Overeenkomst PV-privé - GO! Onderwijs van de Vlaamse

advertisement
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
Overeenkomst opstalrecht PV-installatie
Referentienummer:
PV-GO!2009-Ob_SGR99-9
De ondertekenende partijen:
Het GO! – Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
juridisch gekend onder de naam Gemeenschapsonderwijs
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
vertegenwoordigd door Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder
hierna genoemd: de opstalgever, die zich voor zover als nodig sterk maakt voor het bestuur van
de school < > gelegen te < >;
en
<Firma Y>
met zetel te <PC Gemeente>, <Adres> <(correspondentieadres PC Gemeente, Adres)>
met ondernemingsnummer <0….> , opgericht als
<rechtspersoonlijkheid>, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van <….>
onder nummer <…>;
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <Naam Voornaam>, <functie>, met de bevoegdheid
om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.
hierna genoemd: de opstalnemer
komen het volgende overeen:
Art. 1: Voorwerp
Deze overeenkomst is een toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking,
waarbij de opstalgever toestemming verleent aan de opstalnemer voor het installeren en het
beheren van de PV-installatie gedurende 20 jaar op het dak van een gebouw.
Een PV-installatie (hier ook PV-systeem) is een fotovoltaïsch systeem dat zonlicht omzet in
elektriciteit. De PV-installatie bestaat uit: zonnepanelen, een omvormer, bekabeling,
draagstructuur, digitale kilowattuurteller en zekeringen.
De stroom die de PV-installatie produceert, wordt op het net gezet via de bestaande netaansluiting
1
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
van de opstalgever. De injectie van de stroom berust op het principe van de terugdraaiende teller
/ gebeurt via een afzonderlijke meter.
De PV-installatie wordt gebouwd door een PV-installateur, die werkt in opdracht van de
opstalnemer.
De opstalnemer is eigenaar van de PV-installatie en baat de PV-installatie uit gedurende 20 jaar.
Art. 2: Omschrijving eigendom
Het eigendom waarvoor een toelating wordt verleend om zonnecellen te plaatsen is gelegen te
<Straat en nummer>, op het schooldomein ‘ ….’ Te <PC> <Stad>.
Het perceel heeft als kadastraal nummer <…………................. ...................................>. Het
betreft het gebouw/de gebouwen dat/die gekend is/zijn onder codenummer <>.
Art. 3: Verklaring en verzaking aan recht van natrekking
De opstalgever verleent aan de opstalnemer toestemming voor het bouwen van een PV-installatie
van <A> kWp. De opstalgever verklaart verder te verzaken aan het recht van natrekking op de
voornoemde installatie op het gebouw, die bijgevolg volledig eigendom zullen zijn van de
opstalnemer en die verklaart te aanvaarden.
Dit betekent dat bij de verkoop van het eigendom door de opstalgever, de PV-installatie niet mee
kan verkocht worden en dat alle rechten en plichten binnen deze overeenkomst overgaan naar de
nieuwe eigenaar.
De opstalgever laat dit contract vermelden in de gebeurlijke verkoopakte. Indien dit niet gebeurt
en er daardoor een nadelig gevolg is voor de opstalnemer, dan zal de opstalgever de schade
vergoeden.
Art. 4: Plichten van de opstalnemer
1. De bouw van een PV-installatie kan pas na ondertekening van deze overeenkomst. De
overeenkomst komt tot stand door de betekening van de beslissing van het GO! waarbij
wordt gekozen voor de betreffende opstalnemer. De niet-ondertekening van het contract
wordt dus beschouwd als een weigering om de tot stand gekomen overeenkomst uit te
voeren. Er is geen onderhandelingsmogelijkheid betreffende de contractuele clausules.
2. De opstalnemer vraagt, indien nodig, een bouwvergunning aan. De kosten daaraan
verbonden zijn ten laste van de opstalnemer. In dat geval kan de aanvang van de
werkzaamheden pas plaatsvinden na goedkeuring van de bouwvergunning.
Met de opstalgever wordt, in samenspraak met de PV-installateur, een datum vastgelegd
voor de bouw van de PV-installatie.
