale component (bv. een bijgeleverde cd-rom) één exploitatiewijze uitmaken.
4.2
De overdracht van de vermogensrechtelijke auteursrechten in het Werk betreft
tevens de volgende secundaire exploitatiewijzen en –vormen: [som de
exploitatiewijzen en
- vormen op waarvan de onmiddellijke uitgeefbeslissing nog
niet is genomen, wat niet werd weerhouden onder 4.1, en/of waarvan u nog geen
kennis heeft van de economische parameters (minimale oplage, auteursvergoeding
enz.) die bij deze exploitatiewijzen of -vormen zouden gelden.]
[Bij wijze van voorbeeld:
- De opname van het Werk of een gedeelte ervan in een ander werk, bloemlezing,
reader, databank, multimediawerk of enige andere verzameling van werken
en/of data;
- Het in licentie geven, het geheel of gedeeltelijk bewerken (m.i.v. de omzetting in
een ander genre of andere vorm), of het vertalen in om het even welke taal van
het Werk, alsook het uitgeven van de resultaten van deze licentie, bewerking of
vertaling conform de exploitatiewijzen en –vormen voorzien in artikel 4.1;
- De publieke uit- of opvoering van het Werk, voordracht, vertolking, vertoning of
tentoonstelling van het Werk;
- De publieke mededeling in de vorm van een uitzending van het Werk op een
analoge of digitale wijze ongeacht het aangewende technische procédé;
- Merchandising en aanverwante rechten met betrekking tot het Werk, m.i.v. alle
daarvoor ontwikkelde of daarin voorkomende personages en figuren.]
In de mate de Overeenkomst zulks nog niet zou bepalen, dienen de Partijen nadere
afspraken te maken over de minimale oplage en de van toepassing zijnde
4
auteursvergoeding, alvorens deze exploitatiewijzen en - vormen in de praktijk
kunnen worden gebracht.
4.3
De overdracht door de Auteur van de vermogensrechtelijke auteursrechten in het
Werk, houdt conform artikel 3.2 tevens de overdracht in van het recht op
mededeling aan het publiek. Dit recht kan worden uitgeoefend door de Uitgever,
alsook voor digitale toepassingen (bv. bordboek, enz) door de eindgebruikers
(leerkrachten, leerlingen).
Indien de digitale toepassing zulks beoogt, is het de eindgebruikers toegestaan zelf
wijzigingen aan te brengen aan het Werk.
Het recht op mededeling aan het publiek en het recht op wijziging van het Werk is
voor de eindgebruikers evenwel beperkt tot de schoolcontext.
4.4
Elke Auteur verbindt er zich toe de voorstellen tot overeenkomst afkomstig van
derden die hij tijdens de duur van deze Overeenkomst ontvangt over de in dit artikel
niet overgedragen exploitatierechten, -vormen en -wijzen onmiddellijk (en uiterlijk
binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van dergelijk voorstel)
aan de Uitgever over te maken. De Auteur verbindt er zich toe eerst aan de Uitgever
de kans te geven een overeenkomst over deze exploitatierechten, -vormen of wijzen met hem te sluiten aan dezelfde voorwaarden als deze die in de door de
Auteur ontvangen voorstellen zijn opgenomen. De Uitgever verbindt er zich toe de
Auteur schriftelijk mee te delen of hij het ontvangen voorstel aanvaardt en tot het
zijne wil maken, en dit binnen de drie maanden na ontvangst ervan.
Artikel 5 : Morele rechten van de Auteurs
5.1
De Uitgever verbindt er zich toe het moreel recht op vaderschap van elke Auteur
overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken te
eerbiedigen.
5.2
(a) De Auteurs verzaken, in de mate toegelaten door de wet, aan de uitoefening van
hun moreel recht op eerbied. Zij zullen zich niet verzetten tegen wijzigingen aan hun
Werk die overeenkomstig de eerlijke en op dat ogenblik heersende
beroepsgebruiken aan het Werk worden aangebracht door de Uitgever, zoals
bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend):
- typografische of taalkundige correcties aan het Werk,
- het weglaten van bepaalde stukken uit het Werk,
- het toevoegen van andere elementen aan het Werk, weze het van een
ander genre, bv. in geval van uitgave van het Werk met grafische elementen
of in geval van terbeschikkingstelling van het Werk op een website, of in
hetzelfde genre, bv. in het geval van een compilatie,
- het aanbrengen van wijzigingen aan het Werk opdat dit zou passen binnen
een bestaande reeks en/of leermethode.
(b) De Auteurs zullen zich evenmin verzetten tegen wijzigingen aan hun Werk door
eindgebruikers indien van het Werk een digitale toepassing is gemaakt, en deze
digitale toepassing beoogt dat de eindgebruikers de inhoud van het Werk kunnen
wijzigen in de schoolcontext. De Uitgever verbindt er zich toe een techniek te
voorzien die toelaat om op elk ogenblik het onderscheid te maken tussen het
5
origineel Werk en het Werk zoals aangepast door de eindgebruiker (bijvoorbeeld
door een dwingend systeem dat de aan het Werk aangebrachte wijzigingen toont
door deze te onderlijnen).
Niettegenstaande de verzaking onder artikel 5.2 behoudt elke Auteur het recht om
zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van het
Werk die zijn eer of reputatie zou aantasten.
