Wijzigingen voor chemische producten

advertisement
Wijzigingen voor chemische producten
Prebes Oost-Vlaanderen 8/05/2015
Tine Cattoor
Sr adviseur productbeleid
[email protected]
Inhoud
• CLP
• Overgangstermijnen
• Nieuwe criteria leiden tot meer gevaarlijke producten
• Informatie in de keten
• Etiket
• (uitgebreid) Veiligheidsinformatieblad (VIB)
• Indien gevaarlijk, dan …
2
Overzicht chemische stoffen wetgeving
Stoffenrichtlijn
67/548/EEG
Preparatenrichtlijn
1999/45/EG
CLP (1272/2008)
Van kracht 20 januari 2009
definitief voor:
•Stoffen 1/12/2010
•Mengsels 1/06/2015
Evaluatie bestaande stoffen
RL 793/93/EG
REACH (1907/2006)
Vanaf 1 juni 2007
Op markt brengen en gebruik
RL 76/769/EEG
REACH (1907/2006) bijlage XVII
Vanaf 1 juni 2009
veiligheidsinformatieblad
RL 91/155 – 93/112 - 2001/58
3
REACH (1907/2006)
vanaf 1 juni 2007
REACH annex II (453/2010)
Vanaf 1/12/2010
REACH annex II (xxx/2015)3
Vanaf 1/06/2015
CLP
• Overgangstermijnen
• Meer gevaarlijke mengsels
door nieuwe criteria
CLP?
• Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling
and Packaging of substances and mixtures
• regels en criteria voor de gevarenindeling en etikettering van
chemische stoffen en mengsels (annex I)
• Toewijzing gevaarsklasse en categorie
• H- en P-zinnen (ipv R & S-zinnen)
• Regels voor het verpakken
• lijst met EU geharmoniseerde classificaties (annex VI)
• verplichting tot notificatie C&L aan ECHA voor de C&L inventory
• Van kracht sinds 20 januari 2009
• Gefaseerde inwerkingtreding
• Ter vervanging van de Stoffenrichtlijn 67/548/EG (DSD) en de
Preparatenrichtlijn 1999/45/EG (DPD)
5
Overzicht pictogrammen
EXPLOSIEF
ONTVLAMBAAR
OXIDEREND
GASSEN ONDER DRUK
GHS01
GHS02
GHS03
GHS04
!
CORROSIEF
GIFTIG
GHS05
GHS06
IRRITEREND,
SENSIBILISEREND,
SCHADELIJK
LANGE TERMIJN
GEZONDHEIDSGEVAARLIJK
GHS08
GHS07
GEVAARLIJK VOOR HET
AQUATISCH MILIEU
GHS09
http://www.unece.org/trans/danger/publi/
ghs/pictograms.html
6
overgang - indeling
20 Jan 2009
1 Dec 2010
1 Juni 2015
Stoffen
EU verplicht
CLP optie
CLP verplicht*
67/548
DSD verplicht
CLP verplicht
DSD verplicht*
* zowel CLP als DSD op SDS
Mengsels
CLP optie
EU verplicht
1999/45
CLP optie
CLP verplicht
DPD verplicht
DPD verplicht
7
Overgang - etiket
1 Dec 2010
20 Jan 2009
1 Juni 2015
1 Dec 2012
1 Juni 2017
Stoffen
EU
verplicht
EU of CLP
(indien CLP
class.)
67/548
1 etiket !
Mengsels
EU
verplicht
CLP verplicht
CLP verplicht
EU optie*
* Indien al op de markt met EU etiket vóór de deadline
EU of CLP (indien CLP classified.)
1 etiket !
