Het garantiepensioen met collectief beleggen en

advertisement
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Het Garantiepensioen met
collectief beleggen
en kasstroommatch
Pag. 1/8
‘Delta Lloyd garandeert
de opgebouwde
aanspraken en tarieven.’
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Pag. 3/8
Het Garantiepensioen
met collectief beleggen en kasstroommatch
Kiest u voor een pensioenregeling met een gegarandeerd
pensioen voor uw werknemers? En minimale kosten
om beleggingsrisico’s af te dekken? En de mogelijkheid
om rendement te behalen op uw pensioenpremie in uw
eigen beleggingsdepot? Dan is het Garantie pensioen met
collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd
een goede oplossing voor u.
Wat is het?
Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd is een pensioenregeling op basis van
het salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is.
Delta Lloyd garandeert de (opgebouwde) aanspraken en de
gehanteerde tarieven. Uw pensioenpremies en opgebouwde pensioenreserves beleggen we in uw eigen beleggingsdepot waarbij u zelf kiest hoe het geld wordt belegd. Deze
vorm van winstdeling biedt u uitzicht op extra rendement
op uw pensioenpremies met minimale kosten. Dit extra
rendement kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de opgebouwde pensioenaanspraken hun waarde te laten houden.
En dat terwijl het beleggingsrisico bij Delta Lloyd ligt.
Waarom het Garantie pensioen met
collectief beleggen en kasstroommatch?
U wilt uw werknemers goede arbeidsvoorwaarden bieden.
Begrijpelijk dat u daarvoor een pensioenregeling wilt op basis
van het salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is.
Want dat biedt uw werknemers de meeste zekerheid. Maar
daar zijn voor u risico’s aan verbonden. U betaalt ervoor om
deze risico’s over te dragen aan de verzekeringsmaatschappij.
Delta Lloyd biedt u de mogelijkheid een deel van deze
pensioenlasten terug te verdienen. Dit doen wij door voor u
een aparte beleggingsportefeuille in te richten. Wij beleggen
uw pensioenpremies in deze aparte portefeuille. U kunt uw
eigen beleggingskeuzes maken. Daarbij hebt u kans op winst
op uw pensioenpremies. Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan direct contact op met Delta Lloyd.
Voor wie?
Het Garantie pensioen met collectief beleggen en
kasstroommatch is geschikt voor werkgevers die een pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht of
een eigen pensioenfonds hebben. Om maximaal voordeel
van uw eigen beleggingen te hebben, houden wij een
minimum jaarlijkse premie aan van één miljoen euro.
Het Garantie pensioen met collectief
beleggen en kasstroommatch in één
oogopslag
Het Garantie pensioen met collectief beleggen en
kasstroommatch heeft de volgende kenmerken:
–De hoogte van de pensioenen staat vast omdat de
regeling gebaseerd is op het salaris en het aantal
jaren dat iemand in dienst is. We noemen dat een
uitkeringsovereenkomst.
–De tarieven voor het bepalen van de premie staan
vast voor de periode van het contract.
–U hebt uw eigen beleggingsportefeuille.
–Uw beleggingsportefeuille bestaat uit een deel dat
overeenkomt met de verplichtingen van Delta Lloyd
om uw aanspraken te kunnen garanderen en een
deel waarmee u extra rendement kunt maken.
–U kunt met het beleggingsdeel dat boven de
verplichtingen uitkomt meer risico nemen met
daardoor kans op extra rendement.
–Met het deel van uw beleggingsportefeuille
waarmee u extra rendement kunt maken heeft u
dus uitzicht op winst. Deze winst is volledig voor
u. U kunt daar bijvoorbeeld een toeslagregeling
mee betalen om de pensioenen hun waarde te laten
houden.
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Pag. 4/8
Het Garantiepensioen
met collectief beleggen en kasstroommatch
Hoe werkt het Garantie pensioen met collectief
beleggen en kasstroommatch ?
De premie voor de pensioenverplichtingen
Binnen uw pensioenregeling betaalt u premie om
pensioen op te bouwen voor een oudedagsvoorziening
voor uw (ex-)werknemers. In een normale situatie belegt
de verzekeraar zelf alle middelen die zij ontvangt (fig
1a). Bij het Garantie pensioen met collectief beleggen en
kasstroommatch krijgt u uw eigen beleggingsportefeuille.