5.3
De Auteurs erkennen dat de titel die aan het Werk wordt gegeven, alsook de reeks
of de leermethode waaronder het Werk wordt ondergebracht, werd gecreëerd en/of
aangereikt door de Uitgever en dat zij bijgevolg geen rechten kunnen laten gelden in
deze titel, reeks of leermethode.
5.4
De Auteurs erkennen dat zij hun recht op bekendmaking met betrekking tot het
Werk hebben uitgeput, door de materiële mededeling van het definitieve en
volledige manuscript van het Werk aan de Uitgever.
Artikel 6: Vrijwaringen van de Auteurs met betrekking tot het Werk
6.1
Elke Auteur verklaart (desgevallend samen met de andere Auteurs):
- dat het Werk oorspronkelijk is, en van zijn hand en hij derhalve de enige en
oorspronkelijke auteur is van het Werk (desgevallend samen met de andere
Auteurs),
- dat het Werk niet eerder werd uitgegeven, noch meegedeeld aan het publiek,
- de volledige beschikking te hebben over de auteursrechten op het Werk, alsook
op alle onderdelen ervan (desgevallend samen met de andere Auteurs), en door
het Werk zelf, alsook de overdracht van de vermogensrechten in het Werk
conform art. 4, geen rechten van derden te schenden. In het geval het Werk
onderdelen zou bevatten waarvoor de Auteur niet de volledige beschikking heeft
over de auteursrechten, moet de Auteur dit zo snel mogelijk en ten laatste voor
de overlegging van het definitieve en volledige manuscript, aan de Uitgever
signaleren. Daarbij moet hij aan de Uitgever bezorgen:
(i) een document waarop de betreffende onderdelen worden geïdentificeerd, en
(ii) de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de auteursrechthebbende
voor het beoogde gebruik van deze onderdelen.
- dat het Werk in overeenstemming is met de wet en met de goede zeden, en niet
onrechtmatig is jegens derden.
6.2
De Auteur vrijwaart de Uitgever tegen alle aanspraken, vorderingen of klachten van
derden, in rechte en in feite, zowel m.b.t. het Werk in haar geheel, als in haar
onderdelen, voor een (beweerde) inbreuk op de intellectuele rechten van deze
derden of op enige andere grond. Deze vrijwaring geldt niet voor onderdelen van het
Werk die door de Uitgever zelf aan de Auteur zijn voorgesteld. De Auteur is verplicht
het bewijs te bewaren dat bepaalde onderdelen werden aangeboden door de
Uitgever.
6.3
De Auteur vrijwaart de Uitgever ook tegen aanspraken van gebruikers, die schade
hebben opgelopen door het normaal gebruik van de informatie vervat in het Werk,
wanneer zou blijken dat deze informatie op het ogenblik van het inleveren door de
Auteur van het definitieve en volledige manuscript onjuist was, en de lezers aldus in
hun verwachtingen werden bedrogen.
6
6.4
De schadevergoeding die de Auteur eventueel binnen het kader van dit artikel moet
betalen aan de Uitgever, mag de Uitgever inhouden op de daarop volgende
auteursafrekeningen [zonder dat de Uitgever daartoe is verplicht]. Het verhaal van
de Uitgever op de Auteur in het kader van dit artikel is daarenboven beperkt tot de
totale Auteursvergoeding die de Auteur voor de overdracht van de rechten in het
Werk werd of wordt uitbetaald.
Artikel 7: Bijstand in rechte
7.1
Om de intellectuele eigendomsrechten in het Werk tegenover derden af te dwingen,
verlenen de Auteurs de Uitgever het recht om, wanneer de Uitgever dat nodig acht,
in rechte op te treden tegen inbreuken. Voor zover nodig of nuttig kan de Uitgever
dan mede in naam van de Auteurs optreden. Elke Auteur zal zijn volle medewerking
verlenen aan dit juridisch optreden. Op de wegens inbreuk toegekende
vergoedingen is, na aftrek van alle procedure- en andere kosten, erelonen van
advocaten inbegrepen, de bij artikel 14 bepaalde auteursvergoeding (i.e. het
percentage) van toepassing.
7.2
In het geval van een vordering door derden in de zin van artikel 6.2 of 6.3, zal elke
Auteur de Uitgever op eerste verzoek van deze laatste, bijstaan bij de verdediging en
alle nodige informatie of bijstand verstrekken.
Hoofdstuk III. DE EXPLOITATIE VAN HET WERK
Artikel 8 : Vormelijke aspecten van de exploitatie
8.1
De Uitgever is vrij bij het bepalen van de uiteindelijke vorm waarin het Werk zal
worden gereproduceerd en gepubliceerd.
Artikel 9 : Economische aspecten van de exploitatie
9.1
Voor de uitgave van het Werk in de exploitatiewijzen en –vormen beschreven in
artikel 4.1 komen de Partijen de volgende minimale oplage overeen:
-
x exemplaren voor het leerlingenmateriaal,
x exemplaren voor het leerkrachtenmateriaal,
x exemplaren voor het klasmateriaal,
[aanvullen in functie van de exploitatiewijzen in artikel 4.1]
Deze eerste oplage zal verschijnen binnen een termijn van 18 maanden na de
ontvangst en goedkeuring door de Uitgever van het definitieve en volledige
manuscript van het Werk. De Uitgever heeft het recht deze termijn van 18 maanden
eenmaal met maximaal 6 maanden te verlengen. Hij geeft de Auteurs hiervan kennis
met opgave van redenen.