CLP verplicht
1999/45
EU optie*
8
Fysische gevaren: 5  17 klassen
Gevarenklassen
Categorieën
Ontplofbare stoffen
Ontvlambare gassen
Aerosolen
Oxiderende gassen
Gassen onder druk
instabiele
explosieven
Sub.
cat.1.1
Sub.
cat.1.2
Sub.
cat.1.3
Cat. 1
Cat. 2
Cat. A
Cat. B
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 1
samengeperst vloeibaar
gas
gemaakt
gas
Ontvlambare vloeistoffen
Cat. 1
Ontvlambare vaste stoffen
Cat. 1
Zelfontledende stoffen/mengsels Type A
Pyrofore vloeistoffen
Cat. 1
Pyrofore vaste stoffen
Cat. 1
Stoffen/mengsels vatbaar voor zelfverhitting
Cat. 1
Stoffen/mengsels die in contact
met water
ontvlambare gassen ontwikkelen
Cat. 1
Oxiderende vloeistoffen
Cat. 1
Oxiderende vaste stoffen
Cat. 1
Organische peroxiden
Type A
Bijtend voor metalen
Cat. 1
Cat. 2
Sub.
cat.1.4
Sub.
cat.1.5
Sub.
cat.1.6
Sub.
cat.1.7
Sterk gekoeld Opgelost
vloeibaar gas gas
Cat. 3
Cat. 4
Type C & D
Type E & F Type G
Cat. 2
Type B
Cat. 2
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 2
Cat. 3
Type B
Type C & D
Type E & F Type G
Categorie aangenomen door EU
Categorie niet aangenomen door EU (wel wereldwijd vastgelegd)
Categorie sinds
4de
ATP
99
Nieuwe criteria ontvlambare vloeistoffen
CLP
GHS
gevaar
waarschuwing
waarschuwing
Cat. 1
Vp < 23 °C & Tk < 35°C
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Vp < 23 °C & Tk > 35°C
23 °C < Vp < 60°C
60 °C < Vp < 93°C
21 23
F+, ,R12
Vp <0 & Tk < 35°C
55
60
93
°C vlampunt
R10
F, ,R11
DSD/DPD
10
Gevaren voor de gezondheid
Gevarenklassen
Categorieën
Acute toxiciteit (oraal,
dermaal, ademhaling)
CAT1
CAT2
CAT3
Huidirritatie/corrosief
CAT1 (bijtend)
1A/1B/1C
CAT2
(irriterend)
CAT3
Irriterend voor ogen
CAT1
CAT2A
CAT2B
Sensibiliserend (huid)
CAT1 (huid)
Sensibiliserend (ademhaling)
CAT1 (adem)
CAT 1A en CAT 1B (2e ATP)
CAT 1A en CAT 1B (2e ATP)
Mutageen in geslachtscellen
CAT1A
CAT1B
CAT2
Kankerverwekkend
CAT1A
CAT1B
CAT2
Reprotoxisch
CAT1A
CAT1B
CAT2
STOT (eenmalig)
CAT1
CAT2
CAT3
STOT (herhaald)
CAT1
CAT2
Aspiratiegevaar
CAT1
CAT2
CAT4
CAT5
lactatie
Categorie aangenomen door EU
11
de overgangsperiode
is nu!
Categorie nietCLP,
aangenomen
door EU
(wel wereldwijd vastgelegd)
Nieuwe grenswaarden acute toxiciteit
Conversietabel annex VII
Acute orale toxiciteit
R28
R25
25
5
DSD
CLP
T+; R28
Acute tox 2 – H300
T; R25
Acute tox 3 – H301
Xn; R22
Acute tox 4 – H302
R22
200
50
300
2000
!
Categorie 1
H300
Categorie 2
H300
Categorie 3
H301
LC50
mg/kg
lichaams
gewicht
Categorie 4
H302
12
12
Gevaren voor het milieu
Gevarenklassen
Categorieën
Gevaar voor het aquatisch milieu,
acuut
CAT1
CAT2
CAT3
Gevaar voor het aquatisch milieu,
chronisch
Chronic1
Chronic2
Chronic3 Chronic4
Gevaarlijk voor ozonlaag
Cat 1
Categorie aangenomen door EU
Categorie extra aangenomen door EU - in 3e revisie GHS in CLP met 2e ATP
Categorie niet aangenomen door EU
CLP, de overgangsperiode is nu!
13
Wijzigingen vanaf 1/06/2015 voor mengsels
• Nieuwe gevaarspictogrammen met meer
gevarenaanduidingen (H-zinnen) en
veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) door CLP
(1272/2008)
• Meer gevaarlijke mengsels door strengere criteria in
CLP
> 1/06/2015
14
14
Aangifte antigifcentrum
• België
• Ten laatste 48h voor het op de markt brengen
• Voor alle gevaarlijke mengsels: consumenten, professionele en industriële
gebruikers
• Biocides, PPP, Cosmetics (EU database)
• Don’t forget to pay your fees to the Federal Services!
