Is er een positief effect van fysiotherapie bij de

advertisement
Is er een effect van fysiotherapie bij de
psychogeriatrische patiënt in een
verpleeghuis?
Een literatuurstudie
Beroepsopdracht van:
Jacqueline Quelle en Evelien Romein
Hogeschool van Amsterdam
Instituut Fysiotherapie
Juni 2006
Is er een effect van fysiotherapie bij de
psychogeriatrische patiënt in een
verpleeghuis?
Een literatuurstudie
Beroepsopdracht van:
Jacqueline Quelle en Evelien Romein
Hogeschool van Amsterdam
Instituut Fysiotherapie
Juni 2006
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .......................................................................................... 3
Voorwoord.................................................................................................. 4
Inleiding...................................................................................................... 5
Wat is psychogeriatrie? ....................................................................................6
Wat houdt de ziekte van Alzheimer in?.............................................................6
Welke transfers zijn er? ....................................................................................6
Hoe ziet een transfer training eruit bij een psychogeriatrische patiënt?.............6
Wat houdt contractuurpreventie in bij een psychogeriatrische patiënt?.............7
Methode ..................................................................................................... 8
Populatie ..........................................................................................................8
Procedure.........................................................................................................8
Resultaten................................................................................................ 10
Transfertraining ..............................................................................................10
Contractuurpreventie ......................................................................................11
Discussie.................................................................................................. 13
Conclusie ................................................................................................. 14
Samenvatting ........................................................................................... 15
Literatuurlijst............................................................................................. 16
Artikelen .........................................................................................................16
Boeken en scripties ........................................................................................17
Bijlage 1 ................................................................................................... 18
Criterialijst.......................................................................................................18
Toelichting bij de criterialijst ............................................................................20
3
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Voorwoord
Het onderwerp van deze beroepsopdracht is fysiotherapie op de
psychogeriatrische afdeling afkomstig van Verpleeghuis Gaasperdam.
Tijdens de stages in een verpleeghuis is de belangstelling naar
bedlegerige patiënten gewekt. De vraag is in hoeverre zijn deze mensen
nog te behandelen met fysiotherapie?
Wij willen Verpleeghuis Gaasperdam, Tariq Jamaludin (fysiotherapeut) in
het bijzonder, bedanken voor de tijd die er vrij gemaakt werd voor ons en
de sturing die ze waar nodig hebben gegeven gedurende het proces.
Verder willen we onze docentbegeleider drs. Cia Kesselaar bedanken
voor de tijd en hulp tijdens het proces, voornamelijk toen het onderzoek
vast liep bij het zoeken naar artikelen.
4
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Inleiding
Dementie is bij ouderen de belangrijkste oorzaak van een verminderd
functioneren. In verpleeghuizen lijdt naar schatting 65% van de bewoners
aan dementie, daarvan heeft ongeveer de helft de ziekte van Alzheimer1.
Momenteel wordt er bezuinigd op de zorg in de verpleeghuizen. Hierdoor
wordt gekeken op welke patiëntenpopulatie het beste bezuinigd kan worden.
In Verpleeghuis Gaasperdam wonen - verdeeld over vijf afdelingen ongeveer 150 mensen; 30 mensen met lichamelijke aandoeningen en 120
mensen die lijden aan een vorm van dementie. Gaasperdam heeft vier
psychogeriatrische afdelingen.
In Gaasperdam is een afdeling fysiotherapie aanwezig, hier worden ook
de patiënten van de psychogeriatrische afdelingen behandeld. Nu komt
steeds vaker het probleem aan de orde of deze mensen nog wel trainbaar
zijn2. Psychogeriatrische patiënten hebben een grotere cognitieve
achteruitgang dan somatische patiënten. Daarom is de trainbaarheid van
patiënten op een psychogeriatrische afdeling minder dan somatische
patiënten3. Bedlegerige patiënten kunnen hun zelfstandigheid behouden
door contractuurpreventie en transfertraining4. Om de zelfstandigheid te
behouden wordt onder andere de fysiotherapeut en de verpleging
ingeschakeld.
Daarom is deze scriptie voornamelijk gericht op de fysiotherapeutische
behandeling van de psychogeriatrische patiënt in het verpleeghuis.
De vraagstellingen luiden:
1. Wat is het effect van transfertraining bij de psychogeriatrische
patiënt in een verpleeghuis?
2. Wat is het effect van contractuurpreventie bij de
psychogeriatrische patiënt in een verpleeghuis?
In het eerste deel van de scriptie wordt ingaan op de patiëntencategorie en
de behandelmethodes, in het laatste deel zal het effect van de
fysiotherapeutische behandeling bij psychogeriatrische patiënten besproken
worden.
1
Lewis, CB, Bottomomley, JM, Geriatrie in de fysiotherapeutische praktijk, Bohn Stafleu
Van Loghum, Houten/Diegem, 1999, pg 90, 92
2
http://www.verenigdeamstelhuizen.nl/?id=159
3
http://www.nivel.nl/pdf/paramedische-zorg-in-verpleeghuizen-2005.pdf
4
http://www.tomaatnet.nl/~twentyland/dwarslaesies.html
5
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Wat is psychogeriatrie?
De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezig
houdt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de
geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).
In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve
beperkingen op basis van verschillende dementiële beelden5.
Wat houdt de ziekte van Alzheimer in?
Dementie is een syndroom wat gepaard gaat met een progressieve
afname van de cognitieve functies ten gevolge van beschadiging of ziekte
van de hersenen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomend vorm
van dementie (65%)5.