Deze minimale oplagen en termijn gelden uit de aard niet voor op maat van de
eindgebruikers gemaakt materiaal (bijvoorbeeld POD).
7
9.2
Voor alle andere exploitatiewijzen en –vormen van het Werk, zal de minimale oplage
en de termijn voor de exploitatie, en de eventuele verlenging ervan, door de
Uitgever worden bepaald rekening houdend met de economische context en in
overeenstemming met de op dat ogenblik heersende, redelijke en eerlijke
beroepsgebruiken in de educatieve uitgeefsector.
9.3
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er een onderscheid is tussen de "initiële"
exploitatieplicht van de Uitgever, d.w.z. de uitgave van de eerste oplage van het
Werk, en de "verdere" exploitatie van het Werk, d.w.z. na de uitgave van de eerste
oplage van het Werk. De Uitgever zal de nodige inspanningen leveren voor de
promotie van het Werk bij de lancering van de eerste oplage ervan en dit gedurende
een aangehouden periode van 12 maanden na de eerste terbeschikkingstelling ervan
aan het publiek, ongeacht de plaats waar deze terbeschikkingstelling gebeurt. De
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de exploitatieplicht van de Uitgever na deze
periode, in omvang en intensiteit afneemt. De Uitgever voldoet in dat geval aan zijn
exploitatieplicht indien hij - rekening houdend met het succes van het Werk en de
heersende eerlijke beroepsgebruiken op dat ogenblik - het Werk op redelijke wijze
aan het publiek kenbaar maakt en op redelijke wijze aan de bestaande behoeften
van de markt voldoet.
9.4
De Uitgever bepaalt naar eigen goeddunken de economische voorwaarden waaraan
de publicatie zal gebeuren, zoals bij wijze van voorbeeld de prijs, de vormgeving,
afzonderlijke uitgaven of uitgaven gezamenlijk met andere werken, bijkomende
uitgaven van hetzelfde Werk in andere uitgaven, toevoeging van bijlagen, al of niet
met medewerking van derden, gevoerde reclame en promotieacties. De Auteurs
verlenen hun medewerking aan deze promotieacties.
Artikel 10: Terugname van rechten, vernietiging van de voorraad en uitverkoop
10.1
Indien de Uitgever zijn exploitatieverplichting niet nakomt, en daarvoor geen wettige
reden van verschoning heeft, kan de Auteur zijn overgedragen rechten terugnemen,
zij het uitsluitend voor de exploitatierechten, - wijzen of –vormen waarvoor de
Uitgever zou zijn tekort geschoten, en dit indien binnen zes maanden geen gevolg is
gegeven aan een ingebrekestelling die door de Auteur bij ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs is opgestuurd aan de Uitgever. De brief moet de
exploitatiewijzen en –vormen opgeven waarvoor de Uitgever volgens de Auteur in
gebreke is, alsook een uitdrukkelijk verzoek om deze exploitatie nog aan te vatten.
10.2
Als na vijf jaar de lopende oplage niet is verkocht of verhuurd, of op andere wijze is
geëxploiteerd, of als de verkoop, verhuur of exploitatie op jaarbasis een aantal is dat
lager is dan 20 % van de laatste gedrukte oplage, heeft de Uitgever het recht de
liggende voorraad van het werk geheel of gedeeltelijk uit te verkopen of te
vernietigen. Voor de betrokken exemplaren wordt geen auteursrecht noch enige
vergoeding meer betaald. De Uitgever zal de Auteur van dit voornemen op de
hoogte stellen per brief of e-mail, waarna de Auteur binnen een termijn van vijftien
kalenderdagen schriftelijk zijn standpunt aan de Uitgever bekend kan maken of hij
de Overeenkomst wil ontbinden en/of de voorraad geheel of gedeeltelijk wil
aankopen tegen een prijs die gelijk is aan de helft van de dan geldende verkoopprijs,
exclusief BTW.
8
HOOFDSTUK IV. HET DEFINITIEVE EN VOLLEDIGE MANUSCRIPT PERSKLARE KOPIJ VAN HET WERK,
DRUKPROEVEN EN HERDRUK
Artikel 11: Definitieve en volledige manuscript van het Werk
11.1
Tenzij anders overeengekomen moet elke Auteur het definitieve en volledige
manuscript van het Werk (hierna Manuscript) uiterlijk op [datum] aan de Uitgever
overhandigen. [Of: het Manuscript werd zoals overeengekomen tijdig aan de
uitgever overhandigd.]
Indien een Auteur het Manuscript niet tijdig inlevert, en hieraan niet remedieert
binnen een termijn van drie weken na schriftelijke aanmaning van de Auteur door de
Uitgever, kan de Uitgever de Overeenkomst jegens de Auteur beëindigen.
11.2
De inhoud, vormgeving en de omvang van het ingeleverde Manuscript dienen te
beantwoorden aan de Richtlijnen van de Uitgever.
Bovendien verbindt de Auteur er zich toe dat het Manuscript in overeenstemming is
met de op dat ogenblik heersende stand van de techniek, wetenschap,
onderwijspraktijk en kunst.