Verder zijn alle kosten met betrekking tot de installatie en het gebruik van het PV-systeem
ten laste van de opstalnemer.
2
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
Elke wijziging met betrekking tot de bouw, door het toedoen van opstalnemer of PVinstallateur, gebeurt in overleg met de opstalgever.
3. De opstalnemer verklaart de PV-installatie te bouwen volgens de regels van goed
vakmanschap. De PV-installatie wordt zo geïnstalleerd dat dit zonder noemenswaardige
schade die aanleiding geeft tot het verrichten van herstellingswerken weer verwijderd kan
worden. Ingeval van schade en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de bouw van de
PV-installatie is de PV-installateur verantwoordelijk. Dit totdat de PV-installatie is
opgeleverd en gekeurd door een onafhankelijke keuringsorganisatie. Vanaf dan is de
opstalnemer verantwoordelijk voor de PV-installatie gedurende 20 jaar.
4. De opstalnemer voorziet een monitoringsysteem dat vermeldt: actuele, dagelijkse en totale
elektriciteitsproductie. Dit systeem moet op een openbaar toegankelijke plaats van het
gebouw kunnen geplaatst worden zodat de gebruikers en bezoekers deze
productiegegevens kunnen waarnemen.
5. Onderhoudskosten en herstellingswerken aan de PV-installatie zijn ten laste van de
opstalnemer, ook indien deze al dan niet bij hoogdringendheid door de opstalgever worden
verricht.
6. Na de duur van de overeenkomst verplicht de opstalnemer er zich toe de PV-installatie over
te dragen aan de opstalgever.
Art. 5: Plichten van de opstalgever
1. De opstalgever legt de eigendomsakte voor van het gebouw of een verklaring op eer dat hij
eigenaar is.
2. De opstalgever verleent vrije toegang aan de opstalnemer en PV-installateur voor de bouw
van de PV-installatie en het onderhoud ervan. Dit betekent dat de PV-installateur niet mag
gehinderd worden in het bouwen en onderhouden van de PV-installatie.
Het gaat hier om:
- de installatie van het fotovoltaïsch systeem;
- de aansluiting ervan aan het elektriciteitsnet;
- maatregelen i.v.m. de werking of het instandhouden van de werking van het systeem;
- de bouw-, onderhoud-, en/of herstellingswerkzaamheden aan het systeem.
Deze verplichting geldt voor de duur van deze overeenkomst. Evenwel zal de opstalnemer
de hierboven vermelde werken in onderlinge afspraak met de opstalgever uitvoeren.
Dit houdt ook in dat de opstalgever een goede toegankelijkheid garandeert van het gebouw
en de ruimten binnenin om een vlotte opbouw mogelijk te maken.
3. In geval van aanpassingswerken door de opstalgever van gelijk welke aard die de goede
werking van de PV-installatie in het gedrang kunnen brengen, moet de opstalgever de
opstalnemer hiervan op de hoogte brengen en dit 30 kalenderdagen voor de aanvang van
de werken.
4. De opstalgever dient het dak te beheren als een goede huisvader, zodat dit de werking van
3
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
de PV-installatie niet belemmert.
Indien er door de opstalgever onregelmatigheden worden vastgesteld, dan moeten die zo
snel mogelijk gemeld worden aan de PV-installateur. Indien deze niet kan bereikt worden,
wordt de opstalnemer verwittigd.
Onder onregelmatigheden wordt verstaan de situaties waarbij:
- de gesteldheid/kwaliteit van het dak niet meer toelaat de standvastigheid, het gebruik
en de veiligheid van het PV-systeem te waarborgen;
- de opstalgever het dak wil laten herstellen;
- de opstalgever andere dakwerken wil laten uitvoeren;
- de opstalgever andere bouwwerken met betrekking tot het gebouw wil laten uitvoeren,
welke een invloed hebben of kunnen hebben op de gesteldheid/kwaliteit en/of
bereikbaarheid van het dak;
- de opstalgever weet heeft van op til staande dakwerken aan het dak van zijn/haar
buur.
