Eerste hulp - Constructiv

advertisement
EHBO
Eerste hulp
Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste
hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden
van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,
worden de artikels 174 tot 183ter van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming opgeheven.
De vernieuwingen betreffen de volgende items:
•
•
•
•
De indeling van het personeel belast met de eerste hulp, de
aard van de noodzakelijke middelen voor het aantal
werknemers, de karakteristieken van de onderneming en de
resultaten van de risicoanalyse;
Het schrappen van de verplichte inhoud van de
verbanddoos;
Het schrappen van de erkenningen en de vervanging via een
procedure waardoor de organisatoren van de vorming van
hulpverlener opgenomen worden op een lijst van organismen
die vorming verstrekken;
Het opstellen van de inhoud van de basisvorming van de
hulpverleners, in termen van doelstellingen.
Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.
1. Definities
De eerste hulp
Betreft het geheel van noodzakelijke handelingen die er op gericht
zijn de gevolgen van een ongeval of van een traumatische of niettraumatische aandoening te beperken en er voor te zorgen dat de
letsels niet erger worden, in afwachting van, indien nodig,
gespecialiseerde hulp.
De hulpverlener
Het betreft een werknemer belast met het verstrekken van de eerste
hulp die met vrucht de basisvorming en bijscholing, die betrekking
hebben op welomschreven doelstellingen, heeft gevolgd. Deze
basisvorming moet aangevuld worden met een specifieke vorming
verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, wanneer deze
activiteiten specifieke risico’s met zich meebrengen.
lp/
© NAVB-CNAC
1
EHBO
Het verzorgingslokaal
Het verzorgingslokaal is gevestigd op de arbeidsplaats of in de
onmiddellijke omgeving.
Het is bestemd om het materiaal voor eerste hulp in op te bergen en
om de slachtoffers van een ongeval of die onwel geworden zijn, op te
vangen met als doel hen de eerste hulp te verstrekken.
2. Algemene verplichtingen van de werkgever
De voornaamste verplichtingen van de werkgever zijn:
•
•
•
•
De werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die
onwel geworden zijn, zo spoedig mogelijk eerste hulp
verlenen of een gespecialiseerde dienst alarmeren;
Er voor zorgen dat de slachtoffers vervoerd worden, hetzij
naar het verzorgingslokaal, hetzij naar hun woning, of
naar een verzorgingsinstelling, voor zover het slachtoffer
kan vervoerd worden;
De nodige contacten leggen met de diensten gespecialiseerd
in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en met de
verzorgingsinstellingen opdat de slachtoffers zo snel mogelijk
de gepaste medische hulp krijgen;
De hiervoor geciteerde maatregelen toepassen op
aannemers, onderaannemers en andere personen die
aanwezig zijn op de arbeidsplaats.
De werkgever stelt met de medewerking van, de interne of
externe dienst, volgens de grootte van de onderneming en de
verdeling van de taken tussen deze twee diensten, na voorafgaand
akkoord van het Comité en met de medewerking van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de volgende maatregelen
vast:
•
De procedures van eerste hulp volgens de voorschriften van
het intern noodplan. De procedures moeten zodanig worden
uitgewerkt dat de slachtoffers van een ongeval of die onwel
worden zo snel mogelijk kunnen genieten van de aangepaste
hulpverlening. Deze procedures betreffen inzonderheid de wijze
van informeren van de werknemers over de organisatie van de
eerste hulp, het interne communicatiesysteem om zo snel
mogelijk de personen belast met het toedienen van de eerste
lp/
© NAVB-CNAC
2
EHBO
•
•
•
hulp te bereiken, de externe communicatie met de
gespecialiseerde diensten,...;
De middelen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de
eerste hulp;
Het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de
organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover
zij dienen te beschikken;
De specifieke risico’s verbonden aan zijn activiteiten.
De werkgever dient rekening te houden met de aard van de
activiteiten
van zijn onderneming, de resultaten van de
risicoanalyse, het aantal werknemers en de groep van risico’s
waaraan zij kunnen blootgesteld worden.
3. Uitrusting en organisatie
De werkgever bepaalt, na advies van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer
en
het
Comité
welk
basismateriaal
noodzakelijk is, de inhoud van de verbanddoos, de plaats waar dit
materiaal zich bevindt of aanvullingen noodzakelijk zijn.
Het verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die
ingedeeld zijn in de groepen A, B of C, behalve indien uit de
risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is.
Specifiek voor de bouwsector ziet de indeling in groepen er als
volgt uit:
•
•
•
•
Groep
A:
ondernemingen
met
meer
dan
200
werknemers;
Groep B: ondernemingen met 50 tot 200 werknemers;
Groep C: ondernemingen met 20 tot 49 werknemers;
Groep
D:
ondernemingen
met
minder
dan
20
werknemers.