De Uitgever zal het Manuscript goedkeuren indien dit beantwoordt aan de
Richtlijnen en kwaliteitsnormen.
11.3
Elke Auteur moet een kopie van het originele Manuscript bewaren in de vorm zoals
aan de Uitgever overhandigd en dit kosteloos ter beschikking stellen aan de Uitgever
op zijn eerste verzoek.
11.4
Elke Auteur zorgt ervoor dat het Manuscript gesteld is in een correcte taal. Wanneer
het door de Auteur overhandigde Manuscript naar het oordeel van de Uitgever taalkundige aanpassingen behoeft, zullen deze aanpassingen in samenspraak met de
Auteur worden aangebracht. Indien blijkt dat het Manuscript aan een grondige
taalcorrectie moet worden onderworpen, kunnen de daaruit voortvloeiende kosten
ten laste vallen van de Auteur.
11.5
De Uitgever zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de opmerkingen
van de Auteur. Wanneer de Uitgever en een Auteur daarover geen
overeenstemming bereiken, beslist de Uitgever.
11.6
Tussen de verschillende Auteurs bestaat geen enkele hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid. Elke Auteur staat voor wat de toepassing van artikel 6, 7 en 11 betreft
enkel in voor het deel van het Werk waarvoor hij verantwoordelijk is
overeenkomstig bijlage 1.
De Auteur die weigert zijn bijdrage tot het Werk tijdig en overeenkomstig de
Richtlijnen, af te maken of niet bij machte is dat te doen, kan zich niet verzetten
tegen het gebruik van zijn bijdrage met het oog op de voltooiing en de uitgave van
het Werk.
De Uitgever zal na overleg met de Auteur(s) bepalen wie de bijdrage van de
weggevallen Auteur zal overnemen. Voor die bijdrage wordt de weggevallen Auteur
beschouwd als auteur en geniet hij, pro rata van de als dusdanig, d.w.z. in
9
ongewijzigde vorm, in het Werk opgenomen en uitgegeven bijdragen, de rechten en
de Auteursvergoeding die daaruit voortvloeien. Desgevallend wordt bijlage 1 aan
deze gewijzigde omstandigheden aangepast.
Artikel 12: De drukproeven
12.1
De Uitgever staat in voor de realisatie van de drukproeven. De Auteurs zullen de
drukproeven binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst corrigeren en
terugzenden. Bij de correctie zullen de Richtlijnen worden nageleefd. Bij het
corrigeren van de drukproeven zal het werk niet worden gewijzigd. In principe en
tenzij met akkoord van de Uitgever, mogen enkel zetfouten en/of fouten in de
opmaak worden aangeduid.
Andere wijzigingen die tot gevolg hebben dat nieuwe kosten moeten worden
gemaakt voor de aanmaak van een bijkomende drukproef, zijn voor rekening van de
Auteur en zullen in mindering worden gebracht van de verschuldigde
Auteursvergoeding tenzij wanneer de wijzigingen uitsluitend het gevolg zijn van
ontwikkelingen na het inleveren van het Manuscript. In dat geval zijn de kosten ten
laste van de Uitgever. De Uitgever beslist of die wijzigingen zullen worden
uitgevoerd.
Artikel 13: Herdruk of bijdruk van het Werk
13.1
De Uitgever heeft recht op bijdruk of herdruk, al dan niet in gewijzigde vorm. De
Uitgever beslist alleen over deze bijdruk of herdruk. Een bijdruk of herdruk blijft
onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien de Uitgever meent
dat het Werk moet worden bijgewerkt, vooraleer er een nieuwe oplage kan worden
uitgegeven, zal hij de Auteurs hiervan op de hoogte brengen.
13.2
Elke Auteur dient het Werk vervolgens bij te werken, en in overeenstemming te
brengen met de op dat ogenblik heersende stand van de techniek, wetenschap,
onderwijspraktijk en kunst.
Indien een Auteur, om welke reden ook, in gebreke blijft om de nodige aanpassingen
te doen, kan de Uitgever na overleg met de Auteur een ander auteur aanstellen en
met de bijwerking belasten. De Uitgever zal met de andere auteur tevens een
auteurscontract afsluiten waarin deze laatste zijn auteursrechten aan de Uitgever
overdraagt. De aan de andere auteur verschuldigde auteursvergoeding wordt in
mindering gebracht van de Auteursvergoeding die op grond van de Overeenkomst
aan de Auteur verschuldigd is.
13.3
De Uitgever is evenwel niet verplicht wijzigingen door te voeren, als de
bijwerking/verbetering van het Werk niet tegen de kosten of de economische
belangen opweegt.
13.4
Indien de door een Auteur aan te brengen aanvullingen of wijzigingen tot gevolg
zouden hebben dat de leverbaarheid van het Werk in het gedrang komt, heeft de
Uitgever te allen tijde het recht om zoveel ongewijzigde exemplaren te laten maken,
als redelijkerwijze nodig is om de leverbaarheid binnen de eerstkomende twaalf
maanden te verzekeren.