15
15
Aangifte antigifcentra ook in andere lidstaten
• Export buiten BE?
• In elke EU lidstaat notificatieverplichtingen!
• Info verplichtingen en vergoedingen variëren!
• Overzichtslijst bevoegde instanties per land :
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poisoncentres/index_en.htm
• Harmonisatie ikv art 45 CLP
• IN ONTWIKKELING
• Harmonisatie van info en formaat
• harmonisatie van aanmeldingsysteem, taal, voorwaarden
16
16
Algemene principes voor indeling
Voor stoffen
Voor mengsels
• Gebruik de beschikbare data
DATA
ANNEX VI
Conversietabel
DATA
• Controleer op Annex VI tabel 3.1
of er een geharmoniseerde
indeling bestaat
• Gebruik de conversietabel
(annex VII) voor elke stof die niet
op annex VI staat en waarvoor
geen data beschikbaar is
Componen
ten
Conversietabel
• Gebruik de beschikbare data
van het mengsel
• Gebruik de data van
vergelijkbare mengsels
• Gebruik de informatie van de
stoffen in het mengsel om het
mengsel in te delen
• U mag de converstietabel (annex
VII) gebruiken op de DPD
indeling van het mengsel tot
1 juni 2015
Manier van indelen moet in VIB
17
rubriek 16 vermeld worden !
Mixtures: concentration limits: generic
DPD danger class
DPD
‘corresponding’ CLP
concentrati hazard class
on limit
CLP
concent
ration
limit
Corrosive C, R34
10%
Skin corrosive, cat. 1B &1C
5%
Corrosive C, R35
5%
Skin corrosive, cat. 1A
3%
Irritation Xi, R38
20%
Skin irritation, cat. 2
10%
Irritation Xi, R36
20%
Eye irritation, cat. 2A
10%
IrritationXi, R 41
10%
Serious eye damage, cat. 1
3%
Reprotoxic R60 or R61
0,5%
Reprotoxic, cat. 1
0,3%
Reprotoxic R62 or R63
5%
Reprotoxic, cat. 2
3%
example: mixture with Xi, R36 substance in 15%
DPD
Mixture not classified
SDS on request
CLP
!
18
Mixture classified
18
SDS required
CLP – veranderende wetgeving
Wijziging bijlage VI (CLH)
• ATP 1 (= ATP 30 & 31 DSD)
2009/790
• ATP 3 (2012/618)
• Corrigendum 2013/758
• ATP 5 (2013/944)
• ATP 6 (605/2014)
Wijziging criteria (GHS)
• ATP 2 (2011/286) GHS rev 3
• ATP 3 (2012/618) GHS rev 4
• In voorbereiding ATP 9 met
GHS rev 5
• In voorbereiding:
• ATP 8: CLH 2013 (excl
salpeterzuur)
• ATP 10: CLH 2014
Wijziging verpakkingscriteria
• ATP 7 (2014/1279) monodose
gelpacks
19
classification & labelling legislation for producers/importers & formulators placing the product for the first time on the market
Substances
DSD
CLP
CLP ATP1
CLP ATP2
CLP ATP3
CLP ATP4
corrigendum ATP1
CLP ATP5
CLP ATP5
CLT ATP6
CLP ATP6**
CLP ATP7
CLP ATP8 DRAFT°
CLP ATP9 DRAFT°°
CLP ATP10 DRAFT
1272/2008
790/2009 annex VI
286/2011 criteria
618/2012 annex VI
487/2013 criteria
758/2013 annex VI
944/2013 P210
944/2013 annex VI*
605/2014 H/P Croatian
605/2014 annex VI
1297/2014 packaging
annex VI
criteria
annex VI
Mixtures
DPD
CLP
CLP ATP1
CLP ATP2
CLP ATP3
CLP ATP4
corrigendum ATP1
CLP ATP5
CLP ATP5
CLT ATP6
CLP ATP6**
CLP ATP7
