DVD-RW Drive

advertisement
DVD-RW
Drive
WAT MAG GEKOPIEERD WORDEN?
Als u niet over het copyright (auteursrecht) of de
toestemming van de eigenaar van het copyright
beschikt, kan het vermenigvuldigen van CD's een
inbreuk op een nationaal of internationaal recht vormen
en zware straffen tot gevolg hebben. Vraag raad aan uw
advocaat.
Copyright © 2004
Alle rechten voorbehouden.
Dit handboek is door de auteurswet beschermd.
Het copyright is in handen van de firma Medion®.
Handelsmerk:
MS-DOS® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma
Microsoft®.
Pentium® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Intel®.
Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.
Technische en optische wijzigingen alsook drukfouten voorbehouden.
ii
Inhoud:
Wat mag gekopieerd worden? ................................. ii
VEILIGHEID EN ONDERHOUD ............................ 1
Beveiliging van gegevens ....................................... 1
Service-informatie voor gekwalificeerd personeel..... 3
Plaats van opstelling............................................ 4
Omgevingstemperatuur ....................................... 4
Reiniging.............................................................. 4
INLEIDING...................................................... 5
Omvang van de levering......................................... 5
Systeemvereisten.................................................. 5
INGEBRUIKNEMING ......................................... 6
Inbouw van het toestel........................................... 6
Vooraanzicht ...................................................... 10
Achteraanzicht .................................................... 10
Compatibiliteit .................................................... 11
DVD station als bootstation ................................ 12
Zo laadt u een disc:........................................... 12
Zo ontneemt u een Disk:.................................... 13
Noodopening voor een geblokkeerde Disc .................. 13
Installatie van de software.................................... 13
Regio-instelling ................................................. 14
Zo installieert u uw software: ............................. 14
De DVD-technologie .......................................... 15
De verschillende Formaten van de DVD ................ 16
DVD-Video ....................................................... 16
iii
KLANTENDIENST ............................................ 18
Eerste hulp bij fouten ........................................... 18
Lokaliseren van de oorzaak................................. 18
Technische ondersteuning .................................. 19
Hebt u nog meer ondersteuning nodig? ................ 19
Garantie............................................................. 20
Beperking van de aansprakelijkheid ..................... 20
iv
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Maak na elke actualisering van uw gegevens back-ups
van uw bestanden op externe schijven diskettes,
banden. (Het claimen van vorderingen voor
schadevergoedingen wegens gegevensverlies en de
daardoor veroorzaakte schade wordt uitgesloten).
Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt
van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze
in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen
doorgeven.
De inbouw van de DVD-drive mag enkel gedaan worden
door personen die vertrouwd zijn met het samenstellen
van PC’s of het inbrengen of vervangen van componenten.
Mocht u zelf niet over de nodige vaardigheden
beschikken, laat de inbouw dan over aan een bevoegd
technicus.
DVD-drives zijn erg schokgevoelig. Laat de drive nooit
vallen, vermijd schokken en schud niet met het apparaat
omdat dat aanleiding kan geven tot schade. Schadegevallen
ten gevolge van schokken komen niet in aanmerking voor
garantie.
Volg de gebruiksaanwijzingen van uw PC.
Open nooit de behuizing van de DVD-drive. Door dat te
doen beëindigt u automatisch de garantie en kan de
werking van de DVD-drive mankementen vertonen.
Dit toestel is enkel voor het gebruik in een computer bestemd.
Het toestel heeft een spanning van DC 5V / DC 12V nodig.
Gleuven en openingen aan het toestellen dienen voor de
ventilatie. Dek deze openingen niet af, anders zou het
toestel kunnen oververhitten.
Bedien de drive enkel in horizontale positie.
Het DVD-drive moet goed gemonteerd worden in de
daarvoor voorziene houder (inbouwslede).
