VZOD_VL-feb

advertisement
Februari 2016
http://www.kwakzalverij.nl/1492/
Symposium_Kwakzalverij_en_
bijgeloof_in_de_sport
Visserslatijn
Hengelsport vereniging “V.Z.O.D.”
Opgericht 14 juli 1920 - Kon. Goedgekeurd 26 februari 1954
Lid van Sportvisserij Midwest Nederland
en aangesloten bij Sportvisserij Nederland
Postadres: Veenpolderdijk 5, 1566 PH Assendelft
VZOD agenda 2016
inhoud
Vanuit de vereniging
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vistips
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VZOD viswedstrijden en activiteiten
Nieuwe leden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
11
Dinsdag 5 april Ledenvergadering in A3
Zaterdag 23 april
Vliegvissen leden VZOD
Zondag 3 mei
Karperwedstrijd jeugd in Assendelft
Dinsdag 10 mei
Jeugdcursus
Dinsdag 17 mei
Jeugdcursus
Dinsdag 24 mei Jeugdcursus
Zaterdag 21 mei
Vliegvissen leden VZOD
Zaterdag 18 juniRoofvissen met de jeugd in bootjes
op de Zaan
Zaterdag 3 september Open baarswedstrijd t.b.v. de jeugd
Dinsdag 18 oktober
Roofvisavond jeugd
Zondag 23 oktober Streetfishing
Zondag 6 november Streetfishing
COLOFON
Website: www.vzod-assendelft.nl
E-mail: [email protected]
Contributie
Tot en met 13 jaar € 10,50
14 jaar en ouder € 30,00
Er worden bij aanmelding eenmalig administratiekosten in rekening
gebracht. Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 1 oktober van een
lopend jaar.
ING rek. nr.: NL87 INGB 0000 5497 05
Vispassen
Verkoopadressen vispassen inclusief VZOD lidmaatschap
- Rik hengelsport, Baanstraat 80, Beverwijk, 0251-270706.
- Lagerweij-hengelsport, J.J. Allanstraat 111, Westzaan,
075-6280552
- Rentenaar Hengelsport, Raadhuisstraat 48, Koog aan de Zaan,
075 6314413
U kunt natuurlijk ook lid worden via onze website. Ga naar Vispas en
vispas aanvragen.
Bestuur VZOD
Voorzitter:
R. Aafjes, Klokkemeet 40, 1566 RJ, Assendelft, 075 - 6873069
Secretaris:
P. Rol, Veenpolderdijk 5, 1566 PH, Assendelft, 075 - 6873217
Penningmeester:
A.J. Kool, Hanenpad 38, 1501WD, Zaandam, 06 -13185128
Bestuurslid en ledenadministratie:
E. Neefjes, Zuideinde 14, ,1551 EJ, Westzaan, 075 - 6161746
Redactie clubblad:
P. Rol
Website:
Vacant
Social media:
Thom Aafjes Klokkemeet 40, 1566 RJ, Assendelft 06-46747980
Visserijcontroleurs:
M. Hijne 06 - 48 23 88 97 en E. Neefjes 075 - 6161746.
Visserijbeheer:
P. Rol, 075 - 6873217 / 06-18971590
Vismeester:
R. Aafjes, 075 - 6873069
Oplage: 500 exemplaren
2
Visserslatijn - VZOD Assendelft
Vanuit de vereniging
Beste (Jeugd) leden,
Dit is alweer de eerste uitgave van het Visserslatijn van dit jaar. De jaarwisseling ligt al enkele weken achter ons en we zijn
alweer druk bezig geweest met het activiteiten en wedstrijden programma 2016. Dit programma is te vinden in dit VL.
Op 5 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in A3. Wij zouden uw komst op prijs stellen.
Voor alle nieuwe leden, die we van harte welkom heten, willen wij graag nog wel even vermelden dat wij ook te vinden zijn
op facebook en op onze eigen website.
Diverse leden hebben aangegeven dat ze niet gelukkig zijn met de huidige regels voor het nachtvissen in de polder Assendelft. Wij hebben de regeling nog eens tegen het licht gehouden en hebben besloten om het nachtvissen vrij te geven,
maar wel de betreffende wateren (zie hieronder) en een maximum aantal van twee (2 ) hengels te handhaven.
