Noordelijke plas

advertisement
Themagroep Biodiversiteit
Ideeën en advies voor inrichting
11 april 2016
Samenstelling groep
Laura Reinink
Roos Los
Johan Goudzwaard
Peter van Helsdingen
Wil Tamis
Milan Oostwouder
Esther van der Meer
DOEL: VERGROTEN VAN DE
BIODIVERSITEIT
Klinkenbergerplassen
Een waterrijk gebied met een
zeer diepe en minder diepe
plas
Reliëf aan de oost-zijde
Redelijk grote ecologische
potenties
Opbouw advies
Algemene uitgangspunten
Uitwerking
Bijzondere inrichting en objecten
Nulmeting en monitoring
Beheer en beheerplan
Algemene uitgangspunten
Denken aan:
- zo veel mogelijk behouden wat nu al goed is in het terrein
- ontwikkeling van ecologische systemen en samenhang
- voor beplanting inheemse soorten gebruiken *
- beplanting zo veel mogelijk clusteren *
- overgangen (zoomvegetaties) rond bosaanplant *
- Z-geëxponeerde open plekken voor warmte-minnende insecten *
- waar nodig struweel als begrenzing en begeleiding van paden
- rond noordelijke plas overal dicht struweel aanbrengen
- poelen met moerasvegetatie langs de zuidrand van het terrein *
- kwaliteit grond goed genoeg voor eten van planten
Uitwerking
Voor beplanting inheemse soorten gebruiken
Inheemse soorten bieden de beste kansen voor inheemse aan
vegetatie gebonden fauna.
Plant-dier relaties met veel insecten die honing en stuifmeel
halen bij bepaalde planten terwijl de larven van bladen,
stengels of wortels van andere planten afhankelijk zijn.
Niet inheemse soorten hebben vaak geen binding met fauna.
Beplanting zo veel mogelijk clusteren
Zoomvegetaties rond bosaanplant
Er mogen natuurlijk best hier en daar losse bomen staan, maar
een groepje bomen met een zoomvegetatie geeft meer dekking
en variatie voor bewoning en gebruik: meer nestgelegenheid,
ontwikkeling strooisellaag.
Uitwerking (vervolg)
Poelen met moerasvegetatie langs de zuidrand van het terrein
In plaats van drijvende eilandjes (kwetsbaar door bezoek van
honden) zullen ondiepe poeltjes met moerasvegetatie
aantrekkelijk zijn voor kikkers, salamanders en waterinsecten.
Z-geëxponeerde open plekken voor warmte-minnende insecten
Sommige insecten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van
warme plekken waar de eieren in de grond worden gelegd en door
de warmte goed tot ontwikkeling kunnen komen.
Uitwerking – nog meer ideeën
Denken aan het belang planten en struiken met eetbare
vruchten en zaden, met name voor vogels.
Rekening houden met pollenallergie.
NB. Wij missen nog de plekken waar bloemrijke vegetaties
kunnen worden ontwikkeld.
Bijzondere inrichting en objecten
Zwaluwwand
Aan de noordoever van de noordelijke plas
Eiken
Speciale aandacht voor eiken vanwege hun enorme ecologische waarde
Graanakkertje
Als er plaats is kan er misschien een akkertje worden aangelegd met een
graansoort en akkeronkruiden, enorm belangrijk voor vogels
Stenen muurtjes
Graag kalksteen gebruiken waarop gemakkelijk planten kunnen groeien
Bijenlandschap Groene Cirkels
In aansluiting op regionale ontwikkelingen ter bevordering van bijen
Informatiepanelen
Bij de ingangen panelen met soorten planten en dieren die te zien zijn
Nulmeting en monitoring
Een doelstelling is om de biodiversiteit in het gebied te vergroten
Om na een aantal jaren te zien of je daarin geslaagd bent moet
je vastleggen hoe het nu daarmee gesteld is (nulmeting).
Daarna kun je door onderzoek het resultaat meten (monitoring).
Onmogelijk om dat voor alle organismen te doen. Keuze maken.
Nulmeting in 2016 voor vegetatie (bomen, kruiden, mossen),
paddenstoelen, vogels, vissen, bijen, libellen.
Monitoring in volgende jaren aan die zelfde groepen.
Beheer en beheerplan
De themagroep biodiversiteit biedt aan mee te helpen bij het
opstellen van een beheerplan voor de vegetatie en de bijzondere
objecten (zwaluwwand, open plekken voor insecten, poelen).
Wij adviseren minimaal beheer op sommige punten. Rietkragen
hoeven niet te worden gemaaid. Maaien onderbreekt een
ecologische ontwikkeling.
VRAAG
De werkgroep zou graag van de gemeente willen weten of zij
bereid is op een later tijdstip te investeren in veranderingen in de
inrichting wanneer uit de meetgegevens (monitoring) blijkt dat de
doelstelling niet of onvoldoende wordt gehaald.
Noordelijke plas
Bestemming vooral rustige
recreatie en natuurbeleving
Omgrenzen met dicht
struweel langs de steile
oevers
Paden omgrenzen met dicht
struweel
Zwaluwwand op een eilandje
aan de noordoever
Ondiepe uitloper aan de NWzijde met moerasvegetatie
Waterplanten in de plas
Open plekken in bosaanplant
aan O-zijde
Aanlijngebod voor honden
Zuidelijke plas
Bestemming meer gericht op
recreatie
Reliëf aan O-zijde ecologisch
benutten (Z-hellinkjes met
open structuur voor insecten
en kruiden)
Poeltjes graven aan de Zzijde voor reptielen en
amfibieën
Onze bijdrage aan kostenbeheersing
- de zwaluwwand kan veel goedkoper dan begroot
- onderhoud van de zwaluwwand wordt door ons uitgevoerd
- vogelkijkwand of vlonder kan wat ons betreft vervallen
- drijvende eilandjes worden ontraden
- riet maaien is onwenselijk
- als er in het ontwerp plaats is voor een akkertje kan dat door
vrijwilligers worden ingezaaid en onderhouden
Download