Van indeling naar etiket

advertisement
Van indeling naar etiket
CLP opleiding
16 juni 2015 - Gent
Dr. Saskia Walraedt
[email protected]
1
Gegevens
verzamelen
Aftoetsen
met criteria
Indelen
Etiketteren
Verpakken
2
Inhoud
• Etiket
•
•
•
•
Algemene voorschriften
Onderdelen van het etiket
Specifieke voorschriften
Relatie met transport
• Verpakking
pag. 3
Wettelijk kader CLP etiket
• titel II: voorlichting over de gevaren via het etiket
• Bijlage I – deel I
• Bijlage II – speciale voorschriften
4
Wat te etiketteren?
• Gevaarlijke stoffen en mengsels
• Niet gevaarlijke mengsels met gevaarlijke stoffen boven
de concentratielimiet
• Explosief voorwerp (deel 2.1 –bijlage I)
pag. 5
Wie moet etiketteren?
•
•
•
•
Producent
Invoerder
Downstream user
Distributeur
Die
stof/mengsel op de
markt brengt
Mag indeling
overnemen
indien niets
gewijzigd!
pag. 6
Wanneer CLP etiket?
• Stoffen : CLP C&L verplicht
• Mengsels : sinds1/6/2015, of 1/6/2017 indien al op de
markt
• Opgelet : Biocides en PPP : goedkeuring Be nodig
pag. 7
Aanbrengen van het etiket (art. 31)
• duurzaam
• op één of meer oppervlakken
• op de onmiddellijke verpakking
• Mag op de verpakking bedrukt zijn
• Horizontaal leesbaar wanneer verpakking op normale
wijze wordt neergezet
• Duidelijk en onuitwisbaar
8
Algemene voorschriften
• Officiële taal of talen vd lidstaat waar het product
op de markt wordt gebracht (art. 17.2)
• Indien meerdere talen op het etiket:
• H- & P zinnen groeperen per taal (art. 32.2-3)
• In alle talen dezelfde informatie (17.2)
9
Taal van het etiket
• Publicatie in BS van 14/12/2012 KB van 7
SEPTEMBER 2012 tot vaststelling van de taal op het
etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en
mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum
ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als
orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr.
1272/2008op
• Art 2 De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van
Verordening (EG) nr. 1272/2008 en die moet worden
weergegeven op het etiket van de stoffen en
mengsels, is ten minste gesteld in het Nederlands,
het Frans en het Duits.
• Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.
10
Taal van het etiket in België na 1/6/2015
• KB 7 Sep 2012 (BS 14/12/2012)
• Etiket ten minste in het Nederlands, het Frans en het Duits.
• Aanpassing KB 19/3/2015 :
• Voor consumenten: 3 landstalen
• Verkoop voor industrieel gebruiker die niet doorverkoopt : taal
van het taalgebied toegestaan
Meerdere talen mag maar leesbaar!
12
Algemene voorschriften
• Geen vermelding ‘niet toxisch’, ‘onschadelijk’,
‘milieuvriendelijk’ …. (art. 25.4)
• Kleur en layout zodanig dat gevarenpictogrammen
duidelijk zichtbaar
• Gemakkelijk leesbaar (font size niet vastgelegd)
13
Etiketteringselementen bepalen
Indeling van het
mengsel
Pictogrammen,
H&P zinnen
• Op basis van data
• Berekend op basis
van indeling van de
ingrediënten
• Alle picto en H
zinnen op te nemen
• P zinnen beperken
tot 6 meest
relevante rekening
houdend met de
indeling
Signaalwoord
• Gevaar of
Waarschuwing
• Strengste indeling
is bepalend
14
Algemene voorschriften
• Bij elkaar plaatsen van (art. 32.1):
•
•
•
•
Gevarenpictogrammen
Signaalwoorden
Gevarenaanduidingen
Veiligheidsaanbevelingen
15
Inhoud van het etiket (art. 17)
a) de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier(s);
b) de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de
verpakking (tenzij elders op de verpakking);
c) productidentificaties (art.18);
d) gevarenpictogrammen (art. 19);
e) signaalwoorden (art. 20);
f) Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21);
g) Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) (art. 22);
h) een rubriek voor aanvullende informatie (art. 25).