De wateren in Assendelft waar nachtvissen is toegestaan zijn:
1. Zuider-Delft (alleen zijde Veenpolderdijk) vanaf de communicatie weg tot 50 m vanaf de bebouwing aan de Delftzijde
van de Veenpolderdijk(weg) en ruime open plekken aan de dorpzijde);
2. De Kaaik (alleen wegzijde) langs de zuiderweg vanaf de Genieweg tot aan de Communicatieweg;
3. De Noorder Delft (westzijde)
Ook zijn wij nog steeds naarstig op zoek naar leden die wat voor onze vereniging willen betekenen.
We komen man of vrouwkrachten te kort voor het uitvoeren van taken zoals lopers voor en redactie van ons clubblad,
jeugdbegeleiding, het beheer van onze website en bestuursfuncties. Leden die belangstelling hebben om wat voor onze
vereniging te betekenen of meer informatie willen, kunnen uiteraard contact op te nemen met het bestuur.
Het bestuur
LEDENVERGADERING VZOD
Het bestuur van VZOD nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden
gehouden in het buurtcentrum A3, Dorpsstraat 386 in Assendelft op dinsdag 5 april 2016, aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering komen onderstaande agendapunten ter tafel. Er zal ook een tombola zijn met mooi prijzen.
Agenda
1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering van 31 maart 2015.
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Financieel verslag penningmeester 2015 en begroting 2016
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe commissie
7. Verkiezing bestuursleden. De Secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. Bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen.
Voor informatie over wat wij van een secretaris verwachten verzoeken wij leden die belangstelling hebben voor deze
functie om contact op te nemen met de voorzitter.
8. Verslag wedstrijdcommissie
9. Verslag ledenadministratie
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering
Opmerking:
De stukken voor deze vergadering zullen worden voorgelegd op de ledenvergadering. Indien leden deze eerder wensen te
ontvangen neem dan even contact op met de secretaris.
ADRES en EMAIL WIJZIGINGEN
Bent u verhuisd, gaat u binnenkort verhuizen of is uw email adres gewijzigd. Geef dit dan door aan onze ledenadministratie of secretaris. Dit is zeer belangrijk om u altijd te kunnen informeren. Ook kunnen onjuiste gegevens op de Vispas tot
problemen leiden bij verzenden of controle van de Vispas.
VZOD Assendelft - Visserslatijn
3
De hengelsport MEGASTORE van Nederland
met meer dan 1.200 m2 hengelsportplezier
Een compleet assortiment van ca 30.000 artikelen voor het vissen in zoet
en zout water: voor al uw hengelsportartikelen - vergunningen - visaktes wormen - grote en kleine maden - spiering-casters - zeepieren - aasvisjes
- zagers - vele soorten voer en boilies - mais. Gespecialiseerd op het gebied
van: karper-, wedstrijd-, roof-, zee-, big game- en recreatievisserij.
Kijk ook eens op onze eerste verdieping waar ruim 30 verschillende tenten
staan uitgestald! Slechts een fraktie van dit alles staat in de gestaag groeiende webwinkel. Neem gerust contact op over artikelen die u niet in de
webwinkel vindt.
Kom naar Nipro voor deskundig advies en goede service.
Openingstijden:
maandag: 10.00 - 18.00 uur
di t/m do : 09.00 - 18.00 uur
vrijdag: 09.00 - 21.00 uur (koopavond)
zaterdag : 09.00 - 17.00 uur
zondags gesloten
Nipro Hengelsport
Rijperweg 48, 1744 HL Sint Maarten
Tel.: 0226 - 394055
Email: [email protected]
VOOR AL UW HENGELSPORTARTIKELEN VOOR
ZOET- EN ZOUTWATER
Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706
Noordpier
Reyndersweg 2
1951 LA Velsen-Noord
0251-374 523
4
Visserslatijn - VZOD Assendelft
VISSTROPERIJ Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen)
vis en met name aal wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de regels houden vallen onder stroperij.
Constateer je visstroperij, bel dan tijdens kantooruren met Sportvisserij Midwest Nederland in Uitgeest, telefoonnummer
0251-318882. Wanneer je melding urgent is kan je buiten kantooruren bellen met het landelijke meldpunt Visstroperij van
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), telefoonnummer: 0900-0388.