Interne componenten van de computer kunnen door
elektrostatische ontlading (ESD) beschadigd worden. Voer
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
1
systeemuitbreidingen en –veranderingen in een ESD-werkplaats
uit. Is zo'n werkplaats niet voorhanden, draag dan een
antistatische manchet of raak een goed geleidend metallisch
lichaam. Aan reparaties die door schade door het ondeskundige
gebruik uitgevoerd moeten worden zijn kosten verbonden.
Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische toestellen
spelen. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist herkennen.
Houd plastic zakken van kinderen weg, ze kunnen stikken.
Houd vocht uit de buurt van de CD-ReWriter en alle
aangesloten toestellen en vermijd stof, hitte en directe
zonnestraling. Zorg voor een geschikte
omgevingstemperatuur.
Trek alle stroomkabels voor het in-/uit- of ombouwen van
de CD-ReWriter uit. Wordt de computer voor het openen
niet van het elektriciteitsnet gescheiden, dan kunnen
personen verwondingen oplopen of kan er materiaal
beschadigd worden.
Steek geen voorwerpen door de gleuven en openingen in
het toestel en maak de behuizing nooit open. Dit zou tot
een elektrische kortsluiting, een elektrische schok of zelfs
tot brand kunnen leiden met gevaar voor uw gezondheid
en voor beschadiging van het toestel.
Laat het toestel door een bevoegde servicepartner
repareren. Hebt u technische problemen met uw CDReWriter, neem dan contact op met uw klantendienst.
Houd de machine minstens op 1 meter van hoogfrequente
en magnetische storingsbronnen (mobiele telefoons,
infraroodtoestellen, luidsprekerboxen etc.) om
functiestoringen en gegevensverlies te vermijden.
Worden er bijkomende of andere componenten
aangesloten, dan moeten de EMV-richtlijnen (richtlijnen
voor elektromagnetische verenigbaarheid) in acht genomen
worden.
Gelieve u te wenden tot ons Service Center wanneer u
technische problemen ondervindt met de DVD-drive:
... uw drive is met vloeistoffen in aanraking gekomen.
... de drive werkt niet naar behoren.
In geval een reparatie zich opdringt, dient u zich uitsluitend te
wenden tot onze erkende servicepartner.
2
NEDERLANDS
SERVICE-INFORMATIE VOOR GEKWALIFICEERD
PERSONEEL
Dit hoofdstuk is voor technische gekwalificeerd personeel bestemd.
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk "Veiligheid en onderhoud"
alsook de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:
ATTENTIE
Bij de DVD-ReWriter gaat het om een toestel van de
laserklasse 1, indien het toestel in de gesloten PC-behuizing
gebruikt wordt. Laat het onderhoud over aan een specialist.
Verwijder de afdekking van het station niet, omdat er onzichtbare laserstraling kan vrijkomen als de afdekking geopend wordt. Kijk niet in de straal, ook niet met optische
instrumenten.
LASER
In het product kunnen laserinrichtingen van de
laserklasse 1 tot laserklasse 3b gebruikt zijn. Als de PCbehuizing niet geopend is, voldoet de inrichting aan de
vereisten van de laserklasse 1. Door het openen van de
PC-behuizing krijgt u toegang tot laserinrichting tot
laserklasse 3b. Bij het demonteren en/of openen van
deze laserinrichtingen moet u op het volgende letten:
¾
Het DVD-ReWriter-station heeft geen delen die
bestemd zijn voor onderhoud of reparatie.
¾
De reparatie van het DVD-ReWriter-station is
voorbehouden voor de fabrikant.
¾
Kijk niet in de laserstraal, ook niet met optische
instrumenten.
¾
Zorg ervoor dat u niet aan de laserstraal
blootgesteld wordt.
¾
Vermijd bestraling van ogen of huid door directe of
verspreide straling.
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
3
PLAATS VAN OPSTELLING
Houd uw DVD-ReWriter en alle aangesloten toestellen weg
van vocht en vermijd stof, warmte en rechtstreekse
zonnestralen. De niet-inachtneming van deze tips kunnen
leiden tot storingen of tot beschadiging van de DVDReWriter.