pag. 16
Identiteit van de leverancier en hoeveelheid
Nominale hoeveelheid
van stof of mengsel in
aangeboden verpakking
(tenzij ergens anders
vermeld op de
verpakking)
Naam, adres en
telefoonnummer van de
leverancier
17
Contactgegevens leverancier
• Bij distributie :
• Geen wijzigingen van verpakkingen : etiket met contactgegevens
producent OK, herlabellen nt nodig.
• Ompakken : contactgegevens van distributeur
• Veranderen van taal : contactgegevens van distributeur
pag. 18
Productidentificaties (art. 18) : stof
Idem als op het
veiligheidsinformatieblad
Enkelvoudige stof :
• naam zoals in annex VI of
C&L inventaris én
• Identificatienummer
(EC,REACH nr, C&L
inventaris,CAS)
• Indien IUPAC >100 tekens:
verkorte naam mag
19
Productidentificaties (art. 18) : mengsel
Idem als op het
veiligheidsinformatieblad
Mengsel :
• Commerciële naam
• Identiteit van stoffen die
bijdragen tot de indeling (max
4, tenzij nodig voor de ernst
vd gevaren):
• Acute toxiciteit - Huidcorrosie
of ernstig oogletsel – CMR –
STOT - Sensibilisatie
luchtwegen of huid Aspiratiegevaar.
20
Productidentificaties
•
•
Meerdere talen op etiket : ook productidentifiers mee
vertalen!
Confidentialiteit : generische naam kan aangevraagd
worden via ECHA mits vergoeding volgens EU
440/2010
pag. 21
Gevarenpictogrammen (art. 19)
Nieuwe pictogrammen
Diamant, rode rand, witte
achtergrond
Duidelijk te onderscheiden
min. 1 cm²
• min. 1/15
etiketoppervlakte
Min. 1 cm
22
2e ATP CLP
• verduidelijking dimensies pictogrammen.
• Min 1cm²
Capacity of the package
Dimensions of the label (in
millimetres)
If possible, at least 52 x 74
Dimensions of each
pictogram (in millimetres)
Not smaller than 10 x 10
Greater than 3 litres but,
At least 74 x 105
If possible, at least 16 x 16
At least 23 x 23
not exceeding 50 litres:
Greater than 50 litres but
At least 105 x 148
At least 32 x 32
not exceeding 500 litres:
Greater than 500 litres:
At least 148 x 210
At least 46 x 46
Not exceeding 3 litres:
23
Afmeting van het etiket
• Grootte slaat op oppervlakte nodig voor CLP en andere
verplichte informatie
•
•
•
•
•
Zonder marketing informatie
Zonder foto’s, logo’s
Zonder vrijwillige informatie, picto’s
Zonder barcodes
…
24
opleiding REACH en CLP
Voorrangsregels pictogrammen
25
opleiding REACH en CLP
Pictogrammen
• Als EUH 071 : ‘corrosive to the respiratory tract
Mag
• ATP 4 : Stoffen of mengsels corrosief voor metalen
maar niet voor huid en/of ogen => gn GHS05 pictogram
pag. 26
Signaalwoord (art. 20)
Duidt de ernst van het
gevaar aan.
2 mogelijkheden :
• Gevaar
•Waarschuwing
Indien reeds ‘gevaar’
dan moet
‘waarschuwing’ niet
vermeld worden
27
Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21)
• alle H-zinnen te
vermelden, behalve:
H314 > H319
H314 > H315
H318 > H319
H314 > H318
H410 > H400
• Volgorde vrij te kiezen
• Nummerr moet niet
vermeld worden
28
Gevarenaanduidingen (H-zin) (art. 21)
• Geen 1 – 1 omzetting, behalve EUH zinnen
• Bijlage III
• Fysische gevaren (H2##)
• gezondheidsgevaren (H3##)
• Milieugevaren (H4##)
• Voorbeelden
•
•
•
•
Ø
R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
H 340 Kan genetische schade veroorzaken
R60: Kan de vruchtbaarheid schaden
R61: Kan het ongeboren kind schaden
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
29
EUH zinnen (! Aanvullende informatie)
• Nummering stemt overeen met oorspronkelijke R zin
•
EUH zinnen n.a.v. fysische gevaren
• Bv. EUH 019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
• Bv EUH 014 Reageert heftig met water.
