Aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

advertisement
drs. L.C. (Laura) van Klink,
regiomanager/bestuurssecretaris
p/a Tjalk 18
2377 CK Oude Wetering
M 06 120 577 56
[email protected]
Aan de lijsttrekkers van de
politieke partijen in Zuid-Holland
p/a Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Referentie
Datum
BR14.005
17 maart 2015
Betreft
Input bedrijfsleven coalitie-onderhandelingen
Geachte heer/mevrouw,
De verkiezingen voor provinciale staten staan voor de deur.
Uit de programma’s blijkt dat economie een belangrijk item is voor de meeste partijen in ZuidHolland. Voor een gezonde economie zijn ruimte voor bedrijven en bereikbaarheid
randvoorwaardelijk en de provinciale inzet hiervoor vinden wij van groot belang.
Om die reden wil het Rijnlandse bedrijfsleven u onderstaande punten meegeven.
1. Bereikbaarheid
N207 Noord
De Raad van State heeft het bestemmingsplan Drechthoek II (Leimuiden, Kaag en
Braassem) vernietigd. Dit heeft directe effecten voor de Passage Leimuiden in het kader
van de verbreding van de N207. Wij vragen u om samen met de gemeente ervoor te
zorgen dat deze problemen worden opgelost zodat (verdere) vertraging kan worden
voorkomen.
N207 Zuid
De N207 Zuid is een belangrijke schakel in de ontsluiting van onder andere de Greenport
Boskoop. Voor dit traject is door de provincie 40 miljoen uitgetrokken. Hiermee kan een
deel van de oplossing worden gerealiseerd. Wij vragen u de N207 Zuid op de agenda te
houden inclusief het bijbehorende budget. Daarnaast dringen wij aan op het vrijmaken van
extra middelen om het totale traject versneld te kunnen uitvoeren.
Noordelijke Ontsluiting Greenport/Duinpolderweg
Provinciale Staten hebben in januari aangegeven dat er geen goede probleemanalyse
voorhanden is waarmee nut en noodzaak van de Duinpolderweg wordt aangetoond.
Voor het bedrijfsleven staan nut en noodzaak niet ter discussie. Wel zijn wij van mening dat
er verschil is tussen de varianten als het gaat om het probleemoplossend vermogen. Wij
vragen u met klem om deze ontsluitingsweg in ieder geval op de agenda te houden en ons
nauw te betrekken bij de (economische) probleemanalyse alsmede bij het vervolgproces.
RijnlandRoute
De RijnlandRoute is inmiddels in de realisatiefase gekomen. Een fase waarin
Rijkswaterstaat het project grotendeels overneemt. Gezien de inzet van alle betrokken
partijen vertrouwen we erop dat we ook in deze fase op bestuurlijk niveau met de provincie
in contact blijven om de voortgang te kunnen bewaken.
In het platform Bedrijfsleven Rijnland zijn vertegenwoordigd de ondernemersorganisaties: Vereniging
Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse
regio, de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Alphense regio.
2. Ruimte voor bedrijven
Oostvlietpolder
De regio Rijnland heeft op de as Leiden-Katwijk nog steeds een aantoonbaar tekort aan
direct uit te geven bedrijventerrein. Om die reden heeft het bedrijfsleven beroep ingesteld
tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Oostvlietpolder (de wijziging van
bestemming bedrijventerrein naar bestemming groen). De zitting hierover heeft op 5 maart
jl. plaatsgevonden. Als de Raad van State ons beroep gegrond verklaart, behoeft ook de
provinciale structuurvisie aanpassing en wij rekenen op uw medewerking in deze.
De bovengenoemde onderwerpen zijn van groot belang voor de economie van de Rijnlandse
regio. Naast deze specifieke onderwerpen ondersteunen wij de wensenlijst “Meer economische
groei” van VNO-NCW West vanzelfsprekend van harte. Indien nodig praten wij u na de
verkiezingen graag bij.
Wij wensen u veel succes met de verkiezingen.
Met vriendelijke groet,
Platform Bedrijfsleven Rijnland
F.A.M. Ponsioen, voorzitter
VNO-NCW Rijnland
J. Versteegh, voorzitter
In het platform Bedrijfsleven Rijnland zijn vertegenwoordigd de ondernemersorganisaties: Vereniging
Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse
regio, de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Alphense regio.
Download