10
HOOFDSTUK V. DE VERGOEDING VAN DE AUTEURS
Artikel 14: De Vergoeding van de Auteurs
14.1
Principe: als vergoeding voor alle in de Overeenkomst overgedragen reproductie- en
exploitatierechten van het Werk ontvangt de Auteur een vergoeding (hierna in haar
algemeenheid Auteursvergoeding genaamd). Deze Auteursvergoeding geldt voor
elke reproductie van het Werk, alsook voor elke herdruk en/of bijdruk van het Werk.
14.2
Berekeningsbasis voor de Auteursvergoeding is de hierna gedefinieerde opbrengst
van de exploitatie:
-
Voor door de Uitgeverij verkochte, verhuurde of aan eindgebruikers in licentie
gegeven exemplaren van het Werk:
de netto-opbrengst van de exploitatie: dit is het product van het aantal effectief
door de Uitgeverij verkochte, verhuurde of aan eindgebruikers in licentie
gegeven exemplaren van het Werk tegen de catalogusprijs resp. voor verkoop,
verhuur of licentie, exclusief eventuele kortingen, BTW en andere belastingen of
taksen, en dit onder aftrek van het gedeelte van de prijs dat slaat op hard cover,
ringmap, stofwikkel, extern aangekocht multimediamateriaal of licentierecht
aan derden, of op het aandeel audio- of beeldmateriaal.
-
Voor door derden verhuurde exemplaren van het Werk:
de netto-opbrengst van de exploitatie: de vergoeding die de Uitgeverij ontvangt
van derden, exclusief eventuele kortingen, BTW en andere belastingen of
taksen, voor verhuur door deze derden, van exemplaren van het Werk die door
deze derden werden aangekocht, en vervolgens ten commerciële titel worden
verhuurd aan eindgebruikers en waarvoor de Uitgeverij een extra vergoeding
heeft bedongen en ontvangt
-
Voor door de Uitgeverij op maat van een eindgebruiker gemaakt materiaal (bv.
POD materiaal):
de netto-opbrengst van de exploitatie: dit is het product van het aantal effectief
door de Uitgeverij verkochte, verhuurde of aan eindgebruikers in licentie
gegeven exemplaren van een apart te verkrijgen onderdeel van het Werk tegen
de catalogusprijs resp. voor verkoop, verhuur of licentie van dit onderdeel van
het Werk, exclusief eventuele kortingen, BTW en andere belastingen of taksen,
en dit onder aftrek van het gedeelte van de prijs van dit onderdeel dat slaat op
hard cover, ringmap, stofwikkel, extern aangekocht multimediamateriaal of
licentierecht aan derden, of op het aandeel audio- of beeldmateriaal.
Hierna Berekeningsbasis
14.3
Aan de Auteurs gezamenlijk toekomend percentage op de Berekeningsbasis:
-
Voor tekstboeken:
Voor werkboeken:
x%
x%
11
14.4
Voor handleidingen (met audio CD):
Voor bordboeken:
Voor op maat gemaakt materiaal:
[Vul aan]
x%
x%
x%
Opsplitsing folio – digitale component: de verdeling van het gezamenlijk percentage
over de folio en de digitale component, is als volgt:
(bij wijze van voorbeeld)
Tekstboeken
Werkboeken
Handleidingen
Audio
Apart te verkrijgen onderdeel bij POD
14.5
Folio: ½
Folio: ½
Folio: 1
Folio: 1/10
Folio: 1
Digitale component: ½
Digitale component: ½
Digitale component: Digitale component: 9/10
Digitale component: -
Mansdeel van elke Auteur:
Of: De verdeelsleutel volgt in addendum.
[Eenvoudig voorbeeld:
TITEL, tekstboek
Totaal te verdelen
Auteur 1
x% op de Berekeningsbasis
1/2
x% op de Berekeningsbasis
Auteur 2
1/2
x% op de Berekeningsbasis
…
TITEL, werkboek
Totaal te verdelen
Auteur 1
x% op de Berekeningsbasis
2/5
x% op de Berekeningsbasis
Auteur 2
3/5
x% op de Berekeningsbasis
…
…
14.6
Tussen de Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze vergoeding een
volledige vergoeding uitmaakt voor alle exploitatierechten die in de Overeenkomst
aan de Uitgever worden overgedragen.
14.7
In afwijking op artikel 14.2 en 14.3, geldt voor de royalty’s die de Uitgever ontvangt
ingevolge licentiecontracten met derde uitgevers inzake het Werk, als volgt:
- de Berekeningsbasis van de Auteursvergoeding is de opbrengst van de
exploitatie, met name het geheel van de royalties (exclusief BTW en andere
belastingen of taksen) die effectief door de derde uitgever aan de Uitgever worden
uitbetaald;
12
- het gezamenlijk aan de Auteurs toekomend percentage op de Berekeningsbasis
bedraagt 33 procent.
14.8
Als de illustraties een essentieel bestanddeel vormen van een Werk dienen de
Auteurs aan de illustrator(en) een vooraf af te spreken gedeelte van het
auteursrecht af te staan. De Uitgever sluit voor dit gedeelte van het auteursrecht
een afzonderlijk contract af met de illustrator(en).
Atikel 15: Exemplaren van het Werk die geen recht op Auteursvergoeding geven
15.1
Elke Auteur ontvangt van de eerste oplage van elk voorraadhoudend Werk 5 gratis
exemplaren van het leerlingmateriaal, 2 exemplaren van het klas- of leraarmateriaal.
Van de volgende oplagen ontvangt hij telkens één exemplaar.
