Activiteiten van het Raadgevend Comité 2006-2007

advertisement
Activités du Comité scientifique
2006-2007
AFSCA – DG Politique de contrôle
Comité scientifique
Réunion du Comité consultatif
28 février 2007
1
Questions posées par le CC
1.
2.
3.
4.
2
Activités Sci Com 2006
Sujets sur propre initiative en 2006?
Priorités en 2007?
“Risques de l’avenir”?
1. Activités du Sci Com
9
60
50
59
32
18
aantal
40
30
20
AR & AM
auto-saisine
autres demandes d'avis
10
10
0
demandes d'avis
guides
54 avis
http://www.favv-afsca.fgov.be/home/com-sci/avis06_fr.asp
3
Questions posées par le CC
1.
2.
3.
4.
4
Activités Sci Com 2006
Sujets sur propre initiative en 2006?
Priorités en 2007?
“Risques de l’avenir”?
2. Dossiers uit eigen initiatief: 2006
Voeding (algemeen)
Chemisch
(Micro)Biologisch
Andere
5
Samenstelling LVM
 Voedingssupplementen
 Allergenen
 Dioxines
 Aviaire influenza
 TSE
 H2O
 Raadplegingen EFSA

Controle op de samenstelling van levensmiddelen
Advies 36-2006 (Dossier 2005/25)
Welke controles? Door welke instanties?
Niet-limitatieve lijst van aandachtspunten:
• globale samenstelling
• nutritionele samenstelling
• additieven
• kwaliteit van ingrediënten
• authenticiteit
• organoleptische waarde
6
Controle op voedingssupplementen in België
Advies 38-2006 (Dossier 2004/16)
Voedingssupplementen voor humane & dierlijke voeding
Analytische aspecten & Controles
Lacunes (bv. analytische capaciteit)
• Aanbevelingen → kwaliteit van het monster
•
→ prioritaire stoffen voor controle
→ …
•
Bijkomende problematiek
→ toxiciteit van chemische moleculen
→ dosering
→ …
7
Aanwezigheid van allergenen in LVM
Advies 37-2006 (Dossier 2005/67)
verplichte etikettering allergene ingrediënten
(Richtlijn 2003/89/EG)
•
•
Kruiscontaminatie (GMP)
Rol industrie, artisanale bedrijven, horeca
(voorlichting, receptuur, …)
•
Informeren van de consument (labels, databanken)
+ allergenen in andere producten & latex
8
Schatting van de blootstelling van de consument
aan dioxines
Advies 12-2006 (Dossier 2006/06bis)
“Dioxine incident” 2006
Dioxinecontaminatie van varkens- en gevogeltevet via het voeder
Risico-evaluatie
Blootstelling van de consument aan dioxines
→ via consumptie dierlijke producten (varken, gevogelte)
→ via consumptie van gelatine
9
Evaluatie van het risico voor insleep van het H5N1 AI virus
in België als gevolg van de migratie van trekvogels
Advies 48-2006 (Dossier 2004/37)
•
Evaluatie op basis van
–
–
•
theoretische kennis (voorjaarsmigratie, najaarsmigratie)
epidemiologische toestand 2006
Conclusie:
→ i.h.a. risico lente < risico herfst
→ laag risico bij voorjaarsmigratie in 2006
→ zeer laag risico bij najaarsmigratie in 2006
•
10
Duurzame werkbasis voor toekomstige risico-evaluatie
in functie van epidemiologische toestand
TSE stappenplan (TSE roadmap)
Dossier 2006/08
Verordening (EG) Nr. 999/2001
Versoepelingen (Road Map): 7 punten (korte tot middellange termijn)
Adviezen:



Tijdelijke handelsbeperkingen voor het Verenigd Koninkrijk (Advies 142006)
(Actieve) bewakingsprogramma’s (BSurvE) (Advies 32-2006)
Fokprogramma schapenrassen (Advies 29-2006)
Verwachte Adviezen :



11
Actieve epidemiologische bewakingsprogramma’s
Herziening van het ruimingsbeleid
Verbod op diermeel
Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in
LVM-bedrijven en de bijbehorende kwaliteitscontroles
Advies 46-2006 (Dossier 2005/71)
KB 14/01/2002
Onbehandeld ↔ Behandeld leidingwater
Is reductie van # chemische en microbiologische
analyses verantwoord vanuit het standpunt
van de voedselveiligheid?
Nieuwe nota “water” DG Controlebeleid (in ontwerp)
12
EFSA openbare raadplegingen



13
Draft opinion of the BIOHAZ Panel on microbiological
testing, criteria and other objectives
Joint AFC/BIOHAZ draft guidance document on the
submission of data for the evaluation of the safety and
the efficacity of substances other than potable water
intended to be used to decontaminate the surface of
foods of animal origin
Draft opinion of the BIOHAZ Panel on the revision of
the Geographical BSE risk assessment (GBR)
methodology
Questions posées par le CC
1.
2.
3.
4.
14
Activités Sci Com 2006
Sujets sur propre initiative en 2006?
Priorités en 2007?
“Risques de l’avenir”?
3 & 4. Priorités 2007
Dangers chimiques






15
Évaluation du risque: pesticides
Évaluation du risque : mycotoxines
Suivi de l’incident dioxines
Contaminants chimiques dans le poisson
Actualisation évaluation du risque :
métaux lourds dans les terres agricoles
Dangers chimiques émergents + Substances perturbant
les hormones dans les aliments
2 & 3. Priorités 2007
Dangers (micro)biologiques





16
Préparation évaluation du risque : Listeria / saumon
Évaluation du risque: cysticercose / viandes de bovins
Prioritisation des agents alimentaires zoonotiques
Maladies infectieuses émergentes
Risque de transmission de résistance aux antibiotiques via
l’alimentation
2 & 3. Priorités 2007 (long terme)
Alimentation (en général)

17
Risques cancérigènes et génotoxiques de denrées
alimentaires
Merci de votre attention
AFSCA – DG Politique de Contrôle
Comité scientifique
Réunion du Comité consultatif
28 février 2007
18
Download