In de ondernemingen van groepen A, B of C, bepaalt de werkgever
het aantal en de kwalificatie van het personeel belast met de
eerste hulp: na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
en het Comité, in functie van het aantal werknemers in zijn
onderneming, in functie van de karakteristieken van de activiteiten
lp/
© NAVB-CNAC
3
EHBO
van de onderneming en in functie van de resultaten van de
risicoanalyse.
Deze
personeelsleden zijn:
hetzij hulpverleners met een
basisvorming; hetzij hulpverleners met een basisvorming en
specifieke kennis en vaardigheden (indien er specifieke risico’s zijn in
de onderneming); hetzij verpleegkundigen; hetzij andere aangeduide
werknemers.
In de ondernemingen van groep D duidt de werkgever één of
meerdere werknemers aan belast met het toedienen van de eerste
hulp, die met dit doel zijn opgeleid maar die niet de basisvorming
voor hulpverlener hebben gevolgd.
De werkgever houdt een register bij waarin de werknemer die een
interventie doet in het kader van de eerste hulp, zijn naam en deze
van het slachtoffer vermeldt, evenals de aard en de datum van de
interventie.
4. Vorming en bijscholing
De vorming en bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de
kennis en de vaardigheden verwerft om de levensbedreigende
medische toestand van personen te herkennen en daarbij de
principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van de
gespecialiseerde diensten.
De basiskennis en –vaardigheden hebben betrekking op de
basisprincipes (rol van de hulpverlener, basishygiëne, juiste
analyse van de situatie, zorgen voorafgaand aan de evacuatie en
procedure), ondersteuning van de vitale functies (acties in geval
van bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire
problemen), eerste hulp in geval van andere aandoeningen (
bijvoorbeeld vergiftiging, bloedingen, verwondingen, brandwonden).
De specifieke kennis en vaardigheden hebben betrekking op het
verstrekken van eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer zijn
van een ongeval dat verband houdt met risico’s die inherent zijn
aan een specifieke activiteit van de werkgever en waarvoor de
basiskennis en –vaardigheden inzake eerste hulp ontoereikend zijn.
In het kader van deze specifieke risico’s, dient o.a. eveneens
rekening te worden gehouden met de specifieke bepalingen
inzake eerste hulp opgenomen in bijlage III van het KB van
lp/
© NAVB-CNAC
4
EHBO
25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
namelijk:
Punt 13 – Eerste hulp
13.a. De werkgever dient ervoor te zorgen dat er elk moment
gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen. Er
dienen maatregelen te worden getroffen om werknemers die
betrokken zijn bij een ongeval of die plotseling onwel worden, te
kunnen vervoeren voor medische verzorging.
13.b. Wanneer de omvang van de bouwplaats of de aard van de
werkzaamheden dat noodzakelijk maakt, dienen een of meer ruimten
beschikbaar te zijn voor het verlenen van eerste hulp.
13.c. De voor het verlenen van eerste hulp bestemde ruimten dienen
te worden voorzien van de uitrusting en materialen die voor deze
hulp absoluut noodzakelijk zijn en gemakkelijk met brancards
toegankelijk zijn. Zij moeten worden gemarkeerd overeenkomstig de
bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op
het werk.
13.d. Ook op alle plaatsen waar de arbeidsomstandigheden dat
vereisten dient materiaal voor eerste hulp aanwezig te zijn. Dit
materiaal dient te zijn voorzien van een passende markering en dient
gemakkelijk bereikbaar te zijn. Het adres en het telefoonnummer van
de plaatselijke eerste hulppost moeten duidelijk zichtbaar zijn
aangegeven.
5. Organisatie van de cursussen
De instellingen of werkgevers die een vorming en bijscholing
verstrekken met het oog op het verwerven van de basiskennis en –
vaardigheden van hulpverlener, moeten voldoen aan o.a. de volgende
voorwaarden:
•
Er zorg voor dragen dat de inhoud van de cursussen
beantwoordt aan de drie doelstellingen (de basisprincipes,
het ondersteunen van de vitale functies, andere afwijkingen
zoals bloedingen, huidwonden,...);
lp/
© NAVB-CNAC
5
EHBO
•
•
•
•
•
Op de gepaste tijdstippen beschikken over en alleen een beroep
doen op lesgevers die geactualiseerde kennis en vaardigheden
bezitten in de onderwezen materies;
Over de gepaste middelen beschikken, inzonderheid leslokalen
en les- en oefenmateriaal;
De cursus derwijze organiseren dat hij minimum 15 lesuren
omvat;
Jaarlijks bijscholingen organiseren die minimaal 4 lesuren
omvatten;
...
6. Inwerkingtreding
Het KB trad in werking op 01.01.11.
*
**
De praktische aspecten van de eerste hulp (inhoud van de
verbanddoos, indeling van het personeel belast met het toekennen
van de eerste hulp, verzorgingslokaal, inhoud van de vorming,...)
zullen het voorwerp uitmaken van een brochure van de FOD
WASO.
lp/
© NAVB-CNAC
6
Download