Plaats en gebruik alle componenten op een stabiel, vlak
en trillingvrij oppervlak om te vermijden dat de DVDReWriter zou omvallen.
OMGEVINGSTEMPERATUUR
De DVD-ReWriter kan worden gebruikt bij een
omgevingstemperatuur van +10° C tot +35° C en bij een
relatieve luchtvochtigheid van 30% - 70% (niet
condenserend).
In uitgeschakelde modus kan de DVD-ReWriter worden
opgeslagen bij -20° C tot 50° C.
Bij onweer trekt u de stroomkabel uit en zorgt u er in ieder geval voor de antennekabel te verwijderen. We
raden u voor meer veiligheid aan om een
overspanningbescherming te gebruiken, zodat uw
DVD-ReWriter wordt beschermd tegen spanningspieken
of blikseminslag vanuit het stroomnet.
REINIGING
Het is in principe niet nodig het apparaat te reinigen. Indien u dat
wel doet, dient u voor u met de eigenlijke reiniging begint de
netstekker en alle verbindingskabels los te koppelen.
Opgelet! Dit apparaat bevat in principe geen te
onderhouden of te reinigen onderdelen.
Let erop dat de DVD-drive niet vuil wordt. Gebruik in elk
geval nooit een oplosmiddel, vermijd ook bijtende of
gasvormige reinigingsmiddelen.
Reinig het oppervlak van de DVD-drive zo nodig met een
bevochtigde doek.
4
NEDERLANDS
INLEIDING
OMVANG VAN DE LEVERING
Controleer de volledigheid van de levering en breng ons
binnen 14 dagen na aankoop op de hoogte als de
levering niet compleet is. Met de door aangekochte DVDReWriter bent u in het bezit van:
DVD-ReWriter
Disc toepassingssoftware
IDE-interfacekabel / audiokabel
Bevestigingsschroeven
Deze gebruiksaanwijzing
Garantiekaart
SYSTEEMVEREISTEN
Computer
Processorcapaciteit
Besturingsysteem
RAM geheugen
Aansluiting
PC/AT-compatibele computer met een
beschikbare 5¼ inch inbouwslede*
Pentium III - Klasse vanaf 500 MHz
Windows® 2000/XP
128 MB of meer
IDE interface (ATAPI)
* optioneel/overbodig wanneer het apparaat reeds in de speler ingebouwd is.
INLEIDING
5
INGEBRUIKNEMING
INBOUW VAN HET TOESTEL
Zo installeert u deze DVD-ReWriter:
1. Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk „Veiligheid
en onderhoud“ (pagina 1) in acht.
2. Schakel de computer en alle aangesloten
randapparatuur uit, trek de stekker uit en verwijder
alle externe kabelverbindingen.
2. Schroeven van
de behuizing
uitdraaien
1. Verwijder alle
kabelverbindingen
3. Draai de achterkant van de computer naar u toe
zodat u er gemakkelijk en veilig aan kunt werken.
6
NEDERLANDS
4. Haal de afdekking er voorzichtig af. Start de computer
niet vooraleer de afdekking opnieuw aangebracht is.
5. Plaats de DVD-ReWriter-drive in een passende 5,25
inch insteekeenheid (afdekking verwijderen). Zorg
ervoor dat u geen interne componenten beschadigt.
Inbouwschacht
5,25 inch
DVD-ReWriter
voorzichtig
inschuiven
INGEBRUIKNEMING
7
6. Sluit de 4-polige netkabel (vrije stekker van uw netdeel)
aan:
Aansluiting van de
stroomvoorziening voor
de DVD-ReWriter
7. Let er bij het aansluiten van de 40-polige IDEinterfacekabel op dat de gekleurde zijde van de IDEkabel in positie 1 van de stekker op de DVD zit (zie
afbeelding). Is er geen aansluiting vrij voor de
ingebouwde 40-polige IDE-interfacekabel, gebruik
dan de meegeleverde kabel.
