Opdracht

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN
Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te
genereren, hierna ook te noemen: de dienst;
de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking mogelijk maakt van dergelijke
documenten, zodat ze eenvoudig in de door de klant gehanteerde boekhoudpakketten in
kunnen worden lezen;
met documenten in de zin van de dienst wordt vooralsnog (mede afhankelijk van
ontwikkelingen op dat vlak in de toekomst) gedoeld op inkoopfacturen, prolongatiepremies
van verzekeringtussenpersonen, aanslagen voor de motorrijtuigenbelasting, kasbonnen,
pinbonnen, declaraties en inkoopverklaringen (hierna kortweg genoemd: de documenten) –
hiermee worden uitdrukkelijk niet bedoeld de verkoopfacturen en bankafschriften;
opdrachtgever klanten heeft die gebruik willen maken van de dienst om zodoende de
facturen die zij ontvangen van derden eenvoudig en efficiënt te kunnen verwerken, zonder
zelf, dan wel door tussenkomst van opdrachtgever of een andere partij, die facturen in te
hoeven boeken;
Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke
diensten tegen na te noemen voorwaarden;
Opdracht
Opdrachtgever verleent bij deze opdracht aan Go2UBL tot het verrichten van de dienst.
Onder uitvoering van de dienst wordt in verband met onderhavige dienst verstaan: het
aanmaken van UBL bestanden voor klanten van de opdrachtgever (hierna ook: de klant), op
basis van de door de klant of opdrachtgever aan Go2UBL aan te leveren digitale
documenten. De documenten bestaan uit facturen die de klant van derden in rekening heeft
gekregen.
De opdrachtgever is niet verplicht tot het aanreiken van een minimale hoeveelheid facturen
van de klant.
Partijen kunnen de het gebruik van de dient met onmiddellijke ingang doen eindigen ingeval
van:
a. faillissement van of aanvraag van surseance van betaling door de andere partij;
b. ontbinding/ liquidatie van de andere partij.
Duur
Indien opdrachtgever gedurende 3 maanden geen gebruik maakt van de dienst, is het
go2UBL toegestaan de dienst te beëindigen.
Uitvoering werkzaamheden
Het technische proces kan aan verandering onderhevig zijn.
De kern van de dienst bestaat uit het invoeren van de volgende zes componenten ten
behoeve van het UBL bestand:
a. het (actuele) kamer van koophandel nummer van de partij die de facturen in rekening
heeft gebracht bij de klant (indien aanwezig op het aangeleverde document);
b. het factuurnummer;
c. de factuurdatum;
d. het factuurbedrag exclusief BTW;
e. het factuurbedrag inclusief BTW;
f. het BTW bedrag
Het aangemaakte UBL bestand gaat naar inet het platform opgegeven plaats.
De klant krijgt een melding op het moment dat het UBL bestand, om wat voor reden dan
ook, niet kan worden aangemaakt. Als dit werkproces wijzigt, zal Go2UBL opdrachtgever
daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Go2UBL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een foutieve omzetting in een UBL
bestand, die het gevolg is van foutief (onleesbaar, onvolledig of anderszins) aangeleverde
informatie zoals deze blijkt uit de aan te leveren pdf bestanden.
Bij de dienst is geen controle van de juistheid van de door de klant of opdrachtgever
aangeleverde informatie op de faktuur.
Opdrachtgever zal een storing in de website/ uitvoering van de dienst onverwijld aan
Go2UBL melden.
De facturen worden per e-mail of middels de go2UBL app door de klant of opdrachtgever
aangeleverd.
De dienst kan in ieder geval worden geweigerd in de volgende gevallen:
a. het aangeleverde document voldoet niet aan de vooraf gestelde technische eisen;
b. het aangeleverde document voldoet niet aan de factuurvereisten;
c. het aangeleverde document is niet voldoende leesbaar;
d. het aangeleverde document is al eerder aangeleverd (dubbel);
e. het aangeleverde document is feitelijk een spookfactuur.
Ingeval van weigering van de dienst zal het betreffende document (rechtstreeks) worden
geretourneerd aan het in het syteem bekende e-mailadres van de klant.
Go2UBL is gerechtigd de uitvoering van de dienst in te vullen op de door haar gewenste
manier.
Go2UBL draagt zorg voor een deugdelijke handleiding voor het gebruik van haar systeem
door opdrachtgever en haar klanten. De meest recent op de website gepubliceerde
handleiding is de geldende handleiding.
Go2UBL draagt op haar website zorg voor een deugdelijke lijst met veel gestelde vragen
(FAQ’s) en beantwoording daarvan.
Go2UBL staat er niet voor in dat de dienst altijd vrij van storingen geleverd kan worden.
Go2UBL bewaart een kopie van de doorgevoerde mutaties bij de uitvoering van de dienst.
De door de klant van opdrachtgever aangeleverde informatie wordt door Go2UBL bewaard.
Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever is in de onderlinge verhouding tussen partijen verantwoordelijk voor een
correcte aanlevering van de facturen door de klant aan Go2UBL.
Go2UBL bewaart kopieën van gemaakte UBL bestanden. Opdrachtgever en/ of de klant is
zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk bewaren van UBL bestanden, voor zover dat hun
nodig voorkomt bij de verwerking van de facturen in haar financiële applicatie
(administratie).
Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de (correcte) verwerking van de UBL
bestanden in de administratie van de klant. De klant levert evenwel de pdf bestanden
rechtstreeks aan Go2UBL aan.
