Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

advertisement
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 maart 2013
Verslag van de deputatie
Bevoegd deputatielid: Peter Bellens
Agenda nr. 10/1
Telefoon: 03 240 52 43
Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen
PRO.M.I.S.E., sociale economie projecten en Digidak.
Goedkeuring.
Ondersteuning van de sociale economie door de provincie Antwerpen
De ondersteuning door de provincie Antwerpen van de sociale economie is sinds
2010 gebaseerd op een strategisch actieplan voor de sociale economie.
Dit uitgebreid actieplan heeft geresulteerd in meer dan 200 extra arbeidsplaatsen in
de sociale economie in de periode 2010-2012.
Recent zijn een aantal ingrijpende wijzingen van het decretaal kader van de sociale
economie door de Vlaamse regering uitgewerkt. Het gaat om volgende wijzingen:
•
Goedgekeurde nieuwe Vlaamse ‘decreet betreffende de ondersteuning van
het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en
stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
•
Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet maatwerkbedrijven’ (2012)
o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.
•
Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet regierol van de gemeenten op het
vlak van de lokale sociale economie’ (2012-13)
o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.
•
Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet Lokale Diensten Economie’.
o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.
De financiële instrumenten die de provincie Antwerpen gebruikte om de sector te
ondersteunen bestaan uit 5 elementen:
• het reglement PROMISE
• de ondersteuning van [email protected]
• het reglement projecten sociale economie
• het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale
economie
• de toekenning van ad nominem subsidies
In dit voorstel worden de stopzetting van de reglementen Promise, Digidak en
‘projecten sociale economie’ aan uw raad voorgelegd.
Aan de raad wordt ook een aanpassing van ‘het reglement ter ondersteuning van
clusterinitiatieven in de sociale economie’ en van de toekenning van ad nominem
subsidies aangekondigd.
Wat betreft het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale
economie en wat betreft de ad nominem subsidies zullen nog dit jaar volgende
aanpassingen voorgesteld worden.
Het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie blijft
behouden en zal een opfrissing (moeten) krijgen naar aanleiding van de nieuwe
Vlaamse decreten. Onder meer de vraag van Vlaanderen om de term ‘cluster’ gelijk
te stellen met een intergemeentelijke samenwerkingsverband, zoals gedefinieerd in
het decreet ‘Regie lokale sociale economie’, dient opgenomen te worden.
Bijkomend zal voorgesteld worden voor om elementen van verplichte promotie en
een verplicht meer gedetailleerde rapportage in het reglement op te nemen. De
rapportage zal ook afgestemd worden met de rapportage die Vlaanderen zal
vragen.
De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen
worden in de evaluatie:
Transversale thema’s
• Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer
• Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze
faciliterende rol
• Waarde-gedreven thema’s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en
opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling
• Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen
werken (vraaggericht)
Prioritaire beleidsdomeinen :
• Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis
van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie
en haar deelgebieden
• De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een
geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking
vanuit een gedragen visie
• Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en
bovenlokaal vrijetijdsaanbod
• Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als
leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen
• Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer
• Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze
faciliterende rol
• Waarde-gedreven thema’s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en
opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling
• Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen
werken (vraag-gericht)
De projecten die eerder eenmalig steun kregen van de provincie in het kader van
het reglement sociale economie en de ad nominem subsidies zullen aan uw raad ter
goedkeuring worden voorgelegd via een convenant. Dit wil zeggen dat de
subsidievraag en de toegekende subsidie via een convenant geofficialiseerd wordt
en waarbij de wederzijdse voorwaarden en tegemoetkomingen worden opgenomen.
De conformiteit met de Vlaamse regelgeving SE wordt hier ook in opgenomen,
evenals verplichte promotie en een verplichte meer gedetailleerde rapportage, het
bovenlokale aspect, …. Voor deze projecten en meerjaren-overeenkomsten dient
ook een meerjaren financieel plan en herkwalificatie van de steun per jaar te
worden opgenomen.
De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen
worden in de evaluatie zoal hierboven aangegeven.
Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan :
de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het
management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013
de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale
economie’, met ingang van 1 mei 2013
de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw te Turnhout, met als
einddatum 31 december 2013
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de communicatie omtrent :
de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het
management in de sociale economie.
de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale
economie’.
via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website.
Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de brief gericht aan SPK vzw,
Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw
raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de [email protected] aan
SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013.
In het kader van administratieve vereenvoudiging, besparingen binnen het
Provinciebestuur Antwerpen en de lopende bewegingen op het Vlaams niveau
m.b.t. sociale economie, zal het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie in de
nieuwe legislatuur de beschikbare financiële middelen trachten optimaler in te
zetten. Het Steunpunt meent dit te kunnen bereiken door in de nieuwe legislatuur
vooral in te zetten op strategische initiatieven via bovenlokale projecten en
clusterinitiatieven.
In concreto stelt het Steunpunt voor volgende provinciale subsidiereglementen
omtrent sociale economie, die tot op heden actief zijn, stop te zetten :
reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de
sociale economie
‘reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’
[email protected]
1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale
economie
Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om
PRO.M.I.S.E.’ stop te zetten, en dit met ingang van 1 mei 2013.
het
‘Reglement
Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten:
Op Vlaams niveau zijn veranderingen in het wetgevend kader m.b.t. sociale
economie in de maak.
Binnen het ‘Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het
vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ voorziet Vlaanderen:
o de inrichting van een collectieve dienstverlening voor de socialeeconomieondernemingen: het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de
sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten,
kennisopbouw inzake de sociale economie enzovoort;
•
het toekennen van een subsidie voor managementadvies:
bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement;
strategisch
•
•
organiseren van opleiding- en uitwisselingstrajecten die tot doel hebben de
professionalisering en de kwaliteit van de sociale-economieondernemingen te
bevorderen;
hier wordt afgestemd met het binnen de betrokken sectorfondsen ontwikkeld
opleidingsaanbod.
Binnen het ‘Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling’ zal
Vlaanderen vanaf 1/1/2014 in een maximale subsidie voorzien en zullen de
maatwerkbedrijven niet langer door de provincie ondersteund worden.
Vzw’s komen nog steeds niet in aanmerking voor subsidies in het kader van de
Vlaamse KMO-portefeuille, maar maatwerkbedrijven kunnen wel omschakelen van
het vzw-statuut naar klassieke ondernemingsvorm om zo wel beroep te kunnen
doen op de KMO portefeuille.
Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie zal op 29/3/2013 een mail naar alle
sociale economie organisaties uit provincie Antwerpen zenden met de melding van
de stopzetting van het reglement vanaf 1 mei 2013. Verder zal deze melding ook
op de provinciale website geplaatst worden. Er is dus nog 1 maand de tijd waarin
aanvragen kunnen ingediend worden, en dit als soort van overgangsperiode.
2. ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’
Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om het ‘Reglement ter
subsidiëring van projecten in de sociale economie’ stop te zetten, en dit met ingang
van 1 mei 2013.
Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten:
-
-
-
-
Het bestuursakkoord geeft aan dat we complementair willen zijn met het
Vlaams beleid. Het lijkt het Steunpunt dan ook weinig zinvol om die sociale
economie-organisaties financieel te blijven ondersteunen, die door de
hervorming van het werkveld sociale economie, naar aanleiding van de nieuwe
Vlaamse decreten omtrent sociale economie, als een soort van ‘natuurlijke
selectie’ zullen verdwijnen.
Binnen het ‘Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling’ zal
Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 in een maximale subsidie voorzien aan de
betrokken maatwerkbedrijven. Dit geeft aan dat maatwerkbedrijven niet langer
door provincie kunnen ondersteund worden via subsidiëring vanaf 1 januari
2014.
Wat betreft de mogelijke herstructureringen bij de maatwerkbedrijven, naar
aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten omtrent sociale economie, heeft
Vlaanderen een aanbesteding richting adviesbureaus uitgeschreven om de
sociale economie-organisaties en -bedrijven gedurende het overgangsjaar te
begeleiden.