CD-ROM (Slave)
1
C
S
S
L
M
A
DVD-ReWriter (Master)
1
Stroomtoevoer – Hier
een vrije stekker van het
PC-netdeel aansluiten
IDE-interface
(hard disk controller)
8. Gelieve het hoofdstuk „Zicht op Achterzijde“, pagina
13, te raadplegen als bijkomende informatie. De DVD
moet zo mogelijk aan het tweede IDE-kanaal
aangesloten worden als „Slave“ (zo wordt het
apparaat geleverd). Aan het tweede IDE-kanaal is
meestal een CD-ROM-drive aangesloten die in de
regel als „Master“ geconfigureerd is. Wanneer beide
8
NEDERLANDS
apparaten een kanaal delen, dient u erop te letten
dat er slechts één Slave-apparaat en slechts één
Master- apparaat aan de kabel aangesloten zijn.
Gelieve de configuratie aan te passen indien dit niet
het geval is (pagina 13).
9. Mocht u over een soundkaart beschikken, verbind de
CD-Audio-uitgang van de DVD dan met de CD- of
Line-ingang van uw soundkaart. Is die aansluiting
bezet, dan moet u beslissen welke CD-drive u gaat
gebruiken om Audio-CD’s te beluisteren.
10. Beveilig de kabels door ze samen te binden zo dat ze
niet vanzelf los kunnen komen en zorg er ook voor
dat de CPU-fan of de luchtcirculatie niet in het
gedrang komen.
11. Maak de drive met vier schroeven vast in de
inbouwslede.
12. Maak de behuizing weer dicht en sluit alle
verbindingskabels weer correct aan op uw PC. Steek de
netstekker in het stopcontact en herstart de computer.
13. Onder Windows® 2000/XP wordt de nieuwe DVD nu
als nieuwe drive aangeduid. Test die drive door erop
te dubbelklikken in de Windows verkenner.
In „Apparaatbeheer“ wordt de DVD onder „CD-ROM“
getoond. U kunt het apparaat configureren door op
„Eigenschappen“ te klikken. Gelieve te testen of de drive
DVD’s kan lezen. Plaats daarom een CD of DVD van uw
keuze in de drive.
AANWIJZING: De DVD krijgt een drivenummer
toegewezen. Dit kan invloed hebben op reeds
geïnstalleerde programma’s die betrekking hebben op
Cd’s. Naar gelang van de configuratie kan het gebeuren
dat Cd’s in de DVD drive geplaatst moeten worden.
INGEBRUIKNEMING
9
VOORAANZICHT
3
1
2
(zoals op de afbeelding)
(1) Met deze toets bedient u de lader van de DVD-drive
en kunt u een lopende weergave beëindigen.
(2) Bedieningsaanwijzingen en Display (optioneel).
(3) Openen in noodsituaties (optioneel).
ACHTERAANZICHT
4
3
2
1
(1) De netdeelaansluiting verbindt het DVD-ROM-station
met het netdeel van de computer.
(2) De interface-aansluiting verbindt het DVD-ROMstation met een 40-pol. interfacekabel met de IDEcontroller op uw motherboard.
C
(3) De Jumper (contactbrug) voor de
S
configuratie van het apparaat (Device
Configuration Jumper) kan als CS (Cable
Select), SL (Slave-Modus) of MA
(Master) ingesteld worden. Apparaten die aan
dezelfde IDE-interfacekabel aangesloten zijn,
moeten een verschillende configuratie hebben.
(4) De Audio-uitgang beschikt over twee kanalen.
10
NEDERLANDS
S
L
M
A
COMPATIBILITEIT
De onderstaande tabel toont u welke media u met welk
station kunt lezen:
Medium
CD
DVD
CD-R/-RW
DVD-R/-RW
CD-ReWriter
DVD
DVD-ReWriter
9
8
9
8
9
9
9
9*
9
9
9
9*
Of u een disc met een betreffend station kunt lezen,
hangt af van het feit of het formaat door het station en de
driver wordt ondersteund. Zo kan mogelijk een CD die
door een ander besturingssysteem werd geproduceerd,
niet worden gelezen.
