Fase 1 - Kern met Pit

advertisement
De Groene Graadt
Fase 1
Met de Groene Graadt willen wij, een groep van bewoners en professionals, de Graadt van
Roggenweg samen met omwonenden vergroenen. Met bij-vriendelijke beplanting willen we de
omgeving eveneens aantrekkelijk maken voor de honingbij, die in haar voortbestaan wordt bedreigd.
We willen in fase 1 de noordzijde van deze weg mooier maken en mogelijk bij succes dit initiatief
verder voortzetten aan de zuidzijde en op de Weg der Verenigde Naties. We vragen van de
Gemeente Utrecht ondersteuning bij dit buurtinitiatief.
Afbeelding 1: de gewenste groenvoorziening voor de Graadt van Roggeweg
Aanleiding
De Graadt van Roggenweg is een belangrijke uitvalsweg aan de westzijde van Utrecht. Deze drukke
route tussen de rijksweg A2 en Utrecht Centraal Station, biedt een eerste indruk van de stad voor
diverse bezoekers. Om deze reden is de Graadt van Roggenweg een belangrijke entree van de stad
Utrecht. De eerste kennismaking is niet direct de meest optimale; met name de staat van de
groenvoorziening kan worden verbeterd. De planten in de plantenbakken zijn in slechte staat. Een
aantal vlakken blijft leeg en bestaat uit generieke beplanting zonder bloemen. Om de
aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren, is het van belang de groenvoorziening aan te pakken
en te onderhouden.
Afbeelding 2: de staat van het groen op de Graad van Roggenweg
De verbetering van de groenvoorziening heeft niet alleen betrekking op het uiterlijk van de weg.
Planten kunnen uitlaatgas en fijnstof opvangen, waardoor de klimaatimpact van de weg wordt
verkleind en de gezondheid van de omwonenden wordt verbeterd. Tevens kan bij beplanting met bijvriendelijke struiken een nieuwe habitat worden gemaakt voor de honingbij, een dierensoort die
momenteel onder druk staat.
Door samen met bewoners de groenvoorziening aan te leggen ontstaat tevens een gevoel van medeeigenaarschap. Op deze manier word verkend hoe de burger kan worden ingezet voor de
groenvoorziening, zodat de Gemeente Utrecht samen met bewoners werkt aan het bereiken van
haar eigen visie “een groene, slimme stad”. Dit zou in de toekomst, mogelijk, enerzijds kunnen leiden
tot besparingen op deze gemeentelijke kostenpost, terwijl anderzijds de sociale cohesie van een
buurt toeneemt.
Resultaat
Het resultaat van ons project is een mooie en vooral groene Graadt van Roggenweg, waardoor de
stad een aantrekkelijke entree krijgt. Daarnaast wordt de milieudruk van het autoverkeer op de
bewoners langs de Graadt van Roggeweg verlaagd door de opzuigende werking van de beplanting
langs de weg. Door buurtbewoners te betrekken ontstaan nieuwe de sociale verbanden en worden
bestaande connecties in de omgeving versterkt.
Werkwijze
We kiezen ervoor het gebied in drie fasen te ontwikkelen (zie afbeelding 3). Dit document heeft
betrekking tot fase 1. Fase 1 is bedoeld als een pilot-project. Op deze wijze blijft de uitvoer van het
project klein en daarmee overzichtelijk, wat de slagingskans vergroot. De eerste fase ligt aan de
noordzijde van de Graadt van Roggenweg omdat hier de meeste woningen direct aan de weg staan.
Waardoor het makkelijker is bewoners te betrekken; zij zien door medewerking immers direct hun
uitzicht verbeteren. Het betreft alle ruimtes die nu al bestemd zijn als groengebied; exclusief
boomspiegels. Dit bestaat uit meerdere stroken/bermen die niet (allemaal) verbonden zijn aan
elkaar. Tevens zouden we graag zien dat ook de zijkanten van de trambaan een soortgelijke
beplanting krijgen.
In een tweede fase zouden wij de overkant van de weg aan willen pakken. In een derde fase pakken
we de Weg der Verenigde Naties aan.