De ziekte van Alzheimer is een aandoening waarbij delen van de
hersenen verschrompelen, op vele plaatsen 'plaque'-vorming optreedt en
de patiënt soms in snel tempo dementeert5.
Welke transfers zijn er?
Transfers zijn handelingen om te verplaatsen. De belangrijkste transfers
zijn: omrollen in bed, verplaatsen in bed, van lig naar zit, van zit naar lig,
van stoel naar stoel (met leuningen en zonder leuningen), opstaan uit
stoel met leuningen, opstaan uit een stoel zonder leuningen, het gaan
zitten in een stoel met leuningen, het gaan zitten in een stoel zonder
leuningen, het gaan (met en zonder loophulpmiddel).
Hoe ziet een transfer training eruit bij een psychogeriatrische patiënt?
Transfertraining bij Alzheimerpatiënten bestaat uit het trainen van
transfers in steeds dezelfde omgeving. Er wordt getraind in de
leefomgeving van de patiënt (zijn eigen bed, badkamer etc.). Het is
belangrijk om duidelijke verbale en visuele cues te geven zodat de patiënt
door middel van herhaling de handeling leert beheersen. Bij
Alzheimerpatiënten wordt één taak per keer geoefend totdat deze
beheerst wordt, daarna wordt een nieuwe taak uitgelegd6.
5
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Geneeskunde
Patterson, J.T., Wessel, J., Strategies for retraining functional movement in persons
with Alzheimer Disease: A review, Physiotherapy Canada, 2002, 54(4): 274-281
6
6
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Wat houdt contractuurpreventie in bij een psychogeriatrische patiënt?
Contractuurpreventie is het voorkomen van verlies van Range Of Motion
(ROM) waardoor de motoriek en verzorging bemoeilijkt wordt7.
Contracturen worden onder andere veroorzaakt door immobiliteit en
oedeem8. Preventie van contracturen bestaat uit een goede houding (in
bed en in de stoel of rolstoel), passieve bewegingen, actief aanleren van
bepaalde bewegingen. Contracturen kunnen bestreden worden door
passief mobiliseren of operatie van het betreffende gewricht. Bij oudere
mensen is de kans op het ontstaan van breuken bij contractuur(preventie)
groter doordat hun gewrichten minder mobiel zijn8. Contracturen kunnen
bepalend zijn voor de zelfstandigheid van de patiënt. Het is belangrijk om
de patiënt te mobiliseren, zowel door de fysiotherapie als de verpleging9.
7
http://www.kempenhaeghe.nl/downloads/pdf/paramedische-hulpverlening.pdf
http://home.zonnet.nl/sailbert/CVA/ziektebeeld.htm
9
http://www.tomaatnet.nl/~twentyland/dwarslaesies.html
8
7
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Methode
Populatie
De proefpersonen voor dit literatuuronderzoek zijn opgenomen op een
psychogeriatrische afdeling in een verpleeghuis. Om voor het onderzoek
in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:
- De diagnose seniele dementie van het Alzheimer type dient gesteld te
zijn10.
- Opgenomen op een psychogeriatrische afdeling in een verpleeghuis.
- Krijgt fysiotherapie in de vorm van contractuurpreventie (met een
contractuur vanaf 10°) of transfertraining (transfers van stoel naar bed,
van bed naar stoel en het gaan zitten)11, 12.
Procedure
Voor het literatuur onderzoek zijn er verschillende zoekmachines gebruikt
(Picarta, Doconline, Adamnet, Cochrain e.a.), maar deze gaven in het
begin weinig resultaat. Bij het zoeken naar artikelen is er gebruik gemaakt
van de volgende zoektermen: Alzheimer, dementie (dementia),
fysiotherapie (physical therapy, physiotherapy), verpleeghuis (nursing
home), geriatric, elderly, transfers, contracturen (contractures), prevent,
ADL, mobility, skills, immobility. Met deze zoektermen zijn dertien artikelen
gevonden, acht met als onderwerp transfers3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en vijf met
het onderwerp contracturen2, 4, 6, 14, 19. Alle artikelen zijn aan de hand van
een criterialijst gescoord door de beide onderzoekers. De criterialijst is
getest en geëvalueerd op een neutraal artikel11 zodat de onderzoekers
een gelijke opvatting over de criterialijst hebben. Daarna zijn de gevonden
artikelen gescoord. Van de dertien artikelen zijn er vijf overgebleven,
waarvan drie met het onderwerp contracturen 4, 14, 19 en twee met het
onderwerp transfers11, 12. Van de overgebleven artikelen waren er vijf
drop-outs2, 3, 6, 7, 10 omdat dit andere onderzoeksdesigns waren als
beschreven in de criterialijst (oa. case-studies, reviews en verslagen). De
andere artikelen gaven geen antwoord op de vraagstelling13, 15, 16 en vielen
af.