* Beschrijfbare media voor DVD (DVD-R/RW) moeten
met uw stationstype overeenkomen. Er bestaan
verschillende formaten (DVD-R, DVD+R, enz.), die niet
onderling compatibel zijn. Tevens dient uw station de
aangeduide schrijfsnelheid te ondersteunen.
Gezien deze technologie nog in haar kinderschoenen
staat, kunnen compatibiliteitsproblemen zich ook
voordoen als de juiste media worden gebruikt. Daarom
bevelen wij dan ook aan, uitsluitend media van
merken te gebruiken die u dan onderzoekt op hun
compatibiliteit met uw toestel. CD media daarentegen,
leveren veelal geen probleem en kunnen meestal zonder
meer met uw CD- of DVD-brander (indien aanwezig)
worden beschreven. Toch bevelen wij aan, steeds te
checken met welke media uw toestellen het best
functioneren.
Uw DVD-ReWriter is een Multinorm-drive, die DVD-R
en DVD+R ondersteunt.
INGEBRUIKNEMING
11
DVD STATION ALS BOOTSTATION
Het is mogelijk om optische stations voor het booten
(starten) van een besturingssysteem te gebruiken. Als de
PC niet vanaf de schijf start, hoewel deze schijf zou moeten
booten, kunt u proberen om de schijf in het andere station
(indien u dat heeft) in te brengen. Vervolgens probeert u de
PC opnieuw op te starten. Geeft dit nog steeds geen positief
resultaat, kan het betekenen dat het niet expliciet werd
aangeduid in de BIOS. U kijkt dit dus best na.
ZO LAADT U EEN DISC:
Â
Tip: Kleef geen beschermfoliën of ander
kleefmateriaal op de cd’s. Gebruik geen
vervormde of beschadigde cd’s om schade
aan uw drive te voorkomen. Let op:
Gebruik geen gekraste, gebarsten, vuile
discs of discs van slechte kwaliteit. Door
de hoge snelheden van de drive kunnen
deze breken en uw gegevens vernietigen
alsook uw toestel beschadigen. Controleer
de discs nauwgezet vooraleer ze in het
toestel te plaatsen. Indien er schade of
vuil te bespeuren is, mag u deze niet
gebruiken . Schade die door defecte media
ontstaan, vallen niet onder de garantie en
worden niet gratis hersteld.
1.
Druk op de ejecttoets aan het DVD-station om de
lade te openen.
2.
Legt de disk met de tekst naar boven op de lade en
druk hem voorzichtig naar beneden, zodat de disk
vlak op de lade ligt.
3.
Druk opnieuw op de ejecttoets.
Â
12
Veel CDs starten automatisch, wanneer ze
in het station worden gelegd. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem en de
instellingen.
NEDERLANDS
ZO ONTNEEMT U EEN DISK:
1.
Druk op de Ejecttoets voor aan het DVD-ROMstation, om de la te openen.
2.
Haal de Disk er uit, en bewaar deze in het CDhoesje op een veilige plek.
Â
Zolang de PC op het CD-ROM-station
toegrijpt, probeer op dat moment niet, de
CD uit het station te halen.
NOODOPENING VOOR EEN GEBLOKKEERDE DISC
Als de lade niet meer automatisch opengaat, dan kunt u
de lade manueel openen. Herstart de computer. Is de
lade nog altijd geblokkeerd, ga dan als volgt tewerk:
1. Beëindig Windows® en schakel de computer uit.
2. Steek een lang scherp voorwerp (b.v. gebogen
papierklem) in de noodopening (3) tot u weerstand
voelt. Door een lichte druk uit te oefenen gaat de
lade open.
3. Haal de Disc eruit en start de computer opnieuw.
INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE
De op de CD meegeleverde software heeft u nodig om
op uw PC DVD-films te bekijken en biedt daarnaast nog
andere functies.
Bij de installatie van programma´s of
stuurprogramma´s kunnen belangrijke
bestanden overschreven en verandert worden.
