Bekostiging categorale ggz - Drents Platform Mantelzorg

advertisement
Respijtzorg
werkconferentie
‘...respijt op maat Drenthe’
15 april 2015
B. Bijl
Beleid
Hervorming en decentralisatie
Oogmerk zorg en ondersteuning voor ouderen en mensen met een
beperking aan te passen aan de wens om zo lang mogelijk in de eigen
vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Onmisbaar: mantelzorgers en vrijwilligers
Daarom: stevige positie en goed ondersteunen
Beleid
Verplichting college in Wmo: in ieder geval algemene voorzieningen die
mantelzorger en vrijwilligerswerk ondersteunen en bevorderen.
Integraal kijken: cliënt, mantelzorger en sociaal netwerk.
Maatwerk moet de in een specifiek geval best passende ondersteuning
bieden.
Beleid
Niet een bepaalde voorziening maar gewenst resultaat staat centraal.
Niet meer een aanspraak zoals kortdurend verblijf in de oude AWBZ.
Mantelzorger moeten tijdig beroep kunnen doen op ondersteuning.
Belang: voorkomen overbelasting.
Respijtzorg
Vorm van ondersteuning
Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van een
mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven.
Goed respijtbeleid verantwoordelijkheid gemeente.
Effectiever, efficiënter en passender.
Naast kortdurend verblijf: thuisopvang, dagopvang of inzet van informele
zorg.
Gemeentelijk domein: respijtzorg
Jeugdwet: artikel 2.3 lid 3
treffen van “voorzieningen die de ouders in staat stellen
hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen”
Wmo 2015: artikel 1.1.1
- maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid
- kortdurend verblijf in instelling ter ontlasting mantelzorg
Wet
Benaming
Wmo/Jeugdwet
Respijtzorg
Wlz
Logeeropvang
Zvw
Eerstelijns verblijf
Voor wie
Ontlasten van de
mantelzorg
Mensen met Wlz
indicatie die thuis
wonen
Tijdelijke behoefte aan
medisch noodzakelijk
verblijf
Aandachtspunten
Kortdurend verblijf is - Max. 2 etmalen
één van de vormen per week.
van respijtzorg
- Sparen
- Wtzi-toelating
In 2015 via Wlz
subsidieregeling
eerstelijns verblijf 2015
Versterken, verlichten, verbinden
Beleidsbrief 20 juli 2013 ‘Versterken, verlichten, verbinden’.
Anders kijken naar mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en
ondersteuning.
Gemeenten en beroepskrachten moeten integraal de situatie van zowel
cliënt als mantelzorger bezien.
Goede ondersteuning, waar nodig op maat, mede met vrijwilligers.
Goed samenspel
Versterken, verlichten en verbinden
Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed
moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ.
Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp
en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen.
Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers,
professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben,
beter kan en moet.'
Versterken, verlichten en verbinden
Versterken: Positie mantelzorger verankerd in Wmo en Wlz.
Verlichten: Rekening houden met wat mantelzorgers en vrijwilligers
kunnen bijdragen vraagt ook oog voor wat ze kunnen dragen. Verlichten
zware emotionele en fysieke belasting.
Verbinden: Van informele zorg en formele zorg. Betrekken bij gesprekken
over behoefte formele zorg en ondersteuning cliënt.
Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning
Gezamenlijke agenda eind 2014
-
Organisaties van mantelzorgers en vrijwilligers
Aanbieders van zorg en welzijn
Organisaties van professionals
Cliëntorganisaties
Zorgverzekeraars Nederland
VNG en enkele individuele gemeenten
Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning
Werkgroepen:
-
Samenspel formele en informele zorg
Goed toerusten mantelzorger en vrijwilliger
Deskundigheidsbevordering professional, mantelzorger, vrijwilliger
Vrijwilligers nieuwe stijl
Agenda met veel acties van betrokkenen.
Uitwerking en aanvulling in 2015.
Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning
Vanuit deelnemers ook het belang van respijtzorg benoemd.
Acties VWS:
- In kaart brengen werkzame elementen van goede praktijkvoorbeelden
- Samen met VNG: nieuwe handreiking respijtzorg voor gemeenten
En verder
In 2015 ogen en oren open voor signalen
Waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor uitvoering van beleid
Meer lezen
Rapport ‘Respijtzorg op maat Drenthe’
www.mezzo.nl/mezzomodel
www.expertisecentrummantelzorg.nl
www.vng.nl
www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/adempauze-voor-mantelzorgers
Vragen n.a.v. presentatie:
Bas Bijl [email protected]
Download