Verslag Vector

advertisement
Aartsbisdom Mechelen-Brussel – Vicariaat Onderwijs
Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs
Voor de leraren fysica en WW
1
Mededeling in verband met experimenteerkoffers en Supercomet2
Na lang en veel werken, op allerlei fronten, kan ik je meedelen dat alle (herwerkte) versies van de experimenten uit de experimenteerkoffer, zowel de basisversie als alle aanvullingen
online
staan,
via
het
“Brugproject”
van
de
UA
(www.ua.ac.be/focusopwetenschap) te bereiken.
Het concept van de experimenteerkoffer is een groot succes geweest. Ongeveer 100
koffers in de basisversie werden door evenveel scholen aangekocht, en ook van de aanvullende koffers werd er een 80-tal “geproduceerd”. Er werd nascholing gegeven aan
honderden leraren. Ook op het internationale “podium” werden heel wat positieve geluiden opgevangen.
We kunnen alleen maar hopen dat het materiaal ook daadwerkelijk gebruikt wordt!
Parallel met dit project werd ook deel genomen aan een ander, internationaal initiatief in
het kader van Leonardo da Vinci: SUPERCOMET2.
Het einddoel is de kennis over supergeleiding vergroten. Om dit centrale thema beter te
begrijpen is een basis van elektromagnetisme nodig, die uitgebreid aan bod komt. Daarnaast wordt supergeleiding in al zijn facetten uit de doeken gedaan.
Door inbreng van heel wat ervaring en (onderwijskundig) onderzoek is dit uitgegroeid tot
een coherent geheel met leermiddelen van het allerhoogste niveau. Kleine proeven, animaties, simulaties, werkvormen, evaluatie, alles komt er in voor.
Bijgaand is een folder gestoken waarop alle informatie staat over de manier waarop deze
“Europese” kennis aan jou overgedragen wordt in 2 of 4 sessies.
Wij hebben er vertrouwen in dat je voort wilt evolueren in je onderwijsmethode, en dat
je daarvoor het allerbeste materiaal wilt. Na 5 jaar gezamenlijk werk op hoog niveau
denken we dit hier voor jou te hebben.
Het eerste deel vooral is geschikt voor alle leerlingen die elektromagnetisme, geleiding
en magnetisme op hun programma hebben, zowel op ASO, KSO als op TSO niveau. Ook
is heel wat materiaal te beschouwen als “fysica voor de burger”, waarin eerder de nadruk
op het conceptuele en de toepassingen gelegd wordt.
Indien je niet direct met dit onderwerp te maken hebt, wil je deze informatie dan doorgeven aan een collega alstublieft?
Hartelijk dank, en nog veel plezier in het lesgeven!
Wim Peeters, projectuitvoerder
Prof. J. Dirckx, projectverantwoordelijke
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb
Vademecum
Vakdocumenten
Maandberichten
2
Na
bijna
100
jaar
supergeleiding
ontkom je
er
niet
meer aan
in
deze
maatschappij.
Wat
oorspronkelijk een
lang
onbegrepen natuurkundig verschijnsel was heeft nu een uitgebreid toepassingsgebied (zweeftrein, MRI...) en is alleen al
daarom het bestuderen waard. Nog steeds is het, zeker met
de meest recente ontwikkelingen, een fascinerend verschijnsel.
De UA, onder verantwoordelijkheid van Prof. J. Dirckx, heeft
onder het programma “Leonardo da Vinci” (EU Education and
Culture)een project over supergeleiding voor het secundair
onderwijs mee uitgewerkt.
In dit Supercomet2 project hebben 31 Europese partners
een uitgebreide, interactieve computer applicatie samengesteld met modules die
het thema in zijn geheel
behandelen
(zie
programma). De projectdeelnemers
zijn
een
waarborg voor de hoge
kwaliteit van zowel de
inhoud als de vorm. Het is
ook zo opgevat dat leerlingen er actief mee bezig
kunnen zijn. Dit is de kern
van de inhoud van het
project. Er werd bijzonder
veel aandacht besteed aan
het conceptuele, het principiële. Hiertoe werden door professionelen originele interactieve animaties speciaal ontwikkeld.