Dat betekent dat we uw pensioenpremies apart houden en
specifiek voor u beleggen (fig 1b). En u inspraak hebt bij
het samenstellen van uw portefeuille.
1a. Winstdeling vanuit algemene middelen verzekeraar
(op basis van objectieve maatstaf)
Totaal belegd vermogen
Rendement verzekeraar
Ieder jaar zetten we de waarde van de beleggingen
tegenover de waarde van de pensioenverplichtingen. De
waarden van de verplichtingen en beleggingen stellen we
vast met de prijzen in de financiële markten die dan van
kracht zijn. Daardoor kan er op enig moment sprake zijn
van een overschot, waarbij de waarde van de beleggingen
meer is dan de waarden van de verplichtingen. Omdat er
altijd een kans op een toekomstig tekort aanwezig blijft,
houden we een deel van het overschot als buffer aan. De
rest van het overschot betalen we uit of gebruiken we voor
toeslagverlening. Maar er kan ook een tekort ontstaan. Er
is dan niet genoeg geld om de toekomstige pensioenen te
kunnen betalen. Het risico voor een tekort ligt bij Delta
Lloyd. U betaalt immers premie voor deze garantie.
Beleggingsmandaat
Delta Lloyd Asset Management maakt bij de start van de
regeling afspraken met u over het zogenaamde beleggingsmandaat. In dit beleggingsmandaat spreken wij af hoe de
verdeling is tussen het deel dat overeenkomt met de pensioenverplichtingenen en het deel waarover meer risico gelopen
kan worden. Voor dat laatste deel spreken we af welke
beleggingsstrategie wordt gevoerd.
Beschikbaar voor winstdeling
Winstdeling specifieke pensioencontract op basis van objectieve
maatstaven gegarandeerd
1b. Winstdeling met gesepareerd beleggen
(reëel resultaat)
Totaal belegd vermogen
Rendement verzekeraar
Beschikbaar voor winstdeling
Reëel rendement gesepareerd depot
Beschikbare winst voor klant met gesepareerd depot
– Zelf invloed op beleggingen
– Kans op hoger rendement
Eigen ‘depot’
Strategisch beleggen
Samen met u zoeken we naar een mix in uw beleggingen
met een zo goed mogelijk evenwicht tussen de kans op
extra rendement en het risico op een lager rendement.
U wilt immers een zo hoog mogelijke opbrengst tegen een
risico dat bij u past.
aren
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Kasstroommatch
Met een deel van de portefeuille willen wij het beleggingsrisico afdekken. De beleggingsportefeuille stemmen wij
nauwkeurig af op de verplichtingen. Hier zijn verschillende
methodes voor. Bij deze variant van het Garantie pensioen
met collectief beleggen gebruiken we de zogenaamde
kasstroommatch om het beleggingsrisico af te dekken.
De kasstroommatch start met een prognose van de te
verwachten pensioenuitkeringen. Deze prognose baseren we
onder andere op de levensverwachting van de verzekerden.
Zo berekenen we het totaal aan verwachte pensioenuitkeringen tot het moment waarop de laatste verzekerde overlijdt
(fig 2a.). Op die manier ontstaat er een goed beeld van de te
verwachten uitkeringen (kasstroomprojectie). Van het totaal
aan verwachte pensioenuitkeringen bepalen we de waarde
6
die het op dit moment vertegenwoordigt.
5
Pag. 5/8
Fig. 2a. Voorbeeld kasstroom
(verwachte pensioenuitkeringen per jaar)
6
Rente %
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Fig. 2b. Voorbeeld Marktrente
Rente %
6
5
Dit doen
4 wij op basis van de marktrente van dit moment
4
(fig 2b.). Vervolgens beleggen wij deze waarde (zonder
3
3
kasstroom van jaar 1) binnen de algemene middelen van
2
2
Delta Lloyd.
Door deze aanpak is er sprake van een volledige
overeenstemming
tussen verplichtingen en beleggingen.
1
1
We garanderen hierbij een rendement op basis van de
0
0
marktrente.
loopt30u dus
0 Op
10dit onderdeel
15
20
25
35geen
40 beleggings45
50 Jaren
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
risico. Doordat uw beleggingen onderdeel uitmaken van
de algemene middelen profiteert u van het hoge volume en
daardoor lagere beheerskosten. Deze beheerskosten verre Fig. 2c. Marktwaarde pensioenverplichtingen
(Kasstromen vanaf jaar 1 contant gemaakt tegen marktrente (per jaar)
kenen we met de te hanteren marktrente.
