hier de uitspraak

advertisement
DE RIJDENDE RECHTER
Zaaknummer: 05629
Datum uitspraak: 28 mei 2006
Plaats uitspraak: Hilversum
Bindend Advies
in het geschil tussen:
L.C. Buylinckx
te Oisterwijk,
verder te noemen: Buylinckx,
tegen:
Woningstichting Sint Joseph
te Oisterwijk,
vertegenwoordigd door J.C.M. Hulsbosch,
verder te noemen Sint Joseph,
gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.
De procedure.
Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dit geschil door middel van een
bindend advies op basis van het bindend advies reglement "De Rijdende Rechter"
editie september 2003 te laten beslechten.
De vordering van Buylinckx is opgenomen in de bindend advies overeenkomst.
De rijdende rechter heeft kennis genomen van alle door partijen overgelegde
stukken.
Het geschil is behandeld op de hoorzitting van 17 maart 2006, welke is gehouden
te Oisterwijk.
Partijen zijn behoorlijk opgeroepen voor de hoorzitting.
Partijen zijn verschenen en hebben hun standpunten toegelicht.
Voorafgaande daaraan heeft de rijdende rechter zich begeven naar het woonhuis
van Buylinckx, waarvan hij het dak heeft geïnspecteerd in het bijzijn van
partijen.
Daarbij was tevens aanwezig D. Roozing als deskundige, die mondeling verslag
heeft uitgebracht. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld op- en aanmerkingen te
maken.
Hierna is de uitspraak bepaald op vandaag.
Vaststaande feiten.
In deze procedure mag van de volgende feiten worden uitgegaan, omdat deze
voldoende zijn komen vast te staan.
1. Buylinckx is eigenaar van een woning staande en gelegen aan de
Plesmanstraat 26 te Oisterwijk. Deze woning maakt deel uit van een
complex van 50 woningen, die voorheen allen in eigendom toebehoorden
aan Sint Joseph. Inmiddels zijn er een aantal verkocht aan particulieren. De
rest is nog altijd eigendom van Sint Joseph.
2. In 2002 heeft Sint Joseph de daken van de haar toen nog in eigendom
toebehorende 35 woningen in genoemd complex laten renoveren. De
particuliere eigenaren werden in de gelegenheid gesteld op eigen kosten
mee te doen. Per woning kwam de renovatie uit op (gemiddeld) € 8.149,--.
Na aftrek van subsidies, verstrekt door Sint Joseph, Essent en de gemeente,
welke subsidies in totaal € 3.137,-- beliepen, bleef er voor elke particuliere
woningeigenaar dus nog (gemiddeld) € 5.012,-- over om te betalen.
3. Van de 15 particuliere woningeigenaren deden er slechts 4 mee. Buylinckx
deed niet mee vanwege de kosten. Dat betekende dat Sint Joseph op eigen
kosten een waterdichte aansluiting moest laten maken tussen de
gerenoveerde daken van haar huurwoningen en de niet gerenoveerde
daken van de particuliere eigenaren. Dat is ook gebeurd bij Buylinckx.
Daarmee was voor Sint Joseph een bedrag van € 419,-- gemoeid.
Aanvankelijk lekte die aansluiting, maar dat is door Sint Joseph verholpen.
4. Thans is Sint Joseph overgegaan tot renovatie van de daken van 110
andere woningen, elders in Oisterwijk gelegen. Ook nu mogen particuliere
eigenaren van aangrenzende woningen op eigen kosten meedoen. In één
van de betrokken complexen, gelegen aan de Telstarlaan e.o., zijn de
renovatiekosten begroot op (gemiddeld) € 4.998,--. Sint Joseph geeft
€ 2.998,-- subsidie per particuliere huiseigenaar, zodat deze per saldo
kunnen meedoen voor slechts € 2.000,-5. Buylinckx heeft Sint Joseph verzocht om alsnog mee te mogen doen met
de thans voorgenomen dakrenovatie en wel voor € 2.000,--. Dat is door
Sint Joseph geweigerd. Wel heeft Sint Joseph aangeboden om Buylinckx
in contact te brengen met de aannemer die de huidige dakrenovatie
uitvoert. Deze laatste heeft aangeboden om het dak van de woning van
Buylinckx te renoveren voor de somma van € 5.622,75.
Dat aanbod is door Buylinckx afgeslagen.
De vordering van Buylinckx.
Buylinckx vordert kort gezegd dat Sint Joseph wordt verplicht het dak van zijn
woning te (laten) renoveren voor de somma van netto € 2.000,--, althans
€ 2.500,--.
Subsidiair eist Buylinckx een schadevergoeding van € 2.000,-- die hij zal
gebruiken voor het alsnog renoveren van zijn dak.
Standpunten van partijen.
Het standpunt van Buylinckx komt kort samengevat en voor zover thans van
belang op het volgende neer.