5. De opstalgever beschikt over een geldig aansluitingscontract voor elektriciteit met een
stroomleverancier. De opstalgever kan steeds van stroomleverancier veranderen maar
garandeert een continue aansluiting van de PV-installatie op het stroomnet gedurende 20
jaar.
Art.6: Rechten van de opstalnemer
1. De opstalnemer is eigenaar van de PV-installatie gedurende 20 jaar en heeft bijgevolg het
recht op inning van groenestroomcertificaten gedurende de duur van deze overeenkomst
en op alle subsidies met betrekking tot de opwekking van stroom door zonnepanelen.
2. De opstalnemer, zijn personeel, aangestelden en dienstverrichters hebben - na afspraak
met de opstalgever – steeds toegang tot het PV-systeem en de aanhorigheden. Hij
verwittigt de opstalgever tijdig, zijnde minimaal 2 dagen op voorhand, van zijn komst en
houdt hierbij rekening met de openingsuren van het gebouw. Bij dringende maatregelen
volstaat een korte voorafgaandelijke melding van zijn komst.
Art.7: Rechten van de opstalgever
1. De opstalgever kan steeds noodzakelijke en nuttige werken uitvoeren, die de goede
werking van de installatie helpen waarborgen. Hierover dient niet steeds gecommuniceerd
te worden, afspraken hierover met de opstalnemer dienen wel aan de basis te liggen.
Art. 8: Vergoeding voor de rechtstreeks geleverde elektriciteit
1. De vergoeding voor de verbruikte elektriciteit van de PV-installatie wordt berekend aan een
tarief van <C> EUR per kWh. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan 2%.
2. Er wordt op 30 juni en op 31 december een factuur voor het verschuldigde bedrag
opgestuurd door de opstalnemer. Dit bedrag wordt binnen de 60 kalenderdagen betaald.
4
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
Art. 9: Vergoeding voor het gebruik van het dak
1. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het dak, ook opstalvergoeding genoemd,
wordt vastgesteld op <B> EUR per kWp. De opstalgever betaalt jaarlijks <B> EUR x <A>
kWp = <AB> EUR aan de opstalnemer. Vanaf ten vroegste 1 januari 2010 kan deze
vergoeding aangerekend worden. Ze wordt telkens betaald op 31 december.
2. Vervolgens wordt bij het einde van elk volgend productiejaar de vergoeding voor de
elektriciteit betaald en dit tot en met het 20e productiejaar. Dit bedrag moet binnen de 60
kalenderdagen na de verjaardag van dit contract betaald zijn.
3. De jaarlijkse vergoeding wordt geïndexeerd aan 2% om de evolutie van de levensstandaard
te volgen.
Art. 10: Verwaarlozing en wanbetaling
Ingeval van verwaarlozing of wanbetaling heeft de opstalnemer het recht de PV-installatie
weg te halen en dit op kosten van de opstalgever.
Onder verwaarlozing dient te worden verstaan dat de opstalgever de opbrengstgegevens
niet doorgeeft aan de opstalnemer na twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen.
Onder wanbetaling dient te worden verstaan dat de opstalgever de verbruikte groene
stroom niet betaalt na twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen.
Art.11: Duurtijd en beëindiging van de overeenkomst
1. De duur van de overeenkomst van dakvruchtgebruik is 20 jaar en start vanaf de oplevering
en goedkeuring van de PV-installatie. Dit moment moet liggen na de keuring en na het
inschakelen van de elektriciteitstoevoer naar het officiële elektriciteitsnetwerk.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst wordt de PV-installatie in zijn hoedanigheid, met
het daaraan verbonden recht tot inning van de groene stroomcertificaten, overgedragen
aan de opstalgever. De opstalnemer zal de overdracht regelen bij de VREG en alle nodige
regelingen treffen.
3. Beide partijen hebben het recht voorliggende overeenkomst op te zeggen, indien er binnen
de 36 maanden na het sluiten ervan nog niet werd begonnen met de installatie van het PVsysteem en aanhorigheden.