Van het Bordboek ontvangt elke Auteur in het geval van een uitvoering op nietgrafische drager (DVD, cdrom,…) 3 gratis exemplaren (i.e. één exemplaar gedurende
drie opeenvolgende jaren) of in het geval van een online-uitvoering, een persoonlijke
en niet-overdraagbare gebruikslicentie gedurende drie opeenvolgende schooljaren.
De Auteur kan bijkomende exemplaren bestellen. Op deze bijkomende exemplaren
verleent de Uitgever een korting van 10 (tien) procent. De Auteur mag deze
exemplaren niet in de handel brengen.
15.2
Van niet-voorraadhoudende werken zoals op maat van eindgebruikers gemaakt
materiaal (bv. POD) kan de Auteur slechts een auteursexemplaar ontvangen na
uitdrukkelijk verzoek daartoe aan de Uitgever en met de toestemming van deze
laatste.
15.3
Van elke oplage kan de Uitgever naar eigen goeddunken exemplaren bestemmen
voor archief-, recensie- of verkoopbevorderende doeleinden.
15.4
Voor de exemplaren onder artikel 15.1 tot en met 15.3 wordt geen
Auteursvergoeding uitgekeerd.
Artikel 16: Periodieke afrekening en controlerecht van de Auteur
16.1
Voor 31 maart van ieder jaar ontvangt elke Auteur een gedetailleerde afrekening
over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde opbrengst van de exploitatie van
het Werk, de Berekeningsbasis voor de Auteursvergoeding en de aan elke Auteur
verschuldigde Auteursvergoeding. De Auteur dient deze afrekening voor akkoord
ondertekend terug te sturen naar de Uitgever.
16.2
De Uitgever zal de aan de Auteur toekomende Auteursvergoeding binnen de maand
na ontvangst van de goedgekeurde en ondertekende afrekening uitbetalen op het
door de Auteur vermelde rekeningnummer.
16.3
Bij iedere afrekening heeft de Auteur het recht deze op eigen kosten bij de Uitgever
te laten controleren door een erkend bedrijfsrevisor van zijn keuze. Deze controle
kan gebeuren binnen de drie maanden na ontvangst van de afrekening door de
Auteur. Voor zover een afwijking van meer dan 2 (twee) procent in het voordeel van
de Auteur wordt vastgesteld, zullen de kosten van deze controle door de Uitgever
13
worden terugbetaald, en zal deze het verschil onmiddellijk bij passen door een
bijkomende betaling aan de Auteur.
HOOFDSTUK VI – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AUTEURS
Artikel 17: Medewerking aan andere uitgaven
17.1
Elke Auteur waarborgt de Uitgever de exclusiviteit van alle rechten en
bevoegdheden die in de Overeenkomst aan de Uitgever worden overgedragen met
betrekking tot het Werk.
17.2
Tijdens de duur van de Overeenkomst en drie jaar erna, moet elke Auteur zich
onthouden van iedere handeling die afbreuk kan doen aan de exploitatie van het
Werk.
Gedurende deze periode zal de Auteur, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Uitgever:
- noch enig werk door een derde laten exploiteren wanneer dat werk concurrentie
zou kunnen aandoen aan het Werk,
- noch zijn medewerking verlenen aan een uitgave die rechtstreeks of
onrechtstreeks door zijn bestemming, strekking, aard, inhoud, benaming of op
eender welke andere wijze aan dezelfde doelstelling beantwoordt als het Werk en
voor dezelfde en/of een aanverwante doelgroep bestemd is.
17.3
Gedurende een periode van zes jaar na de eerste terbeschikkingstelling van het
Werk aan het publiek, zal de Auteur de werken die hij tot stand zal brengen in de
hierna volgende genres: @ …………………….. bestemd voor het secundair onderwijs
eerst aan de Uitgever ter publicatie voorstellen. De Uitgever moet binnen drie
maanden na ontvangst van dit uitgavenvoorstel, de aanvaarding ervan schriftelijk
meedelen aan de Auteur. Indien de Uitgever dit uitgavenvoorstel aanvaardt, volgt de
uitgave van deze werken onder de voorwaarden voorzien in de Overeenkomst.
Indien de Uitgever dit voorstel niet of niet tijdig aanvaardt, is de Auteur vrij het
bedoelde werk elders uit te geven en/of te exploiteren, tenzij dit werk zou vallen
onder het toepassingsgebied van artikel 17.2.
HOOFDSTUK VII – BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITGEVER
Artikel 18: Verdere overdracht en (sub)licentie
18.1
De Overeenkomst kan door de Uitgever aan een derde worden overgedragen:
-
mits instemming van de Auteurs of
op voorwaarde dat de Uitgever tegelijkertijd zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk
overdraagt.
Na kennisgeving daarvan aan de Auteurs wordt de Uitgever van de verdere
uitvoering van zijn verplichtingen ontslagen.
18.2
Artikel 18.1 doet geen afbreuk aan het recht van de Uitgever om derden
toestemming te verlenen om één of meerdere van de hem door de Auteur
14
overgedragen exploitatiewijzen of –vormen te exploiteren, al dan niet voor rekening
van de Uitgever, middels een overdracht, een al dan niet exclusieve (sub)licentie of
op enige andere wijze.