Om bij eventuele problemen na de installatie
op de originele bestanden te kunnen toegrijpen, raden wij aan dat u voor de installatie
een back-up van de harde schijf maken.
INGEBRUIKNEMING
13
REGIO-INSTELLING
Â
Opgelet: De regio-instelling kan met de
software tot vijfmaal toe aangepast
worden. Daarna is de gekozen regio
definitief. Wanneer u de instelling daarna
nogmaals wilt aanpassen, dient dat door
ons te gebeuren. Kosten voor verzending
en aanpassing van de instelling dienen
volledig door de gebruiker gedragen te
worden.
ZO INSTALLIEERT U UW SOFTWARE:
Wanneer u de CD inbrengt, wordt het installatiemenu
automatisch opgestart.
Tip: Zou de automatische start niet werken, is
waarschijnlijk het zog. „Autorun“-functie gedeactiveerd.
Kijk in de Windowsxp help na, om dit te veranderen.
Voorbeeld voor een manuele installatie zonder Autorun:
1. Klik op
en kies de
optie .
2. Voer nu de stationsletter van de CD-ROM station
in, gevolgd van een dubbelepunt en de
programmanaam setup in het veld “uitvoeren” in.
3. Bevestig uw invoer met een klik op „OK“.
4. Volg de instructies van het programma.
14
NEDERLANDS
VERWIJDEREN VAN SOFTWARE
Om de geïnstalleerde software van uw
verwijderen, volgt u a.u.b de volgende stappen:
PC
te
1. klik op
2. Klik op
3. Kies vervolgens het volgende programma:
Selecteer het betreffende programma, start de deinstallatie en volg de instructies op het scherm. Is door
de installatie van een bepaalde software of
stuurprogramma het systeem instabiel geworden, kunt u
via verschillende methoden de stabiliteit van het
systeem herstellen. U hoeft het stuurprogramma dan
niet te de-installeren.
DE DVD-TECHNOLOGIE
De Compact Disk (CD) werd ingevoerd in 1982.
Ondertussen is de CD nauwelijks nog weg te denken als
middel om gegevens voor multimedia,
computerspelletjes en gedeeltelijk ook voor video op te
slaan. Een CD kan tot 700 MB gegevens opnemen, wat
te weinig is voor het opslaan van een volledige speelfilm
in goede kwaliteit. De DVD (Digitaal Versatile Disc) heeft
dezelfde grootte als een CD maar kan wezenlijk meer
gegevens opnemen, omdat de gegevens dichter en soms
zelfs op beide zijden (double sided) kunnen worden
opgeslagen.
Bovendien kan elke zijde twee lagen hebben (dual
layer). Door de hoge gegevensdichtheid is de
overdrachtsnelheid veel hoger dan die van een CD, zodat
een DVD de gegevens 6 maal sneller overdraagt dan een
6-voudig CD-station.
INGEBRUIKNEMING
15
Het DVD-station is in staat, zowel DVD-ROM als ook CD-ROM
te lezen, zo dat u ook op uw oude gegevensdragers toe kunt
grijpen.
DE VERSCHILLENDE FORMATEN VAN DE DVD
Formaat Kant A Kant B Max. Capaciteit
DVD-5
SL
-
4,7 GB
DVD-9
DL
-
8,5 GB
DVD-10
SL
SL
9,4 GB
DVD-14
DL
SL
13,2 GB
DVD-18
DL
DL
17,0 GB
SL=Single Layer, DL=Dual Layer
DVD-VIDEO
Enkele eigenschappen van de DVD-video:
• tot 8 uur speelfilm op één DVD
•
tot 8 audiosporen en 32 ondertitels
•
betere beeldkwaliteit dan VHS of SVHS
•
seconden snelle navigatie, stilstaand beeld, enz.
•
selectie van verschillende cameraperspectieven
•
Jeugdbeschermingcontrole - De optie
"Parental Control" stelt u in staat om bepaalde
scènes of de hele film enkel toegankelijk te
maken voor bepaalde leeftijdsgroepen. DVDspelers kunnen bvb. Zo worden ingesteld dat de
scènes die pas vanaf 18 jaar zijn vrijgegeven,
niet worden getoond.