Rente %
6
U kunt er voor kiezen om niet de hele kasstroom in de
5
algemene
middelen te beleggen. Bijvoorbeeld 90% of 80%
en
4 de rest te beleggen in de rendementsportefeuille. U hebt
dan
uitzicht op winst, maar het beleggingsrisico wordt hoger.
3
Door dat hogere risico wordt ook de garantievergoeding
2
hoger.
Jaren
Jaren
Miljoen €
70
‘Contant maken tegen marktrente’
60
5
4
1
0 De marktrente is de rente die op een bepaald mo0
10
20 geldmarkt
25
30 en35de kapitaalmarkt.
40
45
50 Jaren
ment
geldt15op de
Op
de geldmarkt wordt gehandeld in documenten met
een waarde in geld. Op de kapitaalmarkt ook, maar
daar staat die waarde langer dan één jaar vast.
3
2
1
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Kasstroom jaar 1: liquide t.b.v. uitkeringen jaar 1
Jaren
0
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Pag. 6/8
Het Garantiepensioen
met collectief beleggen en kasstroommatch
Vermogensbeheer door Delta Lloyd Asset
Management
Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke
beheerder van het vermogen van Delta Lloyd. Zij beheert het
vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van de
Delta Lloyd Groep. Dat doet Delta Lloyd Asset Management
Rendementsportefeuille
Het gedeelte van uw beleggingen dat uitkomt boven de
kasstroommatch, kan risicovoller worden belegd in de
rendementsportefeuille. Deze rendementsportefeuille
geeft uitzicht op hogere rendementen. De winst die we
daar behalen, is geheel voor u.
zowel voor grote instellingen als voor beleggingsfondsen
voor particulieren. En zowel met beleggingen in aandelen
als in obligaties. Met het doel om op de langere termijn
aantrekkelijke rendementen te halen. Zonder de
maatschappelijke verantwoor­delijkheid daarbij uit het oog te
verliezen.
Kasstroommatches en de algemene middelen
van Delta Lloyd
De kasstroommatches van alle gesepareerde depots voegen
we toe aan de algemene middelen van Delta Lloyd. Dat
vermogen belegt Delta Lloyd Asset Management volgens het
risicomanagementbeleid. Hieronder leest u daar meer over
en over wat Delta Lloyd Asset Management belangrijk vindt
bij het beheren van het vermogen van Delta Lloyd.
Risicomanagement
Het risicomanagement van Delta Lloyd biedt bescherming
tegen gebeurtenissen die een risico vormen. Bijvoorbeeld
de financiële betrouwbaarheid van een bedrijf waarin
zij beleggen. Het beleid voor het risicomanagement is
opgenomen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Meer informatie
over het risicomanagement staat in ons jaarverslag op www.
deltalloydgroep.com.
Verantwoord beleggen
Delta Lloyd Asset Management neemt als belegger haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is verantwoord beleggen een vast onderdeel van het beleggingsbeleid.
Ze hebben zelf voorwaarden opgesteld om bedrijven uit
te sluiten. En ze kijken goed naar internationale ontwikkelingen. Zo beleggen ze bijvoorbeeld niet in bedrijven die
omstreden wapens maken of verkopen. Of in bedrijven die de
mensenrechten schenden.
Vaststelling winstdeling
Als de actuele waarde van alle bezittingen (beleggingen en
vorderingen) hoger is dan de pensioenverplichtingen, is er
sprake van een vermogensoverschot. En als die lager is, een
vermogenstekort.
Een vermogensoverschot is in principe van u. Maar omdat
de actuele waarde van beleggingen voortdurend verandert,
keren we dat niet direct uit. Dat gebeurt als het overschot
een bepaalde grens overschrijdt. Daarmee ontstaat er een
buffer. Het overschot boven de buffer keren we uit. Of u
gebruikt het om de opgebouwde pensioenen te verhogen.
De keuze die u maakt met een vermogensoverschot heeft
invloed op de hoogte van de garantievergoeding. Die wordt
namelijk beïnvloed door de verhouding van de waarde
van de beleggingen ten opzichte van de waarde van de
verplichtingen (dekkingsgraad).