Vlaanderen voorziet reeds in impulssubsidies voor de sector van de sociale
economie, via diverse cheques cfr KMO-portefeuille en via ESF-middelen.
Onrechtstreeks zullen we als provincie nog steeds financiële ondersteuning
geven aan de toekomstige maatwerkbedrijven door te streven naar het
opnemen van sociale criteria in de toekomstige provinciale bestekken rond
aankoop van goederen of diensten. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie
tracht dit te realiseren via het traject Sociale economie intern.
Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie stelt voor om, na goedkeuring van uw
raad, de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale
economie’ te communiceren aan het werkveld sociale economie via mail en via de
provinciale website.
De aanvraagdossiers die in de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 nog
worden ingediend in het kader van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in
de sociale economie’ – periode 2013 zullen nog behandeld worden en voorgelegd
worden aan uw raad en/of de deputatie.
3. [email protected]
Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om de [email protected]
aan SPK vzw te Turnhout stop te zetten, met als einddatum 31 december 2013.
Concreet, stelt het Steunpunt voor om in 2013:
enkel die lokale besturen financieel te ondersteunen, die reeds in de afgelopen
jaren in het [email protected] zijn ingestapt;
geen nieuwe lokale besturen meer te financieren vanuit de provincie Antwerpen
in het kader van Digidak.
Financieel betekent dit dat in 2013 een subsidiebedrag van 95.000 EUR dient te
worden gereserveerd voor de reeds erkende lokale besturen, als financiering vanuit
het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid in het kader van [email protected]
Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten :
-
-
-
De provincie Antwerpen in zijn geheel dient budgettaire besparingen uit te
voeren, zo ook in het budget van sociale economie
De financiële ondersteuning vanuit de provincie Antwerpen in het kader van
Digidak is gestart als pilootproject in 2008. Op lange termijn is dit geen
haalbare kaart en dringt een structurele financiering van het project vanuit de
Vlaamse overheid zich op.
Dit is een verderzetting van het eerder goedgekeurd beleid: in de zitting van 3
november 2011 besliste de deputatie reeds om de [email protected] af te
bouwen en uiteindelijk stop te zetten via een uitdoofscenario.
Er werd op 7 november 2011 een brief aan SPK gestuurd met hierin de
beslissing van de deputatie omtrent het uitdoofscenario. SPK op zijn beurt heeft
dit ook zo aan de lokale besturen in onze provincie gecommuniceerd.
Aangezien SPK Turnhout sinds 2008 de uitvoerende partner is van de Provincie
Antwerpen in het kader van Digidak, stelt het Provinciaal Steunpunt Sociale
Economie voor om deze partner per briefwisseling (in bijlage) in te lichten omtrent
de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de
[email protected] aan SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013.
Daar SPK in het verleden ook de commutatie verzorgde naar de lokale besturen in
het kader van [email protected], zal ook nu SPK worden gevraagd om het nodige te doen om
de lokale besturen op hun beurt in te lichten.
1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale
economie
In zittingen van 25 januari 2007 en 25 februari 2010 heeft de provincieraad zijn
goedkeuring gehecht aan het reglement en wijzigingen aan het reglement
PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie.
PRO.M.I.S.E reglement 2007-2013:
• Sinds 1 januari 2007: max. 80% van opleidingskost, max. 250 euro per
organisatie, 1 aanvraag per organisatie.
• Aangepast sinds 1 januari 2010: max. 80% van opleidingskost, max. 1.500
euro per organisatie, meerdere aanvragen per organisatie mogelijk.
Subsidies
Aanvragen
Opleidingskost
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal
23
14
13
36
19
17
7(d.d.4/2/13)
129
36.019 EUR
27.065 EUR
25.607 EUR
35.438 EUR
31.625 EUR
25.666 EUR
4.375 EUR
185.795 EUR
Goedgekeurde
dossiers
21
12
10
23
12
8
Bestede
budget
4.946 EUR
2.974 EUR
2.360 EUR
20.570 EUR
10.893 EUR
9.800 EUR
86
51.543 EUR
2. ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’
In de zitting van 24 augustus 200 gaf uw raad principiële goedkeuring aan het
"Reglement betreffende de subsidiëring van projecten in de sociale economie”, met
ingang van 1 januari 2007.