Vanwege het lage zoekresultaat is besloten ook de diagnose algemene
dementie bij de inclusiecriteria te voegen. Vanwege het lage aantal
artikelen, is besloten om CVA (cerebrovasculair accident, stroke) toe te
voegen aan de zoektermen. Het scoren van deze artikelen gebeurd alleen
10
Rooij M van, Michielse M, Gennep M van, De invloed van warm water op de spiertonus
bij personen met een seniele dementie van het Alzheimer type, verkerend in het foetale
stadium, Fysiotherapie & ouderenzorg, 1999, 14(2): 12-17
11
Fox P, Richardson J, McInnes B, Effectiveness of a bed positioning program for
treating older adults with knee contractures who are institutionalized, Physical Therapy,
2000, 80(4); 363-372
12
Steffen TM, Mollinger LA, Low-load, prolonged stretch in the treatment of knee flexion
contractures in nursing home residents, Physical Therapy, 1995, 75(10): 886-897
8
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
op het bruikbare gedeelte van het artikel, dit is het gedeelte over
contractuurpreventie of transfertraining. Met deze zoektermen zijn er nog
zeven artikelen gevonden1, 5, 8, 9, 17, 18, 20. Na het scoren zijn drie artikelen
afgevallen vanwege het niet beantwoorden van de vraagstelling 8, 9, 18. De
overige artikelen gaan over het onderwerp contracturen1, 5, 17, 20.
9
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Resultaten
Transfertraining
Uit de artikelen11,12 blijkt dat fysiotherapie mobiele vaardigheden kan
verbeteren bij ernstige dementie. Deze mobiele vaardigheden bestaan uit
van zit tot stand komen, stabalans, gaan en van staan tot zit komen.
Auteur, jaar van uitgave
Aantal patiënten
Instelling
Design
Dosering
Pomeroy VM, 1993 11
24
Psychiatrische afdeling in
een ziekenhuis
Randomized cross-over
design
15 weken, 3x per week een
half uur
Lichaamsbewustwording,
muziek en bewegen en
functionele mobiliteitstraining
Pomeroy VM, 1994 12
16
Psychiatrische afdeling in
een ziekenhuis
Case study
5 tot 9 weken, 4x per week
een half uur
Interventie
Een combinatie van:
lichaamsbewustwording,
muziek en bewegen en
functionele mobiliteitstraining
Cognitieve status
Dementie
Dementie
Functionele status
Niet in staat zijn tot
Niet in staat zijn tot
zelfstandig staan en lopen
zelfstandig staan en lopen
Resultaten
Ondersteund resultaten van
Fysiotherapie kan mobiele
vaardigheden verbeteren bij andere onderzoeken: dat
fysiotherapie mobiele
ernstige dementie
vaardigheden kan
verbeteren bij ernstige
dementie
Tabel 1. Overzicht van de voldoende gescoorde artikelen met het onderwerp transfertraining.
De drop-outs vielen af omdat dit andere onderzoeksdesigns waren als
beschreven in de criterialijst. Met behulp hiervan kan er een antwoord
gegeven worden op de vraagstelling maar hier mogen geen conclusies
aan verbonden worden.
In de drop-outs staat beschreven dat een fysiotherapeutische behandeling
bij een psychogeriatrische patiënt begint met het voordoen en uitleggen
van de hele transfer zonder fouten omdat ze geen probleemoplossend
vermogen meer hebben. Zo ziet de patiënt het nut ervan in zodat de
coöperatie vergroot wordt. Er wordt één deel van de transfer per keer
geoefend totdat deze beheerst wordt, daarna wordt het volgende deel
uitgelegd. Gebruik hierbij steeds dezelfde volgorde en korte cues en train
de transfer in de leefomgeving van de patiënt. Bijv. Train de transfer van
bed naar stoel in de kamer van de patiënt met behulp van zijn eigen bed
en (rol)stoel. Maak gebruik van geheugensteuntjes om het de patiënt zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Herhaal de stap veelvuldig zonder grote
pauze’s totdat de patiënt deze beheerst. Geef de patiënt altijd positieve
feedback en ga er vanuit dat de patiënt altijd zijn best doet3, 10, 22, 24.
10
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Het is belangrijk dat een psychogeriatrische patiënt onder supervisie staat
bij elke activiteit die deze uitvoert omdat ze geen besef van gevaar meer
hebben24.
Contractuurpreventie
Uit de artikelen1, 4, 5, 14, 17, 19, 20 blijkt dat er geen standaard behandeling voor
mensen met een contractuur in een verpleeghuis2 is. Er is veel
onduidelijkheid over de dosering, frequentie en interventie die effectief is
voor het bestrijden/voorkomen van contracturen1, 4, 5, 19, 20. Het is van belang
om zo snel mogelijk te starten met een fysiotherapeutische behandeling
gericht op contractuurpreventie1, 4, 19, 20. Uit onderzoek is gebleken dat hoe
langer de contractuur aanwezig is, hoe moeilijker het is om de contractuur te
behandelen1, 4, 19, 20. Uit de meeste artikelen komt naar voren dat gemiddeld
dertig tot vijfenveertig minuten per dag1, 5, 17, 19, 20 stretchen behoud van ROM
vertoond 1, 5, 17, 19. Stretchen kan op verschillende manieren uitgevoerd
worden. Harvey ea.5 en Selles ea.17 maken gebruik van ‘intelligent’
stretchen, waarbij een speciaal ontworpen apparaat de stretch uitvoert.
Steffen ea.19 vergelijkt manueel stretchen met het Dynasplint systeem®. Dit
is een spalk die voor langere periode een lage rek geeft. Bij het plaatsen om
de knie zal deze spalk een weerstand tegen flexie geven waardoor de knie
meer naar een extensie richting in rust zal bewegen. De resultaten van
manueel stretchen en het Dynasplint systeem® zijn gelijk. Beide geven over
het algemeen een behoud van ROM weer. Ada ea.1, Fox ea.4 en Turton
ea.20 leggen de desbetreffende extremiteit in de maximale comfortabele
eindstand in de tegenovergestelde richting van de contractuur. Door het
gewricht zo dicht mogelijk bij de eindstand te positioneren haal je het
grootste resultaat uit de behandeling.
