Dia 1 - Stowa

advertisement
Vissen naar kennis, werken
voor vissen
Platform Beek- en rivierherstel
5 juni 2012
J. Quak
Sportvisserij Nederland
WAT IS HET VISSENNETWERK?




Het Vissennetwerk is een platform waarin informatie,
kennis en ideeën op het gebied van vissen, visserij en
de omgeving van vissen worden uitgewisseld.
Faciliteert contacten, netwerken
Praktische en wetenschappelijke invalshoek
Zoete en brakke wateren in Nederland en Vlaanderen
DOELGROEP EN DEELNEMERS
Iedereen die werkzaam is met vissen, hun
leefomgeving en/of hiervoor belangstelling
heeft
 Nu 520 personen geregistreerd als
“deelnemer”

HERKOMST DEELNEMERS
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ORGANISATIE









Gestart in 2003, initiatief OVB
Aanleiding o.a.: behoefte subgroep beekherstel WEW
Vanaf 2006 voortgezet door Sportvisserij Nederland
Cofinanciering UvW, bijdragen Rijkswaterstaat, STOWA
Stuurgroep, afspiegeling verschillende geledingen
Jaarlijkse poll van thema’s /onderwerpen
4 bijeenkomsten per jaar
Soms combinaties met andere platforms (zoet-zout, aal)
14 juni 34ste bijeenkomst: Effect van herstelmaatregelen op
visfauna in stromende wateren
BIJEENKOMSTEN
Op verschillende lokaties
 Presentaties, soms excursies, soms posters
 Discussie – conclusies
 Alle presentaties + verslagen op de website:
www.vissennetwerk.nl, bijeenkomsten, archief
met zoekfunctie
 Gemiddeld 80 deelnemers, stijgende trend

BEKEN EN RIVIEREN IN HET VISSENNETWERK
Vismigratie
 KRW , Natura 2000 en vis
 Beekherstel en vismigratie in Limburg
 Veranderende visstanden en visstandviswatertyperingen
 Exotische vissen
 Herintroductie en herstelprojecten stromende
wateren
 Specifieke vissoorten (winde, aal, rivierprik)
 Vissen tussen zoet en zout

VOORBEELDEN









Prioritering vismigratie
Beekherstel Uffelse beek, Beerze, Aa
Vispassages Roer- en Hambeek
Vismigratie Schelde stroomgebied, Zuidwestelijke delta
Optrek, opgroei en habitat rivierprik
Visbeleid (waterbeheerders) en de KRW
Monitoring vispassages Brabant
Rivierherstel, KRW en het effect op vissen van het
stromende water
De Winde (ecologie, herstel en beheer)
TOPICS
Structuren, inrichting en habitats voor vissen
 Vismigratie (vispassages, waterkrachtcentrales,
koelwater e.d.)
 Maatregelen (KRW, effecten van…)
 Waterkwaliteit en vissen
 Trekvissen, zoet-zoutovergangen

VISSEN NAAR KENNIS
Specialisten presenteren aanpak en resultaten
van visgericht onderzoek
 Kennisverspreiding en verbreding
 Verbindt praktijk - wetenschap
 Inzicht in lacunes, maar ook “dubbels”

NETWERKEN
Tijdens pauzes, “borrel”, excursies
 Behoefte, effect? Niet aan gemeten
 Indruk: positief

WAT BIEDT HET VISSENNETWERK?
Het VNW zelf biedt eigenlijk geen kennis,
informatie, ervaring. Dat doen de (inhoudelijke)
sprekers, deelnemers.
 Het VNW faciliteert, niet meer, niet minder
 Het VNW archiveert
 Het VNW staat open voor wensen en behoeftes
voor thema’s en (deel)onderwerpen

Download