Volgens Buylinckx zijn de thans uitgevoerde dakrenovaties te vergelijken met
die van 2002. In 2002 kon hij dat niet betalen, maar nu het zoveel goedkoper
blijkt uit te vallen kan hij dit wel. Buylinckx ziet niet in waarom hij niet mee mag
profiteren met de particuliere woningeigenaren, die thans voor slechts € 2.000,-mogen meedoen met het renovatieproject van Sint Joseph. Als dat niet mogelijk
blijkt wil hij in plaats daarvan een schadevergoeding van € 2.000,-- voor welk
bedrag hij zich door Sint Joseph tekort gedaan voelt. In dat verband wijst
Buylinckx erop dat zijn woning in waarde is verminderd, doordat zijn dak wel
tien centimeter in hoogte verschilt met dat van de buren.
Het standpunt van Sint Joseph komt kort samengevat en voor zover thans van
belang op het volgende neer.
Volgens Sint Joseph is de huidige dakrenovatie zoveel goedkoper uitgevallen
vanwege een veel groter aantal (110 in plaats van 50 woningen) alsmede een
voor dit soort werk gunstiger economisch klimaat. Dat is dus de reden dat zij haar
particuliere buren ook een veel gunstiger prijs kan aanbieden om mee te doen.
Sint Joseph voelt zich totaal niet verplicht om Buylinckx daaraan mee te laten
doen. De renovatie van het complex waartoe zijn woning behoort is immers
voltooid, waarbij Sint Joseph, vanwege de weigering van Buylinckx om toen mee
te doen, extra kosten heeft moeten maken. Sint Joseph meent dat Buylinckx
gebruik kan maken van het huidige aanbod van de aannemer voor € 5.622,75,
waarmee hij helemaal niet slecht af is!
Verslag van de deskundige.
Volgens de deskundige is het heel begrijpelijk dat de huidige aanbesteding voor
100 woningdaken per dak zoveel gunstiger uitvalt dan in 2002. Het economische
klimaat is dermate verslechterd dat dakdekkers vrijwel voor kostprijs werken,
zeker als het daarbij om grotere aantallen gaat.
Het dak van Buylinckx verkeert in een redelijk goede conditie. Dat kan nog jaren
mee. Zo bezien bestaat er thans dus geen noodzaak tot onmiddellijke renovatie.
De gemaakte aansluiting tussen dit dak van Buylinckx en dat van de buurwoning
is waterdicht en degelijk.
Beoordeling van het geschil.
Waar het in deze zaak in de kern om gaat is of Sint Joseph gehouden is om
Buylinckx mee te laten delen in de subsidie, die zij in verband met het thans
onderhanden dakrenovatieproject aanbiedt aan de particuliere bewoners van
belendende panden.
Voorop staat dat een woningstichting, net zoals elk ander rechtspersoon,
contractsvrijheid geniet, zeker waar het gaat om het maken van afspraken met
particuliere woningeigenaren. Deze contractsvrijheid is echter niet onbeperkt, nu
ook een woningstichting zich bij de uitoefening daarvan niet schuldig mag
maken aan misbruik van recht.
Daarvan is in het onderhavige geval evenwel geen sprake.
Uiteraard heeft Sint Joseph als woningstichting een redelijk belang bij het
handhaven van zoveel mogelijk eenvormigheid in de woningcomplexen die voor
het overgrote deel haar eigendom zijn. Zo bezien is het begrijpelijk dat zij bij
grootschalige renovaties als de onderhavige de particuliere woningeigenaren in
die complexen probeert over te halen daaraan mee te doen. Het aanbieden van
een serieuze subsidie kan daartoe een probaat middel blijken.
In het geval van Buylinckx is dat in zoverre een gepasseerd station, dat hij in
2002 heeft geweigerd om mee te doen. De toen uitgevoerde renovatie is
vervolgens voltooid. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat Sint Joseph
thans geen behoefte meer voelt om Buylinckx alsnog een subsidie te geven.
Weliswaar zou dit de eenvormigheid in het woningcomplex van Buylinckxc
alsnog ten goede komen, maar dat is allemaal achteraf. Uiteindelijk ligt een en
ander toch ter bepaling van Sint Joseph. Haar beslissing geen subsidie meer te
geven kan niet als volstrekt onbegrijpelijk of apert onredelijk terzijde worden
worden geschoven.
Daaraan kan niet afdoen dat het thans zichtbare verschil tussen het dak van
Buylinckx en dat van de aangrenzende huurwoningen nogal in het oog valt. Dat
is inderdaad niet fraai, maar dat kan moeilijk aan Sint Joseph worden verweten,
die niets anders heeft gedaan dan proactief onderhoud plegen aan haar woningen.
Als Buylinckx zijn woning even mooi wil maken dan zal hij daar zelf voor
moeten betalen. Hij heeft er geen recht op dat Sint Joseph daaraan meebetaalt.
Dat Sint Joseph dat in het verleden wel heeft aangeboden is een gepasseerd
station.
Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel, dat als volgt moet worden
beslist.
BESLISSING
De vordering wordt afgewezen.
Dit bindend advies is gegeven door mr. F.M.Visser als rijdende rechter en
uitgesproken te Hilversum op 28 mei 2006.
Secretaris
Bindend Adviseur
Mr. J.H. Klimbie
Mr. F.M. Visser
Download