Samenvatting Beleidsplan Cultuurplatform Rhenen 2015

advertisement
Samenvatting beleidsplan Cultuurplatform Rhenen 2015-2017
Visie
Kunst verhoogt de kwaliteit van leven in de maatschappij. Cultuur is de manier waarop we
daaraan uitdrukking geven. Cultuur vormt de samenleving op vlak van sociale cohesie en
algemeen welzijn. Bewustwording van culturele identiteit en een goed cultuurbeleid hebben hun
weerslag op de ontwikkeling van het maatschappelijke leven waaronder recreatie, toerisme,
monumentenzorg, museumbeleid, woon- en verblijfklimaat.
Missie
Kunst en cultuur in Rhenen vormen een van de graadmeters van het sociale welzijn in de
gemeente. Burger en overheid streven naar een divers cultureel aanbod om zo het woon of
verblijfklimaat in de gemeente te optimaliseren. Een platform waarin alle kunst en cultuurmakers
in Rhenen vertegenwoordigd zijn wordt voor dit doel ondersteund door de gemeente.
Kernwoorden voor dit platform zijn: coördineren, samenwerken, stimuleren, promoten en
organiseren.
Wat willen we bereiken
De komende jaren wil het Cultuurplatform Rhenen:
 werken aan de bekendheid van het Cultuurplatform en de website
www.cultuurinrhenen.nl;
 een grotere deelname realiseren van het aantal participanten aan de
platformvergaderingen en daardoor ook bredere ondersteuning van de
samenwerkingsmissie verkrijgen van het Cultuurplatform;
 de media-aandacht voor het Cultuurplatform én de aangesloten culturele organisaties
vergroten; het gezamenlijk komen tot een evenwichtig advertentiebeleid dat tevens
plaatsing van redactionele artikelen in de lokale/regionale pers bevordert;
 projecten ontwikkelen met Onderwijs en Sociaal Cultureel Werk om kinderen
spelenderwijs in contact te brengen met cultuur en hen daarmee te interesseren tot
verruiming van hun ervaringen;
 ingangen ontwikkelen om ouderen en jongeren breder te betrekken bij het participeren
in de lokale cultuurbeoefening.
 samenwerkingsprojecten tussen de deelnemers onderling entameren;
 stimulansen ontwikkelen om vernieuwing en verhoging van kwaliteit van culturele
projecten te bereiken;
 projecten opstarten die een aanvullende bijdrage leveren aan de rijke cultuur in
Rhenen;
 financiële afhankelijkheid van de gemeente Rhenen verminderen respectievelijk de
financiële draagkracht vergroten door externe geldbronnen aan te boren.
De complete versie van het beleidsplan is op te vragen via [email protected]
Download