CLP ATP8 DRAFT°
CLP ATP9 DRAFT°°
CLP ATP10 DRAFT
1272/2008
if CLP classified & labelled before 1/06/2015: DSD/DPD classification obligatory in SDS
790/2009 annex VI
286/2011 criteria
618/2012 annex VI
487/2013 criteria
758/2013 annex VI
944/2013 P210
944/2013 annex VI*
605/2014 H/P Croatian
605/2014 annex VI
1297/2014 packaging
annex VI
criteria
annex VI
DSD in SDS
legend
eif
transition period in draft ATP
binding legislation
no longer applicable
transition period, ATP may be followed
entry into force
20
01
/0
01
/1
2/
20
16
01
/0
1/
20
16
01
/0
6/
20
15
01
/0
4/
20
15
EIF
A
(2 TP7
6/
12
/2
01
4)
01
/0
1/
20
15
EiF
A
(2 TP4
1/
06
/2
01
3)
EIF
co
(1 rr A
3/
8/ TP1
20
13
)
EIF
AT
(2 P5
3/
10
/2
01
3)
EIF
AT
(2 P6
6/
06
/2
01
4)
01
/1
2/
20
14
01
/1
2/
20
13
EIF
A
(1 TP2
9/
02
/2
01
1)
EIF
AT
(3 P3
1/
07
/2
01
2)
01
/1
2/
20
12
01
/1
2/
20
10
EIF
A
(2 TP1
5/
09
/2
00
9)
EiF
C
20 LP
/0
1/
20
09
Overzicht van deadlines ATPs CLP: producer
Overzicht van deadlines ATPs CLP: in
supply chain
Substances
DSD
CLP
CLP ATP1
CLP ATP2
CLP ATP3
CLP ATP4
corrigendum ATP1
CLP ATP5
CLP ATP5
CLT ATP6
CLP ATP6**
CLP ATP7
CLP ATP8 DRAFT°
CLP ATP9 DRAFT°°
CLP ATP10 DRAFT
1272/2008
790/2009 annex VI
286/2011 criteria
618/2012 annex VI
487/2013 criteria
758/2013 annex VI
944/2013 P210
944/2013 annex VI*
605/2014 H/P Croatian
605/2014 annex VI
1297/2014 packaging
annex VI
criteria
annex VI
Mixtures
DPD
CLP
CLP ATP1
CLP ATP2
CLP ATP3
CLP ATP4
corrigendum ATP1
CLP ATP5
CLP ATP5
CLT ATP6
CLP ATP6**
CLP ATP7
CLP ATP8 DRAFT°
CLP ATP9 DRAFT°°
CLP ATP10 DRAFT
1272/2008
if CLP classified & labelled before 1/06/2015: DSD/DPD classification obligatory in SDS
790/2009 annex VI
286/2011 criteria
618/2012 annex VI
487/2013 criteria
758/2013 annex VI
944/2013 P210
944/2013 annex VI*
605/2014 H/P Croatian
605/2014 annex VI
1297/2014 packaging
annex VI
criteria
annex VI
01
/0
6/
20
17
01
/0
1/
20
17
01
/0
6/
20
17
01
/1
2/
20
16
01
/0
1/
20
16
01
/0
6/
20
15
01
/0
4/
20
15
01
/0
1/
20
15
EiF
A
(21 TP4
/0 48
6/ 7/
20 2 0
13 13
)
E IF
co
75 rr A
8/
TP
(13 201 1
/8 3
/2
EIF 013
)
A
94 TP5
4/ CL
2
(23 01 P
/1 3
0/
EIF 201
3)
A
60 TP6
5/ CL
(26 201 P
/0 4
6/
20
01
14
/1
)
2/
20
14
01
/1
2/
20
13
E IF
A
(19 TP2
/0 28
2/ 6/
20 20
11 11
)
E IF
AT
(31 P3
/0 61
7/ 8/
20 20
12 12
)
01
/1
2/
20
12
01
/1
2/
20
10
E IF
A
(25 TP1
/0 79
9/ 0/
20 20
09 09
)
EiF
C
20 LP
/0
1/
20
09
classification & labelling legislation for resellers/in stock (products already placed on the market by a previous actor in the supply chain)
DSD in SDS
products already on the market
products already on the market before 1/12/2012
products already on the market before 1/12/2014
no relabelling if product is arleady placed on the market cfr CLP before 13/08/2013
products already on the market before 1/12/2014
products already on the market before 1/12/2014
products already on the market before 1/01