•
EUH zinnen n.a.v gezondheidsgevaren
• Bv EUH 032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
• Bv EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen.
•
EUH zinnen voor bepaalde producten
• Bv EUH 202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden
aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
• Bv EUH 204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
30
Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 22)
Beschrijft hoe veilig om te
gaan met de stof en wat te
doen bij een ongeval
•
•
•
Max 6 tenzij meer
nodig
Volgorde vrij te kiezen
Nummer moet niet
vermeld worden
31
Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 22)
• Vervangt de S zinnen
• voorzorgsmaatregelen
• Algemene (P1##)
• i.v.m. preventie (P2##)
• i.v.m. interventie (P3##)
• i.v.m. opslag (P4##)
• i.v.m. verwijdering (P5##)
•
Bijlage IV
32
Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 28)
•
Selectie P-zinnen: duidelijk overbodige of onnodige
mogen weggelaten worden
Producten voor het publiek:
•
•
•
Voorzorgsmaatregel mbt verwijdering stof/mengsel
Voorzorgsmaatregel mbt verwijdering verpakking
•
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het
etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
•
•
33
Veiligheidsaanbevelingen (P-zin) (art. 28)
•
•
Probleem: selectie van 6 P-zinnen
Guidance on labelling
• http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_en.pdf
• Prioriteitensysteem per eindpunt:
•
•
•
•
Highly recommended
Recommended
Optional
Andere beschouwingen
•
•
•
•
Vluchtigheid? Risico voor inhalatie?
Breed publiek of enkel industrieel of professioneel gebruik
Bepaalde vereisten bij verwijdering, of in geval van een
accident?
Bepaalde blusmiddelen vereist?
34
Selectie P-zinnen
35
Voorbeeld van indeling naar etiket
Sens skin 1
GHS 07
resp sens 1
GHS08
H317 (EUH208) H334
(EUH210)
P261
P261
P285
P272
P280
P302 + P352
P333 + P313
P321
P363
P501
P304 + P341
P342+ P311
P501
asp tox 1
GHS08
car 1B
GHS08
mut 1B
GHS08
aq Chr 1
GHS 09
H304
H350
H340
H410
P301 + P310 P201
P331
P202
P201
P202
P273
P391
P405
P281
P281
P501
P501
P308 + P313 P308 + P313
P405
P405
P501
P501
pag. 36
Voorbeeld selectie van P zinnen
Voorrangsregels
GHS 07 sens skin vervalt indien ook GHS08 voor resp sens
P201
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280
P281
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P285
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P304 +
P341
NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de
frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt.
NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P308 +
P313
P321
P342 +
P311
Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
pag. 37
H en P zinnen vertaling :
http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsess
ionid=2EF9F3F1DC93FD94EF40C2A66FD3565E?metho
d=load
pag. 38
Inhoud
• Etiket
•
•
•
•
Algemene voorschriften
Onderdelen van het etiket
Specifieke voorschriften
Relatie met transport
• Verpakking
pag. 39
Aanvullende informatie
• Verplichte aanvullende informatie
• Niet verplichte aanvullende informatie
• In dezelfde taal als andere CLP etiketteringselementen
pag. 40
Verplichte aanvullende informatie op het etiket
(art. 25)
• EUH zinnen
• Bijlage II punten 1.1 en 1.2
• Bijlage II punten 2
• Aanvullende info in bijlage VI deel 3
• Valt onder richtlijn 91/414/EEG –
gewasbeschermingsmiddelen
• EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
41
Aanvullende informatie op het etiket (art. 25)
• Informatie uit andere EU wetgeving (art. 32.6)
•
•
•
•
VOC gehalte volgens VOC richtlijn 2004/42/EC
Biocides (98/8/EC)
REACH art 65: autorisatienummer
….
