Factsheet energie en biomassa - Huis van de Brabantse Kempen

advertisement
Biomassaketel
Factsheet energie en biomassa
Een alternatief voor een verwarmingssyteem op
aardgas of propaan, is een biomassaketel. Zo’n
ketel gebruikt hout-pellets (geperste brokjes) of
houtsnippers
als
brandstof.
Een
snippergestookte ketel kan ook gevoed worden
met gehakseld olifantsgras (myscanthus).
Naast het duurzaamheidsvoordeel van een
biomassaketel is er vaak ook een financieel
voordeel. De pellets of de snippers zijn gekeken
naar de energie-inhoud veel goedkoper dan
propaan of aardgas.
wordt verbrand, en dus als CO2 vrij komt,
recent is vastgelegd. Planten en bomen
leggen CO2 uit de atmosfeer vast door
fotosynthese. Wetenschappelijk wordt de
knip gelegd bij 50 jaar. Verbranding van
langer dan 50 jaar geleden vastgelegde
Koolstof (uit CO2) wordt gezien als niet
duurzame verbranding. Verbranding van
korter dan 50 jaar geleden vastgelegde
koolstof wordt als wel duurzaam beschouwd.
De Koolstof in fossiele brandstoffen zoals
aardgas of propaan is miljoenen jaren
geleden vastgelegd.
ENERGIE-INHOUD
Wanneer brandstoffen als aardgas, propaan,
dieselolie, en dus ook houtpellets of snippers
met elkaar vergeleken worden, is van belang
dat gekeken wordt naar de energie-inhoud
van deze brandstoffen.
In de tabel hieronder worden enkele van deze
brandstoffen weergegeven met hun energieinhoud in Megajoules per eenheid product,
en de prijs per eenheid energie t.o.v. aardgas:
DUURZAAM?
Waarom is een biomassaketel duurzaam? Zo’n
ketel stoot toch ook CO2 uit!
Een biomassaketel is duurzaam omdat de
koolstof die met het ingevoerde materiaal
Methaan
Aardgas
Biogas
Propaan
Kolen
Dieselolie
Houtpellets
Houtsnippers
Elektriciteit
36
31,7
20
26,2
29
41,5
18
10-16
3,6
MJ per m3
MJ per m3
MJ per m3
MJ per liter
MJ per Kg
MJ per liter
MJ per kg
MJ per kg
MJ per kWh
€ 0,65 / m3
ca 125 %
ca 140 %
ca 50 %
ca 25 %
Huis van De Brabantse Kempen, Willem Buiter coördinator Energie en Biomassa, @ [email protected], M 06 - 20 59 47 41
FINANCIEEL EFFECT
Wanneer snippers bijvoorbeeld € 40,= per
ton kosten, en aardgas € 0,50 per m3 (excl
BTW) kun je het voordeel van snippers in de
brandstofkosten uitrekenen. Stel iemand
heeft 20.000 m3 aardgas per jaar nodig. Daar
zit dan 20.000 x 31,7 MJ = 634.000 MJ in. Om
die zelfde Megajoules in te kopen met
snippers zijn dus 634.000 : 10 = 63.400 kg
snippers nodig. De aardgaskosten bedragen
20.000 x € 0,50 = € 10.000,= en de zelfde
hoeveelheid energie in snippers kost 63.400
x € 40,= : 1000 = € 2536,= Een
brandstofkosten-voordeel van bijna 75 %.
Daar staat tegenover, dat een ketel met alle
noodzakelijke voorzieningen duurder is dan
een (eenvoudige) aardgasgestookte ketel.
Deze rekensom moet per situatie gemaakt
worden, met als belangrijke uitgangspunten,
het huidige jaarlijkse brandstofverbruik, de
beschikbaarheid en kwaliteit van een
alternatieve brandstof, en de noodzakelijke
investeringen in beide systemen. Pellets
geven t.o.v. aardgas een besparing van ca
50%.
LOGISTIEK
geblazen. Vervolgens worden ze met een
vijzel in de pelletketel ingevoerd. Pellets
wegen ca 650 kg per m3. Snippers zijn
volumineuzer (ca 250 kg per m3) en moeten
opgeslagen worden alvorens ze kunnen
worden ingedoseerd in de ketel. Hier wordt
veelal een voorraadbuffer voor gebruikt die
enkele dagen tot een week brandstof kan
bevatten.
MYSCANTHUS
(OLIFANTSGRAS)
Olifantsgras is een gewas dat vanwege de
hoge opbrengst per hectare, en de aard van
het geoogste materiaal, in gehakselde vorm,
geschikt is, om in een snipperketel te
worden gestookt. Een hectare olifantsgras
kan ca 8 -10.000 m3 aardgasequivalenten
produceren. Olifantsgras is een 20-jarige
teelt. De planten die op rietstengels lijken,
worden tot wel 4 meter hoog. Het gewas
wordt geplant, en wordt daarna 20 jaar lang,
eens per jaar in april geoogst. Dit aspect kent
natuurlijk logistieke consequenties. Het
product zal immers na de oogst moeten
worden opgeslagen, om vervolgens jaarrond
te worden verstookt in de snipperketel..
Verwarming op biomassa vergt een
alternatieve logistiek rond de brandstof.
Waar aardgas per leiding binnenkomt, en
propaan of diesel per tank wordt
aangevoerd, zullen voor pellets of snippers
opslagvoorzieningen
getroffen
moeten
worden. Pellets worden met bulktransport
via een pneumatisch lossysteem in een silo
Huis van De Brabantse Kempen, Willem Buiter coördinator Energie en Biomassa, @ [email protected], M 06 - 20 59 47 41
Download