Patiënten met Alzheimer in een vergevorderd stadium zijn vaak bedlegerig
waardoor de houding in bed van groot belang is. Om contracturen te
voorkomen wordt de houding gecorrigeerd door middel van een kussen
onder en eventueel naast de knieën. Bij vergevorderde contracturen wordt
gebruik gemaakt van een schuimrubberen kussen tussen of onder de
knieën2, 6.
11
Steffen TM,
1995 19
28
3 Verpleeghuizen
Pilot studie
7 maanden, 5x
per week,
opbouwend naar
3 uur per dag
Spalk (rekkend)
vergeleken met
PROM en
manueel rekken
Knieflexie
contractuur
Verpleeghuispatiënten
Knieflexie
contractuur van
minimaal 10º
Behoud van
ROM bij gebruik
van spalk en
manueel rekken
Auteur, jaar
van uitgave
Aantal patiënten
Instelling
Design
Dosering
Interventie
Uitgevoerd op:
Cognitieve
status
12
Functionele
status
Resultaten
Knieflexie
contractuur van
minimaal 10º
Wisselend effect
door lang
aanwezige
contractuur
Geen effect
Ernstige
cognitieve
beperking
Knieflexie
contractuur
Bedpositie
programma
8 weken, 4x per
week, 40
minuten
Randomized
cross-over
design
Verzorgingshuis
12
Fox P, 2000 4
Foetale stadium
Dementie
Foetale houding
Vlinderbad
20 minuten
eenmalig
Randomized
cross-over
design
Verpleeghuis
8
Rooy M van,
1997 14
Behoud van
ROM, geen
contractuur
vermindering
Paraplegie of
quadriplegie
Dwarslaesie
Enkel,
dorsaalflexie
Continue rekken
met een
stretchapparaat
vergeleken met
geen rek
4 weken, 5 tot 7x
per week een
half uur
Randomized
cross-over
design
2 revalidatie units
14
Harvey LA,
2000 5
Geen effect bij
90° flexie en wel
behoud bij max.
exorotatie
Hemiplegie
CVA
Hemiplegische
schouder
Positionerings
programma
(max.
comfortable
exorotatie en 90º
flexie)
4 weken, 5x per
week, 2x 30
minuten per dag
Randomized
cross-over
design
4 revalidatie units
36
Ada L, ea. 2005 1
Geen behoud
van ROM in
vergelijking met
controle groep
Afwezige arm- en
handfunctie
CVA
Vingers, pols en
schouder
Rekken in
tegenovergesteld
e richting van de
contractuur
vergeleken met
standaard
behandeling
12 weken, 7x per
week, 2x 30
minuten per dag
Randomized
controlled pilot
studie
Revalidatie unit
25
Turton AJ,
2005 20
Positieve invloed
op de passieve
enkel ROM
Spasticiteit of
contractuur na
een CVA
CVA
Enkel, plantair en
dorsaaflexie
Rekken met een
Feedbackcontrolled and
programmed
stretching
apparaat
4 weken, 3x per
week, 45
minuten
Noncontrolled
trial
Onderzoekscentrum
10
Selles RW,
2005 17
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Tabel 2. Overzicht van de voldoende gescoorde artikelen met het onderwerp contractuurpreventie
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Discussie
Wat is het effect van transfertraining bij de psychogeriatrische patiënt in
een verpleeghuis?
Op basis van de twee voldoende gescoorde artikelen11, 12 kan geen
duidelijke conclusie gesteld worden. De artikelen geven wel aan dat er een
specifieke training nodig is voor Alzheimer patiënten maar er wordt niet
beschreven hoe deze training eruit ziet. Er is te weinig onderzoek gedaan
naar transfertraining bij Alzheimer patiënten en dementie om de
vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden.
Ook zijn de gevonden artikelen geschreven door dezelfde schrijver met
behulp van dezelfde onderzoekspopulatie waardoor de resultaten van
beide artikelen met elkaar overeenkomen. Zoekactie naar ‘transfertraining
bij CVA patiënten’ gaf ook geen resultaat, waarna er gezocht is naar
‘transfertraining’ wat ook niets opleverde. Hierdoor ontstaat het
vermoeden dat er een andere term in het engels bestaat voor
transfertraining of dat er tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan is. De
Engelse taalbeheersing van de onderzoekers kon onvoldoende helpen om
een alternatief te vinden. Er is advies gevraagd aan verschillende
docenten en de opdrachtgever maar deze konden ook geen alternatief
bieden.
Wel zijn er drie artikelen gevonden die misschien meer antwoord op deze
vraagstelling konden geven maar die waren alleen te verkrijgen in het
buitenland. Helaas zijn de onderzoekers niet in staat geweest om deze te
bemachtigen.
Tijdens dit literatuuronderzoek was er een tijdslimiet gesteld. Er was een
planning opgesteld om de tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Hierdoor
moest de zoekactie beëindigd worden omdat er anders tijdsnood zou
komen.
Deze literatuurstudie kan geen antwoord geven op de vraagstelling omdat
er te weinig onderzoek is verricht naar het effect van ‘transfertraining bij
een psychogeriatrische patiënt’. Verder onderzoek naar het effect van
transfertraining bij een psychogeriatrische patiënt in een verpleeghuis
wordt door ons dan ook aanbevolen.