42
Aanvullende informatie
• Dit mengsel bevat x% componenten met ongekende
acute toxiciteit
• 2de ATP : ook voor milieugevaren : bevat x%
componenten met ongekende gevaren voor het waterig
milieu
• 4de ATP : te specifiëren volgens blootstellingsroute
pag. 43
Niet verplichte aanvullende informatie
•
•
•
•
Maakt geen deel uit van de labelling vereisten onder
CLP
Bv specifieke productinformatie, barcode of
gebruiksinstructies
Mag niet tegenstrijdig zijn met CLP label vereisten
Duidelijk apart op het label
pag. 44
Specifieke etiketteringsvoorschriften
(bijlage I - 1.3)
• Transporteerbare gascilinders
• Gascontainers voor propaan, butaan, LPG
• explosieven
45
Specifieke etiketteringsvoorschriften (bijlage I 1.3)
• Aërosolen en van een vaste verstuiver voorziene
houders die stoffen of mengsels bevatten die als
gevaarlijk bij aspiratie zijn ingedeeld
• Geen symbool gevarenpictogram lange termijn gezondheidseffecten
indien in spuitbussen of houders met vaste verstuivers op de markt
gebracht
46
Specifieke etiketteringsvoorschriften
(bijlage I - 1.3)
• Metalen in legeringen, mengsels met polymeren,
mengsels met elastomeren
• Geen etiket indien de vorm waarin ze op de markt
worden gebracht:
• geen gevaar oplevert voor de gezondheid vd mens bij
inademing, orale opname, contact met huid en
• geen gevaar voor aquatisch milieu
• Info doorgeven via VIB
47
Vrijstelling etikettering (art. 29)
1. Indien vorm verpakking van die aard is of dermate klein is dat
onmogelijk kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 31
Bijlage 1: 1.5.1. Vrijstelling van artikel 31 [artikel 29, lid 1]
1.5.1.1. Indien artikel 29, lid 1, van toepassing is, kunnen de in artikel 17
genoemde etiketteringselementen aangebracht worden op een van de
volgende manieren:
Niet om meerdere talen te kunnen
a) uitvouwbare etiketten; of
toevoegen, tenzij vereist in het land
b) hangkaartjes; of
van de afnemer !
c) een buitenverpakking.
1.5.1.2. Op het etiket van een binnenverpakking staan ten minste de
gevarenpictogrammen, de in artikel 18 bedoelde productidentificatie
alsmede de naam en het telefoonnummer van de leverancier van de stof of
het mengsel vermeld.
48
Uitvouwbare etiketten
• Deel wat op de verpakking is vastgehecht: altijd minimum
gevarenpictogram, product identifier en naam en tel nr van
leverancier.
• Uitvouwbare of multilayer etiketten :
• Strikt : enkel voor kleine verpakkingen, niet om meerdere talen te
kunnen toevoegen, tenzij vereist in het land van de afnemer !