Hoe houden we u op de hoogte over
uw beleggingen?
Ieder kwartaal ontvangt u een beleggingsrapportage met
de beleggingsresultaten en de waarde van het belegde
vermogen. Elk halfjaar voorzien we de rapportages van
een uitgebreide toelichting. Voor uw gesepareerde beleggingsdepot maken we jaarlijks een afrekening en een
beleggingsverslag. Hierin ziet u het totaal aan rendement,
kosten en het vermogensoverschot of -tekort. Daarnaast
bespreken we regelmatig uw beleggingsbeleid. Een goede
gelegenheid om dieper in te gaan op de ontwikkelingen op de
financiële markten. En om, als dat nodig is, uw beleggingsstrategie bij te sturen.
Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch
Via Delta Lloyd Asset Management krijgt u online toegang
tot uw beleggingsportefeuille en informatie over de fondsen
en financiële markten. In een beveiligde omgeving kunt u
specifieke rapportages opvragen. Hiermee kunt u uw eigen
portefeuille op de voet volgen. Uw eigen accountmanager van
Delta Lloyd Asset Management behartigt uw belangen en is
uw vaste aanspreekpunt.
Hebt u extra wensen op het gebied van rapportage en communicatie? Geen probleem. We komen u graag tegemoet.
Pag. 7/8
‘Uw pensioenpremies en
opgebouwde pensioenreserves
beleggen we in uw eigen beleggingsdepot waarbij u zelf kiest
hoe het geld wordt belegd.’
Doelgroep, regelingen en verzekeringen
Gesepareerd beleggen zorgt voor extra kosten omdat het
meer werk met zich meebrengt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld
aan de extra administratie en jaarlijkse afrekeningen. Om het
kostenpercentage laag te houden, is schaalgrootte belangrijk.
Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch is daarom geschikt voor grotere werkgevers die de
pensioenregeling bij een verzekeraar hebben ondergebracht
of met een eigen pensioenfonds, met een jaarpremie van één
miljoen euro of meer. De pensioenregeling bij een gesepareerd beleggingsdepot gaat uit van salaris en het aantal
jaren dat een werknemer in dienst is. U kunt hierbij kiezen
tussen een eindloon- of middelloonvariant. Uitgangspunt is
uw bestaande pensioenreglement of een gewenste nieuwe
regeling.
Het Garantie pensioen met collectief beleggen en kasstroommatch biedt bij pensionering een ouderdomspensioen voor uw werknemer en bij overlijden een partner- en
wezenpensioen voor de nabestaanden. Ook een arbeidsongeschiktheidspensioen kan onderdeel zijn van de
pensioenregeling. Dit geldt ook voor een Anw-hiaat-pensioen.
Alle voordelen op een rij
–U houdt grip op uw eigen beleggingsportefeuille.
–U kunt beleggen op een wijze die bij uw bedrijf en
uw risicoprofiel past.
–De hoogte van uw garantievergoeding is mede
afhankelijk van het risico dat u wilt lopen.
–Dankzij de kasstroommatch is het beleggingsrisico
gedekt. Hiermee kunt u de garantievergoeding
verlagen.
–De kasstroommatch biedt u zekerheid. Delta Lloyd
garandeert de toekomstige pensioenuitkeringen.
–De rendementsportefeuille biedt uitzicht op extra
rendement.
–Uw pensioenpremies worden transparant belegd.
De jaarlijkse afrekening geeft helder inzicht in de
financiën.
–Maximale flexibiliteit doordat het
winstdelingssyteem bij bijna alle pensioenregelingen
met garantie toepasbaar is.
–De winst op uw beleggingen is geheel voor u.
–En dat alles gecombineerd met een gegarandeerd
pensioen voor uw medewerkers!
Waar u op moet letten
U profiteert pas van de voordelen als het premievolume groot is. Daarom hanteren we een minimum
jaarpremie van één miljoen euro. Delta Lloyd Asset
Management beschikt over gespecialiseerde kennis,
maar uw ervaring met beleggen komt ook van pas.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch van Delta Lloyd? Neem
dan contact op met ons. Wij gaan graag met u in gesprek.
Delta Lloyd Levensverzekering NV
Corporate Clients
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
T (020) 594 2321
[email protected]
Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
www.deltalloyd.nl/corporateclients
Download