Ondanks de hoge geheugencapaciteit van DVD moet het
gegevensmateriaal extreem gecomprimeerd worden om
een volledige speelfilm op te slaan. Deze extreme
compressie bij schitterende beeldkwaliteit heeft MPEG2,
de beeldcoderingsmethode op DVD.
Dit belast de processor enorm, zodat de computer bij het
afspelen van een DVD-video geen andere toepassingen
16
NEDERLANDS
kan uitvoeren. Is dit gewenst of is uw processor te traag,
dan raden we u aan om een zogeheten MPEG2-steekkaart
aan te schaffen, die een eigen processor voor de
decomprimering heeft.
Is dit niet gewenst of is uw Processor te langzaam,
raden wij de aanschaf van een zog. MPEG2-kaart, die
een eigen processor voor het de- comprimeren heeft.
REGIONALE WEERGAVE INFORMATIE BEI DVD
De Weergave van DVD- Filmen beinhoud decodering van
MPEG2-Video, digitale AC3 Audioinformatie en
ontsleutelen van CSS- beschermde Inhoud.
CSS (soms ook Copy Guard genoemd) is de benaming
van een informatiebescherming- programma, die van de
filmindustrie als maatregel tegen illegale kopieën
opgenomen werd.
Onder de vele reglementeringen voor CSS- Licentienemers
zijn de belangrijkste de weergavebeperking bij
landspecifieke inhoud.
Om geografisch afgegrensde Filmvrijgaven makkelijk te
maken, worden DVD- titels voor bepaalde regio’s vrijgegeven.
Copyright- wetten verlangen, dat iedere DVD-Film op
een bepaalde regio beperkt wordt (meestal die regio, in
die hij verkocht wordt).
Weliswaar kunnen DVD- filmversies in meerdere Regio´s
openbaar gemaakt worden, maar de CSS- regels
verlangen, dat ieder CSS- dechiffreerfaardig systeem
alleen voor een regio inzetbaar mag zijn.
INGEBRUIKNEMING
17
KLANTENDIENST
EERSTE HULP BIJ FOUTEN
LOKALISEREN VAN DE OORZAAK
Fouten kunnen soms banale oorzaken hebben, maar
kunnen soms ook heel complex zijn en een uitgebreide
analyse nodig hebben.
FUNDAMENTELE AANWIJZINGEN
18
¾
Een schrijfbewerking moet altijd exclusief
gebeuren. Beëindig alle lopende programma's (ook
faxontvangst, screensaver en andere
programma's in de taakbalk).
¾
Het regelmatig uitvoeren van de Windows®95/98
programma's „Defragmentering“ en „Scandisk“
kan foutbronnen verhelpen alsook het vermogen
van het systeem verhogen.
¾
Vermijd de installatie van verschillende CDaanmaaksoftware. Ook het achteraf verwijderen van
programma's kan het systeem in een "onzuivere"
toestand laten.
¾
Test indien mogelijk de CD-ReWriter en de
software op een pas geïnstalleerd, zuiver (geen
andere software, vooral systeemtools) systeem.
NEDERLANDS
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
De DVD-ReWriter is in onze testlaboratoria uitvoerig en
met succes met een hele reeks verschillende toestellen
getest. Het toestel voldoet aan alle gangbare normen en
aan de standaard "Designed for Windows", wat een zo
groot mogelijke compatibiliteit garandeert.
Toch is het gebruikelijk dat de drivers regelmatig
geactualiseerd worden. Dit komt omdat b.v.
compatibiliteitsproblemen met andere, nog niet geteste
componenten (programma's, toestellen) voorgekomen
zijn. Op het volgende adres op het internet vindt u
driverupdates alsook de nieuwste informatie over uw
product:
Internet: http://www.medion.com
HEBT U NOG MEER ONDERSTEUNING NODIG?
