Dien een project in voor onze oproep Steun voor opvang

advertisement
Dien een project in
voor onze oproep
Steun voor opvang- en
educatieplaatsen voor
jonge kinderen in en rond
sociale woningen
Het bezoeken van een opvang- of ontmoetingsplaats
vanaf de vroegste kindertijd biedt kinderen de kans
om een goede start te nemen in het leven. Het is
een socialiseringshefboom, die hun cognitieve en
sociaalemotionele competenties verfijnt.
“Ik werk niet, dus ik zie niet waarom ik mijn kind
naar de crèche zou sturen.” (Getuigenis, ‘Wat ouders
uit kwetsbare gezinnen zeggen over de opvang- en
educatiemogelijkheden voor jonge kinderen’, Koning
Boudewijnstichting, juni 2013).
De meest kwetsbare gezinnen maken minder vaak
gebruik van opvangmogelijkheden. Verschillende
obstakels belemmeren hun toegang tot kinderopvang:
geografisch, financieel, sociale, culturele, tijdelijke
en taalkundige drempels, gebrek aan informatie. Alle
kinderen hebben dus niet dezelfde toegang tot een
kwaliteitsvolle opvang. Dat is des te spijtiger omdat
een opvangdienst bijdraagt tot de prille geestelijke
ontwikkeling van het kind en een goede voorbereiding
vormt voor de kleuterschool. Bovendien biedt hij de
ouders extra tijd om werk te zoeken, een opleiding te
volgen enz. Veel ouders van kwetsbare gezinnen leven
immers in een groot isolement.
De bewoners van sociale woningen hebben een
relatief bestaansonzeker sociaaleconomisch profiel en
eenoudergezinnen zijn er oververtegenwoordigd. Hierbij
moeten we noteren dat er weinig opvangvoorzieningen
voor jonge kinderen zijn die zich specifiek richten tot
huurders van sociale woningen.
IKEA Fonds voor
kinderen en opvoeding
beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding, dat wordt beheerd door
de Koning Boudewijnstichting, wil daarom een zetje geven aan initiatieven
die opvang-, ontmoetings- of ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan erg
jonge kinderen uit sociale woonwijken zodat ze op die manier een goede
start kunnen nemen in het leven. De steun wordt bij voorrang gebruikt
voor de inrichting, de opstart of de betere toegankelijkheid van het initiatief
en voor meer bezoeken door gezinnen die leven in sociale woningen.
Wie kan een dossier indienen?
Een kandidaatsdossier kan worden ingediend door organisaties en
verenigingen die zich bezighouden met jonge kinderen, armoedebestrijding,
huisvesting of sociale cohesie en die een opvang- of ontmoetingsplaats
creëren, uitbouwen of toegankelijker maken voor jonge kinderen (0-3 jaar)
voornamelijk afkomstig uit gezinnen uit sociale woningen in België:
• Crèches
• Opvangdiensten en -voorzieningen voor jonge kinderen (ontmoetingsplaatsen, kinderdagverblijven,Huizen van het Kind, enz.)
• Initiatieven voor gezinsondersteuning
•Gemeentediensten
•OCMW’s
• Sociale huisvestingsmaatschappijen
• Lokale verenigingen, gemeentelijke opvangcentra in of rond sociale woningen
Dit alles kan aansluiten bij een bredere institutionele vraag zoals bv van een school.
Het kan gaan om een bestaande voorziening of om een nieuw initiatief.
Projecten die al steun genoten bij een vorige oproep mogen in het kader
van deze oproep een dossier indienen.
Wat zijn de selectiecriteria?
De onafhankelijke jury die de dossiers zal evalueren, zal rekening houden
met de volgende selectiecriteria:
1. Doel: Het gaat om een concreet initiatief met als hoofddoel het organiseren
van opvangmogelijkheden en ontwikkelingskansen voor erg jonge kinderen
(0-3 jaar). Het pedagogisch plan moet bij het kandidaatsdossier gevoegd zijn.
2. Noden: Het project steunt op een analyse van de noden en de uitdagingen
die werd gerealiseerd met de medewerking van de doelgroep. Deze analyse
moet bij het dossier worden gevoegd.
3. Resultaten en impact: De organisatie heeft een visie op de resultaten en de
impact die ze wil realiseren en op het doel dat ze met het project wil bereiken,
zowel bij de gezinnen als bij de kinderen, en in het bijzonder op de manier waarop
ze de toegankelijkheid voor deze kansarme gezinnen uit sociale woningen wil
waarborgen. Ze moet aantonen hoe het project kan zorgen voor een toename
van de sociale mix en van de interactie tussen kinderen uit diverse milieus.
4. Uitvoering: Het project is realistisch en werd dus grondig voorbereid en uitgewerkt (doelstellingen, beoogde doelgroep(en), middelen en planning werden
precies gedefinieerd). De initiatiefnemers moeten een langetermijnvisie hebben
en uiteenzetten hoe ze het voortbestaan van het project zullen garanderen.
5.Partnerschappen: De jury zal bijzondere aandacht schenken aan initiatieven
die lokale partnerschappen opzetten of verbeteren om aan deze gezinnen
een aangepaste, kwaliteitsvolle opvang aan te bieden.
6.Steun en betrokkenheid van de ouders: De initiatieven moeten
ouderschapsondersteuning aanbieden en laten zien hoe ze de ouders gaan
betrekken bij de opvang.
7.Voorbeeldfunctie: Het project moet een voorbeeldwaarde hebben en
overdraagbaar zijn.
8.Het project moet ten laatste in 2015 starten.
Wat biedt het IKEA Fonds voor kinderen
en opvoeding?
nVoor deze oproep is een totaal budget beschikbaar van 80.000 euro. Voor
elk geselecteerd project apart beslist de jury over de financiële steun die
wordt toegekend aan de organisatie, rekening houdend met de aard van het
project en de middelen die al beschikbaar zijn of ingezet kunnen worden.
De maximale steun bedraagt 10.000 euro per project. De steun mag
niet worden gebruikt voor het dekken van personeelskosten tenzij het
kandidaatsdossier duidelijk aantoont dat er een perspectief bestaat voor de
duurzame financiering van deze kosten.
nDe geselecteerde projecten worden vermeld op de Fondspagina die op de website van de Koning Boudewijnstichting en IKEA België staat.
nDe personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geselecteerde
projecten moeten in het najaar van 2015 deelnemen aan een intervisiemoment. Deze bijeenkomst heeft een dubbel doel: uitwisselen van
ervaringen en praktijken; en inspiratie aanreiken aan schenkers voor
hun acties in het kader van het Fonds.
Planning
nUiterste datum voor het indienen van de dossiers: 02/04/2015
nBekendmaking van de resultaten: alle kandidaten worden in juni 2015 ingelicht
over de selectieresultaten
Inlichtingen (ons kenmerk D5131640)
nVoor meer inlichtingen en voor het online verkrijgen van het kandidaatsdossier kan u surfen naar www.kbs-frb.be of bellen naar 02-500 45 55
nVoor erg specifieke vragen kan u contact opnemen met Pascale Taminiaux,
per telefoon (02-549 02 91) of per e-mail ([email protected])
IKEA Fonds voor
kinderen en opvoeding
beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Download