Vishumor
Ik kom om 7 uur ‘s morgens bij de Nauernasche
vaart om lekker te gaan vissen. De damp hangt
nog over het water. Ik zit net als er een man achter
mij komt staan kijken. Het wordt 8 uur, 9 uur, 10
uur, 12 uur. Ik neem een boterhammetje en een
bakje koffie en nog steeds staat die kerel achter
mij. Ook de hele middag staat hij er nog! Als ik aan
het einde van de middag mijn spullen inpak, staat
die vent nog achter mij! Ik zeg: “Mijnheer, u heeft
nu de gehele dag achter mij staan kijken, waarom
gaat u zelf niet vissen?” Zegt de man: “Sorry hoor,
maar daar heb ik geen geduld voor….”
VISTIPS
Verkennen van de visplek
De hengelaar met de vaste stok die langs de waterkant een visstek heeft gevonden, komt voordat hij kan gaan vissen, altijd
voor het probleem te staan dat hij een keuze zal moeten maken uit de verschillende tuigjes die hij ter beschikking heeft.
De betere ‘’vaste stok hengelaar’’ zal altijd meerdere tuigen met dobbers van een verschillend drijfvermogen bij de hand
hebben. De keuze van het juiste tuig is afhankelijk van o.a. de waterdiepte, de mate van stroming en de weersgesteldheid.
Het is dan ook aan te bevelen om tuigjes met dobbers van verschillend gewicht en van hetzelfde model te maken. Bijvoorbeeld het peermodel, dat als een allround model mag worden beschouwd.
Uitpeilen van je visplek
Om nu de waterdiepte te weten te komen, moeten we de visstek gaan uitpeilen. Uitpeilen, d.w.z. het verkennen van de
bodemstructuur van de visplek, is een precies karweitje, dat door vissers nog wel eens onderschat wordt. Toch is goed
peilen vaak bepalend voor de uiteindelijke visvangst!
Het op de goede manier uitpeilen geeft een schat aan informatie die nodig is om tot optimale resultaten te komen; door
goed te peilen komen we niet alleen de waterdiepte te weten, maar ook de diepere en ondiepere plekken, eventueel
aanwezig bodemvuil en obstakels, waterplanten, en zelfs de mate van helling van de bodem.
Vooral die helling is belangrijk, omdat we daarmee rekening moeten houden al we een voerplek gaan maken. De voerballen kunnen bij een glooiende bodem gemakkelijk doorrollen, zodat de uiteindelijke voerplek buiten ons hengelbereik
kan komen te liggen!
Een oplossing is dan om de voerballen korter in te werpen of, als er niet al te veel stroming staat, de ballen zo los te knijpen,
dat ze bij aanraking met het water uit elkaar vallen.
Het peillood
Het peilen gebeurt met een zogenaamd peil of diepte loodje. Er zijn
diverse soorten peilloodjes. Knijppeillood bestaat uit twee halve bolletjes, die met de vlakke kanten onder druk van een veertje tegen elkaar
klemmen. Dit bolletje kan men open knijpen en rond de eventueel (beaasde) haak plaatsen.
Het kegel of klokloodje heeft bovenaan een oog en onderin een stukje kurk of foam. De bedoeling is dat de haak met de lijn
door het oog wordt gehaald, waarna de haak in het kurkje wordt vastgeprikt.
VZOD Assendelft - Visserslatijn
5
Het uitpeilen zelf
Uitpeilen doen we recht onder de hengeltop. Er van uitgaande dat er een hengel wordt gebruikt met daaraan een verkort
tuig. Het vissen met een korte lijn, d.w.z. met een tuig korter is dan de lengte van de hengel, brengt wel met zich mee dat
de hengel bij het inleggen of ophalen van de lijn moeten worden aan of afgebouwd. Stel bijvoorbeeld dat de hengel negen
meter lang is, de waterdiepte twee meter en tussen de top en de dobber een korte opslag van ongeveer 1 meter. De totale
lengte van de vislijn is nu 3 meter en om bij de haak te kunnen komen moeten we de hengel afsteken.
De dobber wordt ingesteld op vermoedelijke waterdiepte. Het peillood laten we recht omlaag onder de top in het water
zakken. Onder het gewicht van het peillood staat het soepele topje van onze hengel licht gekromd. Als het lood de bodem
raakt zal de top weer recht gaan staan.
