Het vergoten bloed der martelaren

advertisement
Het vergoten
bloed der
martelaren
Het zaad der
kerk
14 martelaren buiten de stad Valladolid gevoerd en aldaar
gewurgd en verbrand
Arend Dirkz, Sybrand Jansz, Adriaan Jansz, en Wouter
Simonsz, te Den Haag verworgd en verbrand
Catherina Cawches met haar beide dochters en een kind
van haar dochter, levend verbrand
Christoffel Fabritius, te Antwerpen gruwelijk gemarteld en
daarna levend verbrand
Chrystophorus en anderen levend verbrand
De bloedbruiloft in Parijs - Hugenotenvervolgingen
De martelingen aan de christenen te Piemont
Faninus van Faenzas wekt zijn medegevangenen op tot
bekering
Florentius Venot gedurende enige jaren te Parijs in een
diep gat gevangen en daarna verbrand
Francois en Nicolaas Thijs te Mechelen op de pijnbank
gemarteld
Hendrik van Zutphen te Dithmarsen door de boeren
wredelijk omgebracht
Jean Barbeville te Parijs levend verbrand
Vele christenen met hun kinderen in Ierland op zeer wrede
wijze omgebracht
Petrus Baudet op aanhitsing van zijn oom, buiten Geneve
vreselijk gemarteld
John Badby in een ton levend verbrand
Julius Palmer en twee anderen te Newbury levend verbrand
Laurentius de diaken te Rome op een rooster verbrand
Richard Wordman met nog vijf mannen en vier vrouwen,
te Lewes levend verbrand
Romanus ten dele verbrand en daarna gewurgd
Jacob Abres in de gevangenis
Jacobus Chobard geeft aan zijn moeder zijn schriftelijke
belijdenis om aan de rechter te overhandigen en wordt
daarna levend verbrand
Jean Laute te Gent verworgd en verbrand
Johannes de Klerck op wrede wijze gemarteld
Marion, de vrouw van Adriaan, te Doornik levend
begraven en haar man onthoofd
Michel Herlin de Oude te Valencienes onthoofd
Pieter van Russeau de tong uitgesneden, op een ladder
gebonden en in het vuur geworpen
Twee christenen te Gent verbrand, benevens twee vrouwen
levend begraven
Openbaringen 6 vers 9-11

En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder
het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het
Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En
zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige
en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons
bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan
een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en
hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten
zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun
broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden
worden, gelijk als zij.
Openbaringen 6 vers 12-17

En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en
ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart
als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de
sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een
vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een
groten wind geschud wordt. En de hemel is
weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle
bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En
de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en
de oversten over duizend, en de machtigen, en alle
dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in
de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En
zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons,
en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op
den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de
grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Deze christenmartelaren onderschreven hun
belijdenissen met hun bloed
Waar zullen u en ik straks blijven, wanneer de verdrukkingen zullen komen? Antwoord maar niet te snel.
“Deze nacht zal een van ulieden Mij verraden,” zei de Heere
Jezus tot Zijn discipelen. Waarop elf discipelen de hand
in eigen boezem staken, zeggende: “Ben ik het, Heere…??”
Judas heeft Hem verraden, de anderen zijn in de kracht
Gods staande en bewaard gebleven, 2 Kor. 13 vers 4.
Toch heeft Petrus Hem ook verloochend. Bij Judas was
het moedwil, maar bij Petrus was het zwakheid. Judas
haatte de Heere Jezus, maar Petrus had Christus lief,
omdat Hij hem eerst heeft liefgehad, 1 Joh. 4 vers 19.
Voorzegging

En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft
ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;

Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet
ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo
versterk uw broeders.

En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook
in de gevangenis en in den dood te gaan.

Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet
kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat
gij Mij kent, Lukas 22 vers 31-34.
Verloochening & Berouw

En zij grepen Hem en leidden Hem weg, en brachten
Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde
van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het
midden van de zaal, en zij te zamen nederzaten, zat
Petrus in het midden van hen. En een zekere
dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar
ogen op hem houdende, zeide: Ook deze was met Hem.
Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken
Hem niet. En kort daarna een ander, hem ziende,
zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: Mens, ik
ben niet. En als het omtrent een uur geleden was,
bevestigde dat een ander, zeggende: In der waarheid,
ook deze was met Hem; want hij is ook een Galileer.
Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En
terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan…

En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus
werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem
gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij
Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten
gaande, weende bitterlijk, Lukas 22 vers 54-62.
Petrus wist het beter dan zijn lieve
Borg en Zaligmaker

Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat
Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien,
gelijk Hij ulieden gezegd heeft, Markus 16 vers 7.