Daarnaast is een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de toepassingen die illustreert hoeveel onze maatschappij steunt op
(sterke) magneten en hoezeer nieuwe materialen en technologieën mogelijke oplossingen bieden voor een betere en duurzamere wereld.
Het Leonardo da Vinci programma echter handelt in dit kader
over leer- en lesmethoden. Bijgevolg werd een strategie ontwikkeld waarin via 12 actieve werkvormen het thema in al
zijn facetten benaderd wordt: een handleiding voor leerkrachten werd ontwikkeld, met daarnaast ook een serie kleine experimenten om in de klas uit te voeren (in de prijs inbegrepen).
Een
voor u!
Europees
project
SUPERCOMET2
Met
Elektrische geleiding,
Elektrische inductiespanning
en
Magnetisme
kun je al
Supergeleiding voor iedereen!
uitleggen.
De
Geschiedenis
en de Toepassingen
zijn niet te missen, terwijl de
Verklaring, de HighTech proeven
en
Materialen
elke specialist inspireert!
LdV pilot project no.: N/04/B/PP/165.008
Inschrijven voor 5 maart alstublieft!
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb
Vademecum
Vakdocumenten
Maandberichten
3
PROGRAMMA
Het geheel bestaat uit 4 nascholingssessies: twee “delen” van
twee sessies.
Deel 1 is letterlijk voor alle leerlingen (zeker ook TSO!) die
elektromagnetisme op het programma hebben uiterst geschikt:
het brengt de materie op een overzichtelijke en begrijpelijke
manier via animaties, simulaties, kleine experimenten en
enkele motiverende werkvormen. Ook uiterst geschikt voor
leerkrachten die niet echt vertrouwd zijn met de materie.
Deel 2 zet een stap verder: hier komt “nieuwe” materie aan
bod, geschikt voor de geïnteresseerde collega, de vrije ruimte,
projectwerk (GIP), enzovoort. De uitgebreide bespreking van
toepassingen opent dan weer een breed perspectief op maatschappelijk relevante thema’s die voor elke geïnteresseerde
burger van belang zijn.
Deel1, eerste sessie: inleiding, modules “Geschiedenis van de
supergeleiding”, “Elektrische geleiding” en “Magnetisme”. Vier
werkvormen worden actief gebruikt.
Deel1, tweede sessie: modules “Inductiespanning”, “Inleiding
tot supergeleiding” en verder een reeks eenvoudige experimenten. Opnieuw komen 3 actieve werkvormen ter sprake
Deel2, derde sessie: module “Verklaring van supergeleiding”
en activiteiten; hier worden enkele baanbrekende en fascinerende experimenten getoond met hoge temperatuur supergeleiders; ook Physible (elektronische leeromgeving) en nog
eens 3 actieve werkvormen worden gebruikt
Deel2, vierde sessie: een groot deel gaat naar de “Toepassingen van supergeleiding”, en discussie van de gebruikte werkvormen. Ook (voorlopige) ervaringen in de klas en met Physible worden besproken.
In elke sessie is er een ruime inbreng van de participanten.
DOELSTELLINGEN
- Deelnemers zijn in staat hun leerlingen inzicht te geven in elektrische geleiding, magnetisme en inductieverschijnselen, en hoe supergeleiding vanuit deze
achtergrond kan begrepen worden.
- De deelnemers kunnen vanuit de fysische hoek een
essentiële bijdrage leveren aan het vakoverschrijdend
werken en aan maatschappelijke bewustwording ten
aanzien van de natuurwetenschappen (vakoverschrijdende eindtermen).
- Deelnemers kunnen met hun leerlingen meteen aan
de slag dankzij de aangeboden actieve werkvormen,
de gebruiksklare leraarshandleiding, enkele kleine
experimenten, ondersteunende PowerPoint presentaties en de digitale, interactieve modules.
LEIDING
Wim Peeters, leraar fysica en uitvoerder van het Supercomet2 project voor de Universiteit Antwerpen. De
supervisie hiervan lag bij prof. Dr. J. Dirckx.
DOELGROEP
Leraren die fysica geven in ASO, TSO én KSO.
Het materiaal werd ook getest in TSO en men
was daar bijzonder positief over.