Artikel 19: Geen exclusiviteit in hoofde van de Uitgever
19.1
De Uitgever biedt geen exclusiviteit aan de Auteur. Het staat de Uitgever vrij om
andere werken uit te geven met een gelijkaardige vorm, stijl, inhoud, titel, structuur,
doelpubliek, of enig ander relevant kenmerk van het Werk.
HOOFDSTUK VIII – HET EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 20: Duur van de Overeenkomst
20.1
De Overeenkomst geldt vanaf de ondertekening door de laatste van de Partijen en
voor de duur van de bescherming van het Werk door intellectuele
eigendomsrechten, tenzij de Overeenkomst eerder zou worden beëindigd conform
artikel 21.
20.2
De rechten en verplichtingen van een Auteur in de Overeenkomst, gaan na zijn
overlijden over op zijn erfgenamen of legatarissen. Deze erfgenamen of legatarissen
moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen het jaar waarin de erfenis of het legaat is
aanvaard, een schriftelijke en door een notaris opgestelde verklaring van erfrecht
aan de Uitgever overmaken. De erfgenamen of legatarissen zijn er op verzoek van
de Uitgever toe gehouden, in gemeenschappelijk overleg één persoon aan te
duiden, die in alles wat de Overeenkomst aangaat, al de rechthebbenden
vertegenwoordigt.
Vermits de Overeenkomst een contract is dat intuitu personae van de Auteur werd
aangegaan, zal de Uitgever, in voorkomend geval, een persoon aanduiden die
geschikt is om het Werk bij heruitgave, aan te passen aan de vereisten van het
ogenblik. De onkosten hiervoor vallen geheel ten laste van de erfgenamen of
legatarissen, voor zover deze onkosten kunnen worden afgetrokken van de
Auteursvergoeding.
Artikel 21: Beëindiging van de Overeenkomst
21.1
Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen lastens
een andere Partij zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige
vergoeding gehouden te zijn, ingeval van (i) een ernstige of herhaalde inbreuk op de
Overeenkomst door een andere Partij en (ii) deze inbreuk niet wordt hersteld binnen
een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na gemotiveerde aanmaning (per
aangetekende brief met ontvangstbewijs) van de inbreukpleger door de benadeelde
Partij.
21.2
Daarenboven heeft de Uitgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen bij ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs aan de Auteurs en dit zonder betaling van enige
schadevergoeding als:
15
- een wet of gerechtelijk beslissing de exploitatie van het Werk verbiedt, verhindert
of onnuttig maakt (bv door wijziging van het leerplan, de eindtermen, …);
- de tekst of de inhoud van het Werk door een toeval onbruikbaar wordt;
- de Uitgever in gevallen van overmacht in de onmogelijkheid is het Werk uit te
geven;
- na de uitverkoop van een oplage de Uitgever afziet van een nieuwe bijdruk of
herdruk;
- er tussen de Auteurs, of na het wegvallen van een Auteur, tussen de nieuwe of
overblijvende Auteurs geen eensgezindheid bereikt wordt over de
Auteursvergoeding;
- de laatste druk van het Werk 5 jaar na de datum van het verschijnen niet is
uitverkocht, verhuurd of op enigerlei wijze geëxploiteerd of er gedurende 3
achtereenvolgende kalenderjaren minder dan een aantal exemplaren, dat
overeenkomt met 20 % van de laatst gedrukte oplage, door de Uitgever is verkocht,
verhuurd of anderszins geëxploiteerd.
21.3
Daarenboven heeft de Auteur het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen lastens de Uitgever, bij ter post
aangetekende brief met ontvangstbewijs, aan de Uitgever en dit zonder betaling van
enige schadevergoeding in de volgende gevallen:
1) bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of in vereffeningstelling van de
Uitgever. Voor het overige gelden de bepalingen van artikel 30 van de Auteurswet;
2) als na het verstrijken van de voor exploitatie voorziene termijn, de eerste oplage
van het Werk nog niet ter beschikking is gesteld van het publiek, zonder dat de
Uitgever daarvoor enige wettige reden van verschoning heeft, en er binnen zes
maanden geen gevolg is gegeven aan de ingebrekestelling die de Auteur de Uitgever
bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs heeft gestuurd. Zolang de
wettige reden van verschoning van de Uitgever blijft bestaan, wordt de termijn
binnen dewelke de eerste oplage van het werk moet worden uitgegeven en de
daaraan gekoppelde sanctie hier voorzien, geschorst;
3) nadat de eerste oplage van het Werk binnen de contractueel overeengekomen
termijn is uitgegeven, de uitgever de exploitatie van het Werk zonder geldige reden
stopzet en binnen zes maanden geen gevolg is gegeven aan de ingebrekestelling die
hij de Uitgever bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs heeft gestuurd;
4) bij de volledige vernietiging van alle materiële exemplaren van het Werk die de
Uitgever nog in voorraad heeft.
De beëindiging van de Overeenkomst heeft in de gevallen 2), 3) en 4) slechts
betrekking op die exploitatiewijzen en –vormen waarvoor de Uitgever te kort komt
in zijn exploitatieplicht, dan wel waarvan de Uitgever de voorraad vernietigt, en laat
het voortbestaan en de geldigheid van de Overeenkomst voor andere
exploitatiewijzen en –vormen onaangetast.