Als de aanwijzingen in de vorige paragrafen uw
probleem niet verholpen hebben, neem dan contact met
ons op. U zou ons ten zeerste helpen, als u ons de
volgende informatie zou geven:
-
Hoe ziet de configuratie van uw computer eruit?
-
Welke bijkomende randapparatuur gebruikt u?
-
Welke meldingen verschijnen er eventueel op het
beeldscherm?
-
Welke software hebt u bij het optreden van de fout
gebruikt?
-
Welke stappen hebt u al ondernomen om het
probleem op te lossen?
-
Als u al een klantennummer heeft, deel het ons dan
mee.
KLANTENDIENST
19
GARANTIE
Het ontvangstbewijs geldt als bewijs voor de eerste aankoop en moet goed
worden bewaard. Dit hebt u nodig wanneer u gebruik wilt maken van eventuele
garantievergoeding. Wanneer het product aan een andere gebruiker wordt
doorgegeven, dan heeft deze voor de rest van de garantietijd recht op
garantievergoeding. Hierbij dienen de kassabon alsmede deze verklaring
eveneens in het bezit van genoemde andere gebruiker te worden gesteld. Wij
garanderen, dat dit apparaat in staat is om te functioneren en in technisch
opzicht overeenstemt met de beschrijvingen in de bijgevoegde documentatie. De
resterende garantietermijn gaat bij het tonen van het aankoopbewijs van de
oorspronkelijke onderdelen over op de desbetreffende reserveonderdelen.
Wanneer u dit apparaat inlevert om van eventuele garantievergoeding gebruik te
maken, moet u eerst alle programma's, gegevens en demontabele opslagmedia
verwijderen. Producten die zonder accessoires worden opgestuurd, worden
zonder accessoires vervangen. De vrijwaringsplicht geldt niet voor het geval, dat
het probleem veroorzaakt werd door een ongeval, catastrofe, door vandalisme,
misbruik, onoordeelkundig gebruik, het veronachtzamen van veiligheids- en
onderhoudsvoorschriften, wijziging door software, virussen resp. een ander
apparaat of andere accessoires of andere door ons niet toegestane modificaties.
Deze beperkte garantieverklaring vervangt alle andere uitdrukkelijke en
impliciete garanties, dit met inbegrip van de garantie van de verkoopbaarheid of
van de geschiktheid voor een bepaald doel, beperkt zich echter niet daartoe. In
sommige landen de uitsluiting van impliciete garanties wettelijk niet geoorloofd.
In een dergelijk geval is de geldigheid van alle uitdrukkelijke en impliciete
garanties beperkt tot de garantieperiode. Na afloop van deze periode verliezen
alle garanties hun geldigheid. In sommige landen is het beperken van de
geldigheidsduur van impliciete garanties wettelijk niet geoorloofd,
zodat bovenstaande beperking niet in werking treedt.
Wanneer u met betrekking tot deze garantievoorwaarden vragen zou
hebben, neem dan contact met ons op.
BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van dit handboek kan in verband met technische
ontwikkelingen onaangekondigd worden gewijzigd.
De fabrikant en distributie nemen geen verantwoordelijkheid op zich
voor schades die zijn ontstaan als gevolg van fouten of weglatingen
van de informaties die in dit handboek beschikbaar zijn gesteld.
Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor:
1. door derden aan u gestelde eisen met betrekking tot verliezen of
beschadigingen;
2. verlies of beschadiging van uw blanco CD's, registraties of
gegevens;
3. economische uit een schadegeval voortvloeiende verdere schades
(met inbegrip van winstderving of bezuinigingen) resp.
bijkomende schades, ook wanneer wij ervan op de hoogte zijn
gesteld, dat zulke schades mogelijk kunnen optreden.
In sommige landen is de uitsluiting resp. beperking van bijkomde resp.
uit een schadegeval voortvloeiende verdere schades wettelijk niet
geoorloofd, zodat bovenstaande beperking niet in werking treedt.
20
NEDERLANDS
Download