PRAKTISCH
Kostprijs voor de 4 sessies: 150 € per persoon,
alle (digitale) materiaal inbegrepen. Een tweede
persoon van dezelfde school: 100 €.
Kostprijs voor deel 1 of deel 2 (telkens 2 sessies): 100 €, alle materiaal inbegrepen. Een
tweede persoon van dezelfde school: 50 €.
Data: (/ er moet rekening gehouden worden met
de bezetting van de labo’s voor universitaire
practica): keuze uit telkens 2 data:
Deel 1 : dinsdag 11 maart, van 14h tot 17h en
van 18h30 tot 21h30 of
Deel 1 : woensdag 12 maart, van 14h tot 17h en
van 18h30 tot 21h30
Deel 2: sessie 3: vrijdag 11 april van 14h30 tot
17h30 en sessie 4 van 18h30 tot 21h30 of
Deel 2, sessie 3: zaterdag 12 april, van 9h30 tot
12h30 en sessie 4: maandag 14 april, van 18h30
tot 21h30
De sessies vinden plaats voor minimum 14 en
maximum 28 ingeschrevenen. Indien één sessie
niet aan de eis voldoet worden de deelnemers bij
de andere sessie toegevoegd. Zij worden hiervan
op de hoogte gebracht ten minste één week
voordien.
Indien er meer belangstelling is worden de volgende
reservedata voorzien (automatisch, bij chronologische
inschrijving):
Deel 1 : woensdag 19 maart, van 14h tot 17h en van
18h30 tot 21h30
Deel 2: dinsdag 22 april van 14h30 tot 17h30 en van
18h30 tot 21h30
Plaats: de universitaire labo’s aan de Groenenborgerlaan, Antwerpen
HOE INSCHRIJVEN?
Je stuurt eenvoudig een mail met de schoolhoofding (liefst
directeur) naar
[email protected] waarin je het volgende meedeelt:
ALLE SCHOOLGEGEVENS (voor de factuur),
WIE de nascholing volgen, WELKE sessie(s), en WANNEER (zie
data boven). Je maakt ook meteen de som van het te betalen
bedrag. Een factuur krijg je mee tijdens de nascholing. Je betaalt de
rekening nadien.
Inschrijven voor 5 maart alstublieft!
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb
Vademecum
Vakdocumenten
Maandberichten
4
2
Eerst zien en dan geloven
Eenvoudige proeven optica
Met behulp van een aantal eenvoudige opstellingen kunnen vele aspecten uit de optica
toegelicht worden. Het aanwezige materiaal bij de klassieke optische bank helpt ons
hierbij een flink stuk op weg. Maar ook spiegels, zaklampen, brilglazen, ... gadgets en
goedkoop, eenvoudig te vervaardigen demo-opstellingen kunnen gebruikt worden om
een en ander te verduidelijken. Op die manier worden weerkaatsing, breking, verstrooiing, buiging, grenshoek, beeldvorming, ... tot kleurenmenging en polarisatie op een aanschouwelijke manier verhelderd. En wat gedacht van een zelfgemaakt stereogram of eigenhandig gefabriceerde spectroscoop? Dit alles werpt zeker een ander licht op de optica!
Doelgroep: leraren fysica secundair onderwijs (maximum 15 deelnemers)
Leiding: Wim Verreycken, docent K.H.Mechelen
Datum: vrijdag 14 maart 2008 van 13.30 tot 16.30
Plaats: K.H.Mechelen, departement Verpleegkunde en lerarenopleiding,
campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
Cursusgeld: € 30
Cursusnummer: K.H.Mechelen0708/LU29
Meer uitleg hieromtrent vind je op de website www.khm.be/navorming/onderwijs, onder
de rubriek ‘Leergebieden uitdiepen’ deel 2, cursusnummer LU29.
Inschrijven liefst via het digitale inschrijvingsformulier dat je op de website vindt (ofwel
via een mailtje naar [email protected] waarin je ons dan de nodige gegevens van jezelf,
je school, betalingswijze, … meedeelt).
3
Meesterklas deeltjesfysica
Op zaterdag 8 maart kunnen leerlingen van de derde graad secundair, al dan niet begeleid door een leraar, naar de meesterklas deeltjesfysica aan de Universiteit Antwerpen.