Wanneer de dobber nu onder water blijft, weten we dat deze omhoog geschoven moet worden. Als de dobber daarentegen teveel boven water komt, dan moeten we deze naar beneden schuiven.
Dit schuiven met de dobber en het telkens weer opnieuw peilen, doen we net zo lang tot alleen nog het puntje van de
dobber boven water zichtbaar is.
We hebben nu “staande haak” uitgelood, zoals dat heet. De haak staat dus als het ware op de bodem. Dit is een prima afstelling om met vissen te beginnen. Vooral als er nog maar net is gevoerd en de voerdeeltjes nog volop actief zijn, vangen we
vaak zo de eerste vissen. Goed, dan is het nu tijd om te vissen, zult u zeggen.
Ho stop!!
Op dit moment gaan de meeste onervaren vissers in de fout. Want wat hebben we gedaan? De waterdiepte is op een willekeurige afstand van de oever gepeild. Meestal zal die afstand gelijk zijn aan de maximale lengte van onze hengel, bijvoorbeeld acht meter, maar over de verdere bodemstructuur, over de mate van helling van de bodem, over diepere en ondiepere plekken weten we nog niets. Wie zegt ons, dat die visplek op acht meter de ideale visafstand is? Neen hoor, om dat te
weten te komen is het aan te raden om ook eens voor en achter de visplek peilen. Alleen op die manier krijg je een goed
beeld van de bodemgesteldheid. Het mooiste is natuurlijk een vlak stukje bodem, zonder hinderlijke obstakels.
Als zo’n tafeltje, zoals wedstrijdvissers dat zo mooi uitdrukken, is gevonden, dan peilen we ook nog eens een metertje naar
links en naar rechts. Alle mogelijke afwijkingen in de bodem, kuilen en richels, prenten we in het geheugen.
Als we geluk hebben is de in eerste instantie gekozen visafstand de juiste, maar net zo gemakkelijk kan het zijn dat we dichterbij of, als de hengellengte dit toelaat, verder weg moeten vissen.
Pas op, modder!
Lang niet al het viswater in ons land heeft een harde zandbodem.
In water waar de bodem bestaat uit soms tientallen centimeters prut, moeten we voorzichtig zijn met zwaar peillood.
Omdat zwaar peillood gemakkelijk vele centimeters in de diepe modder kan wegzinken, zal de gepeilde diepte dan op
geen stukken na kloppen met de werkelijke diepte. Als er een zachte bodem wordt vermoed, doen we er goed aan om nog
eens na te peilen, maar nu met een licht peilloodje.
Drijven
Zoals in het begin van dit artikel al aangehaald, zijn we begonnen met een min of meer willekeurig tuig aan te knopen.
Mogelijk dat het drijfvermogen van de gekozen dobber, gelet de waterdiepte en de stroomsterkte de juiste is. Dit kan je
controleren door het tuigje zonder peillood een paar driftjes te laten maken op de eventueel aanwezige stroming.
Door de dobber nu met de hengeltop tegen te houden kan je proberen het tuigje stil te leggen. Als de dobber te licht is
voor de aanwezige stroming, dan is dat snel te zien aan het schuin gaan van de dobber en zijn verwoede pogingen om uit
het water te klimmen. In dat geval zal naar een ander zwaarder tuig moeten worden overgestapt.
In het algemeen gesproken zullen we, zonder in overdrijving te vervallen, ernaar moeten streven met een zo licht mogelijk
tuig te vissen. Welk tuig onder welke omstandigheid het beste zal voldoen is niet eenvoudig te zeggen. Algemene richtlijnen zijn natuurlijk wel te geven, maar uiteindelijk zal toch ervaring en het visgevoel van de hengelaar in kwestie de keuze
bepalen.
TIP
Tot slot nog een tip: het is handig om direct na het peilen de gevonden waterdiepte te markeren, zodat deze diepte, ook
al verschuiven we tijdens de visdag de dobber vele malen, altijd kan worden teruggevonden. Een stukje tape of een strak
opgerold elastiekje om de hengel wordt vaak toegepast. Beter is het merken van de lijn door deze vlak onder de dobber te
kleuren met een watervaste viltstift.