Wat is het effect van contractuurpreventie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Vier1, 5, 17, 19 van de zes1, 4, 5, 17, 19, 20 artikelen uit deze literatuurstudie
geven aan dat er een behoud van ROM is. Geen van de artikelen geeft
echter een verbetering van ROM.
Rooij ea.14 geeft in haar artikel aan dat er geen conclusies getrokken mogen
worden uit het onderzoek. Ze onderzoekt de invloed van één vlinderbad
behandeling bij Alzheimer patiënten in het foetale stadium. Vanwege het
lage aantal proefpersonen en de eenmalige behandeling kan het geen
evidence-based onderzoek genoemd worden.
13
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Er is een onduidelijk beeld van een behandeling gericht op
contractuurpreventie omdat er geen eenduidig bewijs is welke dosering en
frequentie het meest effectief is. Welke behandeling het meest effectief is
komt niet uit dit literatuuronderzoek naar voren. Er worden verschillende
manieren onderzocht maar er is geen interventie die meer effect heeft als
de anderen. Wat bij de meeste onderzoeken naar voren komt is dat zo
snel mogelijk gestart moet worden met de behandeling als de kans op
contractuurvorming vergroot. Wanneer een patiënt bedlegerig wordt
vergroot de kans op contractuurvorming aanzienlijk. Hoe langer de
contractuur aanwezig is des te meer tijd per dag het kost om de
contractuur niet te verergeren1, 4, 19.
Tijdens dit literatuuronderzoek was er een tijdslimiet gesteld. Er was een
planning opgesteld om de tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Hierdoor
moest de zoekactie beëindigd worden omdat er anders tijdsnood zou
komen.Ook bij dit onderwerp waren er artikelen die niet bemachtigd
konden worden doordat deze of te oud waren of zich in het buitenland
bevonden.
Verder onderzoek naar de meest effectieve behandeling gericht op
contractuurpreventie, gezien het aantal verschillende interventies die wij
zijn tegengekomen tijdens dit onderzoek, wordt door ons aanbevolen.
Conclusie
De resultaten van dit onderzoek kunnen geen goed antwoord geven op de
vraagstellingen. In dit literatuuronderzoek komt naar voren dat ROM
behouden kan worden door middel van deze interventies (stretchen,
‘intelligent’ stretchen, manueel stretchen, een Dynasplint systeem®,
positioneren van een extremiteit en de houding in bed) maar er is geen
interventie die een verbetering van ROM geeft. Deze verbetering geeft de
mogelijkheid de transfer beter uit te voeren door een patiënt, zodat een
transfertraining effectiever wordt. Het is niet alleen belangrijk een
verbetering van ROM te zien zodat de patiënt verzorgbaar is, maar ook
een functieverbetering van de patiënt is belangrijk zodat deze minder
hulpbehoevend is. Verdere studies zijn nodig om deze onderwerpen te
verduidelijken, er moet dan niet alleen gekeken worden naar een
verbeterde ROM maar ook naar een functieverbetering.
14
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Samenvatting
Motivatie: Dementie is bij ouderen de belangrijkste oorzaak van een
verminderd functioneren. In verpleeghuizen lijdt naar schatting 65% van de
bewoners aan dementie, daarvan heeft ongeveer de helft de ziekte van
Alzheimer. Momenteel wordt er bezuinigd op de zorg in de
verpleeghuizen. Hierdoor wordt gekeken op welke patiëntenpopulatie het
beste bezuinigd kan worden.
Vraagstelling: Het effect van transfertraining en contractuurpreventie bij
een psychogeriatrische patiënt in een verpleeghuis.
Design: Literatuurstudie
Methode: Na het opstellen van een vraagstelling is er met behulp van
opstelde zoektermen gezocht naar artikelen. Deze zijn gescoord aan de
hand van een door ons opgestelde criterialijst. Hieruit bleven twee
artikelen met het onderwerp transfer en zeven met het onderwerp
contractuur over.
Resultaten: De twee voldoende gescoorde artikelen over transfertraining
zijn onvoldoende om een duidelijke conclusie te stellen. De artikelen geven
wel aan dat er een specifieke training nodig is voor Alzheimer patiënten
maar er wordt niet beschreven hoe deze training eruit ziet.
Zoals uit de zeven andere artikelen blijkt, is er geen standaard behandeling
voor mensen met een contractuur in een verpleeghuis.
Discussie/conclusie: Uit dit literatuuronderzoek komt geen duidelijk
antwoord op onze vraagstellingen naar voren. Verdere studies zijn nodig
om deze onderwerpen te verduidelijken.