Via het Reglement kunnen projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op
de sector van de sociale economie of die een doelstelling uit deze sector
ondersteunen. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt maximum 75 procent van
de projectkosten.
Organisaties, die in aanmerking willen komen voor subsidiëring via dit Reglement, dienen
erkend te zijn als sociale werkplaats, beschutte werkplaats, sociaal
inschakelingsinitiatief, inschakelingsinitiatief binnen lokale openbare besturen,
buurt- en nabijheidsdienst, vereniging zonder winstoogmerk, vereniging met sociaal
oogmerk, coöperatieve vennootschap.
3. Digidak
De provincie Antwerpen is in 2008 gestart met de financiële ondersteuning van de
lokale besturen in het kader van Digidak, en dit met SPK als uitvoerende partner.
Vanaf 2008 tot nu zijn er elk jaar opnieuw nieuwe lokale besturen ingestapt in dit
verhaal, en heeft de provincie Antwerpen financiële engagementen aangegaan
t.a.v. lokale besturen in het kader van Digidak:
Concreet heeft de provincie Antwerpen zich geëngageerd t.a.v. volgende lokale
besturen:
Ingestapt in 2008
o gemeente Ravels
o gemeente Hoogstraten
o gemeente Zoersel
o OCMW Kalmthout
o stad Anwerpen
In totaal werd in 2008 een bedrag van 100.055 EUR voorzien voor deze 5 lokale
besturen in het kader van Digidak
Ingestapt in 2009
o gemeente Beerse
In totaal werd in 2009 een bedrag van 62.697 EUR voorzien voor Beerse + de 5
reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak
Ingestapt
o
o
o
o
in 2010
gemeente Schilde
stad Geel
OCMW Balen
stad Mechelen
o gemeente Rijkevorsel
o stad Turnhout
In totaal werd in 2010 een bedrag van 116.346 EUR voorzien voor deze 6
instappende lokale besturen + de 6 reeds erkende lokale besturen in het kader
van Digidak
Ingestapt in 2011
o Gemeente Laakdal
o OCMW Bornem
o OCMW Herentals
In totaal werd in 2011 een bedrag van 108.534 EUR voorzien voor deze 3
instappende lokale besturen + de 12 reeds erkende lokale besturen in het kader
van Digidak
Ingestapt in 2012
o gemeente Heist-op-den-Berg
o OCMW Mol
o gemeente Wijnegem
In totaal werd in 2012 een bedrag van 126.000 EUR voorzien voor deze 3
instappende lokale besturen + de 15 reeds erkende lokale besturen in het kader
van Digidak
In de zitting van 3 november 2011 gaf de deputatie goedkeuring aan volgend
uitdoofscenario in het kader van Digidak voor de periode 2011 – 2014 :
in 2011 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten
in de loop van 2011, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen,
departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid;
in 2012 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten
in de loop van 2012, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen,
departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid;
in 2013 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de
provincie Antwerpen in het kader van Digidak;
in 2014 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de
provincie Antwerpen in het kader van Digidak.
De subsidiereglementen, een overzicht van de uitbetaalde subsidies sociale
economie en de brief aan SPK i.v.m. stopzetting [email protected] liggen ter inzage bij de
Griffie.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 maart 2013.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het verslag van de deputatie;
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan :
de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het
management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013
de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de
sociale economie’, met ingang van 1 mei 2013
de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw te Turnhout, met
als einddatum 31 december 2013
Artikel 2
Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie wordt gelast met de communicatie
omtrent :
de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het
management in de sociale economie.
de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale
economie’.
via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website.
Artikel 3
Goedkeuring wordt gehecht aan de brief gericht aan SPK vzw, Campus Blairon
714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw raad van 28
maart 2013 aangaande de stopzetting van de [email protected] aan SPK
vzw, met als einddatum 31 december 2013.
Download