6
Visserslatijn - VZOD Assendelft
VISWEDSTRIJDEN en ACTIVITEITEN 2016
Roofvissen: Zaterdag 26 maart, 24 september en 19 november
Er gaat gevist worden vanuit de bootjes! Wij vertrekken vanaf het sluisje in de Nauernasche vaart in Krommenie (begin
Kruisstraat) omstreeks 8.00 uur. Aanmelden via e-mail [email protected] of [email protected]
Jeugdcursus avonden: Dinsdag 10 mei, dinsdag 17 mei en dinsdag 24 mei
Op bovenstaande datums willen wij kennis overdragen naar de jeugd over thema’s zoals het vissen op witvis, over het
vissen in en om de sloten van Assendelft. Aanvang is 18.30 uur en de avond duurt tot 20.30 uur. Locatie A3 gebouw t.o.v. de
Lidl. Er zijn geen kosten aan verbonden!
Aanmelden via e-mail [email protected]
Forel vissen/ vliegvis evenementen: Zaterdag 23 april en 21 mei
Op zaterdag 23 april en 21 mei willen wij een forelvissen/ vliegvisdag organiseren voor leden van VZOD in een nader te
bepalen visvijver. De entree kosten zijn voor de vereniging. Alle overige kosten zijn voor de deelnemers zelf. Aantal deelnemers minimaal 8. Vervoer in overleg, om deze kosten te verdelen. Inschrijven vanaf 12 jaar, ben je jonger dan onder begeleiding van een ouder.
Dagschema: Vertrek: Vanaf Koppie bar om 10.30 uur.
Vissen: Vliegvissen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Terug: In Assendelft rond 18.15 uur
Aanmelden voor 15 april bij Ruud Aafjes op volgend e-mail adres: [email protected]
Roofvissen met de jeugd vanuit bootjes: Zaterdag 18 juni
Op zaterdag 18 juni organiseert hengelsportvereniging VZOD samen met hsv Krommenie e/o een snoekbaars wedstrijd
voor de jeugd. Wij gaan onder begeleiding vissen vanuit boten op de Zaan met maximaal 2 kinderen per boot. Er mag
zowel met kunstaas als dood aas worden gevist. De deelnemer met de meeste centimeters aan snoekbaarzen boven de
wettelijke minimum maat van 42 centimeter is de winnaar. Er zijn mooie prijzen te winnen maar je moet wel lid zijn van een
van bovenstaande hengelsportverenigingen.
Wij vertrekken vanaf het sluisje in de Nauernasche vaart in Krommenie (begin Kruisstraat) omstreeks 8.00 uur. De prijsuitreiking is bij jachthaven het Swaentje in West Knollendam waar om 14.00 uur de kinderen weer kunnen worden opgehaald.
In overleg met de ouders kunnen de kinderen ook weer worden opgehaald bij het sluisje in Krommenie om 16.00 uur.
Inschrijven kan via e-mail [email protected] of [email protected] met vermelding van naam, leeftijd, telefoonnummer, e-mail adres. De max. leeftijd is 18 jaar en er kunnen er max. 20 deelnemers meedoen. Meld je dus snel aan!
Nationale hengel dag: Zaterdag 28 mei
Baars wedstrijd voor de VZOD jeugd
Bij voldoende belangstelling worden er twee jeugd baarswedstrijden gevist. Aanvang 18.15 uur op locatie, zie onder.
Aanmelden via e-mail [email protected]
Saendelft (Ambachtslaan)
Vrijdag 01 juli
Dunnebier (bij de vijver)
Vrijdag 08 juli
Open viswedstrijden voor de Jeugd en Senioren
Aanwezig op de vislocatie om18.15 uur, waar wij gaan wij loten en daarna vissen vanaf 19.00 uur.
Tijdsduur avondlicht bepalend. Aanmelden via e-mail [email protected]
- Zuider Delft vissen met de vaste hengel (scouting)
Maandag 23 mei
- Feeder hengel (locatie nog nader te bepalen)
Maandag 30 mei
- Vaste hengel (locatie nog te bepalen)
Maandag 06 juni
- Zuider Delft vissen met een dobber (scouting)
Maandag 13 juni
- Nauernasche vaart hengelkeuze vrij (manege)
Maandag 20 juni
VZOD Assendelft - Visserslatijn
7
Bij ons te koop:
zeepieren
De zeepieren zijn alleen
op bestelling leverbaar.