15
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Literatuurlijst
Artikelen
1. Ada L, Goddard E, McCully J, Thirty minutes of positioning reduces the
development of shoulder external rotation contracture after stroke: a
randomized controlled trial, Arch Phys Med Rehabil, 2005, 86: 230-234
2. Arnts W, Oostwaard P van, Rooyakkers A, Paratonie en de
fysiotherapeutische behandeling, Ned. T. Fysiotherapie, 1989,
99(7/8):216-220
3. Davies CM, The role of the physical and occupational therapist in
caring for the victim of Alzheimer’s disease, Phys Occup Ther 1986
4(3): 15-28
4. Fox P, Richardson J, McInnes B, Effectiveness of a bed positioning
program for treating older adults with knee contractures who are
institutionalized, Physical Therapy, 2000, 80(4); 363-372
5. Harvey LA, Batty J, Crosbie J, A randomized trial assessing the effect
of 4 weeks of daily stretching on ankle mobility in patients with spinal
cord injuries, Arch Phys Med Rehabil, 2000, 81: 1340-1347
6. Leeuwen S van, Hoe kan men contracturen bij demente patiënten met
paratonie bestrijden?, Nederlands tijdschrift voor oefentherapie
mensendieck, 1990, 51(4): 12-13
7. Middelveld-Jacobs IM, De behandelrelatie van de fysiotherapeut en
zijn dementerende patiënt, Ned. T. Fysiotherapie, 1988, 98(9): 182-195
8. Mulrow CD, Gerety M, Kanten D, Effects of physical therapy on
functional status of nursing home residents, JAGS, 1993, 41: 326-328
9. O’Dwyer NJ, Ada L, Neilson PD, Spasticity and muscle contracture
following stroke, Brain, 1996, 119: 1737-1749
10. Patterson JT, Wessel J, Strategies for retraining functional movement
in persons with Alzheimer Disease: A review, Physiotherapy Canada,
2002, 54(4): 274-281
11. Pomeroy VM, The effect of physiotherapy input on mobility skills of
elderly people with severe dementing illness, Clinical Rehabilitation,
1993, 7: 163-170
12. Pomeroy VM, Immobility and severe dementia: when is physiotherapy
treatment appropriate?, Clinical Rehabilitation, 1994, 8: 226-232
13. Pomeroy V, Development of an ADL oriented assessment-of-mobility
scal suitable for use with elderly people with dementia, Physiotherapy,
1990, 76(8): 446-448
14. Rooij M van, Michielse M, Gennep M van, De invloed van warm water
op de spiertonus bij personen met een seniele dementie van het
Alzheimer type, verkerend in het foetale stadium, Fysiotherapie &
ouderenzorg, 1999, 14(2): 12-17
15. Rovner BW, Lucas-Blaustein J, Folstein MF, Smith SW, Stability over
one year in patients admitted to a nursing home dementia unit,
International journal of geriatric psychiatry, 1990, 5: 77-82
16
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
16. Saxton J, Silverman M, Ricci E, Keane C, Deeley B, Maintenance of
mobility in residents of an Alzheimer special care facility, International
psychogeriatrics, 1998, 10(2): 213-224
17. Selles RW, Li X, Lin F, Feedback-controlled and programmed
stretching of the ankle plantarflexors and dorsiflexors in stroke: effects
of a 4-week intervention program, Arch Phys Med Rehabil, 2005, 86:
2330-2336
18. Sparkes V, Physiotherapy for stroke rehabilitation: a need for
evidence-based handling techniques, literature review, Physiotherapy,
2000 86(7): 348-356
19. Steffen TM, Mollinger LA, Low-load, prolonged stretch in the treatment
of knee flexion contractures in nursing home residents, Physical
Therapy, 1995, 75(10): 886-897
20. Turton AJ, Britton E, A pilot randomized controlled trial of a daily
muscle stretch regime to prevent contractures in the arm after stroke,
Clinical Rehabilitation, 2005, 19: 600-612
Boeken en scripties
21. Helsloot K, Loo M van der, Fysiotherapie en de PDL methode in het
verpleeghuis, Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, 1999
22. Hertogh CMPM, Functionele geriatrie, Elsevier/de Tijdstroom,
Maarssen; 2de druk, 1999
23. Lewis CB, Bottomomley JM, Geriatrie in de fysiotherapeutische
praktijk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1999
24. Sheikh OM, Johnson S, To what extent can physical therapy influence
the physical health of patients with Alzheimer’s and dementia,
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, 2000
17
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Bijlage 1
Criterialijst
Titel artikel:……………………………………………………………………………….............
Naam van auteur:………………………………………………………………………………...
Naam van tijdschrift:……………………………………………………………………………...
Datum van uitgave:……………………………………………………………………………….
Titel
1. Geeft de vraagstelling, probleemstelling of de conclusie van het
artikel weer.
2. In de titel komt duidelijk naar voren waar het artikel over gaat.
3. Soort onderzoek wordt aangegeven.
RCT (2), een gecontroleerde onderzoek (oftewel een Quasiexperimeteel en Cohort study) (2), een ongecontroleerd onderzoek
(oftewel de pretest-posttest en case control) (1) en case study (0)
4. Jaar van uitgaven.
(2000-2006 = 3 pnt., 1994-1999 = 2 pnt., ouder dan 1994 = 1 pnt.
Totaal punten (7)
Samenvatting
5. De samenvatting geeft weer wat er in de tekst staat.
6. De vraagstelling/probleemstelling komt terug in de samenvatting.
7. De patiënten populatie wordt nauwkeurig beschreven.
8. De onderzoeksmethode wordt nauwkeurig omschreven.
9. De belangrijkste resultaten en conclusie worden in de samenvatting
vermeld.
Totaal punten (5)
01
01
012
0123
01
01
01
01
01
Kan dit artikel antwoord geven op onze onderzoeksvraag?
Nee
→ stoppen
Redelijk → doorgaan
met aantekening
Ja
→ doorgaan
Inleiding
10. Het doel van het onderzoek wordt duidelijk omschreven.
11. Aanleiding tot onderzoek wordt omschreven.
12. In de inleiding wordt correct verwezen naar eerdere onderzoeken.
13. De relevantie van het vak fysiotherapie wordt duidelijk.
14. De vraagstelling of probleemstelling is geoperationaliseerd.
Totaal punten (10)
012
01
012
01
012 x2
Methode
15. Er is sprake van een representatieve steekproef.
16. Er is een randomisatie procedure toegepast.
17. Er is gebruik gemaakt van een controle groep
18. De in- en exclusiecriteria worden beschreven.
18
01
012
01
01
x2
x3
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
19. De onderzoeksgroep bestaat uit een n aantal patiënten.
(n<20 = 1pnt., 20< n<40 = 2 pnt., n>40 = 3pnt.)