Figuur 1: De fasering van het project
Financiering en mobilisatie
We ondernemen stappen om geld, gereedschap, planten en deelnemers te verkrijgen. Voor onze
financiering willen we geld aanvragen bij het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. Daarnaast
willen we geld ophalen via het Crowdfundingsplatform: “Voor je Buurt”. Door middel van het
inschakelen van “Voor je Buurt” kunnen wij partners mobiliseren en wordt het draagvlak van het
project vergroot. Voor mobilisaties van deelnemers rekenen we op sociaal-culturele instellingen in de
wijk. Zij bezitten directe contacten met bewoners en kunnen helpen om contact te leggen met deze
bewoners In tabel 1 staan de organisaties die we bij het project willen betrekken.
Tabel 1: Partijen die betrokken worden
Naam
Cereol
De Utrechtse Uitdaging
Zolo
Wishing well
Beeing
Rol
mobilisatie van deelnemers
Materiaal / planten
Materiaal / planten
mobilisatie van deelnemers
advies over bijvriendelijke beplanting
Beplanting
De deelnemers komen samen om het groen te planten. Afhankelijk van de toegewezen grootte van
het terrein, de toegewezen gereedschap en het aantal deelnemers bepalen we hoeveel tijd de
beplanting gaat kosten. Het planten van de gewassen wordt afgesloten met een kleinschalig
openingsfeest.
Onderhoud
Het is van belang dat de nieuwe groene plekken op de Graadt van Roggenweg goed worden
onderhouden. We kiezen voor plantensoorten die op slechts beperkte schaal onderhoud nodig
hebben. De plantensoort waar we voor kiezen zijn siergrassen, prairie-planten en Verbena
Bonariensis (zie Afbeelding 1). Deze hoeven slechts 1 maal per jaar te worden gesnoeid en hebben
dus weinig onderhoud nodig. We plannen daarom een onderhoudsbeurt in samen met de bewoners,
ongeveer een jaar na afloop van de eerste beplanting.
Planning
Iedere fase wordt doorlopen zoals vermeld in onderstaande tabel. Eerst worden de planopzet en de
mobilisatie van de buurt uitgevoerd. Daarna is er een eerste bijeenkomst waarin het plan wordt
voorgelegd aan de deelnemers. Daarbij wordt hen gevraagd wanneer ze kunnen komen en welke rol
zij zien bij het project.
Tabel 2: Planning 2016
April
Planopzet
mobilisatie bewoners
1e bijeenkomst deelnemers
2e bijeenkomst deelnemers
beplanting en feest
Mei
Juli
Juni
Augustus september
oktober
Team
Onze groep bestaat uit diverse buurtbewoners die zin hebben om het gebied te vergroenen. De
groep wordt echter aan gestuurd door de volgende vier mensen:
Laura Coello Eertink
Laura Coello Eertink is bewoner van Lombok, Utrecht. Daar heeft zij
ook haar bedrijf Inclusive Works; een maatschappelijke organisatie die
zich inspant voor een samenleving waarin iedereen op gelijke voet kan
en wil deelnemen, door te adviseren, projecten uit te voeren en
onderzoek te verrichten.
e-mail: [email protected]
telefoon: 06 - 48229686
Mischa Woutersen
Via zijn netwerk Stadshub houdt Mischa zich bezig met het verbinden
van Stadsverbeteraars. Eerder verbond hij lokale boeren aan het
Utrecht Science Park en experts op het gebied van leegstand, de fiets
aan de overheid. In Lombok gaat hij op zoek naar bewoners met
groene vingers om samen de Graadt van Roggenweg te vergroenen.
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0645071444
Jolina van Dijk
Jolina van Dijk rond op dit moment haar Master Planologie aan de
Universiteit Utrecht af en woont in de Utrechtse Zeeheldenbuurt. In
haar afstudeeronderzoek richt zij zich op top-down
burgerparticipatie bij visievorming. Om haar eigen stad mooier te
maken, werkt ze graag mee om in Lombok bottom-up met de stad
aan de slag te gaan.
E-Mail: [email protected]
Telefoon: 06-3317712
Rosan Pallada
Rosan Pallada is bewoner van Kanaleneiland, Utrecht. Ze studeert
Management in the Built Environment in Delft aan de Technische
Universiteit, en houdt zich daar vooral bezig met transformaties,
renovaties en gebiedstransformaties.
e-mail: [email protected]
Download