Daar staan vragen centraal als 'wat zijn de fundamentele bouwstenen van de materie?'
en 'welke krachten houden deze deeltjes samen?'. Na een theoretische toelichting analyseer je botsingen tussen elementaire deeltjes. Aan het einde van de dag is er een videoconferentie met deelnemers uit Gent, Kreta en Portugal om resultaten uit te wisselen en
te bespreken.
Deze meesterklas maakt deel uit van een jaarlijks evenement in 20 Europese landen. De
meesterklas duurt van 10 tot 18 uur en is gratis, maar vooraf inschrijven is nodig. Meer
info vind je hier: meesterklas van 8 maart en Internationale Masterclass Week.
4
Oneindigheid in fysica en wiskunde
Nascholing in het Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven op 10 maart 2008.
Alle informatie op www.pdcl.be, kies bij ‘inividugericht’ voor ‘secundair’.
5
Hedendaagse kernfysica in de klas
Er wordt nagegaan hoe de lessen kernfysica een meerwaarde kunnen krijgen door uit te
gaan van de equivalentie tussen massa en rustenergie, energiebeschouwingen en de
fundamentele wisselwerkingen.
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb
Vademecum
Vakdocumenten
Maandberichten
5
Samen wordt een semipracticum opgebouwd over de “energievallei van de nucliden” (rekenmachine meebrengen).
Er wordt gewerkt a.h.v. voor leerlingen gemaakte notities, werkbladen en pptpresentaties. Het lesmateriaal wordt op cd meegegeven.
Woensdag 5 maart 2008 vanaf 14 u in KaHo Sint-Lieven, Kwalestraat 92-94
9320 Aalst.
Verdere informatie op www.kenniscentrumaalst.be/leerkracht.
Inschrijven (€ 27) op [email protected]
6
Dag van wetenschappen-wiskunde
Op woensdag 21 mei 2008 wordt in Aalst (KAHO – campus Dirk Martens) de ‘Dag van
wetenschappen-wiskunde’ (de vernieuwde ‘Vakbeurs Wetenschappen’) georganiseerd. Er
zullen didactische firma’s, uitgeverijen en workshops zijn. Leraren wiskunde en wetenschappen (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen) worden er verwacht. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 500. Meer info is
te vinden op de affiche van Pedic Gent: www.pedic.be.
7
Gezocht: deelnemers onderzoek educatief project
De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (Niras) start in
2009 – samen met haar educatief-didactisch centrum Isotopolis – een nieuw project.
Daarmee wil ze jongeren kennis aanreiken over het beheer van radioactieve afvalstoffen.
Alvorens met het project te starten wil ze eerst een onderzoek voeren bij schoolbesturen,
directeurs, CLB's, leraren, jongeren… Ze gebruikt de methode van de World Cafés om de
dialoog op gang te brengen.
Je neemt deel op 16 april in Gent, op 19 april in Antwerpen, op 23 april in Hasselt of op
26 april in Brussel. Inschrijven doe je via mail naar [email protected]
8
Lanceer je leerlingen naar techniek en wetenschap
"Met ruimtevaart en sterrenkunde kun je leerlingen enthousiast maken voor wetenschap
en techniek,” zegt Belgisch astronaut Frank De Winne. Steeds minder leerlingen uit het
TSO en BSO kiezen voor technische en industriële richtingen en in het hoger onderwijs
verliezen de wetenschappelijke en ingenieursstudies steeds meer terrein. Voor het innoverende vermogen van ons land is dat rampzalig. Het thema 'ruimte' (ruimtevaart en
sterrenkunde) zou jongeren opnieuw richting wetenschap en techniek kunnen lanceren.
Het Forum denkt er sterk aan om het label van 'Space School' uit te reiken aan scholen
die werken rond het thema. Het rapport 'Ruimte voor techniek en wetenschap' bestel je
gratis via de website van de Koning Boudewijnstichting, via een mail naar [email protected] of via 070 233 728. Bestel het rapport online:
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=224994&LangType=2067.
Met vriendelijke groet
Michel Van Deyck
Pedagogisch begeleider fysica en WW
[email protected]
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb
Vademecum
Vakdocumenten
Maandberichten
Download