4. De opstalgever mag het recht van opstal opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder
schadevergoeding voor de opstalnemer, indien het PV-systeem meer dan 4 maanden niet
werkt en de opstalnemer geen herstellings- of onderhoudswerken is begonnen. Alsdan
dient de opstalnemer het PV-systeem en de aanhorigheden volledig te verwijderen, op
eigen kosten.
5
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
Art.12: Aansprakelijkheid tegenover derden
1. De opstalnemer dient voor het aangebrachte PV-systeem zijn aansprakelijkheid tegenover
derden, inclusief de opstalgever, te verzekeren.
De opstalnemer verbindt er zich toe de opstalgever te vrijwaren voor enige schadeclaims
van derden, dit door het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen voor de aanvang van
de bouwwerken. Deze documenten dienen op vraag van de opstalgever meteen voorgelegd
te worden.
Indien het PV-systeem en de aanhorigheden door derden werden beschadigd, en de
opstalgever heeft een schadeclaim tegen voormelde derde, dan wordt de opstalnemer
gesubrogeerd in diens rechten m.b.t. de door derden toegebrachte schade aan het PVsysteem en de aanhorigheden.
2. De opstalgever dient, in zoverre dit nog niet zou zijn gebeurd, voor het gebouw en de
daarin uitgeoefende exploitatie zijn aansprakelijkheid tegenover derden, inclusief de
opstalnemer, te verzekeren.
De opstalgever verbindt er zich toe de opstalnemer te vrijwaren voor enige schadeclaims
van derden, dit door het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen voor de aanvang van
de bouwwerken. Deze documenten dienen op vraag van de opstalnemer meteen
voorgelegd te worden.
Indien het gebouw door derden werd beschadigd, en de opstalgever heeft een schadeclaim
tegen voormelde derde, dan wordt de opstalgever gesubrogeerd in diens rechten m.b.t. de
door derden toegebrachte schade aan het gebouw.
Art 13: Verzekering brand- en stormschade
1. De opstalnemer en de opstalgever verzekeren zich elk voor brand- en stormschade. De
opstalnemer doet dit voor het PV-systeem inclusief aanhorigheden, terwijl de opstalgever
dit doet voor het gebouw en het perceel.
2. De schade ingevolge brand of storm wordt geacht volledig gedekt te zijn door voormelde
verzekeringen, zodat geen van beide partijen verhaal hebben op de andere partij m.b.t.
enige andere schade ingevolge brand of storm.
Art.14: Rechtsopvolgers
1. Alle rechten en plichten van partijen zijn ook tegenstelbaar aan hun eventuele
rechtsopvolgers zowel ten gunste als ten laste. Dit wil zeggen dat de partijen zich ertoe
verbinden om de rechten en plichten voortvloeiend uit voorliggende overeenkomst over te
dragen aan hun rechtsopvolgers.
2. De opstalnever kan enkel mits schriftelijke toestemming van de opstalgever zijn rechten en
plichten uit voorliggende overeenkomst overdragen aan derden.
6
Bijlage 2 van bestek PV-GO!2009-Ob
Art. 15: Registratie en recht van opstal
Deze overeenkomst tussen opstalgever en opstalnemer wordt geregistreerd bij een
plaatselijk registratiekantoor. De kosten daaraan verbonden zijn ten laste van de
opstalnemer. Bij het beëindigen van het opstalrecht zal de opstalnemer eveneens op zijn
kosten de titel van aankomst ven het opstalrecht laten schrappen uit de registers.
Art. 16: Slotbepalingen
1. Het op deze overeenkomst toepasselijke recht is het Belgische recht en de bevoegde
rechtbank is deze van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van
de plaats waar het betrokken gebouw gelegen is.
2. Als PV-installateur treedt op: <> met contactgegevens <>
Als contactpersoon voor de school treedt op <naam persoon of functie> met
contactgegevens <>
Aldus opgesteld in twee exemplaren, waarvan één bestemd is voor elke partij
te ………… op .................................
De opstalgever
De opstalnemer
7
Download