Verzekeringskaart RGGP AVP

advertisement
Aan​spra​ke​lijk​heids​ver​ze​ke​ring Re​aal Goed Ge​re​geld
Pak​ket
Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een aan​spra​ke​lijk​heids​ver​ze​ke​ring?

Op​pas​sen of lo​ge​ren

Scha​de door een huis​dier

Wan​neer ke​ren wij niet uit?

Scha​de door au​to

Scha​de tij​dens werk
Deze verzekering vergoedt schade
als je per ongeluk iemand
verwondt (letsel) of spullen van
een ander beschadigt. En als je
volgens de wet aansprakelijk bent
voor deze schade. 
Verzekerd is de schade die je
veroorzaakt tijdens het oppassen
bij iemand anders. Dat geldt ook
voor logeren bij iemand anders.
Verzekerd is de schade die jouw
huisdieren bij iemand anders
veroorzaken. 
Bij schade door opzet of een
misdrijf. Of als het gaat om
schade aan je eigen spullen of die
van je huisgenoten.
Schade door een auto is niet
verzekerd. Dat geldt ook voor
andere motorrijtuigen zoals een
motor of een brommer. Deze
schade valt onder de verzekering
van de auto, de motor of de
brommer(WA).
Schade die ontstaat tijdens
betaald werk is niet verzekerd
(tijdens vrijwilligerswerk wel).


Voor wie?

Scha​de tij​dens een vrien​den​dienst

Scha​de door de ei​gen wo​ning

Scha​de aan ge​huur​de of ge​leen​de spul​len

Scha​de door sport en spel

Let op
Jij, je gezinsleden en andere
huisgenoten. Ook een au pair of
'witte werkster' is verzekerd
(huispersoneel). 
Schade die je veroorzaakt tijdens
een vriendendienst is tot €
25.000,- verzekerd. 
Schade veroorzaakt door je eigen
woning in Nederland is verzekerd.
Bijvoorbeeld een dakpan die op de
auto van de buurman valt. 
Gehuurde spullen zijn niet
verzekerd. Geleende spullen zijn
vaak wel verzekerd. Tot maximaal
€ 20.000,-.
Als tijdens het sporten per
ongeluk een medespeler gewond
raakt, dan is dat niet verzekerd.
Ook spullen van een ander die je
tijdens het sporten kapotmaakt,
zijn niet verzekerd. 
Heeft u tijdens de jacht schade
veroorzaakt met vuurwapens? Dan
bent u hiervoor alleen verzekerd
als u het jagersrisico heeft
meeverzekerd. Dat kunt u extra
verzekeren

Ex​tra: ver​haals​bij​stand
Je kunt ruzie krijgen met degene
die door jou schade heeft. Dan
kan juridische hulp prettig zijn.
Dat kunt u extra verzekeren.

Ei​gen ri​si​co
Je hebt een eigen risico van €
160,- voor schade door je
kinderen. Als je de goedkopere
verzekering zonder kinderen hebt.


Af​slui​ten, wij​zi​gen en stop​pen
Je verzekering begint op de datum
die op je polis staat. Verandert er
iets in jouw situatie? Meld dat dan
bij ons. Na het eerste jaar kun je
de verzekering elke dag opzeggen.
Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Meer info: www.vanatotzekerheid.nl
Versie 1, 24-02-2016
© Verbond van Verzekeraars
Download