MET ZACHTE KRACHT

advertisement
VADER, ZOON EN GEEST
Woord- en communieviering zaterdag 2 juni 2007
St. Caeciliaparochie, Enschot
LIED
WOORD VAN WELKOM
GEBED OM VERGEVING
Omdat wij zoveel kansen voorbij laten gaan
om een waarderend woord te spreken;
omdat we te weinig echte belangstelling toonden voor wat onze huisgenoten en onze
vrienden hebben meegemaakt,
bidden wij zingend:
Heer ontferm U.
Omdat wij te weinig tijd vrijmaakten voor mensen, die ons het meest na zijn;
omdat wij te weinig begrip toonden voor de tekorten van anderen,
daarom bidden wij zingend:
Christus ontferm U.
Omdat wij onze naasten vaak te weinig laten merken hoe dierbaar ze ons zijn;
omdat we niet altijd trouw waren tegenover degenen, die dat wel verdienden;
omdat wij God pijn doen in het verdriet dat wij elkaar aandoen,
daarom willen wij zingend bidden:
Heer ontferm U.
GEBED
Onnoembare God,
zoekend en vragend cirkelen wij rond het diepe geheim dat U voor ons bent.
Wij geven U vele namen en ervaren telkens opnieuw
dat U groter, vreemder, nabijer of ongrijpbaarder bent dan ons denken kan vatten.
Wees voelbaar aanwezig, dit uur,
schenk ons uw wijsheid en inzicht
en hervorm ons tot mensen levend in uw waarheid,
de waarheid dat U een God bent die aanwezig is
overal waar mensen roepen om bevrijding, onderdak en gerechtigheid.
Wij vragen U dit in naam van Jezus, mens aan U gelijk,
uit kracht van de Geest die leven geeft vandaag en altijd.
Amen.
EERSTE LEZING
Romeinen 5, 1-5
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in
vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het
geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te
mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons
zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,
volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet
worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest,
die ons gegeven is.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God.
TUSSENZANG
EVANGELIE
Johannes 16, 12-15
Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Ik heb jullie nog veel
meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid
zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat komen
gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van
de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal
maken, van mij heeft.”
Zo spreekt de Heer - Wij danken God.
ACCLAMATIE
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
OVERWEGING
Moment van stilte
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God
die hemel en aarde,
ruimte en vrijheid
heeft geschapen.
En in zijn Zoon Jezus,
die mens is geworden
zoals wij.
En in de Geest die ons bezielt,
heelt en beschermt.
Ik geloof in God
die ons mensen heeft geschapen
als mensen om van te houden.
En in zijn Zoon
die hart heeft voor elke mens
en niemand verloren laat lopen.
En in de Geest die ons mensen
open maakt en bemoedigt.
Ik geloof in elke mens,
in elke mens als een mens van God,
altijd de moeite waard.
Ik geloof in mensen die elkaar beschermen,
die uit zijn op gemeenschap.
Ik geloof dat ons leven zo sterk is en zo kostbaar
dat het nooit zal vergaan.
Dat het gekend en bemind,
bewaard zal blijven
in de handen van God,
Schepper van alles wat leeft.
Dat geloof ik
omwille van zijn Zoon
die voor ons de laatste dood
heeft verdreven.
Amen.
VOORBEDE
Laten we het stil maken in onszelf,
ons hart tot God keren
en Hem onze gebeden voorleggen.
Eeuwige God, in het vertrouwen dat U met ons begaan bent, hoor ons bidden:
Voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onmenselijkheid;
dat zij gastvrijheid ontmoeten en mededogen,
dat zij niet voor gesloten deuren staan en aan hun lot worden overgelaten,
dat wij in hen Uw stem mogen horen.
Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor mensen die geloven in een God die hun leven draagt,
voor moslims en joden, christenen en allen die op eigen wijze geloven;
dat wij elkaar niet bestrijden, vernietigen, ontkennen,
maar in respect en eerbied elkaar tot bondgenoot maken op de weg naar vrede.
Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Voor allen die zoeken, twijfelen, niet zeker weten of vol pijn zijn afgehaakt;
dat zij mensen ontmoeten die getuigen van een liefdevolle God,
dat geraakt mogen worden door daden van gerechtigheid
en zo ervaren dat ook zij geroepen worden om goddelijke wegen te gaan.
Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
- eigen intenties –
Voor onszelf, gelovend in God of zoekend onderweg;
dat wij in ons doen en laten getuigen van wie God is,
dat wij in onze barmhartigheid getuigen van wat God doet
en in ons gebed verbondenheid scheppen tussen God en mensen.
Laat ons bidden.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige God, wij bidden u:
wees begaan met uw mensen en hoor onze gebeden.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
De tafel wordt klaar gemaakt.
Collecte.
LIED
COMMUNIEGEBED
Goede God, U hebt de hele wereld aan ons gegeven.
En met de mensen die er wonen hebt U afgesproken:
"De wereld is van jullie, maak er iets moois van!"
God, wij danken U, want U hebt het goed met ons voor.
Het maakt ons blij met alles wat leeft.
U brengt mensen bij elkaar
en hebt het geluk voor ons geschapen.
En heel de natuur heeft zo zijn eigen verhaal;
het lijkt wel een verhaal zonder einde,
want het komt altijd weer terug,
herfst en winter, lente en zomer,
graan in de grond, wuivend op het veld,
gemaaid, gedorst en weer in de grond.
Zo hebt u alle dingen geschapen
tot leven zonder einde.
Jezus van Nazareth kwam het ons vertellen:
zo is het ook met het koninkrijk van God:
een eindeloos, grenzeloos leven voor alle mensen,
niemand uitgezonderd.
Dat oude verhaal brengt mensen bij elkaar
om er met open oren gretig naar te luisteren.
En wie er stil van wordt, verwonderd en blij
en honger krijgt naar meer,
die mag zijn hand uitsteken
en met als Jezus het voedsel nemen,
dat de aarde ons geeft:
Brood om te leven.
Al wie eet van dit brood
en breekt en deelt met een ander,
houdt God in leven.
Want omdat Jezus wist dat alles van U was,
de mensen en zijn voedsel, leven en dood,
daarom heeft Hij ons dat teken nagelaten.
Een uitnodiging, een uitdaging.
Hij is gestorven, maar Zijn verhaal is doorverteld
en in huizen van mensen wordt het gehoord,
op straten en pleinen en over alle grenzen heen.
Het verhaal van het voedsel,
dat mensen krijgen van God,
totdat ze zelf voedsel voor een ander worden.
En soms komen wij bij elkaar
om één van hart te doen, wat Jezus heeft gedaan:
het brood te delen en daardoor bij elkaar te horen.
Zo moet het zijn, zo is niemand meer alleen.
Zo brengt de Geest van God de mensen bij elkaar.
Bidden we samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld, zoals wij
aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in alle eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS
Alleen het brood dat we samen delen, voedt.
Alleen het water, dat we samen drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd.
De vrede van de Heer zij met u allen.
Wensen wij elkaar de vrede toe.
UITNODIGING TOT COMMUNICEREN
In Jezus’ naam gezonden zijn vraagt allereerst van ons
dat wij zijn leerlingen willen zijn;
dat wij Zijn weg willen gaan en zijn idealen willen uitdragen.
Om daartoe kracht te vinden worden we uitgenodigd aan Zijn tafel.
Zie het Brood, Zijn leven aan ons geschonken.
Dit is het Lam Gods dat onze fouten wil vergeven.
Heer, ik ben niet waardig,
dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord,
en ik zal gezond worden.
COMMUNICEREN
LIED
SLOTGEBED
Onnoembare God,
dankbaar voor dit samenzijn vragen wij U om wijsheid en kracht voor onze levensweg.
Maak U bekend en laat ons Uw nabijheid ervaren,
dan vinden wij de kracht om in Uw naam mensen tot elkaar te brengen en deze wereld
tot een veilige woonplaats te maken voor allen.
Wij vragen U dit in naam van Jezus, mens aan U gelijk,
uit kracht van de Geest die leven geeft vandaag en altijd.
Amen.
MEDEDELINGEN
ZEGEN
Zegenen wij elkaar
bij alles wat te doen staat
bij alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar
in dit leven dat wij delen
zo kwetsbaar als wij zijn.
Zo zegene God ons
in de naam van de Vader
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
LIED
Download