Jongerendienst - Hervormde Gemeente Yerseke

advertisement
Bediening van de Heilige Doop
22 januari 2017
Hervormde Kerk Yerseke
Voorganger: Ds. C. Baggerman
Organist:
Flip Markwat
Ouderling: A. Wisse – Meijaard
In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend
aan:
Dirk Dingenus Hoogstrate
Fleur Krijger
Xem Adriaan Overbeeke
Orgelspel
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 108: 1 en 2
1
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.
2
Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef u, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 939: 1 en 2
1
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2
2
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
Onderwijzing over de doop
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel
en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben
met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen
delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk
komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het
teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn
kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons
zorgen.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van
de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus
gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij
leven met Hem.
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de
heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil
vernieuwen.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te
gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven
aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig
verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen
zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers
bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: “Ik zal mijn
verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten,
tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.”
3
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken
met het geloof en hen bij de Heer te brengen.
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet;
want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.’ En Hij nam de kinderen in
zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
Zingen: Lied 913: 1 en 2
1
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
2
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Doopgebed
Geloofsbelijdenis (staand)
Allen gaan weer zitten
Onder het zingen van het volgende lied worden de dopelingen
binnengebracht
Zingen: Lied 347: 1 en 2
1
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
4
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind'ren tot Mij komen.
2
Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
Doopvragen
Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in
Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is
samengevat, het enige fundament van onze redding is?
Belijdt u dat uw kind, hoewel het met ons deelt in zonde, schuld en
oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en daarom
behoort gedoopt te zijn?
Belooft u, met de gaven die God u heeft gegeven, uw kind voor te gaan op
de weg van de Heer opdat het zijn doop leert verstaan en zich verbonden
zal weten aan de gemeente van Christus?
Bediening van de Heilige Doop
Staande toezingen: Psalm 105: 3
3
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Mees, Fleur en Xem, die nu gedoopt zijn, dragen in uw
gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien
in geloof en hen voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Antwoord: Ja.
Allen gaan weer zitten.
5
Uitreiking van de kinderbijbels door de kinderen van de
kindernevendienst
Ophangen van de boekrolletjes
Hierna gaan de kinderen van groep 1-8 naar de kindernevendienst
in gebouw De Haven, tegenover de kerk. Ook de kinderen van onze
gasten zijn hier welkom! Na de dienst kunt u uw kind weer ophalen
in De Haven.
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 4: 1-14 (NBV)
1 Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij
meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 –
Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –,
3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij
door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar,
dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven
had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en
ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam
er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar:
‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de
stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt
u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is
die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u
levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen
emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan
halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij
heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook
zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer
dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in
hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven
geeft.’
6
Zingen: Psalm 68:9
9
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.
Prediking: ‘…Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ – Joh. 4:14
Zingen: Lied 117a
1
Gij volken loof uw God en Heer wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
2
Hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
1.Leerstoelenfonds Confessionele Vereniging
2.Onderhoud kerkbeheer
7
Zingen: Lied 725
1
Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,
draagt met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!
2
O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan,
uw grote koor in ’t zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!
3
Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.
4
Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!
Zegen
Zingen: Lied 415: 3
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer.
Amen God, uw naam ter eer.
Uitgangscollecte: Kerkbeheer
Orgelspel
Na afloop van de dienst kunt u de doopouders in de wandelkerk
feliciteren en Gods zegen toewensen.
Foto’s van de dienst zijn binnenkort te zien op:
www.hervormdyerseke.nl
Je vindt ons ook op Facebook: Facebook/Hervormd Yerseke
8
Download