Doelgericht leven dag 7

advertisement
Doelgericht leven dag 7 De reden van alles
Teksten bij deze studie
1. Ps 19:1 ¶ Voor de koorleider. Een psalm van David. (PSA19:2) De hemelen vertellen Gods
eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
2. Ge 3:8 Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de
avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in
de hof.
3. Ex 24:17 De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van
de berg ten aanschouwen van de Israelieten.
4. Re 21:23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want
de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.
5. Heb 1:3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen
draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te
hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
6. Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid.
7. 1Ch 16:24 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natien zijn wonderen.
8. Re 4:11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de
macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.
9. Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
10. Isa 43:7 ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik
geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.
11. Joh 17:4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen
gegeven hebt.
12. Ro 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de
zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans
leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.
13. 1Jo 3:14 ¶ Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders
liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.
14. Ro 15:7 ¶ Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid
Gods.
15. Joh 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat
gij ook elkander liefhebt.
Joh 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt
onder elkander.
16. 2Co 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
17. Php 1:11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en
prijs van God.
18. 1Pe 4:10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede
rentmeesters over de velerlei genade Gods.
1Pe 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als
uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan
wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
19. fCo 4:15 Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds
meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.
20. Joh 12:27 ¶ Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure!
Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.
Joh 12:28 Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem
verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!
21. Joh 12:25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in
deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.
22. 2Pe 1:3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;
23. Joh 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
24. Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
Het doel van de hele schepping is om de heerlijkheid van God te laten zien.
De heerlijkheid van God is wie God is. Waar is ze? Overal om ons heen. Zijn schepping getuigt
ervan.(1)
God openbaarde in de loop der tijden : in Hof van Eden, aan Mozes, in de tabernakel en de tempel,
door Jezus en nu door de gemeente.(2)
Omschrijvingen van de heerlijkheid zijn : verterend vuur, een wolk, donder, rook en een schitterend
licht.(3)
Gods heerlijkheid inde hemel : (4)
Gods heerlijkheid is zichtbaar door JC(5) (6)
Wij kunnen aan die heerlijkheid niets toevoegen of afnemen, maar we hebben wel een taak : Gods
heerlijkheid erkennen, eren, verkondigen, prijzen, weerspiegelen en ervoor leven.(7)
Waarom zouden we dit doen? Omdat God het verdient! (8)
Zonde (voor onszelf leven) leidt tot het missen van deze heerlijkheid. (9)
Leven tot eer van God is het hoogste doel in ons leven. (10)
Hoe kunnen we God eer brengen?
Jezus zei tegen de Vader : Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij
te doen gegeven hebt. (11)
Dit geeft te kennen dat we God eer geven als we zijn doel met ons leven volbrengen.
(Kijk hoe de dieren doen waarvoor God hun heeft geschapen.)
Hierop volgen 5 doelen die God met ons leven heeft.
We brengen God eer door Hem te aanbidden.
Aanbidding is een levensstijl waarbij we genieten van God, Hem liefhebben en onszelf geven om voor
zijn doelen te worden gebruikt.(12)
We brengen God eer door andere gelovigen lief te hebben.
We dienen broeders en zusters te aanvaarden en lief te hebben, zoals Christus dit ook doet.
(13)(14)(15)
We brengen God eer door op Christus te gaan lijken.
God wil na onze wedergeboorte groei zien. We moeten geestelijk volwassen worden : in ons denken,
voelen, doen en laten.(16)(17)
We brengen God eer door anderen met onze gaven te dienen.
We moeten onze gaven, vaardigheden, talenten,… gebruiken om anderen te dienen. (18)
We brengen God eer door anderen over Hem te vertellen.
We mogen Gods liefde en redding niet voor onszelf houden. Hoe meer mensen voor God kiezen, hoe
meer er God eer zullen brengen.(19)
Waar leeft u voor?
Om tot eer van God te leven moeten we keuzes maken in ons leven. En dezen zijn niet altijd even
gemakkelijk. Kijk naar Jezus (20)
Ook voor ons de keuze : een gemakkelijk, naar ons eigen gericht leven, onze eigen doelen, of Gods
weg die dikwijls minder gemakkelijk is, maar wel eeuwige beloningen biedt. (21)
Is er twijfel of wij de weg van God wel aankunnen. God belooft van wel. Hij zal ons de kracht
geven.(22)
De rest spreekt over een keuze maken indien je dit nog niet hebt gedaan.(23)(24)
Download