• @CARACAL discussie lopende om multilayer etiketten ook toe te staan
voor meerdere talen
pag. 49
Vrijstelling etikettering (art. 29)
2. Indien niet alle informatie op het etiket kan worden verstrekt zoals in
lid 1 is vermeld
Bijlage 1: 5.2. Vrijstelling van artikel 17 [artikel 29, lid 2]
•
•
1.5.2.1. Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten
hoogste 125 ml
1.5.2.2. Etikettering van oplosbare verpakkingen voor eenmalig
gebruik
50
Kleine verpakkingen
1.5.2.1.1 Geen H en P zinnen nodig indien verpakking < of =125 ml en
ingedeeld als:
1) oxiderende gassen van categorie 1
2) gassen onder druk
3) ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3
4) ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2
5) zelfontledende stof of mengsel, type C tot en met F
6) voor zelfverhitting vatbare stof of mengsel van categorie 2
7) stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen van
categorie 1, 2 of 3 ontwikkelt;
8) oxiderende vloeistoffen van categorie 2 of 3
9) oxiderende vaste stoffen van categorie 2 of 3
51
Kleine verpakkingen
10) organische peroxiden, types C tot en met F
11) acuut toxische stoffen van categorie 4, indien de stoffen of mengsels
niet aan het publiek worden aangeboden;
12) irriterend voor de huid, categorie 2
13) irriterend voor de ogen, categorie 2
14) specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 2
of 3, indien de stof of het mengsel niet aan het publiek wordt
aangeboden;
15) specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 2,
indien de stof of het mengsel niet aan het publiek wordt aangeboden
16) acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1
17) chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1 of 2
52
Kleine verpakkingen
1.5.2.1.2 Geen P zinnen nodig indien verpakking < of =125 ml en
ingedeeld als:
1) ontvlambare gassen van categorie 2
2) giftig voor de voortplanting; effecten op of via lactatie
3) chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3 of 4.
1.5.2.1.3 Geen pictogrammen, H en P zinnen nodig indien verpakking
< of =125 ml en ingedeeld als:
1) bijtende voor metalen
53
Oplosbare verpakking – eenmalig gebruik
1.5.2.2. Etikettering van oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik
• De bij artikel 17 voorgeschreven etiketteringselementen mogen van
oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik worden weggelaten:
a) bij oplosbare verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 25 ml;
b) wanneer de inhoud van de oplosbare verpakking in uitsluitend een of
meerdere van de bij punt 1.5.2.1.1, onder b), vermelde
gevarencategorieën is ingedeeld; en
c) wanneer de oplosbare verpakkingen in een buitenverpakking zit die
volledig aan de eisen van artikel 17 voldoet.
•
.
54
Oplosbare verpakking – eenmalig gebruik
•
1.5.2.3. Punt 1.5.2.2 is niet van toepassing op stoffen of mengsels
die onder Richtlijn 91/414/EEG of Richtlijn 98/8/EG vallen.
55
4de ATP
•Labelling binnenverpakking van <of= 10ml en voor R&D of
analyse doeleinden mag beperkt worden tot product
identifier en waar nodig GHS01, GHS05, GHS06 en/of
GHS 08 waarbij GHS 06/08 boven GHS 01/05 . Wel
buitenverpakking met volledig etiket nodig.
pag. 56
Impact CLP op etikettering
• Meer info
• Meer pictogrammen
Ø
Her-design van etiket?
Ø
Voorgedrukte etiketten?
Ø
Nieuwe label printers?
Ø
Ontdubbeling van SKU omdat meerdere talen niet meer mogelijk zijn?
Ø
Andere logistieke organisatie bv laat afvullen in functie van vraag?
Ø
Uitfaseren van oude labels?
57
Inhoud
• Etiket
• Onderdelen van het etiket
• Algemene voorschriften
• Relatie met transport
• Verpakking
pag. 58
Relatie met transport (art. 33)
• etiket van een buitenverpakking onderworpen aan zowel
de transport als de CLP regels:
• etikettering volgens de transportregels (alle labels en marks
zoals vereist volgens dir 2008/68/EC ) volstaat
• CLP gevaarpictogram op de buitenverpakking dat
overeenkomt met hetzelfde gevaar zoals beschreven in
de transportregels:
• het CLP pictogram mag weggelaten worden.
59
Relatie met transport (art. 33)
Samengestelde verpakkingen
• Transport gereglementeerd
• CLP etiket op de binnenverpakking: VERPLICHT
• CLP etiket op de buitenverpakking: MAG
– Indien pictogram CLP = pictogram transport dan geen CLP
pictogram
• Opmerking : LQ label : transport gereglementeerd,
volstaat op buitenste verpakking.