075-6280552
J.J. Allanstraat 111
Westzaan
In overleg ook op zondag
af te halen.
• Bruiloften, verjaaragen
en personeelsfeesten tot
200 personen
• Diners (ook afhalen)
• Warme- en koude buffetten
• Salades
• Fondue, barbeque, gourmetten
en steengrillen
• Salades
• Catering en verhuur van
mobiele tap
• Live muziek
• Biljart-, klaverjas- schaak- en
dartvereniging
Gerard Metz
Tweewielerspecialist
Fietsen • Bromfietsen • Scooters
Regenkleding • Schaatsen • Accessoires
Reparatie: fietsen en bromfietsen
Dorpstraat 367
1566 BD Assendelft
Tel: 075 – 6871202
www.gerardmetz.nl
Dorpsstraat 350
Assendelft
075 - 687 12 13 /
Koppie Bar
075 - 687 45 43
www.koppiebar.nl
[email protected]
Vishandel Gorter
Verzetstraat 8
Koog aan de Zaan
Tel.: 075 - 614 35 28
8
Visserslatijn - VZOD Assendelft
Witvis competitie jeugd
Bij voldoende deelname, verzamelen aan de waterkant 18.15 uur waar de wedstrijd regels worden uitgedeeld. Afhankelijk
van de geoefendheid van de deelnemers, zal er op gewicht of aantal stuks gevist gaan worden. Aanmelden via [email protected]
-Zuider Delft (scouting)
Vrijdag 03 juni
-Saendelft West (info centrum)
Vrijdag 10 juni
-Zuider Delft (scouting)
Vrijdag 17 juni
-Zuider Delft (scouting)
Vrijdag 24 juni
Karper wedstrijd in de bloksloot in Assendelft
Zondag 08 mei
Om 08.00 uur verzamelen op het parkeer terrein van de supermarkt de COOP te Assendelft. Vertrek naar de waterkant 08.15
uur. Er zal worden gevist van 09.00 uur tot 13.00 uur. Aanmelden via e-mail [email protected]
Koppelwedstrijd
Om 08.00 uur verzamelen aan de waterkant, loten en vissen vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur.
Er zal gevist worden op gewicht, snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.
Zuider Delft (scouting) alleen met een dobber vissen
Zondag 22 mei
Zuider Delft (scouting) hengelkeuze vrij
Zondag 26 juni
Aanmelden kan via e- mail [email protected]
TOP/ VZOD baars wedstrijden
De wedstrijden worden gevist op donderdagavonden en beginnen om 18.30 uur. Voorafgaand worden de stekken geloot.
De deelnemers schuiven vervolgens telkens twee stekken op ingaande de tweede periode. Dus de deelnemer die op stek 1
is begonnen in de eerste periode, gaat naar stek 3 in de tweede periode en vervolgens naar stek 5 in de derde periode enz.
De wedstrijdduur is 5 maal 25 minuten. Na afloop worden er weer enkele prijsjes verloot. Er mag alleen worden gevist met
wormen. Deelnemers dienen op 1 januari van het betreffende jaar 15 jaar of ouder te zijn, tenzij anders beslist door de
wedstrijdleiding.
Puntentelling: Voor elke gevangen baars tot 18 cm wordt 1 punt geteld en voor baars van 18 cm en groter 3 punten.
Contactpersonen: Nico Kleyn, 075-6212038 en Wim Oostveen, 075-6871858
Brandakker [vijver]
Brandweersloot[noordkant]
Zaandijk [rooswijk, eerste sloot rechts]
Saendelft [ambachtslaan]
Dunnebier [noordzijde]
Westerwatering [schooltjes]
Brandakker [schooltjes]
Zaandijk [rooswijk]
Brandweersloot [zuidkant]
Westerwatering [gemaal]
Brandakker [omloop]
Dunnebier [zuidkant]
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
7 juli
4 juli
21 juli
28 juli
04 augustus
11 augustus
18 augustus
Bestuur/commissiedag Forelvissen
Zaterdag 01 oktober
Open baarswedstrijd t.b.v. de Jeugd
Zaterdag 03 september
Zaterdag 3 september organiseert V.Z.O.D. weer haar traditionele open baarswedstrijd ten bate van onze jeugd. Deze
wedstrijd telt mee voor de competitie Baarsvisser van het jaar 2016 georganiseerd door Sportvisserij Midwest Nederland.