products already on the market before 1/06/2015
products already on the market before 1/06/2015
products already on the market before 1/06/2015
no relabelling if product is arleady placed on the market cfr CLP before 13/08/2013
products already on the market before 1/06/2015
products already on the market before 1/06/2015
products already on the market before 1/01
legend
eif
transition period in draft ATP
binding legislation
no longer applicable
transition period, ATP may be followed
entry into force
21
Voorbeeld indeling formaldehyde
• Geharmoniseerde indeling & etikettering vanaf 1/01/2016 (ipv
Carc 2
1/4/2015)
indeling
=> mengsel:
• Carc 1B vanaf 0,1%
• Muta 2 vanaf 1%
etikettering
SCL
Noot B: voor waterige oplossingen gevaren te bepalen ifv
concentratie; “stofnaam x%” te vermelden op etiket
Noot D: indien niet gestabiliseerd: te vermelden op
etiket “niet-gestabiliseerd”
22
Voorbeeld indeling formaldehyde
23
1/06/2015: nieuw SDS
20/01/2009 1/12/2010
Start
CLP
REACH registratie
voor stoffen:
- > 1000 t/j
- CMR > 1 t/j
- N, R50-53 > 100 t/j
1/06/2013
1/06/2015
1/06/2018
Mengsel volgens CLP
REACH
registratie
voor stoffen
tussen 100 en
1000 t/j
REACH registratie
voor stoffen > 1 t/j
Stoffen volgens CLP
CLP notificatie:
Binnen de maand na het op de markt brengen
Nieuw formaat
veiligheidsinformatieblad
(DSD/CLP)
Nieuw formaat
veiligheidsinformatieblad
(CLP)
24
Informatie in de keten
• Etiket
• Veiligheidsinformatieblad
Nieuwe CLP etiketteringelementen
• Nieuwe pictogrammen
• R -> H-zinnen
• S -> P-zinnen
Signaalwoord
(gevaar of waarschuwing)
Duidt de ernst van het
gevaar aan.
26
Wanneer veiligheidsinformatieblad?
Altijd:
• Voor stoffen en mengsels ingedeeld als gevaarlijk
• CLP 1272/2008 + wijzigingen (ATPs)
• 1999/45/EG (DPD – preparaten RL)
• Voor PBT en vPvB stoffen
• Voor stoffen op de kandidaatlijst voor autorisatie
• Aandacht: 2x per jaar aanpassing!
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
• Voor stoffen met speciale etiketteringsvoorschriften CLP bijlage I
1.3
• Gasflessen bedoeld voor propaan, butaan of vloeibaar petroleumgas (LPG)
• Metalen in massieve vorm, legeringen, mengsels die polymeren bevatten, mengsels die
elastomeren bevatten
27
27
Wanneer veiligheidsinformatieblad?
Op verzoek van de afnemer (tot 1/06/2015):
• Voor niet gevaarlijke mengsels volgens RL 1999/45/EC
• Minstens 1 gevaarlijke stof (mens of milieu) ≥ 1%(g/g) / 0,2% (v/v) voor
gassen
• Minstens 1 PBT, vPvB of kandidaatlijst stof ≥ 0,1%(g/g)
• Stof met blootstellingsgrenswaarden
• Met ≥ 0,1%(g/g) van een allergene stof (zie CLP tabel 3.4.3)
• Speciale etiketteringsvoorschriften bijlage II 2.8 (EUH 208)
• ! Aan te geven op etiket: Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele
gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
28
28
Wanneer veiligheidsinformatieblad?