20. De r-waarde (betrouwbaarheid) wordt beschreven. (r >0,8)
21. Het meetinstrument is gevalideerd.
22. De responsiviteit van het meetinstrument is beschreven
23. De gebruikte meetinstrumenten zijn duidelijk beschreven.
24. Is het onderzoek geblindeerd?
(Niet blind = 0 pnt., enkelblind = 1 pnt. en dubbel blind = 2 pnt.)
25. De metingen vinden plaats onder dezelfde externe omstandigheden.
26. Er wordt precies beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.
Totaal punten (30)
Resultaten
27. De tabellen, grafieken en figuren zijn duidelijk, helder en
overzichtelijk.
28. De tabellen, grafieken en figuren geven meerwaarde.
29. De tabellen, grafieken en figuren zijn te begrijpen zonder dat de tekst
van het artikel moet worden geraadpleegd.
30. Er wordt rekening gehouden met de non-respons en uitval en er
wordt een verklaring voor gegeven.
31. De resultaten worden duidelijk beschreven.(tekst)
0123 x2
012
01
01
012
012
x2
01
012
x2
01
01
01
x2
01
012
x3
….x2
Totaal punten (11) x 2 = (22)
Discussie/conclusie
32. De vraagstelling/probleemstelling wordt herhaald.
33. Er wordt antwoord gegeven op de vraagstelling met goede
onderbouwde argumenten.
34. Het onderzoek wordt teruggekoppeld naar de onderzoek populatie.
35. Het eigen onderzoek wordt kritisch beoordeeld.
36. De resultaten worden vergeleken met andere onderzoeken.
37. Er worden suggesties gedaan over eventueel vervolgonderzoek.
38. Het verband tussen resultaten, discussie punten en de conclusie zijn
duidelijk.
Totaal punten (20)
Literatuur
39. In het artikel wordt gebruik gemaakt van correcte verwijzingen naar
de literatuurlijst.
(Als de Vancouver- of Harvard-stijl wordt gebruikt 2 pnt.)
Totaal punten (2)
Algemeen
40. Het artikel heeft een meerwaarde voor de fysiotherapie
41. Er is juist gebruik van vaktaal.
42. Het artikel heeft een overzichtelijke en functionele lay-out.
43. Het artikel heeft een wetenschappelijke opbouw en structuur.
Totaal punten (4)
Score:
Totaal punten (100) / 10 = eindcijfer
01
012
01
012
012
01
012
x3
x2
x2
x2
012
01
01
01
01
../ 10
19
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
Toelichting bij de criterialijst
Bij een aantal vragen achten wij een uitleg nodig.
1. 2. Geeft de titel een globaal beeld van de inhoud van het artikel en wordt de lezer
niet misleidt.
3. Er zijn verschillende soorten onderzoek. De onderzoeken met de grootste interne
validiteit zijn de RCT´s. Daarom hebben wij er verschillende punten aan de
verschillende onderzoeken gegeven.
Randomized controlled clinical trial zijn onderzoeken waarbij er een randomisatie
plaats vindt, ook is er altijd sprake van een controle groep. De resultaten worden
dan met elkaar vergeleken.
Quasi-experimental is ook een experimenteel onderzoek, maar er is geen sprake
van randomisatie, maar wel van meervoudige metingen, hierdoor zou er
manipulatie van de uitkomsten kunnen ontstaan.
Cohort study is een studie epidemiologische onderzoek, waarbij patiënten die nu
een bepaalde aandoening hebben en een bepaalde behandeling hebben gehad
of krijgen en worden vergeleken met een andere groep die geen behandeling
hebben gehad. De groep is dan niet gerandomiseerd, Er wordt pas achteraf
gekeken of het resultaat heeft. Hierdoor zijn de uitkomsten ook afhankelijk van
externe factoren.
Pré-experimentaal, dit is een ongecontroleerd experimenteel onderzoek. Er zijn
geen controle groepen aanwezig.
Case controlstudy is een studie waarbij geen controle groep is maar waar
meerdere mensen met elkaar worden vergeleken. Er wordt eerst een eerste
meting gedaan dan een behandeling en dan nog een meting.
Casestudy is eigenlijk een beschrijvend onderzoek van klinische informatie van
een of meerdere casussen. Eigenlijk wat in de dagelijkse praktijk ook gebeurt, als
de patiënt ook onderzocht wordt na de behandeling.
4. Het is belangrijk dat een onderzoek niet te oud is, want dan kan de informatie
gedateerd zijn.
5. In de samenvatting worden de belangrijkste aspecten van het onderzoek
beschreven. Zoals de vraagstelling, de probleemstelling, de resultaten en de
conclusie. De lezer krijgt een beeld waar het gehele artikel overgaat.
6. 7. Hier wordt duidelijk gemaakt welke onderzoekspopulaties gebruikt wordt,
namelijk het aantal, de leeftijd, het geslacht, diagnose en opgenomen in een
verpleeghuis. De punten mogen ook gegeven worden als het ergens anders
beschreven wordt.
8. Hier wordt duidelijk gemaakt welke onderzoeksmethode er gebruikt is, welke
populatie of steekproef, welke interventies er gedaan zijn, welke
meetinstrumenten er gebruikt zijn en hoe en op wat voor manier statistiek
gebruikt wordt. Zodat het mogelijk is voor de lezer om het onderzoek over te
doen.