De grootste smart van Petrus, was ten eerste niet zijn
verloochening, maar dat hij het beter dan God in
Christus heeft geweten. Jezus kende de gedachten van
Petrus, alvorens Petrus geboren was geworden. Ondanks
dat de liefde geen verwijt maakt, komt in vernieuwde
herstelling van zijn ambt- en kindschap, altijd weer het
recht voor de liefde. Daarom driemaal de vraag van
Jezus aan Petrus of hij Hem liefhad. Petrus werd
bewaard en hersteld, omdat Christus voor hem had
gebeden.
Ontrouw & Trouw

Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide
Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij
Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij
weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn
lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweeden
maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide
tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide
tot hem: Hoed Mijn schapen. Hij zeide tot hem ten
derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?
Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot
hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere!
Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus
zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart,
gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet;
maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw
handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en
brengen, waar gij niet wilt. En dit zeide Hij,
betekenende, met hoedanigen dood hij God
verheerlijken zou, Joh. 21 vers 15-19.
Berouw van Judas Iskariot

Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat
Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig
zilveren penningen den overpriesters en den
ouderlingen wedergebracht, Zeggende: Ik heb
gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij
zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als
hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had,
vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.

En de overpriesters, de zilveren penningen nemende,
zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te
leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. En te zamen
raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den
akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de
vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker
des bloeds, tot op den huidigen dag, Matth. 27 vers 3-8.
Wettisch berouw & Evangelisch berouw

Wettisch berouw geeft te kennen en te beleven
gezondigd te hebben tegen Gods heilige wet(=toorn).
Het Evangelisch berouw geeft te kennen en te beleven
gezondigd te hebben tegen de vervulde wet(=liefde).
Wettisch berouw beweent de zonden, het Evangelische
berouw beweent de vergeven zonden. Dit laatste berouw
ligt dieper, en is vele male smartelijker. Petrus mocht de
trekkende liefde des Vaders kennen, ook in Zijn bittere
geween naar God. Het berouw van Petrus bestond
daarom uit benauwdheid en droefenis. De wet
veroordeelde zijn zwakke vlees, maar de liefde Gods in
Christus sprak in hem: “Waarom heb je dat gedaan?”

Het berouw bij Judas bestond alleen uit een helse
benauwdheid, en daarom bracht hij zichzelf om het
leven.
Heeft de Heere Jezus ook voor u
gebeden…??

Dat zal immers blijken uit de vruchten van ons leven.
“Toon mij uw geloof uit werken”, schreef de apostel
Jacobus. Maar de vrucht des Geestes is liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, Gal. 5
vers 22.

Geliefde lezer, wat zijn onze vruchten? Zijn wij bereid
ons leven af te leggen voor hetgeen we belijden? Zijn we
bereid verdrukking, smaad en hoon te lijden om Zijns
Naams wille? Christus leed deze dingen in
gehoorzaamheid voor Zijn verkorenen. Die uit genade
Zijn voetstappen drukken, lijden deze dingen in
ongehoorzaamheid. Toch zegt de apostel : “Toon mij
uw geloof uit uw (liefde)werken.”

Dat zijn de werken die in Hem, door de kracht van het
zaligmakende geloof, zijn gedaan.
Getuigen & Verdrukking lijden

Deze twee gaan altijd samen. Maar van hoe weinigen
kunnen deze dingen gezegd worden? Hoevelen belijden
een zuivere Waarheid, maar schuwen het kruis dat aan
die zuivere belijdenis onlosmakelijk is verbonden…??
Wanneer het een vlak zeetje is, zijn we allen trouwe
belijders. Maar wanneer een mens een weinig geperst
en verdrukt gaat worden, komt algauw openbaar of het
waarheid in het binnenste is. Praten is daarom zo goedkoop. Moeten wij de verdrukking dan zoeken? Nee, dat
overkomt u, door uw getuigenis. Maar in deze druk zal
openbaar komen, hetgeen in u geboren is. Of ge een
levend Kind, of geestelijk lucht heeft gebaard….

Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat
met geen lust bevangen wordt!
DJK
Download