Economie op de kennisas A2

advertisement
Aanleiding en context
• Topsector Logistiek: visie op kernnetwerk van
achterlandverbindingen en multimodale knooppunten.
• BO MIRT: gezamenlijk onderzoek corridors Oost en
Zuidoost.
Nieuwe aanpak:
- Breed en integraal kijken
- Maatwerk en slimme oplossingen
- Samen met regio en bedrijfsleven
- Gezamenlijke analyse van probleem.
- Kijken naar slimme en andersoortige
oplossingen dan uitbreiding infrastructuur.
0
Het gebied
Rail: Betuweroute
Vaarweg: Waal
Weg: A15/A12
Rail: Brabantroute
Weg: A16/A58/A67
Vaarweg: Maas
1
Verwachte groei
• Investeerd in infra; M2 operationeel
• Groeiprognoses 110 mln ton-400 mln ton
• Modal split ambities Hbr
2
Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het
optimaliseren van de corridors, en
2. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn daarvoor
nodig?
Hierbij speelt stimuleren van:
- Flexibel gebruik van bestaand infrastructuurnetwerk
- Efficiencyverbetering
- Benutten economische ontwikkelkansen voor de regio
3
Aanpak
• Analyse thema’s:
- optimaliseren knooppunten
- optimaliseren voorzieningen
- beter benutten modaliteiten/smart
- bevaarbaarheid Waal, Maas en Brabantse Kanalen
• Trendanalyse
• Interviews, workshops gebruikers en experts
• Uitwerken oplossingsrichtingen
4
Analyse: issues/opgaven
• Congestie op de weg
• Congestie havengebied (containerafhandeling
binnenvaart)
• Toenemende druk op betrouwbaarheid en flexibiliteit
van netwerken
• Energie- en klimaatdoelstellingen
• Leefbaarheid stedelijke gebieden
• Tekort aan voorzieningen: truckparkings en ligplaatsen
• Economische kansen benutten
• Corridoraanpak en multi level governance
5
Markt en overheid
• Maatschappelijke doelen (overheid)
1. Verbeteren bereikbaarheid
2. Verbeteren leefbaarheid en duurzaamheid
3. Versterken economie en behoud arbeidsplaatsen
4. Versterken innovatiekracht
•
Onderliggende bedrijfmatige doelen (markt)
1. Vergroten efficiency
2. Creëren meer toegevoegde waarde (voor klanten)
3. Versterken ketenregie en ketensamenwerking
4. Creëren nieuwe business modellen
6
Doel
• Corridors faciliteren duurzaam, efficiënt, innovatief
goederenvervoersysteem waarmee :
- de concurrentiekracht wordt versterkt, én
- de belangen van stakeholders/gebruikers worden
gediend.
• Hiervoor is nodig: een visie met een actieprogramma
• Hiermee wordt het fundament gelegd voor de
corridorsamenwerking en corridoraanpak.
=> Moet zich steeds verder ontwikkelen en gaan uitbouwen
(adaptief).
7
Uitgangspunten in visie
• Corridoraanpak: beter en duurzamer benutten bestaande
infra
• Multimodaliteit/synchromodaliteit*
• Focus op selectief aantal multimodale logistieke
knooppunten:
- Tiel en Nijmegen
- Moerdijk, Tilburg, Venlo en Sittard-Geleen/Stein-Born
• ICT/technologie én gedrag
• Schaarse middelen (publiek/privaat) slim bundelen obv
wederkerigheid
• Private partijen betrekken bij infra/corridor en denken in
businesscases : “queen bees” zoeken!
• Corridordata (zowel beleidsontwikkeling als voor
businesscases) en corridoroverleg
8
Multimodale logistieke knooppunten
Inland Waterways: Waal/Rijn
Rail: Betuweroute
Roads: A15/A12
Roads: A16/A58/A67
Rail: Brabantroute
Inland Waterways: Maas
=Trimodaal terminal(s)
=Barge terminal
=Rail terminal
9
Synchromodaliteit
• Synchromodaal vervoer draagt bij aan een betere
benutting van zowel de infrastructuur als
vervoermiddelen. Hierdoor besparen we miljoenen
wegkilometers
• Vereist:
- adequate overslagfaciliteiten (knooppunten)
- goede infrastructuur
- informatie over beschikbaarheid infra en
logistieke stromen
10
Actielijn1: multimodale knooppunten
• Aanzienlijke potentie van 30,1 miljoen ton aan continentale
lading voor modal shift van weg naar water/spoor!
• Efficiëntere afhandeling in containerbinnenvaart
Havengebied door samenwerking en afspraken tussen
knooppunten (zowel markt als overheid)
• Uitwerken kansen optimalisatie knooppunten en focus op
de corridorknooppunten (oa pilots, investeringen)
11
Actielijn 2: bevaarbaarheid Waal/Maas en BK
Waal
Capaciteit voldoende. Voor efficiënte en robuuste corridor
wel aantal acties vereist:
• Bestrijding van de bodemerosie en aanzanding
• Efficiënter transport over de Waal (oa MGD; VCM: betere
afstemming brug- en sluisbediening ), en
• Robuuste uitwijkroutes bij laagwater of calamiteiten.
• Mobiele bereikbaarheid
12
Actielijn 2: bevaarbaarheid Waal/Maas en BK
Maas en BK
Capaciteit voldoende. Wel enkele potentiële knelpunten:
• Sluis Grave : onderzoek naar 2e grote sluiskolk
Dan ook meenemen verdieping kabelstraat Niftrik
Agendering in programma “Vervanging en Renovatie”
• Sluis Weurt
• Julianakanaal
Optimalisatie bottleneck Born –Ternaaien
13
Actielijn 2: bevaarbaarheid Waal/Maas en BK
• Meekoppelen verbeteren bevaarbaarheid Maas bij
andere projecten zoals Deltaprogramma
• Onderzoek laadbakken locaties
• Diepgang binnenhavens cfm nieuwe dimensionering.
• Motie TK: inventariseren welke kades op de corridors
voor extra vervoer over water
14
Actielijnen 3: voorzieningen
• LNG bunkerpunten
• Truckparkings
• Ligplaatsen en overnachtingshavens
=> onderzoek naar mogelijke kansrijke locaties (mn
kegelligplaatsen Oostcorridor)
=> Maas: ontbreken ligplaatsen op 2 trajecten:
1. Tussen sluizen Belfeld en Sambeek
2. Tussen sluis Lith en Amer
=> Kwalitatieve tekortkomingen die het gebruik van
ligplaatsen beperken
=> Uitrol BLIS: maakt beschikbaarheid ligplaatsen inzichtelijk
15
Actielijn 4: beter benutten modaliteiten
•
•
•
•
Doorstroming en verkeersveiligheid A15
(Wegen op Zuidoostcorridor lopen al via Smartwayz.nl)
Verder onderzoek naar oorzaken knelpunten A15
Kansen ITS op A15
Deze kansen vervolgens doortrekken naar:
- “Duitse deel”
Zuidoostcorridor
Andere modaliteiten
- “over de modaliteiten” heen
16
Actielijn 5: digitalisering en datagebruik
• Tracking and tracing
• Corridormanagement: VCM en corridorgericht bedienen
en onderhouden
• Sensortechniek
• Data teams corridor (vraagarticulatie bedrijven)
• ICT infrastructuur
• ITS en experimenten zoals smart shipping op de Waal
17
Vervolgproces
• Begin 2017 onderzoek klaar
• Inrichten programma en governance
• Aan de slag!
• Vragen?
18
Download