Op verzoek van de afnemer (na 1/06/2015):
• Voor niet gevaarlijke mengsels volgens CLP
• Minstens 1 gevaarlijke stof (mens of milieu) ≥ 1%(g/g) / 0,2% (v/v) voor
gassen
• Met in ≥ 0,1%(g/g)
•
•
•
•
Minstens 1 PBT, vPvB of kandidaatlijst stof
Carc. Cat 2, repr. Cat 1A, 1B & 2
Huidallergeen cat 1 – inhalatie-allergeen cat 1
Lactatie
• Stof met blootstellingsgrenswaarden
• Met ≥ 0,1%(g/g) van een allergene stof (zie CLP tabel 3.4.3)
• Speciale etiketteringsvoorschriften bijlage II 2.8
• ! Aan te geven op etiket: EUH 210 “Veiligheidsinformatieblad op verzoek
verkrijgbaar »
29
29
Wanneer extended SDS?
 Pas bij registratie van stoffen
• meerdere stoffen hebben latere registratiedeadline (31/5/2013 en 31/5/2018)
• voor ELINCS-stoffen: vanaf update volgende tonnagedrempel
 Niet voor
• stoffen waarvoor geen SDS nodig is
• stoffen uitgezonderd van registratie
• Intermediairen onder SCC
• voor stoffen < 10 ton/jaar
• ongevaarlijke stoffen
 maw niet voor alle stoffen zal een extended SDS opgemaakt worden!
! Anno 2014 nog niet voor alle stoffen – waarvoor extended SDS moet opgesteld
worden – reeds een extended SDS ter beschikking (check rubr. 15 SDS)
30
(ext)SDS voor mengsels
• Geen verplichting om eigen ES voor mengsel te maken als gebruik
opgenomen is in ES van de leverancier
• Wel verplicht info op te nemen in eigen SDS (art 31.7)
Opties
 Overnemen ES stoffen zonder consolidatie
o Info in overeenstemming en zonder tegenspraak
o Specifieke gebruiksconditities voor het mengsel
 Consolideren ES stoffen in ES mengsel
 Extraheren relevante RBM en OC en opnemen in de relevante secties van
het SDS
“This safety data sheet contains an ES in an integrated form Contents of the
exposure scenario have been included into sections 1.2, 8, 9, 12, 15 and 16
of this safety data sheet. Compliance check with the ES has to take into
account this information.”
31
(ext)SDS voor mengsels
32
Indeling mengsel in VIB rubriek 2: vb
33
Indeling mengsel in VIB rubriek 2: vb
2.1
CLP
DSD
2.2
2.3
34
34
Rubriek 3 Samenstelling en informatie over de
bestanddelen
3.1 Stoffen
3.2 Mengsel
ingedeelde mengsels:
niet-ingedeelde mengsels:
• Stoffen die bijdragen tot de
indeling van het mengsel vanaf
relevante drempel (gezondheid en
milieu)
• Stoffen met communautaire
blootstellingsgrenswaarden
• PBT en zPzB stoffen indien ≥ 0,1%
• Stoffen van de kandidaatlijst ≥
0,1%
• Ingedeelde stoffen indien ≥ 1%
(niet gasvormige mengsels) en ≥
0,2% (gasvormige mengsels)
• Stoffen met communautaire
blootstellingsgrenswaarden
indien ≥ 1% (niet gasvormige
mengsels) en ≥ 0,2% (gasvormige
mengsels)
• PBT en zPzB stoffen indien ≥ 0,1%
• Stoffen van de kandidaatlijst ≥
0,1%
Niet-ingedeelde stoffen mogen vermeld worden.
35
Rubriek 3 : samenstelling
CLP gevaarsklasse
Concentratie limiet (%) om stoffen op
te nemen in SDS rubriek 3.2
Acute tox cat 1,2,3
>= 0,1
Acute tox cat 4
>= 1
Skin corr cat 1A,1B, 1C of 2
>= 1
Eye dam cat 1 en 2
>= 1
Resp/ skin sens
>= 0,1
Muta cat 1A en 1B
>= 0,1
Muta cat 2
>= 1
Carc cat 1A, 1B en 2
>=0,1
Reprotox cat 1A, 1B,2 en via lactatie
>=0,1
STOT SE en RE cat 1 en 2
>= 1
Asp tox
>=10
Aq tox acuut en chronisch cat 1
>= 0,1
Aq tox chronic cat 2,3 en 4
Hazardous for the ozone layer
>=1
36
>= 0,1
36
Rubriek 3: concentratiegrenzen ingrediënten
• De concentraties van de stoffen in een mengsel:
• exacte percentages in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer
dat technisch mogelijk is;
• percentagebereik in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer
dat technisch mogelijk is.
