`NTS 2017863 Het in kaart brengen van de ontwikkeling

advertisement
Niet-technische samenvatting 2017863
1 Algemene gegevens
1.1 Titel van het project
Het in kaart brengen van de ontwikkeling van het innate immuunsysteem in
vleeskuikens.
1.2 Looptijd van het
project
1 april 2017 – 1 april 2018
1.3 Trefwoorden
(maximaal 5)
kippen, vleeskuikens, aangeboren immuunsysteem
2 Categorie van het project
2.1 In welke categorie valt
het project.
Fundamenteel onderzoek
Translationeel of toegepast onderzoek
Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie
U kunt meerdere
mogelijkheden kiezen.
Onderzoek ter bescherming van het milieu in het belang van de gezondheid
Onderzoek gericht op het behoud van de diersoort
Hoger onderwijs of opleiding
Forensisch onderzoek
Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet
gebruikt in andere dierproeven
3 Projectbeschrijving
3.1
Beschrijf de
doelstellingen van het
project
(bv de
wetenschappelijke
vraagstelling of het
wetenschappelijk en/of
maatschappelijke
belang)
Het doel van deze pilotstudie is om de ontwikkeling van het vroege
afweersysteem in de darm van vleeskuiken embryo's en vleeskuikens te
bestuderen. Dit vroege afweersysteem speelt een belangrijke rol in de
bescherming tegen infecties in het vroege leven van een kuiken, omdat het
specifieke afweer systeem op dit moment nog niet volledig ontwikkeld is.
Belangrijke componenten van dit vroege afweersysteem zijn de zogenaamde
natural killer (NK) cellen en de dendritische cellen (DC). Hoeveel van deze
cellen aanwezig zijn in de darm van jonge vleeskuikens, en of ze goed
functioneren is nog niet bekend. Dat wordt in deze studie onderzocht.
Daarnaast wordt ook in andere organen de ontwikkeling van deze immuun
cellen gemeten om een indruk te krijgen hoe de ontwikkeling van het vroege
afweersysteem in de darm zich verhoudt tot de ontwikkeling op andere
plaatsen in het lichaam
Wanneer de ontwikkeling van het vroege afweersysteem in kaart is gebracht,
kan in vervolg experimenten bestudeerd worden of de ontwikkeling van het
vroege afweersysteem verandert in aanwezigheid van verschillende
darmbacteriën.
3.2
Welke opbrengsten
worden van dit project
verwacht en hoe dragen
deze bij aan het
wetenschappelijke en/of
maatschappelijke
belang?
We verwachten de eigenschappen van NK cellen en DCs tijdens de
embryonale ontwikkeling en in jonge kuikens te kunnen karakteriseren: waar
worden ze gemaakt, hoe reizen ze door het lichaam, zijn er net als in
zoogdieren verschillende soorten NK cellen en DCs die allemaal hun eigen
functie hebben? Hierdoor verwachten we een beeld te kunnen vormen van de
ontwikkeling van het aangeboren immuunsysteem in vleeskuikens.
3.3
Welke diersoorten en
geschatte aantallen
zullen worden gebruikt?
Vleeskuikens van het ras Ross; 40 kuikens
3.4
Wat zijn bij dit project
de verwachte negatieve
gevolgen voor het
welzijn van de
proefdieren?
In dit experiment worden eieren uitgebroed en vervolgens worden de kuikens
doodgemaakt op de leeftijd van 1-3-5-7, 14 en 21 dagen. Hier verwachten
we geen negatief effect op het welzijn van de kippen.
3.5
Hoe worden de
dierproeven in het
project ingedeeld naar
de verwachte ernst?
In alle dieren zal naar verwachting licht ongerief optreden. Dit licht ongerief
wordt veroorzaakt door het transport en binnenbrengen van de kuikens in de
stal, het labelen en het doden van de kuikens.
3.6
Wat is de bestemming
van de dieren na afloop?
De kippen worden doodgemaakt om de organen te kunnen bestuderen die
relevant zijn voor het immuunsysteem. Het is niet mogelijk om deze organen
uit levende dieren te halen.
4
Drie V’s
4.1
Vervanging
Geef aan waarom het
gebruik van dieren nodig
is voor de beschreven
doelstelling en waarom
proefdiervrije
alternatieven niet
gebruikt kunnen worden.
Voor onderzoek naar het immuunsysteem is het noodzakelijk om cellen te
gebruiken die kort daarvoor uit het dier zijn gehaald. Er zijn
computerprogramma's waarmee we meer kennis op het gebied van het
immuunsysteem kunnen verkrijgen, maar deze zijn er niet voor de kip.
Vandaar dat voor onderzoek naar de functie van de afweercellen van de kip
het nog steeds noodzakelijk is om materiaal te gebruiken uit dieren.
4.2
Vermindering
Leg uit hoe kan worden
verzekerd dat een zo
gering mogelijk aantal
dieren wordt gebruikt.
Uit eerdere experimenten met kippen is gebleken hoeveel dieren nodig zijn
per groep om een goed beeld te geven van de aanwezigheid en
functie/activatie van cellen. Op deze manier worden zo min mogelijk dieren
gebruikt.
4.3
Verfijning
Verklaar de keuze voor de
We maken gebruik van commerciële vleeskuikens, omdat dit de kippen zijn
die ook gehouden worden in de pluimvee industrie waardoor we een reëel
diersoort(en). Verklaar
waarom de gekozen
diermodel(len) de meest
verfijnde zijn, gelet op de
doelstellingen van het
project.
beeld krijgen van de resultaten.
Vermeld welke algemene
maatregelen genomen
worden om de negatieve
(schadelijke) gevolgen
voor het welzijn van de
proefdieren zo beperkt
mogelijk te houden.
Het klimaat, huisvesting en voeding is in de proefdierfaciliteiten goed te
reguleren. Ook hebben onderzoekers en dierverzorgers veel ervaring met
het verzorgen en uitvoeren van handelingen met de dieren. Zij zullen de
kuikens zeer intensief observeren. Hierdoor kunnen we snel aanpassingen
doen om aantasting van het welzijn van de dieren te voorkomen en worden
dieren, indien nodig, tijdig gedood.
5
In te vullen door de CCD
Publicatie datum
7 maart 2017
Beoordeling achteraf
Nee
Andere opmerkingen
Nee
Download