21.4
De Overeenkomst kan minnelijk worden beëindigd door de Partijen.
Artikel 22: Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst
22.1
De beëindiging van de Overeenkomst conform artikel 21 of het terugnemen van
bepaalde exploitatierechten voorzien in artikel 10 gelden enkel voor de toekomst. In
geval van beëindiging van de Overeenkomst of terugname van bepaalde
16
exploitatierechten, behoudt elke Partij haar rechten en plichten welke voor de
datum van beëindiging of terugname definitief verworven zijn.
De beëindiging van de Overeenkomst of terugname van bepaalde exploitatierechten
doet geen afbreuk aan de exploitatiehandelingen (zoals bijvoorbeeld de verkoop of
verhuur) die voor de beëindiging van de Overeenkomst of de terugname van
bepaalde exploitatierechten zijn verricht of zijn aangevangen. De beëindiging van de
Overeenkomst of terugname van bepaalde exploitatierechten doet evenmin afbreuk
aan deze overeenkomsten die de Uitgever krachtens de Overeenkomst op geldige
wijze met derden heeft gesloten, zij het dat de Auteur vanaf dat ogenblik tegen deze
derden een rechtstreekse vordering kan instellen tot naleving van de Overeenkomst
(en meer bepaald tot de betaling van de Auteursvergoeding die in de Overeenkomst
ten behoeve van de Auteur werd overeengekomen).
22.2
De Uitgever behoudt het recht om, na de beëindiging van de Overeenkomst, de
exemplaren van het Werk die hij nog voorradig heeft te blijven verkopen tegen de
catalogusprijs en dit gedurende drie jaar, tenzij de Auteur verkiest die nog
voorradige exemplaren aan de catalogusprijs zelf op te kopen. Voor deze verdere
verkoop behoudt de Auteur zijn recht op Auteursvergoeding.
22.3
Indien de Overeenkomst met een van de Auteurs wordt beëindigd, blijft de
Overeenkomst tussen de Uitgever en de andere Auteur(s) onaangetast. De
beëindiging lastens één Auteur, staat de verdere redactie, bijwerking of actualisering
van het Werk (m.i.v. de bijdragen van de Auteur lastens wie de Overeenkomst is
beëindigd) door een andere Auteur, of een door de Uitgever aangesproken derde
niet in de weg.
17
Hoofdstuk IX – ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 23 : Toepasselijk recht en betwistingen
23.1.
De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van onderhavige Overeenkomst wordt
beheerst door het Belgisch recht.
23.2.
Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de
beëindiging van de Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank
te Antwerpen.
Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen Partijen evenwel te goeder
trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.
Art. 24 : Varia
24.1.
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen betreffende
het hierboven vermelde voorwerp. Deze Overeenkomst vervangt en doet teniet elke
voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraak, overeenkomst, aanbod,
briefwisseling of voorstel betreffende het hierboven vermelde voorwerp. Elke
aanpassing of wijziging aan deze Overeenkomst zal enkel bindend zijn indien dit
schriftelijk is gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door alle Partijen.
24.2.
Indien een bepaling van onderhavige Overeenkomst, of de uitvoering ervan, nietig of
niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet
in het gedrang komen en hun volledige uitwerking behouden. In voorkomend geval
zullen Partijen een nieuwe bepaling, die de doelstellingen die werden beoogd door
de nietige of niet-afdwingbare bepaling, binnen de perken van het toepasselijk recht
opstellen en opnemen in een bijlage bij deze Overeenkomst.
24.3.
Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van deze
Overeenkomst kan een Partij niet worden toegerekend indien de tekortkoming
wordt veroorzaakt door omstandigheden die ontsnappen aan de redelijke controle
van die Partij zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere
storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo’s,
blokkades, wettelijke beperkingen, oproer, overheidsmaatregelen, nietbeschikbaarheid van communicatiemiddelen, terroristische aanslagen, oorlog, enz.
18
Opgesteld in [AANTAL] exemplaren, te [PLAATS] op [DATUM] waarbij elke Partij verklaart
één origineel te hebben ontvangen.
Uitgever
Vertegenwoordigd door
……………………………….,
________________________
[NAAM]
[FUNCTIE]
Auteur 1
……………………………….,
______________________
[NAAM]
Auteur 2
……………………………….,
______________________
[NAAM]
Bijlagen
Bijlage 1 : Bijzonderheden m.b.t. het Werk (per exploitatiewijze)
Bijlage 2 : Richtlijnen
19
Bijlage 1: Bijzonderheden en inhoudstafel m.b.t. het Werk (per exploitatiewijze)
A. Algemeen
Titel: [titel reeks, titel uitgave]
Doelgroep: [doelgroep]
Exploitatiewijze: [bv: handboek – het lijkt me aangewezen per exploitatiewijze een
afzonderlijke bijlage te maken, nu ook de auteursvergoeding mogelijks zal verschillen per
exploitatiewijze]
B. Bijzonderheden
[Toelichting inzake lesarchitectuur, filosofie, thema’s, concept, inhoudstafel]
C. Taakverdeling
[Tussen de verschillende auteurs]
D. Auteursvergoeding
[Mansdeel in functie van de overdracht van de rechten. Niet onmiddellijk verwijzen naar de
taakverdeling onder C.]
Bijlage 2: Richtlijnen
20
Download