Opdrachtgever maakt zelfstandig afspraken met de klant over de werkwijze van de dienst.
Indien de klant vragen heeft over de uitvoering van de dienst, zal de klant dat rechtstreeks
met opdrachtgever opnemen. Go2UBL is op geen enkele manier gehouden de klant
daarover te woord te staan: de opdrachtgever is diens aanspreekpunt.
De administratieve bewaarplicht die wettelijk is voorgeschreven ten aanzien van de facturen
berust bij de opdrachtgever en in ieder geval niet bij Go2UBL.
Aansprakelijkheid
Go2UBL is op geen enkele manier aan te spreken op de wijze waarop UBL bestanden in de
administratie van de klant wordt verwerkt.
De aansprakelijkheid van Go2UBL is te allen tijde beperkt tot directe schade.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Go2UBL is niet
beperkt in die gevallen waarin deze is veroorzaakt door haar opzet of bewuste
roekeloosheid.
De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het niveau van dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering van Go2UBL. Go2UBL is op haar beurt gehouden een
deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die een normale dekking biedt tegen
mogelijke schade.
Indien op de website van Go2UBL een mededeling staat die tegenstrijdig is met onderhavige
voorwaarden, gaat het bepaalde in deze voorwaarden voor.
Verwerkingstijd
Go2UBL garandeert een verwerkingstijd per mutatie van 24 uur, te rekenen vanaf het
moment dat de factuur van de klant in de inbox van Go2UBL is binnengekomen.
Ingeval van overmacht geldt de in lid 1 genoemde garantie niet. Van overmacht is in ieder
geval sprake indien de server(s) die Go2UBL voor het verrichten van de dienst gebruikt,
buiten haar schuld, een storing heeft of anderszins vertraging in de verwerking van de
facturen veroorzaakt.
Honorarium
Het honorarium van Go2UBL is gebaseerd op een afrekening per mutatie.
De prijs per mutatie bedraagt 35 Eurocent tenzij anders is overeengekomen.
Een geweigerde dienst geldt als mutatie in voormelde zin, maar zal pas in rekening worden
gebracht bij herhaaldelijk onjuiste aanlevering van documenten.
Het honorarium wordt betaald binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Go2UBL
aangegeven wijze.
Het honorarium wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de door het CBS te
publiceren prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, reeks alle huishoudens, op meest
recente tijdsbasis vastgesteld. Indien zich een andere grondslag voor een prijswijziging voor
mocht doen, is Go2UBL gerechtigd die prijs te hanteren vanaf twee maanden na
bekendmaking daarvan, mits opdrachtgever alsdan het recht krijgt vanaf het moment van de
prijsverhoging niet langer gebruik te maken van de dienst.
Het staat de opdrachtgever in beginsel vrij met de klant afspraken te maken over het
honorarium dat de opdrachtgever bij de klant in rekening brengt. Om de dienst evenwel
aantrekkelijk te maken en te houden voor de klant, zal de opdrachtgever geen hogere prijs
dan 50 Eurocent per mutatie in rekening brengen bij de klant, tenzij anders met Go2UBL
overeengekomen.
Indien de dienst enkel bestaat uit het valideren van een aangeleverd UBL bestand (derhalve
een UBL bestand dat niet door Go2UBL is aangemaakt) bedraagt het honorarium 15
Eurocent per mutatie/ controle.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en/ of volledige betaling van het
honorarium heeft Go2UBL het recht de dienst op te schorten. Opdrachtgever is in gebreke
op het moment dat een betaaltermijn op een factuur van Go2UBL is verstreken en
deugdelijke betaling is uitgebleven.
Vertrouwelijkheid
Go2UBL en de door haar in te schakelen personen zullen de nodige vertrouwelijkheid en
zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot de uitvoering van de dienst in het algemeen
en de klant- en factuurgegevens van de klant in het bijzonder.
Go2UBL wendt de gegevens van de klant op geen enkele wijze aan, anders dan nodig is voor
de verwerking tot UBL bestanden. De gegevens worden niet aangewend voor commerciële
doeleinden.
Concurrentie, intellectuele eigendom, geheimhouding
Het is opdrachtgever verboden de dienst zonder tussenkomst van Go2UBL aan de klant aan
te bieden of voor de klant te verzorgen, direct of indirect, om geld of om niet, gedurende het
gebruik van de dienst, alsmede binnen een periode van twee jaren na beëindiging van de
dienst.
Opdrachtgever legt eenzelfde verbod op aan de klant in de met de klant vast te leggen
afspraken over het aanbieden van de dienst.
Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van Go2UBL met betrekking tot de
dienst en zal de kennis daaromtrent die zij opdoet in het kader van (de uitvoering van)
onderhavige dienst niet misbruiken.
Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding met betrekking tot gegevens die zij
over en weer verkrijgen en die betrekking hebben op elkaars bedrijfsvoering en/ of de
klanten van opdrachtgever. Zulks, met betrekking tot gegevens waarvan zij begrijpen dat
deze een vertrouwelijk karakter hebben.
Klachten
Opdrachtgever dient klachten over een (vermeend) foutieve uitvoering van de dienst binnen
veertien werkdagen nadat die foutieve uitvoering haar bekend is geworden te melden aan
Go2UBL, bij gebreke waarvan de klacht wordt geacht ongegrond te zijn.
Go2UBL spant zich in op klachten binnen 24 uur inhoudelijk te reageren.
Slotbepalingen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden in voorkomend geval in eerste aanleg voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Alkmaar.
Download