• Niet transport gereglementeerd
• CLP etiket op binnen- en buitenverpakking
60
Relatie met transport (art. 33)
enkelvoudige verpakkingen
• Transport gereglementeerd
• Transport etiket: VERPLICHT
• CLP etiket: VERPLICHT
ü Indien pictogram CLP = pictogram transport dan geen CLP
pictogram
• Niet transport gereglementeerd
• CLP etiket
61
Overzicht transport /CLP label
62
Inhoud
• Etiket
• Onderdelen van het etiket
• Algemene voorschriften
• Relatie met transport
• Verpakking
pag. 63
Niet verpakte gevaarlijke stoffen en mengsels
verkocht aan het brede publiek
• Label info apart ter beschikking stellen bv op factuur, via
mail…
• Bv ready mix cement
pag. 64
Verpakking (art. 35)
• Verpakking moet:
• Indien aangeboden voor het grote publiek:
– Geen aanleiding geven tot de nieuwsgierigheid van kinderen
– Geen vorm of benaming die verwarrend kan zijn (voedsel,
cosmetica,.)
65
Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3)
• Producten bestemd voor het grote publiek
• Tastbare gevarenaanduidingen
• Kinderveilige sluitingen
• Deze vereisten worden bepaald door
• Specifieke gevaarklasse/categorie of
• De concentratie van specifieke stoffen aanwezig
• Deze vereisten gelden voor elke verpakking ongeacht de
grootte.
• 4de ATP : Tactile warning
• Voor aerosol geen tactile warning indien enkel voor aspiration hazard
ingedeeld.
66
Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3)
Gevarenklasse (categorie)
Acute toxiciteit cat. 1 tot 3
Kinderveilige
sluiting
Tastbare
aanduiding
x
x
Acute toxiciteit cat. 4
STOT enkelvoudige blootstelling cat. 1
x
x
STOT enkelvoudige blootstelling cat. 2
STOT herhaalde blootstelling cat. 1
x
x
STOT herhaalde blootstelling cat. 2
Huidcorrosiiviteit cat. 1A, 1B en 1C
x
x
x
x
Ademhalingssensibilisatie cat. 1
x
x
Aspiratie gevaar cat. 1 (niet aerosolen of met een afgeschermde spraykop)
x
Aspiratiegevaar cat. 1
x
x
Mutageniteit cat. 2
x
Carcinogeniteit cat. 2
x
Reproductiviteit cat. 2
x
Ontvlambare gassen cat. 1 en 2
x
Ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2
x
Ontvlambare vaste stoffen cat. 1 en 2
x
67
Speciale verpakkingsvoorschriften (An.II, 3)
Specifieke stoffen die de CLP vereisten voor kinderveilige sluitingen en
Tastbare gevarenaanduidingen verplicht maken.
Identificatie van de stof
Concentratie limiet
Kinderveiligesluiting
Methanol
³ 3%
ü
Dichloromethaan
³ 1%
ü
Tastbare
aanduiding
68
Voorbeeld verpakking en sluiting
69
Demo CLP handleidingstool
•
•
Ontwikkeld door essenscia
Gratis beschikbaar voor leden
pag. 70
Afkortingen
ATE
ATP
C&L
CLP
CMR
DPD
DSD
ECHA
EU
GHS
REACH
RL
SDS
SIEF
STOT
VIB
Acute Toxicity Estimate (acute toxiciteitsschatting)
Adaptation to Technical Progress
Classification & Labeling (indeling en etikettering)
Verordening nr. 1272/2008 (EU-GHS)
Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch
Stoffenrichtlijn 67/548/EEG
Preparatenrichtlijn 1999/45/EC
European Chemical Agency
European Union
Globally Harmonised System (VN-GHS)
Verordening nr. 1907/2006
Richtlijn
Safety Data Sheet
Substance Information Exchange Forum
Specific Target Organ Toxicity (specifiek doelorgaan toxiciteit)
Veiligheidsinformatieblad
71
Disclaimer
Alle gegevens op dit document worden door essenscia vzw/essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Voor deze informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle
evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn,
daarom wijst essenscia vzw/essenscia vlaanderen elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af.
Download