9. Korte beschrijving van de gevonden resultaten en conclusie uit het onderzoek.
Het gaat hier om een oordeel van wat de beoordelaar vindt om te kijken of het artikel wel
antwoord kan geven op de onderzoeksvraag.
10. Komt er duidelijk naar voren wat het doel van de onderzoekers is.
11. Komt er duidelijk naar voren waarom er voor dit onderzoek is gekozen. En er
moet voldoende achtergrond beschreven worden zodat de vraagstelling in een
context kan worden geplaatst.
12. 13. Het is belangrijk dat het artikel voornamelijk gericht is op de fysiotherapie.
20
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
14. Uitleg van de vraag waar het onderzoek om draait, het moet duidelijk beschreven
zijn wat de onderzoekers willen onderzoeken en beschrijven. Er wordt gebruik
gemaakt van begripsdefinities om de vraagstelling duidelijk te maken.
15. Er moet beschreven staan of de steekproef een getrouwe afspiegeling weergeeft
van de populatie.
16. Een gerandomiseerd onderzoek is een onderzoek waarbij iedere persoon in de
onderzoekspopulatie een even grote kans heeft om in de steekproef terecht te
komen
17. Een controle groep bestaat uit dezelfde patiënten als in de interventie groep,
maar krijgen een normale behandeling, placebo of helemaal geen therapie.
18. Geeft duidelijk de grenzen aan waaraan de proefpersonen moeten voldoen
(inclusiecriteria) en wanneer de proefpersonen absoluut niet mee kunnen doen
(exclusiecriteria). Zo kan er een conclusie getrokken worden voor deze bepaalde
patiëntenpopulatie.
19. De punten worden gegeven aan de hand van de onderzoeksgroep
20. De r- waarde geeft de betrouwbaarheid c.q. reproduceerbaarheid weer. De
betrouwbaarheid geeft de mate van overeenstemming in de resultaten na
herhaalde metingen van een test weer. In de fysiotherapie is de betrouwbaarheid
op r  0,8 gesteld.
21. De validiteit van een meetinstrument is hoog als hij meet wat hij beoogt te meten.
Een meetinstrument is vergeleken met een gouden standaard, waarbij de r- en pwaarde ( resp. r>0.8 en p < 0.05) boven de arbitraire grens liggen.
22. De responsiviteit van een meetinstrument is de mate waarin een meetinstrument
bij een patiënt klinische relevante verandering in de tijd kan aan geven.
23. Er moet een beschrijving van het meetinstrument in het artikel staan.
24. Een enkelblindonderzoek wil zeggen dat de patiënt, de behandelaar of de
beoordelaar niet op de hoogte is van de toegewezen behandeling. Bij een
dubbelblind onderzoek zijn zowel de patiënt als de behandelaar niet op de
hoogte van de toegewezen behandeling. En bij een niet blind onderzoek zijn
zowel de patiënt als de behandelaar op de hoogte van de toegewezen
behandeling.
25. Het meten wordt op een vooraf beschreven of afgesproken wijze uitgevoerd
onder dezelfde omstandigheden.
26. De methode wordt uitgelegd met daarin hoe de populatie of de steekproef is
opgebouwd, wat het design van het onderzoek is, welke meetinstrumenten er
worden gebruikt en welke statistiek er gebruikt wordt, zodat ieder ander hetzelfde
onderzoek kan uitvoeren.
27. 28. De tabellen, grafieken en figuren verduidelijken de tekst.
29. De tabellen, grafieken en figuren zijn te begrijpen zonder de tekst te lezen. Bij
een grafiek moet aan de x- en y-as de grootheden staan.
30. Non-respons is de mate waarin deelnemers uitvallen. Als er een grote mate van
non-respons is kan dit een vertekend beeld geven van de resultaten. Bij het
uitrekenen van de resultaten wordt er rekening met uitval gehouden.
31. Alle (relevante) resultaten zijn overzichtelijk en duidelijk geformuleerd
weergegeven.
32. De vraag- of probleemstelling wordt opnieuw omschreven/beschreven.
33. De conclusie van de studie wordt met relevante uit de studie komende resultaten
onderbouwd.
34. Hier wordt nogmaals vermeld wat de grootte was van de populatie en de nonrespons. Ook wordt er vermeld op wat voor manier de onderzoekers aan de
onderzoekspopulatie komen. Hier moet rekening mee worden gehouden, als men
de conclusie, die in de discussie wordt vermeld, leest.
35. Er worden kanttekeningen gemaakt bij het eigen onderzoek.
36. 37. -
21
Is er een effect van fysiotherapie bij de psychogeriatrische patiënt
in een verpleeghuis?
38. Er moet een duidelijke beschrijving zijn tussen resultaat en conclusie waar bij
rekening wordt gehouden met de discussie.
39. De meest gebruikte literatuurverwijzing is de Vancouver-stijl of de Harvard-stijl. In
de tekst worden de artikelen genummerd waarna ze genummerd of op
alfabetische volgorde worden gezet, of via de naam van de schrijver met jaartal.
40. 41. 42. In een oogopslag is de opbouw van het artikel helder.
43. Het artikel heeft een duidelijke opbouw en structuur zoals ook in de vragen lijst
wordt aangegeven. Titel, samenvatting, inleiding, methode, resultaten, discussie,
conclusie en een literatuurlijst.
22
Download