Nadere informatie volgt nog. Aanmelden via e-mail [email protected]
Roofvisavond jeugd (nadere informatie volgt nog) Dinsdag 18 oktober
Aanmelden via e-mail [email protected]
VZOD Assendelft - Visserslatijn
9
Voor iedere klus in en om het huis
ma t/m vr:
do avond:
za:
08.45 - 18.00 uur
19.00 - 21.00 uur
08.45 - 17.00 uur
schilders
• verf • glas • behang • gereedschap • ijzerwaren
Assendelft Dorpsstraat 524
Telefoon 075.687.1486
Garage
DUNNEBIER BV
Trucks
Assendelft
Voor personen- en bedrijfswagens • autowasserette
24 uur per dag tanken met uw eigen pinpas
www.garage-dunnebier.nl • Tel. 075 - 687 12 10 • Fax 075 - 687 34 67
Import bedrijfswagens • export bedrijfswagens • onderhoud en reparatie • APK I en II
Tuingereedschappen
Veenpolderdijk 4
Assendelft
Veenpolderdijk
4
Tel.
075-6871220
Assendelft
www.de-tijdgeest.com
Tel. 075-6871220
www.de-tijdgeest.com
10
Tuingereedschappen
Diervoeders
Diervoeders
Ruitersportartikelen
Ruitersportartikelen
Gazonmaaiers
Werkkleding
Gazonmaaiers
Mammoet skelters
Werkkleding
Bemestings-bestrijdingsmiddelen
Mammoet skelters
Gereedschappen
Bemestings-bestrijdingsmiddelen
Verfartikelen
Gereedschappen
Afrastering
Verfartikelen
Kinderoveralls en klompen
Afrastering
Kinderoveralls en klompen
Visserslatijn - VZOD Assendelft
Streetfishing (nadere informatie volgt nog)
Zondag 23 oktober en zondag 6 november
Aanmelden via e- mail [email protected]
Federatie selectie wedstrijd jeugd
Junioren (1e weekend in juni)
04 juni
Federatie selectie wedstrijd senioren
Individueel/ korpsen
Feeder Selectie NK Baars
16 mei
13 juni
13 juni
Federatie Kampioenschap jeugd
25 juni
Nederlands Kampioenschappen
Jeugd Urkervaart
Senioren NH Kanaal
Feeder Amsterdam Rijn kanaal Tiel
Korpsen locatie nog niet bekent
10 september
27 augustus
03 september
24 en 25 september
Hengelsport Outdoor Fair,
Eiland van Mourik (bij Tiel)
5 en 6 september
TOP team competitie witvissen
07 en 8 mei
28 en 29 mei
4 en 25 september
Beukerskanaal
Lage vaart Almere
Kanaal door Voorne
Top competitie Feeder
02 en 03 juli
08 en 09 oktober
NH Kanaal
Lage vaart Almere
Nieuwe leden
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging en wensen hun veel visplezier toe:
Dhr. R.S. Hunter
Dhr. R.T. Poelman
Dhr. L. Dekker
Dhr. S. Dekker
Dhr. L. Plomp
Dhr. T. Heijne
Dhr. P. Goossens
VZOD Assendelft - Visserslatijn
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Wormer
Westzaan
Dhr. J. Krijnen
Dhr. C.T. Timmer
Dhr. H. de Vries
Dhr. W.R. Krmna
Dhr. S.L.R. Pupping
Dhr. N.M. Al
Krommenie
Krommenie
Assendelft
Assendelft
Assendelft
Uitgeest
11
• Accesoires • Hengels • Kunstaas
• Kleding • Werpmolens/Reel
Raadhuisstraat 48 - 1541JD Koog aan de Zaan - Tel. 075 6314413
[email protected] www.rentenaar.com
STRAK EN STERK
BART’S
dakwerk
Aart Bart
Sluispad 60, 1521 EZ Wormerveer
T 06 - 23 32 76 68
12
Visserslatijn - VZOD Assendelft
Download