• gevolgen van de hoogste concentratie van elk ingrediënt worden beschreven.
• MAAR:
• Grenzen IT-matig vastgesteld
• Case-by-case voor additiviteit praktisch niet haalbaar
• Wat bij mengsels ingedeeld op basis van testdata of bridging principles?
• => manier van indelen te vermelden in rubriek 16
• Industrie standpunt: http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/REACHImplementation/Guidance-and-Tools/Final-Joint-Industry-Position-Concentration-ranges-in-SDSsection3.2.pdf
37
37
Voorbeelden rubriek 3
38
Voorbeeld rubriek 3
39
Rubriek 8 beheersing blootstelling/PBM
40
40
Rubriek 8 beheersing blootstelling/PBM
41
41
Rubriek 16: voorbeelden
42
42
Indien gevaarlijk dan ….
Gevolgen voor andere wetgeving
verpakkingen
etikettering
Bescherming
consument/
restricties voor
het op de markt
te brengen
afval
Intrinsieke
gevaar
milieuwetgeving
ecolabels
Zware
ongevallen
(Seveso)
Beschermimng
werknemers
EU: > 20 wetgevingen beïnvloed door CLP
44
CLP Aanpassing VLAREM
• Aanpassing VLAREM aan CLP gepubliceerd in het BS van
24/9/2014
• Wijzigingsteksten zijn het gevolg van meer dan 2 jaar studiewerk
• Aanpassing van VLAREM I
• rubriek 17 – bijlage I  vergunningsplicht opslag gevaarlijke producten
• Diverse andere rubrieken van toepassing op opslag van gevaarlijke
producten
• Gebaseerd op pictogrammen en rubriek 2.1 SDS
• Meervoudige rubricering voor vaste stoffen en vloeistoffen
• Aanpassing van VLAREM II
• hoofdstuk 5.17  exploitatie voorwaarden opslag gevaarlijke producten
• Andere voorwaarden ook deels gewijzigd
45
Wat nu?
• Nieuw besluit in voege op 1/6/2015
• Wat vergund is, blijft vergund
• opslag reeds vergund (rubriek 17 of andere) en valt onder 1 of meerdere
nieuwe / gewijzigde subrubrieken:
 geen vergunningsaanvraag of melding nodig
aantonen van vergunde situatie is cruciaal voor 1/12/2015
• Let op:
• indien klasse verhoging of opslag wordt voor de 1ste maal
vergunningsplichtig: wel vergunningsaanvraag
(vereenvoudigde procedure cfr. art. 38 VLAREM I)
• stof voorheen niet gevaarlijk ingedeeld, wel gevaarlijk ingedeeld volgens
CLP (en bijgevolg gevat door nieuwe rubriek 17):
vergunningsaanvraag volgens normale procedure, analoog voor melding
46
Aanpassingen
VLAREM II afstandsregels
47
Aanpassingen
VLAREM II afstandsregels
48
Aanpassingen welzijnsKBs omzetting CLP
• Veiligheidssignalisatie
• Moederschapsbescherming
• Jongeren
• Chemische agentia
• Carcinogene en mutagene stoffen
•
•
•
•
•
KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming
KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk
KB van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers
tegen de risico's van chemische agentia op het werk
KB van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan
kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk
49
Besluit
Conclusies op de markt brengen
Regelmatige aanpassingen aan indeling van het
mengsel mogelijk
nieuwe data uit REACH registraties van stoffen
nieuwe CLH & criteria
Meer gevaarlijke mengsels
opleiding werknemers
beheer van (meer) veiligheidsinformatiebladen
Inventariseer wijzigingen systematisch
impact op milieuwetgeving
impact op bescherming van de werknemers
Disclaimer
Alle gegevens op dit document worden door essenscia vzw/essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Voor deze informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle
evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn,
daarom wijst essenscia vzw/essenscia vlaanderen elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af.
Download